Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 10 страница– Транскрипції

+ Репарації ДНК

– Утворення мутацій у ДНК

– Термінації синтезу ДНК

– Реплікації ДНК

466.У дитини, що одужує після грипу, виявлене збільшення утворення імуноглобулінів унаслідок збільшення синтезу від- повідних іРНК. Який процес із перелічених приводить до збільшення кількості захисних білків?

– Мутація ДНК

+ Транскрипція

– Репарація ДНК

– Реплікація ДНК

– Термінація синтезу ДНК1

467.Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують жодної амінокислоти, але є термінаторами в процесі зчитування ін- формації, тобто здатні припинити трансляцію. Як називаються ці триплети?

– Оператори

+ Стоп-кодони

– Антикодони

– Екзони

– Інтрони

468.Пацієнт із серпоподібноклітинною анемією має серпопо- дібну форму еритроцитів завдяки заміні глутамінової кислоти2 на валін у молекулі гемоглобіну. Що є основним дефектом спадкового матеріалу?

– Структурний хромосомний дефект

– Кросинговер

– Мутація зміни кількості хромосом

– Рекомбінація

+ Генна мутація

469.Для триптофанового оперону сполукою, що блокує цей оперон, є триптофан. Яким чином триптофан блокує оперон?

 
 

1 У БЦТ у цьому й наступному питаннях – "термінація ДНК". Але що це таке – незрозумі- ло, тому відповідь змінено.

2 У БЦТ помилково вказано "глутаміну".


 

– Сполучається з оператором1

– Сполучається з геном-регулятором

+ Сполучається з білком-репресором

– Сполучається із промотором

– Сполучається зі структурним геном

470.Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони й 3 інтрони. Після закінчення процесингу зріла іРНК складається з нуклеотидів, комплементарних до:

– 3 інтронів

– 2 екзонів і 1 інтрону

– 1 екзону й 1 інтрону

+ 4 екзонів

– 4 екзонів і 3 інтронів

471.Відомо, що при заміні в ДНК одного нуклеотиду може замі- нитися лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість ге- нетичного коду це доказує?

+ Неперекриваємість коду

– Виродженість коду

– Універсальність коду

– Триплетність коду

– Специфічність коду

472.З нітратів, нітритів і нітрозамінів в організмі утворюється азотиста кислота, яка обумовлює окисне дезамінування азоти- стих основ нуклеотидів. Це може призвести до точкової мутації

– заміни цитозину на:

– аденін

– гуанін

– інозин

+ урацил

– тимін

473.Мутація структурного гена не призвела до заміни аміно- кислот у білку. У цьому проявилася властивість генетичного коду:

– мутабільність

+ надмірність2

– колінеарність

– недостатність

– універсальність

 

 
 

1 У БЦТ – "з геном-оператором", а цей термін у сучасній науці не використовується.

2 У БЦТ – надлишковість.


 

474.Чоловік 58 років переніс операцію із приводу раку перед- міхурової залози. Через 3 місяці йому провели курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5- фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини в першу чергу блокується під дією цього препарату?

– рРНК

– Білка

– тРНК

– іРНК

+ ДНК

475.Для утворення транспортної форми амінокислот у ході синтезу білка на рибосомах необхідна:

– мРНК

– ГТФ

+ аміноацил-тРНК-синтетаза

– рибосома

– ревертаза

476.При отруєнні аманітином – отрутою блідої поганки – бло- кується РНК-полімераза II. При цьому припиняється:

+ синтез мРНК

– синтез тРНК

– зворотна транскрипція

– синтез праймерів

– дозрівання мРНК

477.У здоровій клітині слинної залози людини досліджуються процеси біосинтезу ферментів. Основним напрямком потоку інформації в цій клітині буде:

– іРНК → поліпептид → ДНК

+ ДНК → іРНК → поліпептид

– тРНК → іРНК → ДНК → поліпептид

– ДНК → поліпептид → іРНК

– поліпептид → іРНК → ДНК

478.У живильне середовище із клітинами внесений розчин ти- міну (Т) з радіоактивною міткою. В яких структурах клітин під час радіоавтографії буде знайдено мічений тимін?

