Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 9 страница– дерепресія оперону

– зворотна трансляція

– репресія оперону

– реплікація2

411.Аналізується хімічний склад молекул ДНК людини – носіїв генетичної інформації. Мономерами цих біополімерів є:

+ нуклеотиди

– азотисті основи

– дезоксирибоза

– гени

– амінокислоти

412.Які з перелічених нижче досліджень послужили першим доказом провідної ролі ДНК у збереженні й передачі спадкової інформації?

 
 

1 У БЦТ – "РНК, яка містить вірус СНІДу", – дурниця.

2 У БЦТ – "конваріантна реплікація", термін, якого в науковій літературі не існує. Дивно також, що цей термін використовується в сумно відомому підручнику "Медична біологія"

за ред. В. Пішака і Ю. Бажори (2004).


 

– Дослідження Моргана

– Дослідження Уотсона й Кріка

+ Дослідження Гриффіта й Евері

– Дослідження Менделя

– Дослідження Жакоба й Моно

413.Установлено, що послідовність триплетів нуклеотидів іРНК точно відповідає послідовності амінокислотних залишків у по- ліпептидному ланцюгу. Як називається така властивість гене- тичного коду?

– Виродженість

+ Колінеарність1

– Універсальність

– Триплетність

– Специфічність

414.В організм експериментальної тварини уведені онкогенні РНК-віруси. За допомогою якого ферменту відбувається реплі- кація їхнього геному?

– ДНК-лігази

+ РНК-залежної ДНК-полімерази

– ДНК-полімерази

– Транслокази

– ДНК-залежної РНК-полімерази2

415.Установлено, що в гені людини (молекула ДНК) на екзонні ділянки припадає 9000 нуклеотидів. Яку кількість амінокислот містить у собі поліпептид, який кодується цим геном3?

+ Приблизно 1500

– Приблизно 3000

– Приблизно 9000

– Приблизно 4500

– Приблизно 12000

416.Антибіотики, які інгібують біосинтез нуклеїнових кислот і білків, використовуються в клінічній практиці як протипухлин- ні й антибактеріальні засоби. Який механізм дії є найбільш імо-

 
 

1 Слід зазначити, що колінеарність не є властивістю генетичного коду як такого (невдало сформульоване питання).

2 У БЦТ тут така ж відповідь, як і друга, тобто існувало дві однакових відповіді, тому ми

змінили цей варіант на "ДНК-залежну РНК-полімеразу" (мабуть, саме так повинно було б бути). Але відразу слід зазначити, що, строго кажучи, цей фермент теж бере участь в репродукції вірусу (у так званій другій фазі).

3 У відповідях у БЦТ даються точні цифри для кількості амінокислот, але це неправиль- но, оскільки зріла мРНК містить регуляторні ділянки, тому ми додали до відповідних

цифр слово "приблизно".


 

вірним для антибіотиків із протипухлинною активністю?

– Блокують центр зв'язування аміноацил-тРНК в аміноацильному центрі рибосоми

– Зв'язуються з великою субодиницею рибосом та інгібують транслока- цію рибосоми відносно мРНК

– Зв'язуються з великою субодиницею рибосом та інгібують активність пептидилтрансферази

– Зв'язуються з малою субодиницею рибосом і пригнічують процес елон- гації

+ Утворюють стабільні комплекси із ДНК і пригнічують процеси реплікації й транскрипції

417.Одним з етапів синтезу білка є розпізнавання кодону й ан- тикодону. Другий триплет іРНК – УAУ.1 Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

– ГУГ

– УАУ

+ АУА

– УГУ

– ЦУЦ

418.Відомо, що генетичний код є триплетним і виродженим. Заміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті може не пору- шувати його змісту?

– Першого

– Першого й другого

– Другого

+ Третього

– Другого й третього

419.Життєвий цикл клітини поділяється на періоди. В S-періоді інтерфази відбувається реплікація. Чому S-період набагато ко- ротший (6–10 годин), ніж час, необхідний в експерименті для реплікації ДНК довжиною 1 см?

