Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 2 страница– Гомеостаз і репродукція

935.Юнак призовного віку проходить обстеження в клініці. Ви- явлено відсутність зубів на нижній щелепі. З'ясовано, що де- фект зубів спостерігається в пацієнта з дитинства. Що могло послужити причиною даної аномалії?

– Інфекційне захворювання

– Приймання лікарських засобів

+ Порушення органогенезу в ембріогенезі

– Аліментарна недостатність

– Вітамінна недостатність

936.У 50-літньої жінки був вилучений зуб. На місці видалення зуба регенерувала нова тканина. Виходячи з функцій органел клітин, назвіть найбільш активні з них при відновленні тканин:

– центросоми

– мітохондрії

– ЕПС

– лізосоми1

+ рибосоми

937.У сім'ї народився хлопчик, усе тіло якого вкрите волоссям (гіпертрихоз). Ця вада пов'язана з тим, що на стадії органоге- незу закладається велика кількість волосяних фолікулів, проте пізніше, у процесі ембріогенезу, відбувається редукція більшої їх частини. Причиною виникнення цієї природженої вади роз- витку є недостатня редукція зайвої кількості описаних струк- тур. Наслідком порушення якої закладки вона є?

– Спланхнотома

+ Ектодерми

– Дерматома

– Склеротома

– Ентодерми

938.Хворому зі значними опіками зробили пересадження до- норської шкіри. На 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір, і на 11-ту добу він почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?

 
 

1 У БЦТ – постлізосоми.


 

– B-лімфоцити

– Еозинофіли

+ T-лімфоцити

– Еритроцити

– Базофіли

939.У батьків, хворих на алкоголізм, діти народжуються мерт- вими або страждають глибоким недоумством, косоокі, з не- зрощенням піднебіння, вадами серця (алкогольний синдром плода). В який період можуть виникнути ці порушення1?

+ Утворення гамет

– Постембріональний

– Ембріональний

– На стадії гаструляції

– На стадії органогенезу

940.Гаструляція, або утворення зародкових листків зародка, здійснюється різними способами. Яким шляхом утворюються екто- й ентодерма в людини?

– Епіболії

– Інвагінації

– Імміграції

+ Імміграції й деламінації

– Інвагінації й деламінації

941.Назвіть, які компоненти первинних закладок зберігаються в статевій системі самок амніот:

– Мюллерів і Вольфів канали

+ Мюллерів канал і рудименти канальців головної нирки

– Вольфів канал

– рудименти канальців тулубової нирки

– усі відповіді неправильні

942.Здійснено трансплантацію нирки хворому за життєвими показаннями. Менше ніж через місяць хворий помер унаслідок відторгнення пересадженого органа. Несумісність за якою сис- темою стала причиною відторгнення?

– MN

+ HLA

– AB0

– Резус-фактора

– Еритроцитарних антигенів

 
 

1 У БЦТ питання сформульоване таким чином: "В який період онтогенезу можуть виник- нути ці порушення?"; як правильна дається відповідь "передзиготний". Але ж "передзи- готний" етап, тобто утворення гамет, не є етапом онтогенезу!


 

943.Розвиток загального адаптаційного синдрому й стресу в організмі супроводжується комплексом неспецифічних реакцій. Яка зі стадій стресу є критичною й може призводити до розви- тку хвороб дезадаптації?

– Стадія тривоги

– Стадія резистентності

– Стадія толерантності

– Стадія неспокою

+ Стадія виснаження

944.У представників однієї з людських популяцій тіло подов- жене, широка варіабельність зросту, знижений об'єм м'язової маси, подовжені кінцівки, зменшена в розмірах і об'ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основно- го обміну та синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей належить дана популяція?

– Арктичного адаптивного типу

– Адаптивного типу зони помірного клімату

+ Тропічного адаптивного типу

– Проміжного адаптивного типу

– Гірського адаптивного типу

945.У людини сильно розвинена кістково-м'язова система, крупні розміри грудної клітки, у кістковій тканині підвищений уміст мінеральних речовин, у крові високий рівень гемоглобі- ну, білків (альбумінів і глобулінів) та холестерину, підвищена здатність організму окислювати продукти метаболізму, поси- лений енергетичний обмін, стабільна терморегуляція. Який це адаптивний тип?

