Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 3 страница+ Парціальний2 тиск кисню в повітрі

– Рівень ультрафіолетового опромінення

– Рівень вологості

– Температура

– Сила земного тяжіння

996.У чотирирічної дівчинки до складу великого пальця кисті замість двох входять три кісточки. Подібну будову великого пальця3 мають земноводні та плазуни. Як називається ця ано- малія розвитку?

 
 

1 Інший варіант – 8000 метрів.

2 У БЦТ – "порціональний". Дивовижна безграмотність авторів питання! Такого слова не існує в природі.

3 У БЦТ – "будову поллекса", але англійське pollexперекладається як "великий палець".


 

– Полідактилія

– Олігодактилія

+ Поліфалангія

– Брахідактилія

– Синдактилія

997.У практичній медицині України через нестачу людського донорського матеріалу вже понад тридцять років проблему трансплантації вирішують шляхом використання органів і тка- нин тваринного походження (клапанів серця свині, сполучних тканин свинячого та бичачого походження тощо). Як називає- ться цей вид трансплантації?

+ Ксенотрансплантація

– Ізотрансплантація

– Алотрансплантація

– Аутотрансплантація

– Гетеротрансплантація

998.У сорокап'ятирічного пацієнта з приводу злоякісної пухли- ни проведено операцію з видалення лівої нирки. Через два ро- ки, за даними ультразвукового дослідження, виявлено, що права нирка збільшилася в розмірах приблизно в півтора рази. Результати загального аналізу сечі й інших лабораторних до- сліджень виявили поступове поліпшення функціонування пра- вої нирки. За яким типом відбулися регенераційні процеси в цьому випадку?

+ Компенсаторної гіпертрофії

– Регенераційної гіпертрофії

– Морфалаксису

– Епіморфозу

– Гетероморфозу

999.Дослідами Д. Гердона в 1964–1966 рр. було доведено, що при пересадці ядер соматичних клітин на різних стадіях розви- тку в енуклейовану (позбавлену ядра) яйцеклітину жаби від- бувається нормальний розвиток пуголовка та, хоча й дуже рідко, дорослої жаби. Що доведено цими дослідами?

– Тотипотентність клітин

– Явище ембріональної індукції

– У зиготі гени неактивні

+ Усі клітини мають однакові гени

– Диференційованість клітин зародка

1000.Пацієнту призначено операцію з трансплантації лівої нирки внаслідок її гідронефрозу. Донором нирки обрано його


монозиготного брата-близнюка. Яку назву отримав цей вид трансплантації?

+ Ізотрансплантація

– Гетеротрансплантація

– Аутотрансплантація

– Алотрансплантація

– Ксенотрансплантація

1001.У хворої на токсоплазмоз вагітної жінки під час ембріоге- незу в плода порушився процес закладки мезодерми. Патоло- гія якої системи чи органів може виникнути в новонароджено- го?

– Нервової

– Епітелію кишечнику

– Печінки

+ Видільної

– Підшлункової залози

1002.У залежності від способу уведення отрути в організм жертви отруйні тварини ділять на озброєних і неозброєних. Озброєна отруйна тварина, яка мешкає в пустелі, на узбереж- жі Чорного та Середземного морів, має отруйну залозу на кінці черевця. Отрута виводиться через голку за допомогою м'язів, які оточують цю залозу. Токсичність проявляється в тахікардії, підвищенні артеріального тиску, слабкості, адинамії, порушен- ні терморегуляції, може виникати набряк легень. Визначте цю тварину.

– Павук каракурт

+ Скорпіон

– Бджола

– Гедзь

– Павук-птахоїд

1003.Дванадцятирічна дівчинка хворіла на лейкемію, була приречена на смерть. Пошуки донорського кісткового мозку виявилися безуспішними. Батькам дівчинки порадили народи- ти другу дитину з надією на те, що ембріональна кров із пупо- вини стане джерелом стовбурових кровотворних клітин і допо- може запобігти реакції відторгнення. Який тип трансплантації допоміг урятувати дівчинку?