– Унаслідок більш високої активності ферментів реплікації в клітині

– Це результат хромосомної організації генетичного матеріалу

– Унаслідок реплікації ДНК із двох кінців хромосоми

– Унаслідок реплікації ДНК у різні сторони від точки реплікації

+ Унаслідок поділу ДНК хромосом на реплікони

420.В організмі пацієнта були виявлені РНК-віруси кору. За

 
 

1 У БЦТ – "Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Перший триплет іРНК починає- ться з триплету УAУ". Ми були вимушені змінити текст питання, тому що слово "реког- ніція" – калька з англійської й не існує в українській мові. По-друге, першим триплетом в іРНК є АУГ, інколи ГУГ або УУГ, але ніяк не УАУ.


 

допомогою якого ферменту відбувається збільшення кількості молекул вірусної РНК у даного хворого?

– Транслокази

– ДНК-лігази

– ДНК-залежної РНК-полімерази

+ РНК-залежної РНК-полімерази

– Зворотної транскриптази

421.Установлена послідовність амінокислотних залишків у мо- лекулі поліпептиду. Ця послідовність буде відповідати певному розміщенню нуклеотидів у такій ділянці ДНК:

– промотор

– псевдоген

– оператор

– термінатор

+ структурний ген

422.У клітині відбулася мутація першого екзону структурного гена. У ньому зменшилась кількість пар нуклеотидів – замість 290 пар стало 250. Який це тип мутації?

– Інверсія

– Дуплікація

+ Делеція

– Транслокація

– Репарація1

423.Хворому на рак шкіри проводили курс лікування проти- пухлинним антибіотиком актиноміцином D. Який етап експресії гена2 гальмується цим препаратом?

– Ініціація трансляції

– Реплікація ДНК

+ Транскрипція

– Термінація трансляції

– Елонгація трансляції

424.іРНК синтезується в ядрі клітини на одному ланцюгу ДНК. Як називається цей процес3?

+ Транскрипція

– Репарація

– Реплікація

 
 

1 Інший варіант відповіді – нонсенс-мутація.

2 У БЦТ – "етап білкового синтезу". Слід зауважити, що реплікація ДНК і транскрипція не є етапи білкового синтезу. Транскрипція, як і трансляція, є етапом експресії гена, а реп- лікація взагалі не має відношення до експресії гена.

3 У БЦТ даються відповіді "синтез білка", "синтез ДНК" тощо, але це було б дуже просто,

тому варіанти ми змінили.


 

– Трансляція

– Активація амінокислот

425.Для визначення молекулярної маси гена використовують середнє значення молекулярної маси одного нуклеотиду, яка складає 345. Що саме потрібно врахувати із цією метою?

– Кількість амінокислот у відповідній білковій молекулі

+ Кількість нуклеотидів в обох ланцюгах ДНК гена

– Кількість нуклеотидів у відповідній іРНК

– Кількість нуклеотидів у триплеті

– Кількість нуклеотидів в одному ланцюжку ДНК гена

426.Синтез білка здійснюється на рибосомах із матриць іРНК, до яких транспортуються активовані амінокислоти. Яка РНК транспортує амінокислоти до рибосом?

– Інформаційна РНК

– Рибосомальна РНК

+ тРНК

– Зріла іРНК

– Про-мРНК

427.Чотири азотистих основи в комбінації по 3 в триплетах дають 43=64 різних кодони, тому одні й ті самі амінокислоти можуть кодуватися різними триплетами. Чим пояснюється більша кількість транспортних РНК (61), ніж амінокислот, які використовуються для синтезу білка (20)?

– Універсальністю коду

– Специфічністю коду

– Варіабельністю ДНК

+ Виродженістю генетичного коду

– Повторюваними послідовностями нуклеотидів

428.У процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні фер- менти вирізають інтрони й зшивають екзони (процесинг). Як називаються інформативні ділянки гена?

– Транскриптони

+ Екзони

– Антикодони

– Інтрони

– Кодони

429.В евкаріотів унаслідок транскрипції утворюються пере- важно про-мРНК, які містять незмістовні ділянки (інтрони), котрі вирізаються під час її дозрівання. Цей процес називаєть- ся:

– кепування


 

– атенюація

– генна конверсія

– рекомбінація

+ сплайсинг

430.Установлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьо- му фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК- полімераза) каталізує синтез:

– вірусної іРНК на матриці ДНК

– ДНК на вірусній рРНК

– вірусної ДНК на матриці ДНК

– іРНК на матриці вірусного білка

+ ДНК на матриці вірусної іРНК

431.У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію в крові, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендо- плазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде пору- шений?