+ Ядрі

– Лізосомах

– Ендоплазматичному ретикулумі

– Рибосомах

– Апараті Гольджі

479.До рибосоми надійшла зріла іРНК, у молекулі якої виявле-


но змістовні кодони. Ці кодони в процесі біосинтезу поліпепти- ду є сигналом:

+ приєднання певної амінокислоти

– з'єднання певних екзонів

– початку транскрипції

– закінчення транскрипції

– приєднання РНК-полімерази

480.Установлено, що генетична інформація може передаватися не тільки від ДНК до РНК, але й у зворотному напрямку – від РНК до ДНК. Якими ферментами здійснюється ця передача?

– Лігазами

– Рестриктазами

– Синтетазами

+ Ревертазами

– Полімеразами

481.Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). У цьому ви- падку напрямок потоку інформації в клітині буде:

– іРНК → поліпептид → ДНК

– ДНК → іРНК → поліпептид

+ РНК → ДНК → іРНК → поліпептид

– ДНК → поліпептид → іРНК

– поліпептид → РНК → ДНК → іРНК

482.Яке з наступних тверджень відносно генетичного коду є неправильним?

– Кодон містить три нуклеотиди

+ Існує тільки один кодон для кожної амінокислоти

– Кодони знаходяться в матричній рибонуклеїновій кислоті

– Кожен кодон визначає одну амінокислоту

– Нуклеотид одного кодону не може бути частиною іншого кодону

483.Відомо, що існують 64 кодони. Скільки з них не мають ін- формації про амінокислоти і є стоп-кодонами?

– 1

+ 3

– 5

– 8

– 10

484.Яка відповідь із наступних є найбільш компетентною? Транскрипція – це:

– транскрипція генетичної інформації з молекули ДНК на матричну рибо- нуклеїнову кислоту

– копіювання матричної рибонуклеїнової кислоти з молекули ДНК


 

– синтез білків

+ синтез матричної РНК на молекулі ДНК як послідовності нуклеотидів, комплементарних до молекули ДНК

– синтез поліпептиду

485.Структура згорнутої в подвійну спіраль ДНК була запропо- нована на основі даних із рентгенівської дифракції, зібраних:

+ Франклін і Уілкінсом

– Гриффітом

– Евері, Мак-Леодом і Мак-Карті

– Уотсоном і Кріком

– Херши й Чейз

486.Що з наступного є правильним про зв'язки в ДНК?

– Остов має 3',2'-фосфодіефірні зв'язки

– Два ланцюги з'єднані ковалентними зв'язками

– Один ланцюг закінчується 2'-фосфатом

+ Ідуть від 5'-фосфату до 3'-вуглецю цукру

– Обидва ланцюги закінчуються 3'-гідроксильними групами

487.Який із даних постулатів відповідає сучасному рівню гене- тичних знань?

– Один ген – одна ознака

– Один ген – один білок

– Один ген – одна АТФ

– Один ген – одна ДНК

+ Один ген – один поліпептид

488.В експерименті було показано, що опромінені ультрафіо- летом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму через дефект ферменту репарації повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. За допомогою якого ферменту відбувається цей процес?

– ДНК-гірази

+ Ендонуклеази

– РНК-лігази

– Праймази

– ДНК-полімерази III

489.Передозування антибіотиків канаміцину й хлорамфеніколу (левоміцетину) є небезпечним, призводить до глухоти. Це по- яснюється тим, що вони пригнічують:

– реплікацію

– транскрипцію в ядрі

– трансляцію в цитоплазмі еукаріотичних клітин

– транскрипцію в мітохондріях


 

+ трансляцію в мітохондріях

490.Установлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-по- лімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

– Трансляції

+ Транскрипції

– Репарації

– Процесингу

– Реплікації

491.Відомо, що структурна частина генів еукаріотів характери- зується чергуванням змістовних і незмістовних ділянок. Яку назву мають ділянки, що не містять інформації про послідов- ність амінокислот у поліпептиді?

– Екзони

+ Інтрони

– Мутони

– Рекони

– Сайти

492.Установлено, що не всі точкові мутації типу заміни пари основ спричинюють зміну амінокислоти в складі поліпептиду. Завдяки якій властивості генетичного коду це можливо?