– Адаптивний тип зони помірного клімату

– Гірський адаптивний тип

– Проміжний адаптивний тип

– Тропічний адаптивний тип

+ Арктичний адаптивний тип

946.В експериментальній лабораторії здійснено пересадження нирки свині до корови. Як називається цей вид транспланта- ції?

– Автотрансплантація

– Алотрансплантація

– Експлантація

+ Ксенотрансплантація

– Гомотрансплантація

947.Відновлення втраченого органа розпочинається з лізису


тканин, що прилягають до рани, інтенсивного розмноження клітин регенераційного зачатка, а диференціювання клітин призводить до формування органа. Про який вид регенерації йде мова?

+ Епіморфоз

– Гетероморфоз

– Ендоморфоз

– Морфалаксис

– Регенераційну гіпертрофію

948.Який із відомих видів резервів здоров'я людини є най- більш ефективним?

– Біологічний – нереалізовані можливості генотипу людини

– Психічний – ступінь відповідності рис характеру, темпераменту, здіб- ностей індивіда, профіль його громадської праці

– Соціальний – рівень громадського визнання людської особливості в межах недооцінки чи переоцінки його здібностей

+ Кореляція дійсно існуючих резервів здоров'я із суб'єктивно існуючими уявленнями про них, тактика й стратегія збереження й розвитку здо- ров'я людини

– Функціональний – точний вимір ступеня зношеності його основних го- меостатичних систем на певному етапі онтогенезу

949.Що визначає стан передхвороби як стадія функціональної готовності людського організму до розвитку певної хвороби?

– Інфекційно-імунне напруження

+ Напруження механізмів регуляції функцій у тих випадках, коли організм повинен затратити більше зусиль, ніж звичайно, щоб забезпечити рівновагу із середовищем

– Хронобіологічне стомлення

– Генетичне та непродуктивне напруження

– Часткову адаптацію до нових умов життя

950.Як відбувається природний процес зміни біогеоценозу?

– Унаслідок збільшення чисельності особин у популяції

– Унаслідок зниження чисельності особин у популяції

+ Унаслідок поступової зміни природних факторів середовища

– Унаслідок розширення ареалу популяції

– Унаслідок появи нових екологічних ніш

951.Хворому було пересаджено чужорідний трансплантат. Але через деякий час відбулося відторгнення пересадженої ткани- ни. Внаслідок діяльності яких клітин це відбулося?

– Стовбурових клітин

– Тромбоцитів


 

– Клітин тимуса

+ Т-лімфоцитів

– Клітин селезінки1

952.Після травми в людини провели резекцію нирки. Залишена нирка регенерувала зі збільшенням розмірів. Які процеси мали місце під час регенерації?

– Збільшення розмірів клітин

– Збільшення кількості міжклітинного субстрату

– Диференціація недиференційованих клітин із подальшою їх проліфе- рацією

– Проліферація диференційованих клітин

+ Проліферація недиференційованих клітин із подальшою їх диферен- ціацією

953.Народився хлопчик із хвостовим відділом хребта. Лікар пояснив батькам, що в період 1,5–3 місяців ембріогенезу заро- док людини має 8–11 хвостових хребців, проте потім, ще до народження, частина їх редукується, залишається лише 4–5 хребців, що формують куприк. Порушення процесів їх редукції є причиною описаної вади, яку лікар запропонував усунути хі- рургічно. З порушенням якої закладки пов'язана ця вада?

– Спланхнотома

– Хорди

– Міотома

– Дерматома

+ Склеротома

954.У лікарню госпіталізована дитина з ознаками тривалого голодування, внаслідок чого відбулося зневоднення організму. Яким розчином можна відновити нормальний баланс?

– Розчином сахарози

– Розчином білків

– Розчином глюкози

+ Ізотонічним розчином натрію хлориду

– Гіпертонічним розчином натрію хлориду

955.Зона HLA (головний комплекс гістосумісності) розміщена в 6-й хромосомі. Кожний ген має кілька алельних варіантів. Чим зумовлена різноманітність генотипів у популяціях?

+ Комбінацією алелів2

– Полімерною взаємодією

 
 

1 Інший варіант відповіді – гепатоцитів.

2 У БЦТ – "їх комбінацією", тобто можна зрозуміти, що комбінацією генотипів? Тому ми відповідь змінили.


