Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 11 страница– нуклеотидів рРНК

– нуклеотидів тРНК

+ кодонів іРНК

527.Відомо, що оператор відповідає за приєднання ферменту РНК-полімерази та ініціацію транскрипції. У цій ділянці відбу- лася делеція двох нуклеотидів. Які наслідки це може мати?

– Утворення аномальних білків

+ Відсутність синтезу білка

– Синтез білка в необмеженій кількості

– Утворення нормального білка

– Швидке закінчення синтезу білка

528.У клітині людини в гранулярну ЕПС до рибосом доставлена іРНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Це поясню- ється відсутністю:

– реплікації

– транскрипції

– трансляції

+ процесингу

– пролонгації

529.У результаті трансляції утворилася лінійна молекула білка, що відповідає його первинній структурі. Який зв'язок виникає між амінокислотними залишками в цій структурі білка?

+ Пептидний

– Водневий

– Дисульфідний

– Гідрофобний

– Іонний

530.Відбулася мутація структурного гена. У ньому змінилася кількість нуклеотидів: замість 90 пар основ стало 180. Ця му- тація називається:

– інверсія

+ дуплікація

– делеція

– транслокація


 

– трансверсія

531.Відбулось пошкодження структурного гена – ділянки мо- лекули ДНК. Однак це не призвело до заміни амінокислот у білку, тому що через деякий час пошкодження було ліквідова- но за допомогою специфічних ферментів. Це проявилася здат- ність ДНК до:

– транскрипції

– мутації

– зворотної транскрипції

– реплікації

+ репарації

532.Більшість структурних генів еукаріотів за своєю будовою (фрагментами ДНК) є функціонально неоднаковими. Вони міс- тять екзони (інформативні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). Яка молекула РНК синтезується спочатку на цій ДНК?

– іРНК

+ про-іРНК

– тРНК

– рРНК

– мРНК

 

Питання із БЦТ, які не увійшли до основного тексту

Питання.Відомо, що нуклеїнові кислоти складаються з нуклеотидів, код ДНК є триплетним, а відстань між двома сусідніми нуклеотидами скла- дає 0,34 нм. Як обчислити довжину гена, що кодує білкову молекулу з 250 амінокислот? Варіанти відповідей: а) 250×0,34; б) 250×2×0,34; в) 3×0,34; г) 250×3×0,34; д) 250×3×2×0,34. Пропонується варіант г як правильний. Але, як і в попередніх розглянутих нами питаннях, автори не враховують регуля- торних ділянок гена й можливих інтронів. Неточно казати й про "відстань між нуклеотидами", тому що 0,34 нм – це розмір (довжина) ділянки ланцюга ДНК, яку займаєодин нуклеотид. Строго кажучи, "між нуклеотидами" ніякої особливої відстані немає (є звичайна відстань між атомами), за одним відразу йде інший. Крім того, "код ДНК" – абсолютно невдалий термін. Краще вико- ристовувати поняття "генетичний код", "амінокислотний код".

Питання.Кожен "крок" подвійної спіралі ДНК становить 3,4 нм, і в ньому укладається 10 пар азотистих основ (або нуклеотидів). Тобто дов- жина одного нуклеотиду, або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК, становить 0,34 нм. Яку довжину має ген, який кодує інсулін, якщо ві- домо, що до його складу входить 51 кислота? Варіанти відповідей: а) 52 нм; б) 50 нм; в) 35 нм; г) 60 нм; д) 75 нм. Пропонується варіант а як правильний. Тут можна зробити ті самі зауваження, що й до попередньої задачі (відстань між нуклеотидами, наявність регуляторних ділянок). Але якщо навіть зроби- ти розрахунки тільки відносно амінокислот, однаково відповідь дається не- правильна. Для 51 амінокислоти довжина ДНК дійсно становить 51×3×0,34 =


 

52,02 нм, але треба ще врахувати стоп-кодон, тобто довжина ДНК буде 52×3×0,34 = 53,04 нм (мінімум, без додаткових ділянок!).

