Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 7 страница– 100%

– 25%

+ 0%

331.Утворення в клітинах людини білка інтерферону, який ви- робляється для захисту від вірусів, пов’язано із взаємодією ге-


нів. Який з перелічених видів взаємодії генів обумовлює синтез білка інтерферону?

+ Комплементарна дія

– Повне домінування

– Полімерія

– Кодомінування

– Епістаз

332.Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові за системою MN, має два алельних стани. Якщо ген M вважати вихідним, то поява алельного йому гена N відбулася внаслі- док:

– комбінації генів

– репарації ДНК

+ мутації

– реплікації ДНК

– кросинговеру

 

Питання із БЦТ, які не увійшли до основного тексту

Питання.Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого В (III) Rh+. Донора з якою групою крові треба вибрати? Варіанти відповідей: а) IV (АВ) rh–; б) 0 (I) rh–; в) А (II) Rh+; г) В (III) Rh+; д) В (III) rh–. Пропонується варіант г як правильний ("Збір- ник завдань...", задача №93 з розділу "Нормальна фізіологія"). Але в дійсно- сті переливати можна також і групу В (III) rh– (варіант відповіді д).

Питання.Який вид мутацій має патогенетичне значення? Варіанти відповідей: а) біологічно нейтральна; б) біологічно негативна; в) хромосомна; г) біологічно позитивна; д) летальна. Пропонується варіант д як правильний. Однак слід зазначити, по-перше, що летальна мутація є крайній варіант біо- логічно негативної мутації, по-друге, хромосомна мутація теж може бути ле- тальною, по-третє, патогенетичне значення мають не тільки летальні мутації, а й ті, що викликають порушення фізіологічних процесів, зміну морфології тощо (а такими теж можуть бути хромосомні мутації). Тому це питання з від- повідями дуже невдало сформульовано.

Питання.У багатодітній родині в короткозорих батьків народилося 12 дітей. Троє з них були з нормальним зором, 6 – короткозорих. Скільки ко- роткозорих дітей будуть гомозиготними за геном короткозорості? Варіан- ти відповідей: а) 1; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6. Пропонується варіант б як правиль- ний. Цікаво, якщо з 12 дітей троє нормальних та шестеро короткозорих, то які ж тоді ще троє? Можна припустити, що це друкарська помилка й корот- козорих дев'ятеро. Адже при схрещуванні Aa × Aa спостерігається розщеп- лення за фенотипом 3:1 та за генотипом 1:2:1, і домінантних гомозигот по- винна бути 1/4 частина. Але ж ніхто не може гарантувати, що з 12 дітей троє будуть дійсно гомозиготами, бо одна річ – статистична ймовірність, інша – справжня абсолютнакількість. Невже автори питання цього не розуміють? Ніколи не можна ставити питання про абсолютну кількість організмів (Скіль- ки їх буде?), можна питати тільки про ймовірність (!) народження, про мож-


 

Ливу частку дітей.

Питання.Від шлюбу жінки, хворої на гіпертонію (аутосомно-домі- нантна ознака), зі здоровим чоловіком народилося три дівчинки. У першої доньки народилося 4 дитини, хворих на гіпертонію, у другої – 3 дитини, хво- рих на ту саму хворобу, у третьої – двоє здорових. Виявити найвищу ймовір- ність того, що в третьої доньки будуть діти, хворі гіпертонією. Варіанти відповідей: а) 0%; б) 12,5%; в) 25%; г) 50%; д) 100%. Пропонується варіант г як правильний. Чомусь нічого не сказано ні про стан здоров'я дочок, ні про здоров'я їхніх чоловіків. Якщо припустити, що третя дочка теж хвора гетеро- зигота, а її чоловік здоровий, то дійсно, максимальна ймовірність народження хворої дитини 50%, але ж чоловік може бути й гетерозиготою, і тоді ймовір- ність складе 75%. Крім того, невдало поставлене питання. Якщо вона наро- дить ще одну (лише!) дитину, і та буде хвора, то ця хвора дитина складе від загальної кількості дітей 33%, якщо народить ще вісім хворих, то їх частка складе 80%, і т.д. Не можна так ставити питання: "будуть хворі діти", можна питати лише про ймовірність народження!