– Ксенотрансплантація

– Ізотрансплантація

+ Алотрансплантація

– Аутотрансплантація


 

– Гетеротрансплантація

1004.У жінок, які завагітніли під час масового застосування пестицидів у сільській місцевості, порушилася закладка екто- дерми ембріона. Природжені вади розвитку якої системи чи ор- ганів можуть виникнути в новонароджених у цій ситуації?

– Скелета

+ Нервової

– Дерми

– Печінки

– Підшлункової залози

1005.На стадії пізньої гаструли зародка людини утворюється третій зародковий листок (мезодерма) шляхом переміщення групи клітин ентодерми, що не об'єднані в єдиний пласт. Який це тип гаструляції?

– Деламінація

– Інвагінація

+ Імміграція

– Епіболія

– Змішаний

1006.Для використання тварин в якості донорів органів для людини за допомогою методу генної інженерії створено транс- генних свиней. Їхні клітини позбавлено одного з основних ан- тигенів, що викликають реакцію відторгнення тканин у люди- ни. Який це тип трансплантації?

+ Ксенотрансплантація

– Алотрансплантація

– Аутотрансплантація

– Гомотрансплантація

– Ізотрансплантація

1007.У зародка людини в першій фазі гаструляції утворюється двошаровий ембріон шляхом розшарування клітин ектодерми. Який це тип гаструляції?

– Імміграція

– Епіболія

– Інвагінація

+ Деламінація

– Змішаний

1008.Первинні статеві клітини виникають тоді, коли статеві за- лози ще не починали розвиток. Пізніше ці недиференційовані статеві клітини мігрують у гонади та заселяють їх. Ентодерма якого провізорного (тимчасового) органу є джерелом цих клі-


тин?

– Алантоїса

+ Жовткового мішка

– Плаценти

– Хоріона

– Амніона

1009.Унаслідок дії тератогенного фактору в зародка порушено розвиток кровоносної системи. В якому зародковому листку виникло це порушення?

+ Мезодерма

– Ентодерма

– Ектодерма

– Енто- і мезодерма

– Енто- й ектодерма

1010.Екологічні чинники прямо або опосередковано впливають на життєдіяльність організмів. Який абіотичний чинник на пла- неті є первинним у забезпеченні трофічних потреб усіх живих істот?

+ Світло

– Тепло

– Іонізуюче випромінювання

– Вода

– Повітря

1011.В експериментах з розвитком жаби, коли ембріон пере- бував на стадії двох бластомерів, В. Ру вбивав один бластомер, а інший залишав неушкодженим, але нормальний розвиток ембріону порушувався. Чому?

– Тотипотентності бластомерів

+ Унаслідок ембріональної індукції

– Порушення генної регуляції

– Порушенню інтенсивності метаболізму

– Порушення диференціації бластомерів

1012.До лікарні надійшла сім'я з ознаками отруєння: біль у животі, сильний пронос і безупинне блювання, спрага, судоми литкових м'язів, гемоглобінурія. Ознаки отруєння проявилися через 10 годин після вживання грибів, які мали білу шапочку у вигляді дзвіночка, діаметром 10–12 см. Ніжка – з білим про- вислим кільцем під шапочкою. Які гриби спричинили отруєн- ня?

– Мухомор

+ Поганка бліда


 

– Чортів гриб

– Сироїжка

– Чага

1013.У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилася за- кладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинуться вади?

– Нирки

– Епітелій кишечнику

– Надниркові залози

– Статеві залози

+ Нервова трубка

1014.Порушення розвитку, що відбуваються на стадії зиготи в пренатальному онтогенезі, називають:

– бластопатії

– ембріопатії

– фетопатії

+ гаметопатії

– зиготопатії

1015.Установлено, що в здорової людини інтенсивність основ- ного обміну має добовий ритм коливань. Укажіть його пра- вильний циркадний ритм.