Питання.Установлено, що в білковій молекулі міститься 150 аміно- кислотних залишків. Скільки було мономерів у вихідній молекулі ДНК, якщо інтрони в про-мРНК склали в сукупності 500 нуклеотидів? Варіанти відпові- дей: а) 600; б) 2600; в) 1900; г) 3800; д) 950. Пропонується варіант в як пра- вильний. Дійсно, одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами, 150×3=450, інтрони не транслюються, 450+500=950, молекула ДНК дволан- цюгова, тому 950×2=1900. Але ця схема відповіді має важливу помилку. Що означає "вихідна молекула ДНК?" Ген? Тоді треба до 1900 нуклеотидів дода- вати регуляторні ділянки. Крім того, відчувається, як автори далекі від прак- тичної роботи з молекулами ДНК. У молекулярній генетиці, генній інженерії ніхто не користується розрахунками загальної кількості нуклеотидів. Рахунок йде на пари нуклеотидів (скорочено – п.н.), або, що те ж саме, пари основ (п.о.; англійське скорочення – bp від base pairs), і давати відповіді треба було б саме в цих одиницях.

Питання.Структурний ген містить у собі 10000 нуклеотидів. На ек- зонні ділянки припадає 6000 нуклеотидів. Яка кількість нуклеотидів припа- дає на інтронні ділянки? Варіанти відповідей: а) 2000; б) 3000; в) 4000; г) 6000; д) 8000. Пропонується правильна відповідь в, однак у такого роду питаннях не враховується наявність промотора, термінатора й ділянок мРНК, які не транслюються й не є інтронами, тому за відсутності необхідної інфор- мації дану відповідь не можна вважати правильною.

Питання.Відомо, що послідовність нуклеотидів в іРНК визначає пос- лідовність амінокислот у поліпептидному ланцюгу. Чому дорівнює число нуклеотидів в іРНК, у якій закодована інформація про молекулу інсуліну, що складається з 21 амінокислотного залишку? Варіанти відповідей: а) 21; б) 42; в) 63; г) 78; д) 105. Пропонується варіант в як правильний. Однак це величезна помилка, яка досить характерна для людей, котрі щось читали про молекулярну генетику, але мало обізнані й не працювали в цій сфері. По- перше, РНК має стоп-кодон, який треба додати, по-друге, ділянки, що не транслюються, які теж треба приплюсувати, а для цього – знати їхню довжи- ну. По-третє, не говориться, що це за РНК – до сплайсингу чи після, тобто чи треба додавати можливі інтрони (якщо вони присутні, а якщо їх немає – має бути вказівка на це). Подібні помилки зустрічаються дуже часто.

Питання.На кіностудії ім. Довженка вирішили зняти науково-попу- лярний фільм про біосинтез білка, але сценаристи посперечалися, яка саме зі структур ядра містить інформацію про синтез білка. Вирішіть їх супереч- ку. Варіанти відповідей: а) хромосома; б) молекула ДНК; в) ген; г) триплет нуклеотидів; д) нуклеотид. Пропонується варіант в як правильний. Очевидно, ця ситуація вигадана. Якщо сценаристи знають термін "триплет нуклеотидів", то повинні знати й що таке ген. Якщо не знають, як тоді вони можуть писати сценарій? До того ж, ген – це не структура ядра! Скоріше правильною тут буде відповідь а – хромосома, тим більше що сказано про синтез білка взага- лі, а не про синтез якогось конкретного білка.

Питання.Порушений процес деспіралізації ДНК. Які процеси в ядрі змінюються? Варіанти відповідей: а) транскрипція; б) трансляція; в) редуп- лікація ДНК; г) біосинтез білка; д) мітоз. Пропонується варіант а як правиль- ний. Але в цьому випадку процес редуплікації ДНК теж повинен порушува-


 

Тися.

Питання.Чому хворі на дефект Блюма, при якому страждає фер-

мент ДНК-лігаза, часто хворіють також на злоякісні пухлини? Варіанти відповідей: а) унаслідок порушення процесу репарації ДНК; б) унаслідок по- рушення синтезу ДНК; в) унаслідок порушення процесу реплікації ДНК; г) унаслідок порушення процесу рекомбінації ДНК; д) унаслідок порушення процесу мітозу. Пропонується варіант а як правильний. Насправді при син- дромі Блюма внаслідок мутації гена, що кодує ДНК-хеліказу (а не лігазу!), порушується процес реплікації!