Питання.У Закарпатті серед людей у ряді поколінь спостерігаються тривалі модифікації. Ця форма мінливості: а) аналогічна до генокопії; б) оборотна зміна генотипу й фенотипу; в) необоротна зміна фенотипу; г) оборотна зміна генотипу; д) успадковується за типом цитоплазматичної спадковості. Пропонується варіант д як правильний. Але ж за визначенням терміну модифікації – це зміни фенотипу, які не успадковуються! Вони мо- жуть бути тривалими завдяки постійному впливу фактора зовнішнього сере- довища, наприклад, нестача йоду в їжі в деяких місцевостях викликає енде- мічний зоб. Модифікація? Так. Тривала? Так. Генетично зумовлена? А ось і ні! І цитоплазматичне успадковування тут ні до чого.

Питання.Визначте ймовірність появи хвороби в родині, про яку відо- мо, що всі родичі по лінії матері, які дожили до 70 років, мали цю хворобу, а з боку батька всі родичі здорові. Варіанти відповідей: а) 0%; б) 25%; в) 50%; г) 75%; д) 100%. Пропонується варіант д як правильний. Але із цим не можна погодитися. З умови видно, що захворювання домінантне. Але це зовсім не гарантує, що мати гомозигота AA. Вона може бути й гетерозиготою, а тоді ймовірність – 50%.

Питання.Ріст людини контролюється кількома парами незчеплених генів. Якщо зневажати факторами середовища й умовно обмежитися лише трьома парами генів, то можна припустити, що в популяції низькорослі мають усі рецесивні гени і їх ріст становить 150 см, а високі – усі домі- нантні гени і їх ріст 180 см. Визначте ріст людини, яка має генотип А1а1А2А2А3а3. Варіанти відповідей: а) 150 см; б) 160 см; в) 165 см; г) 170 см; д) 175 см. Пропонується варіант г як правильний. Тут можна відмітити, що фенотипічних класів при кумулятивній полімерії з урахуванням трьох пар ге- нів буде сім, і треба ще домовитися про середній ріст у кожному класі, але чи можна пам'ятати такі цифри, і кому це потрібно? До того ж "визначити ріст" неможливо: на розвиток кількісної ознаки впливають не лише гени, а й умови середовища. Можна лише передбачати ріст.

Питання.Чоловік отримав від матері хромосому з генами А і В, а від батька – з генами a і b, причому ці гени успадковуються зчеплено. Його жін- ка – рецесивна гомозигота. Яка ймовірність того, що їхня дитина буде реце- сивною за обома генами? Варіанти відповідей: а) 0%; б) 25%; в) 50%; г) 75%;


 

д) 100%. Пропонується варіант в як правильний. Але ж у задачі не зазначено, що кросинговер не відбувається, що має місце повне зчеплення.

Питання.У родині, де батько страждав на гемофілію, а мати здоро- ва й походить із благополучної за цією ознакою сім'ї, народилася донька. Во- на не мала ознак цього захворювання й, досягнувши повноліття, взяла шлюб зі здоровим юнаком. Яка найбільша ймовірність народження в них онуків із гемофілією, якщо їх доньки або сини не будуть вступати в шлюб із носіями гена гемофілії? Варіанти відповідей: а) 0%; б) 25%; в) 50%; г) 75%; д) 100%. Правильна відповідь – б. У тексті цього питання відсутній логічний зв'язок між окремими реченнями. Абсолютно незрозуміло, до чого тут фраза "якщо їх доньки або сини не будуть вступати в шлюб із носіями гена гемофілії", ко- ли є лише одна донька. Крім того, донька не може одружитися з носієм гена гемофілії взагалі, тому що такого не існує в природі: чоловік або здоровий, або гемофілік.

Питання.У молодого подружжя був виявлений високий уміст феніла- ланіну в крові. Вони пройшли відповідне лікування, і показники крові наблизи- лися до норми. Подружжя звернулося до медико-генетичної консультації із запитанням: яка ймовірність народження в них дитини з фенілкетонурією? Варіанти відповідей: а) 0%; б) 100%; в) 25%; г) 75%; д) 50%. Пропонується правильна відповідь б. Автори, мабуть, уважають, що склали гарне запитан- ня. Але ж фенілкетонурія супроводжується розладом нервової системи й без своєчасного лікування призводить до імбецильності або ідіотії. Яке ж под- ружжя звернулося до лікарів і "пройшло відповідне лікування", подружжя ідіотів?