+ У світлий час доби поступово зростає, уночі знижується

– У світлий час доби поступово знижується, а вночі підвищується

– У світлий час доби – низький, уночі – високий

– У світлий час доби – високий, у першу половину ночі знижується, у другу половину ночі – високий

– У світлий час доби – низький, у першу половину ночі підвищується, у другу половину ночі – низький

1016.У людини вивчався розвиток зубів в ембріональний і постембріональний період. Було встановлено, що вони є по- хідними:

– ентодерми й мезодерми

– тільки мезодерми

+ ектодерми й мезодерми

– тільки ектодерми

– ектодерми й ентодерми

1017.У новонародженої дитини виявлено вроджені вади розви- тку травної системи, що пов'язано з дією тератогенних факто- рів на початку вагітності. На який із зародкових листків подіяв тератоген?

– Усі листки


 

– Ектодерму

– Мезодерму

– Ендодерму й мезодерму

+ Ендодерму

1018.При обстеженні зовнішніх статевих органів у хлопчика виявлене повне закриття уретри зверху. Сечівник залишається відкритим знизу у вигляді невеликої щілини. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається в цьому випадку?

– Фімоз

+ Гіпоспадія

– Парафімоз

– Епіспадія

– Гермафродитизм

1019.Людині поставлений попередній діагноз – множинний склероз як наслідок перекручення імунної реакції. Це захво- рювання ви віднесете до:

+ Автоімунних

– Інфекційних

– Інвазійних

– Геномних

– Хромосомних

1020.При пересадженні серця від однієї людини до іншої для запобігання відторгнення трансплантаційний імунітет пригні- чують за допомогою:

– інфрачервоного випромінювання

– ультразвуку

– антимутагенів

+ імунодепресантів

– мутагенів

1021.У популяціях людини в деяких людей протягом життя спостерігається не дві, а три генерації зубів. Цей прояв зако- ну:

+ біогенетичного

– незалежного успадковування

– Харді–Вайнберга

– гомологічних рядів спадкової мінливості

– ембріональної індукції

1022.Лікарем збирається анамнез про постембріональний пері- од онтогенезу людини від народження до статевого дозріван- ня. У цьому випадку мова йде про:


– перший період зрілого віку

– старечий вік

– другий період зрілого віку

– літній вік

+ ювенільний період

1023.Дослідження порожнини матки виявило зародок, що роз- винувся з яйцеклітини та прикріпився до ендотелію. Цей ем- бріон знаходиться на наступній стадії розвитку:

– зигота

+ бластоциста

– морула

– гаструла

– нейрула

1024.Ембріон має ознаки порушення процесу сегментації дор- сальної мезодерми та формування сомітів. Яка частина шкіри найімовірніше має аномалії розвитку?

– волос

– сальна залоза

+ дерма

– епідерміс

– потова залоза

1025.Під час ембріогенезу епітеліальна полоса, відома як вес- тибулярна пластина, дає початок розвитку присінка рота. Який біологічний механізм програмованої смерті клітин забезпечує ріст щічно-губної борозни з епітеліальної пластини?

+ Апоптоз

– Некроз

– Мейоз

– Паранекроз

– Амітоз

 

Питання із БЦТ, які не увійшли до основного тексту

Питання.У деяких районах Землі, наприклад, в Африці, спостерігає- ться значне зростання населення. Причиною цього є: а) науково-технічна ре- волюція; б) поліпшення умов життя; в) поліпшення медичного обслуговуван- ня; г) зростання народжуваності; д) підвищення загального рівня освіти. Який варіант автори пропонують як правильний, невідомо. Можливо, слід вибрати відповідь в, але ж варіант б повинен уміщувати (!) в собі й цю відпо- відь також. Якщо поліпшуються економічні умови життя (варіант б), діти пе- рестають помирати з голоду, і це теж важливий фактор. Про які райони Землі конкретно йде мова – невідомо. Африка – вона велика. На наш погляд, тут неможливо вибрати однозначну правильну (або й навіть найбільш правиль- ну) відповідь.


 

Питання.При патологоанатомічному дослідженні трупа 20-річної дівчини в яєчнику було виявлено 57 рубців жовтих тіл і 9 жовтих тіл. В яко- му віці в неї почалися овуляції? Варіанти відповідей: а) 14,5; б) 15; в) 15,5; г) 16; д) 16,5. Правильний варіант – а. Задача потребує математичного розра- хунку.

