Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВПРАВИ. 1. Які структури серед наведених є спряженими: бутан; 1-бутен; 2-бутен; 1-хлор-2-бутен;1. Які структури серед наведених є спряженими: бутан; 1-бутен; 2-бутен; 1-хлор-2-бутен; 1,3-бутадієн; 1-хлор-1,3-бутадієн; бензен; хлоробензен; стирен? Яка система має назву «спряжена»? Які умови необхідні для спряження? Які існують спряжені системи?

2. Охарактеризуйте ознаки ароматичного зв'язку. Які види зв'язків іс­нують у молекулі старену?

3. Напишіть структурні формули таких сполук:

а) о-ксилену; д) 4-бромо-2-нітротолуену;

б) .м-хлоробензенсульфокислоти; є) л<-нітрохлоробензену;

в) сгш-триетилбензену; є) мезитилену;

г) кумену; ж) и-діізопропілбензену;
ґ) вАио/ьбутилбензену; з) алілбензену.

4. Назвіть наведені сполуки:

т

Н,

о1-

осн,

а) С6Н5СН(СН3)2 б)

^^

г)

Н3С
СН,

СН(СН3)2Ненасичені вуглеводні. Глава 13


рдноядерні арени 


 
 

соон

СН3 Н3С—(СН2)2—СН—СН3

є)

є)

 

Н2С—СН(СН3)2 СН3

СН,

-сн=с—сн=сн

ж)
СН,
С2Н5

з)

 

С3Н7

■ .

^.СН—СН2

'

и)

сн3

-СН,

5. Визначте положення, в яких переважно відбуватимуться реакції 8Е наведених дизаміщених бензенів:

хоон

а)

б)

02ІЧҐ

 

ОН

,0Н
г) Вґ
 

N0,

N0,


 

7. За яких умов слід проводити реакції бромування ізопропілбензену (кумену) для введення атома галогену в ароматичне ядро та боко­вий ланцюг? Наведіть відповідні схеми та механізми реакцій.

8. Розташуйте нижченаведені сполуки в порядку збільшення реакцій­ної здатності в реакціях електрофільного заміщення:

а) С6Н50Н; б) С6Н5гШ2; в) С6Н5С1; г) С6Н5С00Н. Відповідь поясніть.

9. Охарактеризуйте вплив замісників на продукти галогенування в ядра
таких сполук: толуен; етоксибензен; бромобензен; нітробензен; гід-
роксибензен; бензойна кислота. Складіть рівняння відповідних ре­
акцій.

10. Визначте положення, в якому переважно відбуватиметься сульфу­вання таких дизаміщених бензенів:

ОН

Н2С—СН2

ЇЧН,
803Н

осн,

СООН

 

11. Запропонуйте шлях синтезу таких сполук (враховуючи взаємний
вплив):

а) 1-нітро-З-хлоробензену;

б) 1-нітро-4-хлоробензену;

в) 1,3-бензендикарбонової кислоти (ізофталевої);

г) п -нітрофенолу.

12. За допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити: толуен, бен-
зен, стирен?

Напишіть рівняння відповідних реакцій.

13. Здійсніть хімічні перетворення:

. , г М§, етєр

а) вапняк--- ацетилен--- бензен--- хлоробензен---- *■

со,

і

/°С * ? —- ?

н2о


 


6. Виходячи з бензену та інших необхідних реагентів, запропонуйте схему синтезу таких сполук:

а) пропілфенілкетону; в) л-хлоробензойної кислоти;

б) 2,4-динітротолуену; г) н-бутилбензену.


• СаІСГ/°С [О] 1-С С2Н5Вг,А1Вг3

пропін--------------- *■ ? *" • " ■

СЬ, Лу „ спирт, р-н ОН"Ненасичені вуглеводні. Глава із


п^ноядеР"1 арени 


с\ г- 2Вг,, М< 2НіО

б) циклогексан--- ► бензен--- » толуен —-—- ? —Чг*

- ?

СН3І, А1І КМпОд / ;С

кумен


Номенклатура та ізомерія нафталену.Молекула нафталену скла-„ярться з двох конденсованих бензенових кілець. Нумерацію ато-Зв Карбону нафталенового ядра у відповідності з правилами ЮРАС виконують так, як показано на формулі:


 


 
 

[Н] [О] ГС в) натрій-------- бензен------- метилбензил-------- ?------- ?----- -
кетон

бензоат

Вг2, А1Вг3 2№, С2Н5Вг
• *" ---------------- * стирен------- фенілацетилен

. . Н20,Н82+, Н+

метилфеніл- —------------ - ?

-

ацетилен

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.