 

– Комплементарною взаємодією

– Епістатичним впливом

– Домінуванням

956.У зародка людини порушена закладка осьових органів. На якій стадії ембріогенезу це відбулося?

+ Органогенезу

– Гаструляції

– Гістогенезу

– Бластули

– Дроблення

957.В експерименті в новонароджених щурів вирізали тимус. Яке з перелічених змін відбудеться в організмі цих тварин?

– Збільшення кількості лімфоцитів

+ Не утворяться T-лімфоцити

– Відторгнення трансплантата

– Порушення рухових реакцій

– Не утворяться антитіла

958.Темна шкіра екваторіальної раси запобігає проникненню ультрафіолетових променів, а кучеряве волосся захищає від спеки. Якому рівню адаптації відповідають наведені риси?

– Молекулярному

– Організменому

+ Популяційно-видовому

– Біоценотичному

– Біосферному

959.У людини виявлено аномалії, які пов'язані з порушенням диференціювання зубів (гомодонтна зубна система) та зміною їх кількості. До якої групи доказів еволюції людини належать такі аномалії?

– Цитологічні

– Рудименти

– Рекапітуляції

+ Атавізми

– Біохімічні

960.У провінціях із надлишковим умістом молібдену в середо- вищі в місцевих жителів порушується синтез сечової кислоти. Яке захворювання розвивається внаслідок цього?

– Гігантизм

– Хондродистрофія

– Ендемічний зоб

– Фенілкетонурія


 

+ Ендемічна подагра

961.При неповноцінній дієті материнського організму встанов- лена загибель зародка під час першого критичного періоду. Чому це відбулося?

– Бластоциста не здатна до імплантації

– Нестача вітамінів викликала мутацію в клітинах зародка

– Бластоциста почала ділитися нерівномірно

+ Епітелій матки не готовий сприйняти зародок на стадії бластоцисти

– Нестача вітамінів викликала мутацію в клітинах епітелію матки

962.У клініці хворому було пересаджено нирку. Які з переліче- них клітин імунної системи можуть безпосередньо впливати на клітини трансплантата?

– Плазмобласти

– T-хелпери

+ T-кілери

– Плазматичні клітини

– Тимоцити

963.У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, жив- лення здійснюється шляхом фагоцитозу. В яких клітинах орга- нізму людини таке явище є не способом живлення, а захистом організму від чужорідних агентів (наприклад, мікроорганізмів)?

+ Лейкоцитах

– Еритроцитах

– Епітеліоцитах

– Міоцитах

– Тромбоцитах

964.У трансплантаційному центрі пацієнту 40 років здійснили пересадження нирки, яку взяли в донора, що загинув в авто- мобільній катастрофі. Для запобігання відторгненню нирки трансплантаційний імунітет у хворого пригнічують за допомо- гою:

– антибіотиків

– антидепресантів

+ імунодепресантів

– антисептиків

– імуностимуляторів

965.Під дією опромінення ультрафіолетовими променями в лю- дини темнішає шкіра, що є захисною реакцією організму. Яка захисна речовина – похідне амінокислот – синтезується в клі- тинах під впливом ультрафіолету?

– Аргінін


 

+ Меланін

– Метіонін

– Фенілаланін

– Тироксин

966.При первинній агаммаглобулінемії вміст імуноглобулінів у сироватці крові різко знижений, у лімфоїдних органах немає плазматичних клітин. Яка система імунітету при цьому пору- шується?

– Синтез молочної кислоти

– Синтез лізоциму

+ Антитілоутворення

– Фагоцитоз

– Утворення Т-лімфоцитів

967.У тяжко травмованої людини поступово настала біологічна смерть. Свідченням цього є:

– відсутність рухливості

– відсутність серцебиття й дихання

– невпорядкованість хімічних процесів

– непритомність

+ у клітинах відбуваються автоліз і розкладання

968.У новонародженої виявлено п'ять пар сосків молочних за- лоз (політелія), яка, хоч і має суто косметичне значення, проте стурбувала батьків. Лікар пояснив, що на початку ембріогене- зу відбувається закладка п'яти пар сосків, чотири з яких реду- куються ще до народження дитини. Порушенням якої закладки обумовлена ця природжена вада розвитку?

