Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 5 страница– 75%

+ 0%

– 25%

– 100%

– 50%

209.У клінічно здорових батьків1 народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворюван- ня). Які генотипи батьків?

aa × aa

AA × AA

AA × Aa

Aa × aa

+ Aa × Aa

210.У матері перша група крові, резус-негативна, а в батька третя група, резус-позитивна. Які групи крові можливі в дітей,

 
 

1 У БЦТ – "У генетично здорових батьків", що є безглуздим виразом.


 

якщо батько гетерозиготний за першою ознакою?

– Перша й друга резус-позитивні

– Перша й третя резус-негативні

– Перша й друга резус-негативні

+ Перша й третя резус-позитивні

– Друга й третя резус-позитивні

211.Успадковування груп крові визначається видом взаємодії генів. Батьки мають другу й третю групи крові, а їх дитина – першу. Який вид взаємодії генів лежить в основі цього явища?

+ Повне домінування

– Неповне домінування

– Кодомінування

– Полімерія

– Комплементарна взаємодія генів

212.До медико-генетичної консультації звернулося подружжя з питанням про ймовірність народження в них дітей, хворих на гемофілію. Подружжя здорове, але батько дружини хворий на гемофілію. На гемофілію можуть захворіти:

– половина дочок

– усі дочки

+ половина синів

– усі сини1

– усі діти

213.Гени А і В неповністю зчеплені між собою. Які кросоверні гамети утворює самка дрозофіли з генотипом AB//ab?

+ Ab, aB

В, b

AB, ab

A, a

Aa, Bb

214.До генетичної консультації звернулася жінка-альбінос (ус- падковується за аутосомно-рецесивним типом) з нормальним зсіданням крові та I (0) групою крові. Який із перелічених ге- нотипів більш імовірний для цієї жінки?

AA ii XHXh

+ aa ii XHXH

Aa IAi XHXH

 
 

1 У цьому питанні на іспиті 2009 р. тут була відповідь "сини та дочки", тобто те саме, що й "усі діти", тому цю відповідь ми змінили. Просто дивно, до чого неуважно автори склада- ють питання! Невже крім синів і дочок серед "усіх дітей" можуть народитися ще які- небудь чебурашки?


 

aa IAIA XhXh

AA IAIB XHXH

215.У чоловіка частина еритроцитів має серпоподібну форму, про що він не знав до призову в армію. У нього поряд із гемо- глобіном HbА знайдено HbS. Який тип взаємодії генів прита- манний цій патології?

– Кодомінування

+ Неповне домінування

– Комплементарність

– Повне домінування

– Наддомінування

216.У батьків з якими генотипами можуть народитися діти з усіма групами крові системи АВ0?

ІВІВ × ІВі

ІАі × ІАІВ

ІВі × ІАІА

+ ІАі × ІВі

іі × ІАІВ

217.У людини карі очі – домінантна ознака, блакитні – реце- сивна. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, од- ружився з кароокою жінкою, у батька якої очі були блакитні, а в матері – карі. Яке найбільш правильне співвідношення може бути в їхніх дітей?

– 1:2:1 за генотипом

– 3:1 за фенотипом

– 2:1 за фенотипом

– 1:2:1 за фенотипом

+ 1:1 за генотипом

218.У патології людини значна роль належить так званим фе- нокопіям, що нагадують за своїм проявом генетично зумовлені зміни й викликані несприятливим впливом будь-яких факторів. На якому етапі виникають фенокопії?

– Під час сперматогенезу в батька

– Під час оогенезу в матері

– Під час запліднення

– Під час пологів

+ Під час реалізації генетичної інформації

219.Явище полімерії як одного з різновидів взаємодії неалель- них генів полягає в залежності сили прояву ознаки від різних домінантних генів. Який із наведених нижче генотипів най- краще відповідає полімерії?


AaBbcc

AABBCC

Aabbcc

+ A1A1A2A2a3a3

AaBbCc

220.Батько дитини – резус-позитивний із другою групою крові, гомозиготний, мати – резус-негативна з першою групою крові. Якими можуть бути фенотипи й генотипи дітей?