Наступні питання (на пенетрантність, кросинговер та інші) не включені нами в основний текст тому, що вони потребують певного часу для відповіді, запису схеми схрещування, проведення арифметичних розрахунків, і тому не- зрозуміло, навіщо включати їх у ліцензійний тестовий контроль. Вони більше підходять для письмових контрольних робіт.

Питання.Є гіпотетичний організм, який характеризується набором хромосом 2n=8 і розмножується статевим шляхом. Яка генетична різнома- нітність особин очікується в популяції (кросинговер не враховується)? Варі- анти відповідей: а) 256 типів; б) 128 типів; в) 32 типи; г) 4 типи; д) 8 типів. Який пропонується правильний варіант – невідомо. На наш погляд, тут взага- лі немає правильної відповіді. Проведемо розрахунки. Оскільки кросинговер ураховувати не слід, зробимо припущення, що на кожній хромосомі знахо- диться умовно один ген. Для одного гена можливі 3 генотипи (AA, Aa, aa), а різних хромосом n=4, тоді всього варіантів комбінацій генотипів 34=81. Якщо ж урахувати, що є дві статеві хромосоми, то цей 81 варіант можливий лише

для особин гомогаметної (наприклад, жіночої) статі. Особини ж гетерогамет- ної (чоловічої) статі можуть мати варіанти комбінацій за аутосомними гена- ми в трьох парах аутосом 33=27, а за гемізиготним геном у кожній статевій хромосомі (X та Y) можливі два варіанти, тому отримуємо для чоловічих ор- ганізмів загальну кількість варіантів: 27·2·2=108. Нарешті, разом особин, що генетично відрізняються (а генотипи самок і самців у нашій схемі різні), буде 81+108=189. Це й буде правильна відповідь.

Питання.Деякі форми шизофренії успадковуються як домінантні ау- тосомні ознаки, причому в гомозигот пенетрантність дорівнює 100%, а в гетерозигот – 20%. Виявити ймовірність захворювання дітей від шлюбу


двох гетерозиготних батьків. Варіанти відповідей: а) 0%; б) 15%; в) 25%; г) 35%; д) 50%. Правильною є відповідь г. Питання.Схильність до цукрового діабету обумовлює аутосомний рецесивний ген. Цей ген проявляється лише в 20% гомозигот. Яка ймовірність того, що дитина хворітиме цукровим діа- бетом, якщо батько хворий на цю форму діабету, а мати – носійка гена схильності до діабету? Варіанти відповідей: а) 10%; б) 50%; в) 25%; г) 100%; д) 75%. Правильною є відповідь а. Питання.Отосклероз (патологічна озна- ка, що проявляється втратою слуху) визначається аутосомно-домінантним геном. Пенетрантність гена 50%. Яка ймовірність народження хворих ді- тей у здорових гетерозиготних носіїв цього гена? Варіанти відповідей: а) 37,5%; б) 0%; в) 50%; г) 100%; д) 75%. Правильною є відповідь а.

Питання.У людини локус резус-фактора зчеплений із локусом, який визначає форму еритроцитів. Гени розміщені на відстані 3 морганіди. Жінка гетерозиготна за цими ознаками й успадкувала резус-позитивність (R) від батька, а еліптоцитоз (Е) – від матері. Її чоловік резус-негативний із нор- мальними еритроцитами. Визначте ймовірність народження в цього под- ружжя дітей, фенотипічно схожих на батька. Варіанти відповідей: а) 0%; б) 1,5%; в) 24,5%; г) 48,5%; д) 100%. Правильною є відповідь б.

Питання.У чоловіка IV група крові, rh–, у жінки III, Rh+. У батька жінки I група крові, rh–. Народилося двоє дітей: з III групою крові, rh– і з I групою крові, Rh+. Судово-медична експертиза встановила, що одна дитина позашлюбна. За якою ознакою можна виключити батьківство? Варіанти

відповідей: а) групою крові; б) групою крові й резус-фактором; в) резус- фактором; г) білками крові; д) резус-фактором і білками крові. Правильною є відповідь а.

Питання.Визначте тривалість мітозу клітин епітелію дванадцяти- палої кишки за умови, що генераційний час дорівнює 10,75 години, пресинте- тичний період (G1) – 4,75 години, синтетичний (S) – 4,5, постсинтетичний (G2) – 1 година. Варіанти відповідей: а) 6,00; б) 0,25; в) 9,25; г) 0,50; д) 10,25. Правильною є відповідь г.

