Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

О КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВПРАВИ. 1 ■ Які переваги використання природного газу в доменному процесі?1 ■ Які переваги використання природного газу в доменному процесі?

2. На яких хімічних властивостях ґрунтується застосування метану? Складіть рівняння здобування водню, сажі, ацетилену, полівініл­хлориду.ГЛАВА ______ 1І0У ГЛАВА

Глава 14
186-------------------------------------------------------------------------------------------------- !

3. Чи можна склад нафти виразити однією формулою? Відповідь по­ясніть.

4. Вуглеводні якої будови підвищують детонаційну стійкість?

5. Які фізичні явища покладено в основу розділення нафти на фракції?

6. Порівняйте крекінг-процеси. У чому полягають схожість та відмін­ність крекінг-процесу і перегонки нафти? Складіть рівняння реак­цій, які відбуваються під час крекінгу вуглеводнів С12Н26-

7. Високотемпературний крекінг (піроліз) застосовують для здобуван­ня газоподібних ненасичених вуглеводнів при температурі 650— 750 °С. Як хімічним шляхом довести їх ненасиченість?

8. Як практично відрізнити бензин прямої перегонки від крекінг-бен-зину?

9. Назвіть вади процесу коксування вугілля.

 

10. Обчисліть ДН реакції спалювання 1 м3 природного газу, де вміст мета­ну 95 %, якщо стандартні ентальпії: ДН°(Н2Огаз) = -241,8 кДж/моль, ДН0(СО2газ) = -393,5 кДж/моль, ДН°(СН4^ = -74,9 кДж/моль.

11. Які високомолекулярні сполуки можна здобути переробкою при­родного газу? Наведіть приклади рівнянь.

12. Джерелом яких вуглеводнів є кам'яновугільна смола?

13. Тепловий ефект згорання метану — 880 кДж/моль, а вугілля — 402 кДж/моль. Який об'єм (н. у.) метану потрібен для здобування 1000 кДж теплоти і яку масу вугілля з вмістом 15 % домішок можна ним замінити? Зробіть розрахунки.

14. Складіть рівняння окиснення нафталену. Запропонуйте шлях одер­жання продукту окиснення нафталену з бензену.

;

Л


ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ

Гетероциклічними сполуками називаються органічні речо­вини, що містять цикли, до складу яких, окрім атомів Кар­бону, входять один або декілька атомів інших елементів — гетероатомів. Найчастіше гетероатомами є Нітроген, Оксигені Сульфур,на­приклад:

ч^ ч

піридин фуран тіофен

Гетероциклічні сполуки дуже поширені в природі. Вони вхо­дять до складу таких природних речовин, як хлорофіл, гемогло­бін, вітаміни, алкалоїди, нуклеїнові кислоти, ферменти та ін. Ба­гато гетероциклічних сполук мають високу біологічну активність, тому не випадково більше половини всіх лікарських речовин міс­тять у своїй структурі гетероциклічні фрагменти.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.