– Гомозиготні резус-негативні з першою групою крові

+ Гетерозиготні резус-позитивні із другою групою крові

– Гомозиготні резус-позитивні із другою групою крові

– Гомозиготні резус-негативні із другою групою крові

– Гетерозиготні резус-позитивні з першою групою крові

221.Альбінізм успадковується як аутосомна рецесивна ознака. У родині, де обидва батьки здорові, народилася дитина-альбі- нос. Яка ймовірність народження нормальної дитини?

– 25%

– 100%

+ 75%

– 10%

– 50%

222.У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків. Бать- ки одного з них мали I і IV групи крові, батьки другого – II i

IV. Дослідження показали, що діти мають I і IV. Судово- медична експертиза встановила, що один із хлопчиків поза- шлюбний. Які генотипи повинні мати батьки дитини з І групою крові з перелічених?

IАIА × IВI0

IАI0 × IАIВ

IАIА × IАIВ

+ I0I0 × IАI0

I0I0 × IАIВ

223.Руде волосся – рецесивна ознака, чорне – домінантна. При яких шлюбах народжуватимуться діти з рудим волоссям з імовірністю 25%?

аа × аа

Аа × аа

АА × АА

АА × аа

+ Аа × Аа

224.У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над


альбінізмом (с), наявність ластовиння (Р) – над його відсутні- стю (р). Визначте ймовірність народження дітей, схожих на батьків, якщо батько й мати дигетерозиготні:

– 1/16

– 2/16

– 3/16

– 6/16

+ 9/16

225.У людини зчеплений з X-хромосомою рецесивний леталь- ний ген викликає розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку ембріона. Яка з можливих зигот-носіїв такого гена не здатна до розвитку?

– Жодна

– ХАХа

– ХАY

+ ХаY

– ХАХА

226.Схильність до цукрового діабету зумовлюється аутосомно- рецесивним геном. Цей ген проявляється лише в 30% гомози- готних особин. Яка генетична закономірність спостерігається в цьому випадку?

– Дискретність

– Експресивність

– Комплементарність1

+ Неповна пенетрантність

– Плейотропна дія2

227.Здорове молоде подружжя має сина з гемофілією. Дідусь із боку матері хворий на гемофілію. Які генотипи батьків?

– XHXH, XHY

– XHXh, XhY

– XHXH, XhY

+ XHXh, XHY

– XhXh, XHY

228.Дитяча форма амавротичної сімейної ідіотії (Тея–Сакса) успадковується як аутосомна рецесивна ознака й закінчується смертю до 4–5 років. Перша дитина в сім'ї померла від цієї хвороби в той час, коли повинна була народитися друга. Яка ймовірність того, що друга дитина буде страждати тією самою хворобою?

 
 

1 Інший варіант відповіді – "домінантність".

2 Інший варіант відповіді – "рецесивність".


 

– 0%

– 100%

– 50%

+ 25%

– 75%

229.Донька дальтоніка бере шлюб із сином іншого дальтоніка, причому це подружжя відрізняє кольори нормально. Яка най- більша ймовірність появи дальтонізму в їхніх дітей?

+ 25%

– 100%

– 50%

– 0%

– 75%

230.У здорових батьків народився син, хворий на фенілкето- нурію, але завдяки спеціальній дієті він розвивався нормально. З якою формою мінливості пов'язаний його нормальний розви- ток?

– Мутаційною

+ Модифікаційною

– Генотипічною

– Комбінативною

– Спадковою

231.Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здо- рова. У батька нормальний слух, у матері також, але вона має рецесивний алель глухоти. Яка ймовірність народження дітей з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома гена- ми?

+ 1/8

– 2/8

– 3/8

– 4/8

– 8/8

232.У рослини із клітини, у якій відбулася мутація, з'явилася брунька, а потім і пагін із новими властивостями. При якому розмноженні нові властивості будуть успадковуватися нащад- ками?

– Статевому із заплідненням

– Статевому без запліднення

– Брунькуванні

+ Вегетативному

– Спороутворенні


 

233.У здорового чоловіка один із батьків хворіє на цукровий діабет, у дружини – обидва хворі. Який відсоток дітей феноти- пічно буде схожий на батька, якщо відомо, що ця хвороба є рецесивною?

+ 50%

– 25%

– 100%

– 75%

– 0%

234.У багатодітній сім'ї четверо синів і три дочки, які феноти- пічно відрізняються один від одного за багатьма ознаками. Це пояснюється тим, що в батьків у процесі гаметогенезу в кожну з гамет потрапляють різні комбінації хромосом. На якій стадії мейозу це відбувається?