Питання.З молекули ДНК виділено екзонні ділянки. Що це за ділянки? Варіанти відповідей: а) незмістовні ділянки; б) змістові ділянки, що кодують первинну структуру білкових молекул; в) ланцюг іРНК як продукт транс- крипції; г) ланцюг тРНК як продукт транскрипції; д) ланцюг рРНК як про- дукт транскрипції. Відповідь б – правильна. Питання.З молекули ДНК виді- лено інтронні ділянки. Що це за ділянки? Варіанти відповідей: а) незмістовні ділянки, що не кодують структуру білкових молекул; б) ланцюг іРНК як про- дукт транскрипції; в) гени-термінатори; г) змістові ділянки, що кодують пер- винну структуру білкових молекул; д) незамінні амінокислоти. Відповідь а – правильна. Слід зазначити, що ці два питання мають суттєві помилки. Якщо говориться, що ділянки виділялися з молекули ДНК, то про які ланцюги РНК може йти мова у відповідях? До речі, треба писати не "гени-термінатори", а просто "термінатори". Ну а незамінні амінокислоти взагалі не мають стосун- ку до ДНК.

Питання.Lac-оперон – це складна система, здатна до саморегуляції, для якої лактоза є: а) корепресором; б) голорепресором; в) репресором; г) ін- дуктором; д) апорепресором. Правильна відповідь – г. Зауваження тут можна зробити таке: терміни "голорепресор" і "апорепресор" відсутні у відомих ро- сійських та іноземних підручниках та монографіях (лише в "Англо-росій- ському біологічному словнику" є термін апорепресор), і не зрозуміло, навіщо їх використовувати, навіть якщо вони й існують у дуже спеціалізованій літе- ратурі. Для студентів-медиків це зайва інформація з усіх поглядів.

Питання.Гіс-оперон – це складна система, здатна до саморегуляції, для якої гістидин є: а) голорепресором; б) репресором; в) апорепресором; г) корепресором; д) індуктором. Правильна відповідь у БЦТ не вказана. Ма- буть, автори хотіли розглянути випадок, протилежний попередньому, але якщо так, то вони помилилися. Це в триптофановому опероні триптофан є корепресором до білка-репресора, а гістидиновий оперон, на відміну від триптофанового, регулюється зовсім за іншим принципом – через складний механізм атенюації, у якому бере участь не репресор або індуктор, а гіс- тРНК! Деталі можна прочитати в книзі: Льюин Б. Гены. – М.: Мир, 1987 (на с.189– 197).

Питання.При дослідженні скам'янілих залишків тварини вдалося ви- ділити ланцюжок ДНК. Дослідження її показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7. Про що це свідчить? Варі- анти відповідей: а) про розмір ДНК; б) про ступінь мутабільності даної групи генів; в) про належність виду до вищих організмів; г) про кількість протоон- когенів; д) про належність виду до нижчих організмів. Пропонується варіант в як правильний. Але ця відповідь неправильна. Переконайтеся самі: для лю- дини коефіцієнт (А+Т)/(Г+Ц) (до речі, саме так його слід писати, оскільки


 

сума аденінів і тимінів ділиться на суму гуанінів і цитозинів, а не так, як про- понується в запитанні – поділити кількість Т на кількість Ц, а потім додати А і Г) дорівнює 1,52, стафілокока – 1,50, дріжджів – 1,79, кишкової палички – 0,93, морського їжака – 1,85, вівці – 1,36 (дивись: Ленинджер А. Основы биохи- мии: В 3-х т. – М.: Мир, 1985. – Т.3 (розрахунки можна зробити, користуючись таблицею на с.860)). Невже стафілокок такий же "вищий організм", як людина, а дріж- джі ще розумніші? Крім того, у питанні неправильним є посилання на прави- ло Чаргаффа, яке не має ніякого стосунку до коефіцієнта (А+Т)/(Г+Ц).

Питання.Учені Р. Холлі, М. Ніренберг та Х. Корана розшифрували генетичний код і встановили його функцію в синтезі білка. Що таке код за їх визначенням? Варіанти відповідей: а) система розміщення нуклеотидів у мо- лекулі ДНК, що кодує послідовність амінокислот у молекулі білка; б) чергу- вання інтронних та екзонних ділянок у ДНК; в) програма успадкування оз- нак; г) послідовність амінокислот у білковій молекулі; д) кодони іРНК. Про- понується варіант а як правильний. Дійсно, він близький до правильної від- повіді, але все ж таки дуже неточний. Генетичний код – це певна відповід- ність між триплетами нуклеотидів у мРНК і амінокислотами в молекулі біл- ка, або ж можна сказати й так: система, що пов'язуєпослідовність нуклеоти- дів у нуклеїнових кислотах і послідовність амінокислот у поліпептидах (ди- вись: Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика. – М.: Мир, 1981 на с.189). Як бачимо, це не зовсім те, а точніше, зовсім не те, що нам пропону- ють автори питання. "Система розміщення нуклеотидіву молекулі ДНК, що кодує послідовність амінокислот у молекулі білка" – це скоріше групу- вання нуклеотидів ДНК в окремі функціональні ділянки – промотор, струк- турну частину гена, термінатор, інтрони, екзони. Крім того, учених, що вив- чали код, було не троє, а набагато більше!