– Міотома

+ Ектодерми

– Склеротома

– Спланхнотома

– Дерматома

969.У пацієнта віком 58 років у печінці був знайдений ехіно- кок. У зв'язку із цим хірург виконав резекцію частини печінки з личинкою ехінокока. Який вид регенерації буде відбуватися в печінці?

– Епіморфоз

– Метаморфоз

+ Ендоморфоз

– Морфалаксис

– Гетероморфоз

970.Інспектор лісної охорони виявив лісове озеро, повністю


засипане сміттям. У складеному протоколі зазначена порушена екосистема. Яка природна система була зруйнована?

– Біотоп

– Біом

– Екосфера

– Екологічна ніша

+ Біогеоценоз

971.У клітинах організму людини знижена інтенсивність синте- зу ДНК і РНК, порушений синтез необхідних білків, мітотична активність незначна. Якому періоду онтогенезу скоріш за все відповідають такі зміни?

– Підлітковому віку

+ Літньому віку

– Молодому віку

– Початку зрілого віку

– Юнацькому віку

972.Під час повторного пересадження шкіри від того самого донора процес відторгнення в реципієнта відбувся набагато швидше, ніж після першої трансплантації. З наявністю яких клітин це пов'язано?

+ Т-лімфоцитів

– Плазмобластів

– Тромбоцитів

– Еритроцитів

– Стовбурових

973.Для людей, що здавна живуть в умовах високогір'я, харак- терним є ряд пристосувань. Яка з нижченаведених адаптацій не є типовою для жителів гір?

– Підвищений уміст гемоглобіну

– Збільшення життєвої ємності легень

+ Зменшення довжини ніг у порівнянні з довжиною рук

– Посилення легеневої вентиляції

– Збільшений уміст міоглобіну в м'язах

974.До лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання звернувся молодий чоловік. Під час обстеження зовнішніх ста- тевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху й сеча витікає через цей отвір1. Який вид аномалії розвитку зов- нішніх статевих органів спостерігається в цьому випадку?

 
 

1 Цікаво було б запитати в авторів цього питання, чому молодого чоловіка (скільки ж це йому років?) ця проблема не хвилювала раніше, і чому патологію свого часу не виявили педіатр, батьки й лікарі з призовної комісії.


 

– Парафімоз

– Гіпоспадія

– Гермафродитизм

– Фімоз

+ Епіспадія

975.Як називається пересадження органа від однієї людини до іншої?

+ Алотрансплантація

– Автотрансплантація

– Експлантація

– Ксенотрансплантація

– Гетероморфоз

976.На організм людини одночасно впливають різні соціоеко- логічні фактори, при цьому дія одного фактора залежить від сили й модифікуючого впливу інших факторів. Дана законо- мірність має назву:

– екологічна валентність

– адаптація

– ефект компенсації

+ взаємодія факторів

– обмежувальний фактор

977.Токсичні речовини, що містяться в отруті змій, мають різні властивості. Яка властивість використовується при застосу- ванні зміїної отрути як лікарського засобу?

– Цитотоксична

– Гемолітична

+ Підвищувати згортання крові

– Нейротоксична

– Кардіотоксична

978.Під час ембріонального розвитку процес реалізації гене- тичної інформації й розвитку організму може порушити деяка хімічна сполука, унаслідок чого виникає каліцтво. Як називає- ться така сполука?

– Фібриноген

– Антиген

– Комутаген

+ Тератоген

– Аглютиноген

979.У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту уведе- но ембріональні стовбурові клітини, що одержані шляхом тера- певтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей


вид трансплантації?

– Ізотрансплантація

– Гетеротрансплантація

– Алотрансплантація

– Ксенотрансплантація

+ Аутотрансплантація

980.У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх ста- тевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкриваєть- ся на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йде- ться?

– Крипторхізм

– Епіспадія

– Гермафродитизм

+ Гіпоспадія

– Монорхізм

981.У трансплантаційному центрі пацієнту здійснили переса- дження серця. Орган був узятий у донора, що загинув в авто- мобільній катастрофі. Чуже серце може бути відторгнене в ре- зультаті розвитку трансплантаційного імунітету. Запобігають цьому звичайно за допомогою:

+ імуносупресорів

– променевої терапії

– хемотерапії

– ферментів

– ультразвуку

982.Жінка, що зловживає алкоголем, народила дівчинку з від- ставанням у розумовому й фізичному розвитку. Лікарі діагно- стували в дівчинки алкогольний синдром плода. Який вплив є причиною стану дитини?