– Метафази мейозу І

+ Анафази мейозу І

– Анафази мейозу ІІ

– Профази мейозу І

– Профази мейозу ІІ

235.Яка ймовірність народження хлопчика в сім'ї, де мати – носій рецесивного летального алеля, який зчеплений зі статтю й викликає загибель зародка на ранніх стадіях розвитку?

– 1/4

+ 1/3

– 2/3

– 1/2

– 3/4

236.У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчо- вих продуктах часто трапляється ендемічний зоб. Яка форма мінливості лежить в основі цього захворювання?

– Мутаційна

– Комбінативна

+ Модифікаційна

– Спадкова

– Генотипічна

237.Синтез у клітинах людини білка інтерферону зумовлюєть- ся комплементарною взаємодією домінантних алелів різних ге- нів A і B. В одного з батьків пригнічена здатність до утворення інтерферону внаслідок відсутності гена B, а другий – здоровий і всі його родичі також здорові. Яка ймовірність появи здорово- го потомства?


– 0%

+ 100%

– 25%

– 75%

– 50%

238.Глухота може бути зумовлена різними рецесивними але- лями "а" і "b", які розміщені в різних парах хромосом. Глухий чоловік із генотипом aaBB одружився із глухою жінкою, яка мала генотип AAbb1. У них народилося четверо дітей. Скільки з них були глухими?

+ Ні одного

– Два

– Чотири

– Один

– Три

239.Пігментація шкіри в людини контролюється декількома па- рами незчеплених генів, що взаємодіють за типом адитивної полімерії. Пігментація шкіри в людини з генотипом а1а1а2а2а3а3 буде:

– альбінос (пігментація відсутня)

– чорна (негроїд)

– жовта (монголоїд)

+ біла (європеоїд)

– коричнева (мулат)

240.Юнак із Центральної Африки приїхав в Україну одержати вищу медичну освіту. Він страждає легкою формою серпопо- дібноклітинної анемії. На третьому році навчання він одружив- ся з українкою, яка була здорова за цією ознакою. У них наро- дилася донька. Яка найвища ймовірність того, що ця дитина буде хвора (ген серпоподібноклітинної анемії успадковується як неповністю домінантний)?

– 0%

+ 50%

– 25%

– 100%

– 75%

241.Схрещуються два організми. Один із них гетерозиготний за домінантним геном, а другий – гомозиготний за рецесивним

 
 

1 У БЦТ існує другий варіант питання, де генотип жінки записаний Aabb, але в цьому ви- падку відповідь, що пропонується як правильна, буде неправильною. В іншому місці пи- тання повторюється з правильно написаним генотипом.


 

геном. Яке це схрещування?

– Комплементарне

– Дигібридне

+ Аналізуюче

– Незчеплене

– Полігібридне

242.У людей чотири групи крові системи АВ0 визначаються взаємодією між собою трьох генів одного локусу: i, IА, IВ. Скільки генотипів і фенотипів вони утворюють?

– Три генотипи й три фенотипи

– Три генотипи й чотири фенотипи

– Чотири генотипи й чотири фенотипи

+ Шість генотипів і чотири фенотипи

– Шість генотипів і шість фенотипів

243.У людській популяції міста N з усіх людей, у кого є домі- нантний ген шизофренії, виражену клінічну картину мають 35%. Ця характеристика гена називається:

+ пенетрантність

– стабільність

– експресивність

– специфічність

– мутабільність

244.У численних експериментах схрещуються між собою гомо- зиготні чи гетерозиготні організми. Потім аналізуються кількіс- ні прояви ознак у потомстві. Визначте, про який метод іде мо- ва:

– генеалогічний

– цитогенетичний

– селективний

+ гібридологічний

– популяційно-статистичний

245.Є одноклітинний організм, що характеризується набором хромосом 2n=8 та розмножується безстатевим шляхом. Гене- тична різноманітність особин у популяції складатиме (без ура- хування мутацій):

+ 1 тип

– 8 типів

– 128 типів

– 32 типи

– 256 типів

246.У донора виявлена IV група крові. Фенотипічно вона ха-


рактеризується наявністю:

– антигенів A й антитіл бета

– антигенів B і антитіл альфа

+ антигенів A і B

– антигенів A й антитіл альфа

– антитіл альфа й бета

247.Унаслідок вірусної інфекції в однієї людини відбулися змі- ни фенотипу, які подібні до мутацій, але не змінили генотип. Це явище називається:

+ фенокопія

– мутація

– перекомбінація

– генокопія

– тривала модифікація

248.У родині одних і тих самих батьків було 7 здорових дітей, народжених у різний час. Вони розрізняються фенотипічно. Їхні відмінності обумовлені:

– пенетрантністю

+ комбінаційною мінливістю

– частотою зустрічальності домінантного гена

– різними каріотипами

– частотою зустрічальності рецесивного гена

249.Маса людини контролюється декількома парами незчепле- них генів. Чим більше домінантних генів у генотипі, тим більша маса тіла людини. Це є приклад:

– моногенного успадковування

– наддомінування

+ полімерії

– епістазу

– повного домінування

250.У людей групи крові системи Rh визначаються взаємодією між собою двох алелів одного гена. Ці алелі утворюють1 і ви- значають:

– три генотипи й чотири фенотипи

– чотири генотипи й два фенотипи

– шість генотипів і чотири фенотипи

 
 

1 У БЦТ – "двох генів одного локусу. Ці гени утворюють...". Краще написати "двох алель- них генів" або "двох алелів одного гена. Ці алелі..." Слід також зазначити, що два алелі (R та r) пишуть, як правило, лише при розв'язуванні задач, а насправді за успадковуван- ня резус-фактора відповідають два гени (дві пари алелів), що знаходяться у двох локу- сах, причому другий ген завдяки альтернативному сплайсингу зумовлює синтез двох ан- тигенів. Два різних гени в одному локусі знаходитися не можуть.


 

– шість генотипів і шість фенотипів

+ три генотипи й два фенотипи

251.Назвіть аутосомну рецесивну ознаку людини серед пере- лічених нижче:

– праворукість

– шестипалість

– пігментація шкіри

– гемофілія

+ 1-ша група крові системи АВ0

252.Вивчається одноклітинний паразит із набором хромосом 2n=24, що розмножується шляхом шизогонії. Генетична різно- манітність особин у популяції складе (без урахування мута- цій):

+ 1 тип

– 256 типів

– 24 типи

– 128 типів

– 32 типи

253.У родині студентів, що приїхали з Африки, народилася ди- тина з ознаками анемії, яка невдовзі померла. Виявлено, що еритроцити дитини мали вигляд серпа. Які ймовірні генотипи дружини й чоловіка (батьків дитини), якщо відомо, що в них спостерігається легка форма цієї хвороби?

Aa і AA

Aa і aa

AA і AA

+ Aa і Aa

aa і aa

254.Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина – гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей про- явиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?

– Закон розщеплення

+ Закон одноманітності гібридів I покоління

– Закон незалежного успадкування ознак

– Явище зчепленого успадкування генів

– Явище успадкування, зчепленого зі статтю

255.Чоловік кароокий і гомозиготний за домінантним геном, а дружина – блакитноока. В їхніх дітей проявиться закономір- ність:

– незалежне успадковування


 

– гіпотеза чистоти гамет

– розщеплення гібридів

– зчеплене успадковування

+ однаковість гібридів першого покоління

256.Колір шкіри в людини контролюється декількома парами незчеплених генів, що взаємодіють за типом адитивної поліме- рії. Яка буде пігментація шкіри в людини з генотипом А1А1А2А2А3А3?

– Жовта (монголоїд)

– Біла (європеоїд)

– Коричнева (мулат)

+ Чорна (негроїд)

– Альбінос (пігментація відсутня)

257.Ріст людини контролюється декількома парами незчепле- них генів, причому дуже низькорослі – гомозиготи домінантні, найвищі – гомозиготи рецесивні1. До якого типу відносять це явище?