Питання.У різноманітних комбінаціях нуклеїнових ниток ДНК зако- дована програма синтезу багатьох білків. Скільки білків може кодувати од- на й та сама ділянка ДНК? Варіанти відповідей: а) 1; б) 4; в) 16; г) 32; д) 64. Пропонується варіант а як правильний. Зауваження до питання такі: по-пер- ше, програма синтезу білків закодована не в комбінаціях (?) ниток ДНК, а в комбінаціях нуклеотидів у складі гена, по-друге, у вірусів одна ділянка ДНК може кодувати навіть два поліпептиди! Тобто одна й та сама послідовність ДНК зчитується у двох різних рамках – два гени перекриваються. А потім на двох різних мРНК синтезуються два різних поліпептиди.

Питання.У результаті впливу тератогенного фактора на організм зародка в його клітинах припинився синтез ферментів, що забезпечують ре- стрикцію й сплайсинг. До яких результатів це призведе, якщо процес транс- ляції не порушений? Варіанти відповідей: а) клітини зародка негайно заги- нуть; б) у клітині відбудеться репарація ДНК; в) у клітині буде синтезуватися новий білок із меншою кількістю амінокислот; г) у клітині буде синтезувати- ся необхідний білок; д) у клітині буде синтезуватися новий білок із великою кількістю амінокислот. Правильна відповідь не вказана. Скоріш за все, пра- вильною є відповідь а, тому що при порушенні сплайсингу з аномальних РНК більшого, ніж потрібно, розміру, синтезуються аномальні білки як біль- шого, так і меншого розміру (коли в послідовності інтрону несподівано ви- никає стоп-кодон), і це припинить нормальний перебіг біохімічних реакцій. Ферментів рестрикції (рестриктаз) в еукаріотів немає, вони є лише в бактері- ях (у питанні – типова помилка людей, що слабо розбираються в молекуляр-


 

ній генетиці; цю помилку можна зустріти, наприклад, в українському підруч- нику з медичної біології за редакцією В. Пішака й Ю. Бажори, де автори – З. Д. Воробець з Львівського медуніверситету та Г. Ф. Жегунов із Харківської зооветеринарної академії – помилково вважають, що сплайсинг здійснюється рестриктазами, – абсолютна дурниця!).

Питання.Хворому призначений протипухлинний препарат 5-фтор- урацил, який використовують замість природного нуклеотиду при синтезі тРНК. На якій стадії здійснюється інгібування біосинтезу білка? Варіанти відповідей: а) транскрипції; б) процесингу і тРНК; в) трансляції; г) активації й рекогніції; д) реплікації. Пропонується варіант д як правильний. Зазначимо, що тут взагалі помилково сформульоване питання, оскільки фторурацил інгі- бує синтез dTMP з dUMP і тим самим синтез ДНК (аж ніяк не тРНК!), а реп- лікація (синтез ДНК) ніякого відношення до транскрипції й біосинтезу білка не має. Крім того, у відповіді б є стилістична помилка (можливо, мався на увазі процесинг тРНК?). Замість терміна "рекогніція" краще вживати термін "розпізнавання".