Питання.Ядро соматичної клітини людини містить 23 пари хромо- сом. Якою буде різноманітність гамет однієї особини, гетерозиготної за усіма парами генів, при незалежному успадкуванні? Варіанти відповідей: а) 2 · 106; б) 4 · 106; в) 6 · 106; г) 8 · 106; д) 10 · 106. Правильна відповідь – г. Дійсно, різноманітність гамет визначається за формулою 2n. Тут 223=8388608, що все ж таки не 8 · 106, а більше. Ну й у чому значення цієї задачі? Переві- рити арифметичні здібності? Чи роботу калькулятора?

Питання.Людина має кілька форм спадкової короткозорості. Помір- на форма (від -2,0 до -4,0 діоптрій) і висока (більше -6,0) передаються як аутосомні незчеплені ознаки. Причому в людей, що мають гени обох форм короткозорості, проявляється тільки одна – висока. У сім'ї, у якій мати ко- роткозора, а в батька нормальний зір, народилося двоє дітей: у дочки проя- вилася помірна форма короткозорості, а в сина – висока. Яка ймовірність народження наступної дитини в сім'ї без аномалії, якщо тільки один із батьків матері страждав короткозорістю? Варіанти відповідей: а) 12,5%; б) 25%; в) 37%; г) 72%; д) 100%. Правильна відповідь – б.

Питання.Причинами вродженої сліпоти можуть бути вади кришта- лика та рогівки ока. Це рецесивні ознаки, які успадковуються незалежно. Мати та батько сліпі, діти здорові. Які генотипи батьків? Варіанти відпо-


 

відей: а) гомозиготні за різними формами сліпоти; б) гетерозиготні за різни- ми формами сліпоти; в) гомозиготні за однаковими формами сліпоти; г) гете- розиготні за однаковими формами сліпоти; д) гомозиготні за однією формою сліпоти й гетерозиготні за іншою. Пропонується варіант а як правильний. По- перше, для розв'язання задачі слід згадати комплементарну взаємодію генів і написати генотипи, на що потрібен певний час (у правильному варіанті а AAbb×aaBB). По-друге, як можна бути гетерозиготнимза рецесивноюозна- кою (варіанти б, г, д)? Чи це спроба заплутати студента? І не зовсім зрозумі- лим є варіант б: якщо маються на увазі генотипи батьків Aabb × aaBb, то в таких батьків можуть народитися здорові діти (25%), і цей варіант відповіді теж правильний! Краще відразу написати у відповідях генотипи батьків.

Питання.Відсутність малих корінних зубів успадковується як ауто- сомно-домінантна ознака. У сім'ї, де батьки мали нормальну зубну систему, народилася дитина без корінних зубів. Визначте ймовірність (%) народження дітей без патології в цій родині. Варіанти відповідей: а) 0; б) 12,5; в) 25; г) 50; д) 75. Пропонується варіант д як правильний, але насправді задача складена з помилками. Якщо батьки нормальні, їхній генотип має бути aa, їхньої хворої дитини – Aa, і тоді виникає питання, звідки взялася така дитина. Або вона от- римала гаметичну мутацію (тоді відповідь має бути 0%), або ознака має не- повну пенетрантність і один з батьків – здорова гетерозигота (тоді потрібні спеціальні розрахунки), або це не їхня дитина. Або ж автори питання не ро- зуміють, про що пишуть. На жаль, останнє дуже поширене й тому найбільш імовірно (жарт).


 

МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

333.Під час біохімічного аналізу клітин людини була отримана ДНК, що відрізняється за складом від хромосомної ДНК. Ця нуклеїнова кислота була отримана з:

– рибосом

– пластинчастого комплексу

– гладкої ендоплазматичної сітки

+ мітохондрій

– лізосом

334.У живильне середовище, де вирощуються клітини тварин, додали розчин радіоактивно міченого лейцину. Через якийсь час методом радіоавтографії виявили високу концентрацію цієї міченої амінокислоти поблизу певних органоїдів. Цими органо- їдами можуть бути:

– гладка ендоплазматична сітка

– апарат Гольджі

– клітинний центр

+ рибосоми

– лізосоми

335.Під дією мутагену в гені змінився склад кількох триплетів, але клітина продовжує синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов'язано?