+ Виродженості

– Колінеарності

– Універсальності

– Неперервності

– Триплетності

493.Які органічні сполуки грають роль посередників між моле- кулами ДНК, як носіями генетичної інформації, та поліпептид- ними ланцюгами, як елементарними ознаками?

– Вуглеводи

– Ліпіди

– Білки

– АТФ

+ РНК

494.Через організм людини постійно проходить потік речовин, енергії та інформації. Зчитування та реалізація генетичної ін- формації1 на молекулярному рівні пов'язані насамперед з вла-

 
 

1 У БЦТ написано: " Зчитування та реалізація генетичної інформації при розвитку зубної системи…". Не думаємо, що треба так уже деталізувати питання.


 

стивостями:

– вуглеводів

– ліпідів

– амінокислот

+ нуклеїнових кислот

– мінеральних речовин

495.Реплікація (авторепродукція) ДНК у клітинах людини від- бувається за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними:

+ материнській нитці

– змістовим кодонам

– ферменту ДНК-полімеразі

– інтронним ділянкам гена

– ферменту РНК-полімеразі

496.Відомо, що деякі хімічні елементи (препарати брому, профлавін та інші) здатні викликати мутації типу делецій. До чого приведуть такі мутації, якщо порушення відбудуться в структурній ділянці гена?

– Заміни нуклеотидів ДНК

– Інверсії ділянки ДНК

+ Порушення рамки зчитування

– Заміни декількох нуклеотидів

– Генетичний код не зміниться

497.Генетичний поліморфізм слугує основою міжпопуляційної й внутрішньопопуляційної мінливості людей, яка проявляється в нерівномірному розподілі по планеті деяких хвороб, важкості їх перебігу, різного ступеню схильності до них, дії ліків. Які на- слідки для людей має дія мутаційного процесу, яка приводить до генетичного та фенотипічного поліморфізму?

– Зменшується частота виникнення мутацій у популяції людей

– Відбувається накопичення гомозигот у великих популяціях

– Виключається дія природного добору й дрейфу генів

+ Спадкове різноманіття є перепоною для трансплантації органів

– Зменшується можливість загибелі зигот і ембріонів у кожному наступ- ному поколінні людей

498.Як відомо, послідовність триплетів у ДНК визначає поря- док розташування амінокислот у молекулі білка. Яка це вла- стивість генетичного коду?

– Комплементарність

+ Колінеарність

– Специфічність


 

– Неперекриваємість

– Антипаралельність

499.Синтез білка на рибосомі починається з утворення ком- плексу ініціації, до складу якого входить:

– тРНК із фенілаланіном

– тРНК з аланіном

– тРНК із тирозином

– тРНК із лейцином

+ тРНК із метіоніном

500.Відомо, що структурна частина генів евкаріотів характери- зується чергуванням змістовних і незмістовних ділянок. Яку назву мають ділянки, що містять інформацію про послідовність амінокислот у поліпептиді?

– Інтрони

– Мутони

+ Екзони

– Сайти

– Рекони

501.На рибосомі утворилася прямолінійна структура білка, яка не має метаболічної активності. У процесі "дозрівання" вона може втратити кінцеві амінокислоти, створити третинну й чет- вертинну структури, з'єднатися з вуглеводними або ліпідними молекулами. Як називаються процеси перетворення початко- вої структури поліпептиду й формування метаболічно активних білків?

– Індукована трансляція

– Білкова термінація

– Поліпептидна елонгація

– Транслокація

+ Посттрансляційна модифікація

502.У бактерій установлений процес кон'югації, при якому між бактеріями утворюється цитоплазматичний місток, по якому з клітини-донора до клітини-реципієнта надходять плазміди1. Яке значення цього процесу?

– Забезпечує обмін речовинами між клітинами

– Сприяє активізації мутаційного процесу

+ Забезпечує обмін та рекомбінацію генетичного матеріалу

– Підвищує гетерозиготність

– Ліквідує небажані мутації

 
 

1 У БЦТ – "плазміди – фрагменти ДНК", але так писати неправильно. Плазміди є повно- цінними молекулами ДНК певної структури, а ніяк не "фрагментами".