Питання.Гени еукаріотичних клітин переривчасті, тому що мають у своєму складі неінформативні нуклеотидні послідовності (інтрони) і екзони

– послідовності нуклеотидів, які кодують білок. Загальна кількість кодонів, що входять в екзони, – 64. Скільки кодонів відповідає за кодування 20 аміно- кислот? Варіанти відповідей: а) 61; б) 64; в) 32; г) 46; д) 60. Правильна від- повідь – а. Тут текст питання закручений таким чином, що взагалі втрачений логічний зв'язок між окремими реченнями (якщо він взагалі був). Насправді немає ніякого зв'язку між екзонами та кількістю кодонів, що кодують аміно- кислоти (до чого тут екзони? не всі еукаріотичні гени мають екзони, та й для прокаріот була б та сама правильна відповідь). Крім того, не можна так каза- ти: "загальна кількість кодонів, що входять в екзони, – 64", бо в екзони вхо- дять сотні кодонів, а ось різнихкодонів, дійсно, тільки 64, причому в прока- ріотів теж використовуються 64 кодони, ті ж самі! Проблема в цьому питанні виникла тому, що авторам дуже хотілося запитати про особливості генетич- ного коду, а ось прив'язати питання до клінічної ситуації, на жаль, не вийш- ло.

Питання.Після транскрипції в процесі біосинтезу білка матрична РНК утворює комплекс із рибосомами. Починається трансляція. Дайте ви- значення трансляції: а) процес перенесення інформації з молекули іРНК та її реалізація у вигляді синтезу білкових молекул; б) синтез вуглеводів; в) синтез амінокислот; г) синтез нуклеотидів; д) синтез рРНК. Правильна відповідь – а. Тут невдало сформульовані відповіді, тому що правильна відповідь сама дов- га, до того ж у ній згадується іРНК, про яку йде мова в питанні, що є підказ- кою.

Питання.У клітині існують 3 види РНК: транспортна, що транс- портує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомальна, що входить до складу рибосом. Якої з них у клітині найбіль- ше? Варіанти відповідей: а) інформаційної; б) рибосомальної; в) транспорт- ної; г) матричної; д) про-іРНК. Правильна відповідь – б. Питання.Полінук- леотидні молекули бувають гігантські та короткі. Яка з видів РНК є найко- ротшою? Варіанти відповідей: а) інформаційна; б) рибосомальна; в) транс- портна; г) матрична; д) про-іРНК. Правильна відповідь – в. Але ж матрична та інформаційна РНК – це одне й те саме, тобто ці два тести складені невда-


 

Ло.

Питання.Цитобіохімічними методами з ядра виділено пре-іРНК і зрі-

лу іРНК. Біосинтез білкової молекули буде відбуватися на тій, яка: а) по- збавлена інтронних ділянок; б) повна копія кодуючого ланцюга ДНК; в) пов- на копія двох ланцюгів ДНК; г) позбавлена екзонних ділянок; д) позбавлена акцепторних триплетів. Правильна відповідь – а. Питання авторами сформу- льоване неграмотно. Оскільки РНК "було виділено", а синтез "буде відбува- тися", то, зрозуміло, мова йде про біосинтез in vitro, а в цій системі рибосома буде здійснювати трансляцію на будь-якій іРНК, позбавлена вона інтронних ділянок чи ні (просто на незрілій РНК синтез зупиниться раніше на першому ж стоп-кодоні). Також хотілося б дізнатися в авторів, що таке "акцепторні триплети"?

Питання.У клітинах жінки внаслідок трансляції відбувся синтез гормону вазопресину. При цьому був використаний генетичний код, який є: а) триплетним; б) дуплетним; в) унікальним; г) комплементарним; д) тетра- плетним. Правильна відповідь – а. Це питання, яке просто таки висмоктане з пальця. Надто прості відповіді, та й до чого тут вазопресин, – аби було "клі- нічне питання"? І як неграмотно сформульовано: "внаслідок трансляції від- бувся синтез"! Трансляція – то ж і є синтез. Краще вже сказати "в ході транс- ляції був синтезований".

Питання.Експериментально була встановлена кількість та послідов- ність амінокислот у молекулі гормону інсуліну. Ця послідовність кодується: а) певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок; б) послідовністю структурних генів; в) кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК; г) кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена; д) кількі- стю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена. Правильна від- повідь – г. Відповідь в треба було б уточнити – про яку саме ділянку ДНК іде мова, бо у відповідях г і д указуються конкретні ділянки гена, а ген є части- ною ДНК. Зауважимо також, що молекулярні генетики часто говорять про послідовність азотистих основ, маючи на увазі нуклеотиди (наприклад, роз- мір гена вказують у парах основ, хоча точніше було б у парах нуклеотидів), тому в даному випадку поняття нуклеотиду й азотистої основи є взаємоза- мінні.