– Реплікація

– Транскрипція

– Термінація

– Активація амінокислот

+ Трансляція

432.Виродженість генетичного коду – це здатність декількох триплетів кодувати одну амінокислоту. А яка амінокислота ко- дується одним триплетом?

– Лейцин

– Серин

– Аланін

+ Метіонін

– Лізин

433.Експресія генів1 складається з низки етапів. Під час одно- го з них здійснюється синтез іРНК на одному з ланцюгів моле- кули ДНК. Як називається зазначений процес?

– Елонгація

– Колінеарність2

– Трансляція

+ Транскрипція

– Термінація

 
 

1 У БЦТ – "Синтез білка...", але все ж таки під синтезом білка розуміють лише трансля- цію, синтез іРНК ніяк сюди не належить, тому питання ми змінили.

2 Інший варіант відповіді в БЦТ – реплікація.


 

434.Генний апарат людини містить близько 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл досягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?

+ Рекомбінація генів

– Ампліфікація генів

– Реплікація ДНК

– Репарація ДНК

– Утворення фрагментів Оказакі

435.У моделі оперону промотор є місцем первинного прикріп- лення РНК-полімерази, з якого починається процес транскрип- ції. Чим може бути заблокований цей процес?

– Взаємодією структурних генів

+ Приєднанням білка-репресора до оператора

– Приєднанням репресора до гена-регулятора

– Взаємодією термінатора з репресором

– Взаємодією термінатора з оператором

436.Різні клітини, що належать одній людині, здатні одночасно синтезувати різні білки. Це можливо тому, що:

– клітини одного організму мають різну ДНК

– у різних клітинах одного організму по-різному відбувається біосинтез білка

+ одночасно в різних клітинах транскрибуються різні ділянки ДНК

– у клітинах організму постійно відбуваються різні мутації

– синтезовані білки здобувають у процесі самозбирання різну структуру

437.У клітину проник вірус грипу. Механізм біосинтезу білка клітини реорганізувався таким чином, що синтез вірусного біл- ка почав здійснюватися:

– у ядрі

– на каналах гладкої ендоплазматичної сітки1

– у лізосомах

+ на полірибосомах

– у клітинному центрі

438.Під впливом різних фізичних і хімічних факторів у клітині можуть виникати пошкодження структури молекули ДНК. Як називається здатність клітин до виправлення таких пошко- джень?

+ Репарація

– Транскрипція

 
 

1 Інший варіант – "у пероксисомах".


 

– Реплікація

– Трансдукція

– Трансформація

439.Довгий час уважали, що взаємовідносини вірусу й бакте- ріальної клітини завжди завершуються руйнуванням останньої. Проте згодом було виявлено, що не всі фаги викликають заги- бель клітини. Вони здатні переносити частку геному однієї бактерії в геном іншої, внаслідок чого генотип клітини- реципієнта набуває властивостей іншого штаму. Як називаєть- ся це явище?

– Трансформація

+ Трансдукція

– Трансляція

– Транскрипція

– Транспозиція

440.Діти, гомозиготні за рецесивною аутосомною мутацією "пігментна ксеродерма", при народженні виглядають нормаль- но, але вже в ранньому віці під впливом сонячного світла в них з'являються ураження шкіри. Пігментна ксеродерма виникає в результаті порушення процесу:

– реплікації

+ репарації

– трансляції

– транскрипції

– рекомбінації

441.Фенілкетонурія є спадковою хворобою, що зумовлена точ- ковою мутацією. Це зміна:

– кількості хромосом у диплоїдному наборі

– кількості генів

+ молекулярної структури гена

– кількості хромосомних наборів

– структури окремої хромосоми1

442.Одна з основних властивостей живого – це здатність до репродукції. На якому рівні організації живих організмів цей процес здійснюється на основі матричного синтезу?

– Популяційно-видовому2

– Тканинному

+ Молекулярному

– Організменому

 
 

1 У БЦТ було тільки чотири відповіді, тому ми додали ще одну.