 

503.Чоловік є носієм вірусу СНІДу, який відноситься до РНК- вмісних вірусів. У клітинах цієї людини відбувається синтез ві- русної ДНК. Основою цього процесу є:

– Реплікація

– Транскрипція

+ Зворотна транскрипція

– Репарація

– Трансляція

504.Ультрафіолетові промені порушують цілісність молекул ДНК, приводять до утворення піримідинових димерів, що ви- кликають мутації. Чому опромінені клітини виживають набага- то краще при світлі, ніж у темряві?

– Відбувається ексцизійна репарація

+ Відбувається фоторепарація

– Активується мітоз

– Відбувається рекомбінантна репарація

– Активується ДНК-полімераза

505.Відомо, що β-каротин, вітаміни C і E зменшують спонтанні пошкодження ДНК. До якої групи належать ці речовини?

+ Антимутагени

– Мутагени

– Комутагени

– Тератогени

– Онкогени1

506.Ген аланінової тРНК був уперше синтезований Х. Кораною у 1970 р. Цей ген складався з 77 пар нуклеотидів, не мав ре- гуляторної частини й тому не функціонував. Ген тирозинової тРНК, який був синтезований Кораною пізніше, функціонував як справжній. Які ділянки гена були додатково синтезовані?

– Енхансери

– Структурні гени

– Ген-регулятор

+ Промотор і термінатор

– Репресор

507.Утворення молекул РНК на матриці ДНК називається:

– процесинг

– трансляція

+ транскрипція

– сплайсинг

 
 

1 У БЦТ тут – "дисмутагени", але такого терміну не існує.


 

– посттрансляційна модифікація

508.Для лікування інфекційних бактеріальних захворювань використовують антибіотики стрептоміцин, еритроміцин, хло- рамфенікол. Який етап синтезу білків мікробної клітини вони інгібують?

– Транскрипцію

– Реплікацію

– Процесинг

+ Трансляцію

– Сплайсинг

509.Синтез ДНК починається з праймера. Праймер – це:

– олігодезоксирибонуклеотид

+ олігорибонуклеотид

– АТФ

– дАТФ (дезоксиаденозинтрифосфат)

– ділянка ДНК, що складається з 40 нуклеотидів

510.Усі типи РНК синтезуються у вигляді РНК-попередників, які потім піддаються дозріванню (процесингу). Одним з етапів процесингу є сплайсинг. Сплайсинг – це:

+ вирізання неінформативних ділянок (інтронів) і зшивання інформатив- них (екзонів)

– приєднання до 5'-кінця 7-метилгуанозину

– приєднання до 3'-кінця 100–200 залишків аденілової кислоти

– хімічна модифікація азотистих основ

– фрагментація РНК

511.Під дією сонячного опромінення в ДНК шкіри людини най- частіше утворюються:

– делеції

– заміни нуклеотидів

+ тимінові димери

– хромосомні мутації

– одноланцюгові ДНК

512.У хворого на СНІД у клітинах, уражених вірусом ВІЛ, ви- явлено активність ферменту ревертази. Яка нуклеїнова кисло- та синтезується за участю цього ферменту?

– мРНК

+ ДНК

– рРНК

– тРНК

– Пре-мРНК

513.Для лікування інфекційного захворювання використали


стрептоміцин. Синтез яких речовин буде загальмований при дії цього антибіотику?

– ДНК

– мРНК

– тРНК

– рРНК

+ Білків

514.В експерименті було показано підвищення активності бе- та-галактозидази після внесення лактози до культурального середовища з E. coli. Яка ділянка лактозного оперону стає розблокованою від репресору за цих умов?

– Промотор

+ Оператор

– Структурний ген

– Регуляторний ген

– Праймер

515.Хворому на туберкульоз легень призначено рифаміцин, який пригнічує фермент РНК-полімеразу на стадії ініціації про- цесу:

– трансляції

– реплікації

– термінації

– елонгації

+ транскрипції

516.Трансляція починається з фази ініціації, коли кодон АУГ, що шифрує метіонін, зв'язується з комплементарним антико- доном тРНК. Укажіть даний антикодон.