Питання.У процесі еволюції часто відбувалися дуплікації ділянок ге- ному. Одна з копій могла еволюціонувати в результаті мутацій, а інша – зберігати свою початкову функцію. Прикладом можуть бути гени білків м'- язів, імуноглобулінів тощо. Як називають набір функціонально споріднених генів, що мають спільного предка й можуть бути розміщені в різних ділян- ках геному? Варіанти відповідей: а) кластери; б) реплікатори; в) інтрони; г) екзони; д) транспозони. Відповідь а пропонується як правильна, але це по- милка. Гени, що утворюються шляхом дуплікацій та мутацій, утворюють ро- дину генів.Вони можуть бути як розкидані по геному, так і бути розміщени- ми поруч – утворювати кластери(дивись: Льюин Б. Гены. – М.: Мир, 1987 (на с. 268 і 279)). Таким чином, автори, не знаючи, що ж таке кластери генів, не дають взагалі правильної відповіді. Цікаво, що таке ж неправильне визна- чення терміну "кластери" є й у підручнику: Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біо- логія. – К.: Вища школа, 1992 (с. 87 і 406).

Питання.Інформаційна РНК існує у вигляді зрілої фракції й у вигляді попередника (про-іРНК). Зрілі молекули іРНК прикріплюються до рибосом,


де починається зчитування інформації. Проте іноді в клітинах може нагро- маджуватися зріла іРНК, яка зв'язана з білком і може функціонувати тільки після звільнення від білка. Як називаються ці нуклеопротеїдні комплекси, що знаходяться в цитоплазмі й можуть бути прикріплені до рибосом? Варіанти відповідей: а) інформосоми; б) термінатори; в) транскриптони; г) спейсери; д) екзони. Правильна відповідь – а. Слід зазначити, що термін "інформосома" в сучасній зарубіжній та вітчизняній науковій літературі не використовується й має, скоріш за все, лише історичне значення.

Питання.У пацієнта з ознаками ураження шкіри під дією ультрафіо- летового проміння діагностовано пігментну ксеродерму. Який механізм ви- никнення даної патології? Варіанти відповідей: а) дефіцит тирозинази; б) по- рушення репарації ДНК; в) плейотропна дія гена; г) дефіцит фенілаланінгід- роксилази; д) домінантна мутація. Правильна відповідь – б. Зрозуміло, що варіант д взагалі не має відношення до цього питання (про механізм).

Питання.Які нуклеїнові кислоти беруть участь у трансляції? Варіан- ти відповідей: а) рибосомальні РНК; б) транспортні РНК; в) матрична РНК; г) ДНК; д) АТФ? Як правильна пропонується відповідь а. Але це неправиль- но, оскільки тРНК і мРНК теж беруть участь у трансляції. Це питання в анг- ломовному варіанті було надіслано Центром тестування в 2006 р.

Питання.Що є основною мішенню в клітині після дії на неї іонізуючої радіації? Варіанти відповідей: а) ДНК; б) мітохондрії; в) рибосоми; г) цито- плазматична мембрана; д) саркоплазматичний ретикулум. Пропонується від- повідь а як правильна. Слід зауважити, що краще було б запитати, що є мі- шенню під часдії радіації, а не післядії. Крім того, і в мітохондріях є ДНК, яка теж потерпає від дії радіації.

Питання.Що може бути наслідком пошкодження генетичного апа- рату статевих клітин? Варіанти відповідей: а) спадкові хвороби; б) злоякіс- ні пухлини; в) аутоімунні процеси; г) старіння; д) гальмування апоптозу. Як правильна пропонується відповідь а, але ж і рак може бути викликаний мута- ціями, і прогерія (хвороба передчасного старіння) теж має генетичну приро- ду.

Питання.В молекулярній біології використовують метод визначення порядку розташування нуклеотидів усередині гена за амінокислотним скла- дом поліпептиду. На якій властивості генетичного коду базується цей ме- тод? Варіанти відповідей: а) універсальність; б) виродженість; в) колінеар- ність; г) специфічність; д) безперервність. Пропонується відповідь в як пра- вильна. Зробимо наступні зауваження. По-перше, за амінокислотним скла- дом(скільки і яких амінокислот містить білок) визначити порядок розташу- ваннянуклеотидів неможливо взагалі. За послідовністю амінокислоту біл- ку визначити нуклеотиди в гені також неможливо, тому що генетичний код вироджений, можна лише пропонувати різні варіанти. А що дійсно роблять молекулярні генетики й біологи – це визначають послідовність амінокислот по відомій послідовності нуклеотидів у гені, але тут використовуються різні властивості коду – і колінеарність, і безперервність (неперекриваємість), і специфічність. Мабуть, автори питання ніколи не працювали в цій галузі.