Питання.Ступінь патогенності іонізуючого випромінювання визна- чається насамперед: а) проникливістю; б) іонізуючою його здатністю; в) ек- спозицією (тривалістю дії); г) його видом; д) його енергетичною характери- стикою. Пропонується варіант д як правильний. Дане питання виходить за межі програми з дисципліни. Зауважимо також, що від енергетичної характе- ристики залежить і іонізуюча здатність випромінювання.

Питання.Плацента (послід) є місцем тісного злиття зародкової обо- лонки з тканинами батьківського організму (матки). Яка провізорна (тимча- сова) оболонка формує цей орган? Варіанти відповідей: а) хоріон; б) амніон; в) жовтковий мішок; г) пупковий канатик; д) алантоїс. Пропонується варіант а як правильний, але ж насправді плацента утворюється не тільки з хоріона, але й з алантоїса.

Питання.Народилася дитина з порушенням дихання внаслідок сти- скання трахеї та частково – стравоходу. За допомогою рентгенологічного дослідження виявлено: ліва дуга аорти відсутня, друга судина бере початок із лівого шлуночка та повертає вправо. Яка пара артеріальних дуг зазнала вади розвитку в цьому випадку? Варіанти відповідей: а) друга; б) третя; в) четверта; г) п'ята; д) шоста. Правильна відповідь – в. Питання.Уроджені вади розвитку серця й судин у людини пов'язані з порушенням закладки судин під час ембріогенезу. Укажіть патологію, яка виникає в результаті відсут- ності редукції правої дуги аорти. Варіанти відповідей: а) відкрита артеріаль- на протока; б) редукція нижньої порожнистої вени; в) наявність двох верхніх порожнистих вен; г) загальний артеріальний стовбур; д) аортальне кільце. Правильна відповідь – д. На наш погляд, ці питання скоріше з анатомії, ніж медичної біології.

Питання.У дівчини 17 років недомагання, нестійкий субфебрилітет, фарингіт, генералізована лімфаденопатія, помірне збільшення печінки та се- лезінки. У мазках крові знайдені "атипові" лімфоцити. Поставлено діагноз мононуклеоз. Яка інфекція найбільш імовірна в такому випадку? Варіанти відповідей: а) вірус Епштейна–Барра; б) паповавірус; в) папіломавірус; г) human T-lymphocyte (HTL) virus; д) вірус гепатиту. Правильна відповідь – а. Зрозуміло, що це питання має проходити по дисципліні "мікробіологія та вірусологія".

Питання.Вплив отрути кураре на нервово-м'язовий препарат жаби припинив нервово-м'язову передачу, оскільки отрута блокує: а) H-холіноре- цептори кінцевої пластинки; б) натрієві канали кінцевої пластинки; в) аце- тилхолінестеразу; г) виділення ацетилхоліну; д) Ca2+-канали пресинаптично- го нервового закінчення. Правильна відповідь – а. Зрозуміло, що це питання має проходити по дисципліні "біохімія" або "патофізіологія".

Питання.Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося ло- кальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполуч- ної тканини беруть участь в утворенні рубців? Варіанти відповідей: а) міо- фібробласти; б) фіброцити; в) зрілі спеціалізовані фібробласти; г) юні мало


 

спеціалізовані фібробласти; д) фіброкласти. Правильна відповідь – в. Це пи- тання не включено до основного тексту, тому що воно, скоріше, з гістології або патофізіології. Крім того, є сумнів щодо існування терміну "фіброкласт"

– ми не знайшли його в доступних словниках, так само як терміну fibroclast – в англійських медичних словниках.

Питання.Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та на- бряку шкіри у хворого з'явилося вогнище некрозу. Який головний механізм за- безпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення? Варіанти відпові- дей: а) первинна альтерація; б) вторинна альтерація; в) еміграція лімфоцитів; г) діапедез еритроцитів; д) проліферація фібробластів. Правильна відповідь – б. Це питання також не включено до основного тексту, тому що воно явно з патофізіології.