– УЦГ

– УГЦ

– АЦУ

+ УАЦ

– АУГ

517.У структурі оперону ДНК прокаріотів є ділянка1, до якого прикріплюється РНК-полімераза у фазі ініціації транскрипції. Знайдіть назву цієї ділянки.

– Первинний транскрипт

+ Промотор

– Оператор2

– Ген-регулятор

 
 

1 У БЦТ тут і далі – "фрагмент", але в даному контексті це слово не личить.

2 У БЦТ – " ген-оператор".


 

– Структурний ген

518.Процес біосинтезу білка є енергозалежним. Укажіть, який макроергічний субстрат використовується в цьому процесі на стадії елонгації.

– АТФ

– АДФ

+ ГТФ

– УТФ

– ЦТФ

519.Центральною догмою молекулярної біології було поняття про передачу спадкової інформації в напрямку "ДНК-РНК- білок". Як передається спадкова інформація в ретровірусів?

– РНК–ДНК–білок

– ДНК–білок–РНК

– ДНК–ДНК–РНК–білок

– ДНК–РНК–білок

+ РНК–ДНК–РНК–білок

520.У клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для синтезу однієї молекули іРНК при цьому служить:

– уся молекула ДНК

+ ділянка одного з ланцюгів ДНК

– цілком один з ланцюгів молекули ДНК

– ланцюг молекули ДНК, позбавлений інтронів

– ланцюг молекули ДНК, позбавлений екзонів

521.У районах Південної Африки серед людей розповсюджена серпоподібноклітинна анемія, при якій еритроцити мають фор- му серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну глутамінової кислоти1 на валін. Чим викликана ця хвороба?

– Порушенням механізмів реалізації генетичної інформації

– Кросинговером

– Геномною мутацією

+ Генною мутацією

– Трансдукцією

522.У результаті інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ферменти, що за- безпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білка в цьому випадку?

– Не синтезується АТФ

 
 

1 У БЦТ – "амінокислоти глутаміну", але це помилка.


 

– Не утворюється рРНК

– Не активуються амінокислоти

– Порушений транспорт амінокислот

+ Не утворюється зріла іРНК

523.У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих пацюків лінії Вістар замінили один нуклеотид іншим. При цьому одержали заміну тільки однієї амінокислоти в пептиді. Спостережуваний результат буде наслідком мутації, яка нази- вається:

– делеція

– дуплікація

+ трансверсія1

– зсув рамки зчитування

– транслокація

524.Студенти під час вивчення особливостей генетичного коду з'ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, п'яти амінокислотам – 4 різні кодони. Інші амінокислоти коду- ються трьома і двома кодонами й тільки дві амінокислоти – од- ним кодоном. Укажіть, яку властивість генетичного коду пере- відкрили студенти?

– Універсальність

+ Надмірність2

– Колінеарність

– Однонаправленість

– Триплетність

525.Робітниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дії азотистої кисло- ти та нітритів, які викликають дезамінування цитозину в моле- кулі ДНК. Який фермент ініціює ланцюг репараційних проце- сів?

+ Урацил-ДНК-глікозилаза3

– ДНК-залежна РНК-полімераза

– Оротидилмонофосфат-декарбоксилаза

– Тимідилатсинтаза

– Цитидинтрифосфатсинтетаза

 
 

1 Насправді така мутація називається міссенс-мутацією (варіант точкової мутації), яка в залежності від типу заміни азотистої основи може бути як трансверсією, так і транзицією. 2 У БЦТ – надлишковість.

3 Це питання було на іспиті в 2011 р., де назва ферменту була записана неправильно –

уридин-ДНК-глікозидаза. Насправді фермент видаляє з ДНК лише азотисту основу, тоб- то урацил, а не уридин – сполуку, що складається з урацилу й цукру. Допустимі варіанти правильної назви ферменту – урацил-ДНК-глікозилаза та урацил-ДНК-глікозидаза.


 

526.У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування іРНК щодо рибосоми. Амінокислоти з'єднуються пептидними зв'язками в певній пос- лідовності – відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

– антикодонів рРНК

– антикодонів тРНК
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.