– малігнізація

– канцерогенний

– механічний

+ тератогенний

– мутагенний

983.У молодого подружжя народилася дитина з незарощенням дужок хребців і твердого піднебіння. Як називаються вади розвитку, які нагадують відповідні органи предкових груп лю- дини?

– Нефілогенетичні

+ Атавістичні

– Генокопії


 

– Фенокопії

– Алогенні

984.Для уточнення механізму розвитку щілини губи та підне- біння в людини в лабораторії експериментальної біології вив- чали подібну аномалію в мишей. Який метод генетики був ви- користаний?

– Цитогенетичний

– Дерматогліфіки

– Близнюковий

– Популяційно-статистичний

+ Моделювання

985.Здатність до адаптації варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів конституційного реагування. Як називається організм, що є проміжним типом з оптимально-адекватним способом реагу- вання на різні зміни зовнішнього середовища?

– Астенік

+ Мікст

– Стаєр

– Нормостенік

– Спринтер

986.Більшість паразитичних одноклітинних організмів в умовах зовнішнього середовища гине. Але ці види існують уже міль- йони років. Існування видів-паразитів не припиняється завдя- ки наявності в їхніх життєвих циклах різних форм:

+ розмноження

– філогенезу

– онтогенезу

– обміну речовин

– гомеостазу

987.У процесі ембріогенезу людини на 6–7-му добу після за- пліднення починає утворюватися бластоциста, що суттєво від- різняється певними рисами будови від типової бластули лан- цетника. Ці відмінні риси полягають у наявності:

– великої кількості бластомерів

– первинного рота

+ трофобласта й ембріобласта

– анімального та вегетативного полюсів

– вторинного рота

988.Здатність до адаптації варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів


конституційного реагування. Укажіть тип людини з потенцій- ною схильністю до сильних фізіологічних реакцій, що забезпе- чують високу надійність при виражених, але короткочасних ді- ях зовнішнього середовища.

– Мікст

– Астенік

– Нормостенік

– Стаєр

+ Спринтер

989.Було поведене оперативне втручання. На місці розрізу утворився рубець. Укажіть, які з органел найбільш активні при відновленні епітеліальної тканини, виходячи з виконуваних функцій.

– Центросоми

– Вакуолі1

– Лізосоми

+ Рибосоми

– Комплекс Гольджі

990.Запліднення – це процес злиття чоловічих та жіночих га- мет, у результаті чого утворюється зигота, що має диплоїдний набір хромосом. У процесі запліднення сперматозоїд здійснює акросомну реакцію. Який фермент бере участь в її забезпечен- ні?

+ Гіалуронідаза

– Лігаза

– Глюкозо-6-фосфат–дегідрогеназа

– Рестриктаза

– Рибонуклеаза

991.Здатність до адаптації варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів конституційного реагування. Укажіть тип організму людини, що здатний стабільно витримувати тривалі й монотонні фізіо- логічні навантаження.

+ Стаєр

– Астенік

– Мікст

– Нормостенік

– Спринтер

992.Досліджували розвиток незапліднених яйцеклітин кроля

 
 

1 У БЦТ – постлізосоми.


 

після їхньої активації низькою температурою. Як називається ця форма розмноження?

– Природний партеногенез

– Шизогонія

– Копуляція

+ Штучний партеногенез

– Кон'югація

993.Народження двох, трьох, чотирьох і навіть семи монози- готних близнюків у людини пов'язане з тим, що ізольований бластомер розвивається в повноцінний організм. Яку назву має це явище?

– Ембріональна індукція

– Лабільне диференціювання

– Декодуюча організація

+ Тотипотентність

– Стабільна диференціація

994.В ембріогенезі людини, як і абсолютної більшості хребет- них, закладається шість пар зябрових артерій, із котрих най- більшого розвитку досягають судини четвертої пари. Яка суди- на людини є гомологічною цій парі зябрових артерій?

+ Ліва дуга аорти

– Права дуга аорти

– Сонна артерія

– Легенева артерія

– Верхня порожниста вена

995.Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів1 над рівнем моря без кисневих ба- лонів. Що є лімітувальним для життя в даному випадку?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.