2 Варіант відповіді: "Субклітинному".


 

– Клітинному

443.β-Таласемія – захворювання, що характеризується недос- татньою продукцією β-ланцюгів глобіну. Було з'ясовано, що у хворих у клітинах спостерігаються надлишок про-мРНК та де- фіцит мРНК β-глобіну. Який етап експресії генів порушений у цих людей?

– Редуплікація

– Транскрипція

+ Процесинг

– Трансляція

– Репарація

444.Під час аналізу фрагмента ДНК, що був синтезований у процесі полімеразної ланцюгової реакції, було виявлено, що до його складу входить 180 пар нуклеотидів. Яку кількість моно- мерів білка кодує цей фрагмент?

– 2

+ 60

– 90

– 120

– 180

445.Під час опитування студентів за темою "Молекулярна біо- логія" викладачем було задане запитання: "Чому генетичний код називається1 універсальним? "Правильною повинна бути відповідь: "Тому що він…":

– містить інформацію про будову білка

+ єдиний для всіх організмів2

– є триплетним

– кодує амінокислоти

– використовується при реплікації, транскрипції й трансляції3

446.Реплікація ДНК здійснюється за допомогою комплексу ферментів. Який процес каталізує фермент праймаза?

– Розплітання ланцюгів молекули ДНК

– Розрив нитки ДНК у точці "ori"

– Зшивання фрагментів Оказакі

– Стабілізацію однониткових ділянок ДНК

 
 

1 У БЦТ запитання було таке: "Чому генетичний код є універсальним?" Зрозуміло, що на таке запитання треба відповідати про еволюцію генетичних процесів, а не про похо- дження терміну, тому питання ми змінили.

2 Інший варіант відповіді в БЦТ: "Єдиний для більшості організмів".

3 У БЦТ тут відповідь така: "є колінеарний", але колінеарність – це зовсім не властивість коду, тому відповідь ми змінили.


 

+ Синтез затравок – ланцюгів РНК

447.У хворого на яснах виявлене новоутворення з метастаза- ми, яке є наслідком тривалого паління. Який із наведених про- цесів є причиною виникнення новоутворення?

– Репарація

– Транскрипція

+ Мутація

– Реплікація

– Трансляція

448.Група антибіотиків гальмують різні етапи синтезу РНК. Яку форму мінливості спричинюють такі антибіотики?

– Корелятивну

– Комбінативну

– Мутаційну

– Онтогенетичну

+ Модифікаційну

449.У загальному вигляді генетичний апарат еукаріотів є та- ким: екзон–інтрон–екзон. Така структурно-функціональна ор- ганізація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-мРНК відповідно до згаданої схеми?

+ Екзон–інтрон–екзон

– Екзон–екзон–інтрон

– Екзон–екзон

– Інтрон–екзон

– Екзон–інтрон

450.Синтез білка складається з кількох послідовних етапів. Йому передує синтез незрілої іРНК. Як називається цей про- цес?

– Термінація

– Реплікація

– Елонгація

– Трансляція

+ Транскрипція

451.У тваринній клітині експериментально порушили деспіра- лізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватися в клітині в першу чергу?

– Анафаза мітозу

– Трансляція

+ Транскрипція

– Анафаза мейозу

– Процесинг


 

452.Під час синтезу білка рибосома, пройшовши стадію ініціа- ції, переходить до наступного читання кодонів мРНК, направ- ляючись до 3'-кінця. Як називається ця стадія?

– Процесинг

+ Елонгація

– Термінація

– Пролонгація

– Сплайсинг

453.На одному з етапів біосинтезу білка відбувається зчиту- вання генетичної інформації з молекули іРНК. Яка хімічна спо- лука здійснює цей процес?

+ тРНК1

– Амінокислота

– рРНК

– РНК-полімераза

– Про-іРНК

454.ДНК людини та всіх еукаріотів містить екзони (інформа- тивні ділянки) та інтрони (неінформативні фрагменти). У про- цесі дозрівання РНК відбуваються вирізання інтронів і зшиван- ня екзонів. Яку назву має цей процес?