– Специфічністю

– Універсальністю

– Триплетністю

+ Виродженістю

– Колінеарністю

336.Спіралізація хромосом має важливе біологічне значення, тому що1:

– прискорюються реакції транскрипції

– відбувається активізація ДНК

+ полегшується процес розходження хроматид

– відбувається інактивація ДНК

– сповільнюються реакції транскрипції

337.Унаслідок впливу гамма-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулася на 180°. Яка з наведених мутацій відбулася

 
 

1 Строго кажучи, це питання має три правильних відповіді: крім 3-ї, ще й 5-ту (тому що спіралізація є одним з механізмів регуляції експресії генів) і 4-ту (тільце Барра утворює- ться з метою інактивації ДНК, і відбувається це якраз за рахунок спіралізації). Третя від- повідь просто є найбільш значущою.


 

в ланцюгу ДНК?

– Делеція

– Дуплікація

– Транслокація

– Трансверсія1

+ Інверсія

338.У клітинах людини під дією ультрафіолетового випроміню- вання відбулося пошкодження молекули ДНК2. Однак за допо- могою специфічних ферментів пошкоджена ділянка молекули ДНК була відновлена. Як називається це явище?

– Реплікація

– Дуплікація

+ Репарація

– Зворотна транскрипція3

– Термінація

339.Безпосереднє відношення до механізмів реалізації спадко- вої інформації – експресії генів – має процес трансляції. Поча- ток даного процесу в прокаріотів пов'язаний із приєднанням до пептидного центру рибосоми специфічної амінокислоти. Яка з перелічених нижче амінокислот є першою в молекулі синте- зованого білка4?

– Метіонін

– Аргінін

+ Формілметіонін

– Лізин

– Пролін

340.У 1970-ті роки було доведено, що молекула незрілої іРНК (про-мРНК) містить більше триплетів, ніж знайдено амінокис- лот у синтезованому на ній поліпептиді. Це пояснюється тим, що трансляції в нормі передує:

– мутація

– репарація

+ процесинг

– ініціація

 
 

1 У питаннях іспиту 2006 р. тут було слово "реплікація", але ж це не вид мутації!

2 Інший варіант у БЦТ – "відбулася мутація на рівні молекули ДНК". Слід зазначити, що

зміна структури ДНК ще не є мутацією, доки вона не передасться в спадок, у дочірню молекулу ДНК; з другого боку, мутації, як зміни, що вже відбулися,не можуть бути ви- правлені жодним ферментом, можливе лише виникнення зворотних мутацій або супре- сорних мутацій, щоб повернувся попередній фенотип.

3 Інший варіант відповіді – ініціація.

4 У БЦТ – "ініціатором трансляції", але це невдалий вислів.


 

– реплікація

341.Серпоподібноклітинна анемія обумовлена мутацією гена, який відповідає за синтез білкової частини гемоглобіну. При цьому полярна амінокислота замінюється на неполярну, що призводить до зменшення розчинності гемоглобіну й зміни форми еритроцитів. Зазначте, яка заміна має місце в молекулі гемоглобіну:

– аланін – на фенілаланін

– глутамінова кислота – на аспарагінову кислоту

– валін – на серин

+ глутамінова кислота – на валін

– глутамінова кислота – на лізин

342.Правило Чаргаффа свідчить про рівне співвідношення пу- ринових та піримідинових азотистих основ, що входять до складу молекул ДНК будь-якого організму. Співвідношення між сумами комплементарних основ (А+Т)/(Г+Ц) свідчить про:

– кількість білків, закодованих у ДНК

– філогенетичні зв'язки організму

– розміри молекули ДНК

+ видову належність організму

– ступінь мутування

343.У молекулі ДНК спостерігаються зміни нуклеотидів. До яких наслідків це може призвести1?

– Аномалії аутосом

– Хромосомні захворювання

– Аномалії статевих хромосом

– Транслокації2

+ Генні захворювання

344.Унаслідок дії випромінювання на послідовність нуклеотидів ДНК загублені 2 нуклеотиди. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюгу ДНК?

– Інверсія

+ Делеція

– Дуплікація

– Реплікація

 
 

1 У БЦТ питання звучить так: "В молекулі ДНК спостерігаються на рівні транскрипції зміни нуклеотидів. До яких захворювань це може призвести?" Тут автори переплутали божий дар з яєчнею. Транскрипція – це синтез РНК, і на рівні транскрипції ніяких змін у молеку- лі ДНК відбуватися не може. Мутації частіше за все виникають у процесі реплікації.