+ Полімерія

– Плейотропія

– Кодомінування

– Наддомінування

– Комплементарність

258.У подружжя народилася дитина з яскраво-блакитними очима. Через декілька місяців колір райдужної оболонки змі- нився й став зеленувато-сірим. Батьки звернулися до педіатра, підозрюючи можливість патології, але лікар їх заспокоїв, пояс- нивши, що це:

– наслідок переходу в харчуванні немовляти від материнського молока до молочних сумішей

– результат прорізування зубів

+ прояв норми реакції відповідних генів

– явище, успадковане від одного з батьків

– звичайна особливість періоду онтогенезу

259.Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька неалельних домінантних генів. Установлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивнішою. Як називається тип взаємодії цих генів?

– Епістаз

– Плейотропія

 
 

1 У БЦТ – навпаки, високий ріст – домінантний, низький – рецесивний, хоча для цього ти- пу взаємодії неалельних генів це непринципово.


 

+ Полімерія

– Кодомінування

– Комплементарність

260.У людини один і той самий генотип може спричинити роз- виток ознаки з різним ступенем прояву, що залежить від взає- модії даного гена з іншими та від впливу зовнішніх умов. Як називається ступінь фенотипічного прояву ознаки, що контро- люється певним геном?

– Мутація

– Спадковість

– Пенетрантність

– Полімерія

+ Експресивність

261.При яких групах крові батьків за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?

– Жінка Rh+ (гомозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

– Жінка Rh+ (гетерозигота), чоловік Rh+ (гетерозигота)

+ Жінка rh–, чоловік Rh+ (гомозигота)

– Жінка rh–, чоловік rh–

– Жінка Rh+ (гетерозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

262.Хромосомні аберації й зміни кількості хромосом можуть виникати на різних етапах індивідуального розвитку. Якою може бути причина того, що утворився організм, який можна назвати повним мутантом?

+ Мутантні гамети батьків

– Мутантні гамети батька

– Мутантні гамети матері

– Гамети батьків нормальні

– Неправильний другий поділ зиготи

263.У глухонімих батьків із генотипами DDee і ddEE народили- ся діти з нормальним слухом. Яка форма взаємодії між генами D i E?

+ Комплементарність

– Полімерія

– Неповне домінування

– Епістаз

– Наддомінування

264.У деяких клінічно здорових людей в умовах високогір'я спостерігаються ознаки анемії. Під час аналізу крові в них ви- являють серпоподібні еритроцити. Який генотип спостерігаєть- ся в людей у такому випадку?


aa

AA

+ Aa

– XсXс

– XCY 1

265.До лікарні потрапила жінка, якій необхідно терміново зро- бити переливання крові. Аналіз виявив, що жінка має I групу крові rh–. Які групу крові та резус фактор повинен мати чоло- вік цієї жінки, щоб її син міг стати для неї донором?

+ I (0) rh–

– Будь-які

– IV (AB) Rh+

– Правильної відповіді немає

– IV (AB) rh–

266.В одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження в цій сім'ї дитини, хво- рої на фенілкетонурію?

+ 0%

– 25%

– 50%

– 75%

– 100%

267.Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові за системою АВ0, має три алельні стани. Якою формою мінливості можна пояснити появу в людини IV групи крові?

– Мутаційною

+ Комбінативною

– Фенотипічною

– Генокопією

– Фенокопією

268.До лікаря звернулося подружжя, де жінка має нормальну будову кисті, а чоловік страждає на полідактилію, з питанням: чи можливе успадкування цієї аномалії їх майбутньою дити- ною, причому перша їх дитина має нормальну будову кисті. Ві- домо, що ген полідактилії є домінантним. Яка ймовірність на- родження шестипалої дитини в даного подружжя?

– 25%

– 75%

– 0%

 
 

1 Інші варіанти: XCXc, XcY.


+ 50%

269.Резус-конфлікт виникає при переливанні одногрупної за системою АВ0 резус-позитивної крові реципієнту:

– у крові якого є аглютиноген А

– з резус-позитивною кров'ю

– у крові якого є аглютинін бета

– у крові якого є аглютиноген В

+ у крові якого немає Rh-фактора

270.До медико-генетичної консультації звернулася жінка із приводу ризику захворювання свого сина на гемофілію. Її чо- ловік страждає на це захворювання від народження. У жінки та її родичів не було випадків гемофілії. Яка ймовірність наро- дження хворого хлопчика в цій сім'ї?

– 100% (усі хлопчики будуть хворі)

– 50% хлопчиків будуть хворими

– 25% хлопчиків будуть хворими
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.