+ Сплайсинг

– Репарація

– Транскрипція

– Термінація

– Реплікація

455.Дослідженнями Ф. Сенгера було з'ясовано, що послідов- ність амінокислотних залишків, з'єднаних пептидними зв'язка- ми, утворює:

+ первинну структуру білка

– вторинну структуру білка

– третинну структуру білка

– четвертинну структуру білка

– β-структуру білка

456.У бактеріальній клітині тривалість приєднання однієї амі- нокислоти до поліпептидного ланцюга за оптимальних умов складає приблизно 1/20 с. Скільки часу потрібно для того, щоб синтезувати поліпептид, який кодується геном, до складу яко- го входять 1200 пар нуклеотидів2?

 
 

1 Не зовсім правильно казати, що тРНК "здійснює процес зчитування генетичної інфор- мації". У цьому бере участь рибосома, а тРНК відіграє роль "перекладача".

2 На жаль, автори не враховують наявність регуляторних ділянок гена. Насправді кіль-


 

– 1/ с

– 400 с

– 2 с

+ 20 с

– 1/ с

457.Молекули тРНК мають два активних центри. До одного з них прикріпляється молекула амінокислоти та утворюється комплекс аміноацил-тРНК. Другий активний центр складається із трьох нуклеотидів і називається:

– аміноацильним

– амінопептидильним

– пептидильним

+ антикодоном

– кодоном

458.У хворих із пігментною ксеродермою шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватися рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеа- зи. Унаслідок цього дефекту порушується процес:

– реплікації ДНК

+ репарації ДНК

– трансляції

– транскрипції

– зворотної транскрипції

459.Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони – інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес пору- шується під дією хінолонів у першу чергу?

+ Реплікація

– Рекомбінація генів

– Ампліфікація генів

– Репарація

– Зворотна транскрипція

460.У процесі експресії гена беруть участь усі види РНК. Ви- значте РНК і її функцію за такими ознаками: має від 300 до 3000 нуклеотидів, масу від кількох сотень тисяч до двох міль- йонів дальтон, існує у вигляді двох фракцій (зрілої і її попе- редника) та розміщена між двома субодиницями рибосом:

– рРНК – забезпечує транскрипцію

– тРНК – визначає процес ініціації

– рРНК – забезпечує відщеплення білка від рибосоми

 
 

кість амінокислот буде менша, ніж якщо кількість нуклеотидів просто поділити на 3.


 

– тРНК – бере участь в активації амінокислот

+ мРНК – бере участь у трансляції

461.Частина генних мутацій за типом вставок і втрат нуклео- тидних пар у молекулі ДНК відбувається внаслідок нерівного кросинговеру, частота якого значно зростає під дією мутаген- них чинників хімічної та фізичної природи. Як називається мі- німальна кількість утраченого або набутого внаслідок нерівно- го кросинговеру генетичного матеріалу, яка спричиняє виник- нення мутації1?

– Мутон

+ Рекон

– Цистрон

– Транскриптон

– Реплікативна вилка

462.Під час дослідження первинної структури молекули глобі- ну виявлено заміну глутамінової кислоти на валін. Для якої спадкової патології це характерно?

– Фавізму

– Таласемії

– Гемоглобінолізу

+ Серпоподібноклітинної анемії

– Хвороби Мінковського–Шоффара

463.Існують різні рівні регуляції експресії генів в еукаріотичній клітині. На якому рівні процес контролюють енхансери?

– Трансляції

– Реплікації

– Процесингу

+ Транскрипції

– Посттрансляційної модифікації

464.Хворому необхідні у великій кількості білки. Який препа- рат необхідно застосувати?

+ Той, що збільшує трансляцію

– Той, що знижує трансляцію

– Той, що зменшує транскрипцію

– Той, що збільшує реплікацію

– Той, що зменшує реплікацію

465.Після перебування в солярії в жінки виявлене збільшення кількості новоутворень на шкірі. Причиною виникнення ново-

 
 

1 У сучасній науці терміни "мутон" і "рекон" не використовуються й мають лише історичне значення.


 

утворень було порушення послідовності нуклеотидів унаслідок впливу ультрафіолетових променів. Порушення якого з пере- лічених процесів призвело до виникнення новоутворень?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.