Питання.Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна само- відтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгенострук- турного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закруче-


них ниток. Укажіть цю органічну сполуку. Варіанти відповідей: а) РНК; б) целюлоза; в) вуглевод; г) гормон; д) ДНК. Пропонується відповідь д як правильна, але насправді в деяких вірусів носієм спадкової інформації є дво- ланцюгова РНК (реовіруси, ротавіруси, орбівіруси, ортореовіруси).

Питання.У пацієнта розвилася серпоподібноклітинна анемія внаслі- док заміни глутамінової кислоти валіном у молекулі гемоглобіну. Результа- том якої мутації є дана хвороба? Варіанти відповідей: а) генної; б) хромо- сомної; в) геномної; г) делеції; д) дуплікації. Правильна відповідь а, але ж де- леція і дуплікація є різновидами як хромосомної, так і генної мутацій, тобто варіанти відповідей підібрані невдало.

Питання.У біотехнологічних методах генної інженерії для отриман- ня нових речовин використовують плазміди. В яких біохімічних процесах їх використовують? Варіанти відповідей: а) біосинтезу білка; б) біосинтезу ен- зимів; в) перенесення генетичної інформації; г) біосинтезу гормонів; д) біо- синтезу ліпідів. Пропонується відповідь в як правильна, але правильними є також відповіді а, б і г, тому що плазміди містять відповідні гени, що коду- ють ферменти, білки тощо, і власне для цього їх і використовують у біотех- нології. Звісно, плазміди при цьому містять генетичну інформацію, яку мо- жуть переносити в інші клітини (відповідь в). Крім того, невдало викладений початок питання, краще було б написати так: "Для біотехнології методами генної інженерії створюють плазміди, за допомогою яких можна отримувати нові речовини".

Питання.В ушкоджених клітинних ядрах відбувається включення ці- лої низки аварійних генетичних програм. Що до них не належить? Варіанти відповідей: а) гени білків теплового шоку; б) анти-онкогени; в) гени-регуля- тори програмованої клітинної загибелі; г) ген G-білка; д) ген маркера старію- чих і ушкоджених клітин (АСК). Пропонується відповідь г як правильна, од- нак очевидно, що це занадто вузькоспеціальне питання, причому, скоріше, з області патофізіології.

Питання.У процесі синтезу поліпептидного ланцюга тРНК транс- портує певну амінокислоту на іРНК. Яким повинен бути антикодон тРНК, відповідний до кодону 5'-ГУА-3' в іРНК? Варіанти відповідей: а) 5'-ЦАУ-3'; б) 5'-УТЦ-3'; в) 5'-УАЦ-3'; г) 5'-АУГ-3'; д) 3'-ЦАУ-5'. Варіант відповіді а про- понується в якості правильного, однак це зовсім не так. Справа в тому, що кодон і антикодон паруються за тим самим правилом, що й два ланцюги ДНК

– вони антипаралельні, тобто правильною має бути відповідь д. У той же час зовсім не має значення, у якому порядку записувати послідовність нуклеоти- дів – ліворуч 5'-кінець, чи праворуч, тому що в клітині немає ні верху, ні ни- зу, ні лівої сторони, ні правої. Тому очевидно, що варіант відповіді в – той самий, що й д, тобто теж правильний. Шкода, що автори питання цього не знають.

Питання.У процесі синтезу білка інформація із ДНК передається в послідовність нуклеотидів іРНК. По ділянці Ц–Т–Г–А молекули ДНК синте- зована ділянка молекули іРНК із послідовністю: а) Г–А–Ц–У; б) Ц–А–Ц–У; в) Г–А–Ц–Т; г) Г–Г–Ц–Т; д) Г–А–Ц–А. Пропонується варіант а в якості пра- вильного. Однак в умові не сказано, про яку ділянку ДНК йде мова, і якщо про кодуючу (нематричну), то правильною має бути відповідь Ц-У-Г-А (а її серед варіантів відповідей немає!), а якщо ж про некодуючу (матричну) ді- лянку, то в умові слід указати кінці фрагмента (3'-Ц-Т-Г-А-5'), оскільки за


 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.