2 У БЦТ – "геномні захворювання". Але ж геномних захворювань не буває. Є хромосомні хвороби, причина яких – хромосомні мутації (включаючи їх різновид – геномні мутації).

Тому варіант відповіді ми змінили.


 

– Транслокація

345.У хворого виявлене спадкове захворювання – пігментна ксеродерма. На шкірі утворилися злоякісні пухлини. У чому суть цієї хвороби?

– Порушується діяльність серцево-судинної системи

+ Порушено світлову репарацію тимінових димерів

– З великою частотою утворюються тимінові димери

– Часто відбувається метилювання пуринів

– Порушено обмін меланіну

346.Які структурні й хімічні компоненти беруть участь у транс- ляції?

– Рибосоми, іРНК, тРНК, АТФ, нуклеотиди, ферменти

– Рибосоми, іРНК, тРНК, АМФ, амінокислоти, ферменти

– Рибосоми, пре-іРНК, тРНК, АТФ, ліпіди, ферменти

+ Рибосоми, іРНК, тРНК, АТФ, амінокислоти, ферменти

– Рибосоми, пре-іРНК, тРНК, АТФ, амінокислоти, ферменти

347.Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) є носієм генетичної інформації, її структурними мономерами є:

+ мононуклеотиди

– амінокислоти

– нуклеозиди

– дезоксирибоза

– азотисті основи

348.У дівчини 22 років відкрита форма туберкульозу. До ком- плексу призначених їй лікарських препаратів входить антибіо- тик рифампіцин, що зв'язує ДНК-залежну РНК-полімеразу про- каріотів. Гальмуванням якого процесу в збудника туберкульо- зу обумовлений лікувальний ефект рифампіцину?

– Трансляції

– Зворотної транскрипції

– Реплікації

– Утворення аміноацил-тРНК

+ Транскрипції

349.У процесі транскрипції здійснюється синтез комплементар- ної молекули РНК на матриці ДНК. Виберіть фермент, який ка- талізує цей процес:

– хеліказа

– топоізомераза

– ДНК-полімераза

+ ДНК-залежна РНК-полімераза

– праймаза


 

350.Поліпептид, синтезований на рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала інформаційна РНК, що була матрицею під час його синтезу1?

– 44

– 162

– 27

+ 54

– 108

351.У молекулі іРНК, що кодує синтез β-ланцюга гемоглобіну A, відбулася трансверсія: пуриновий нуклеотид замінився пі- римідиновим. Це призвело до порушення структури молекули гемоглобіну: у β-ланцюгу на 6-му місці замість глутамінової кислоти з'явився валін. Клінічно це проявляється як хвороба:

– α-таласемія

– β-таласемія

+ серпоподібноклітинна анемія

– анемія Мінковського–Шоффара

– фавізм

352.У генетичній інженерії застосовують різні механізми уве- дення штучного гена в клітину реципієнта. В якому з нижчеза- значених методів із цією метою використовують віруси?

+ Трансдукція

– Гібридизація

– Копуляція

– Трансформація

– Кон'югація

353.Зазначте, який молекулярний механізм мутацій виклика- ний азотистою кислотою:

+ реакція з аміногрупами пуринів і піримідинів

– утворення розривів у ланцюгах ДНК

– утворення тимінових димерів

– утворення помилок у зв'язках ДНК із білком

– блокування ДНК залежної РНК-полімерази

354.Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах в ор- ганізм миші увели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?

– Гладенької ЕПС

 
 

1 У "Збірнику завдань..." (питання №8) правильною пропонується вважати відповідь "54", але насправді треба ще рахувати стоп-кодон (і тоді правильна відповідь – 55), або запи- тувати про кількість смислових кодонів.


 

– Клітинного центру

– Апарату Гольджі

+ Рибосом

– Лізосом

355.У живильне середовище для культивування клітин уведе- на речовина, яка блокує роботу ДНК-полімераз. Який процес руйнується в інтерфазний період клітинного циклу?

– Синтез АТФ

+ Репарація ДНК

– Трансляція

– Активний транспорт

– Транскрипція

356.Під час дослідження деяких органоїдів клітини в них були виявлені власні нуклеїнові кислоти, що містять урацил. Цими органоїдами були:

+ рибосоми

– пластинчастий комплекс

– хромосоми

– мікротрубочки

– клітинний центр
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.