 

НАЙПРОСТІШІ

1026.У препараті пунктату червоного кісткового мозку, за- барвленому за Романовським, виявлено внутрішньоклітинні дрібні овальні тільця, 3 мкм, ядро займає 1/3 клітини, усере- дині є ядерце. Яким може бути діагноз?

– Токсоплазмоз

– Трипаносомоз

+ Вісцеральний лейшманіоз

– Балантидіаз

– Малярія

1027.У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку (неповністю розділені передсердя й шлуночки, мік- рофтальм, мікроцефалія). Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода?

– Балантидіаз

+ Токсоплазмоз

– Малярія

– Лейшманіоз

– Трипаносомоз

1028.У хворої виявлено запалення сечостатевих шляхів. У маз- ку зі слизової оболонки піхви виявлено овальні клітини з ве- ликим ядром, вістрям у кінці тіла та ундулюючою мембраною, від передньої частини відходять джгутики. Назвіть захворю- вання:

– лямбліоз

+ трихомоноз

– балантидіаз

– лейшманіоз

– амебіаз

1029.До зоопарку одного з міст України завезли антилоп із бе- регів озера Вікторія. У мазках крові тварин виявлено трипано- соми. Які профілактичні заходи найбільш доцільно провести?

+ Профілактичні заходи не потрібні

– Узяти мазки крові в осіб, що знаходилися в контакті із тваринами

– Вилікувати тварин

– Карантинні заходи

– Знищити тварин – носіїв трипаносом

1030.У відділення інфекційної лікарні потрапив хворий із по- переднім діагнозом "амебіаз". Для лабораторної діагностики потрібно використати такий матеріал:


– плазму крові

– клітини кісткового мозку

– зубний наліт

– дуоденальний уміст

+ фекалії

1031.Яким протозойним захворюванням можна заразитися при переливанні крові?

– Трихомонозом

+ Малярією

– Лейшманіозом

– Лямбліозом

– Токсоплазмозом

1032.У рідких фекаліях хворого зі слизом та кров'ю виявлено крупні яйцеподібні клітини, велике ядро в них схоже на квасо- лю, навколо оболонки помітно якесь мерехтіння. Що це за па- разит?

– Токсоплазма

– Кишкова трихомонада

+ Балантидій

– Лямблія

– Дизентерійна амеба

1033.На прийом до лікаря звернувся хворий зі скаргами на ви- снажливі напади, що часто повторюються, супроводжуються ознобом, жаром та потом. Для встановлення остаточного діаг- нозу треба дослідити:

– дуоденальний уміст

– спинномозкову рідину

– виділення статевих органів

+ кров

– фекалії

1034.У лабораторії досліджували фекалії хворого із хронічним запаленням товстої кишки. Виявлено округлі цисти розміром до 18 мкм із 8 та 16 ядрами. Кому вони належать?

– Дизентерійним амебам

– Балантидіям

– Лямбліям

– Токсоплазмам

+ Кишковим амебам

1035.Народилася дитина із грубими порушеннями будови че- репа, без очей і ручок, з майже повною відсутністю зовнішніх статевих органів. У матері раніше було 2 викидні. Яке це за-


хворювання може бути?

+ Токсоплазмоз

– Трипаносомоз

– Вісцеральний лейшманіоз

– Амебіаз

– Малярія

1036.Від хворого хронічною амебною дизентерією в лаборато- рію доставили оформлені фекалії без домішок слизу й крові. Які форми амеби можна в них виявити?

– 8- та 16-ядерні цисти

+ Чотириядерну цисту й просвітну форму

– Ооцисту з 8 спорозоїтами

– Тканинну форму

– Чотириядерну цисту, просвітну й тканинну форми

1037.Хворий звернувся до лікаря із приводу слабості, підви- щеної стомлюваності, безсоння вночі та сонливості вдень, го- ловного болю, апатії, загальмованості. Який метод діагностики слід використати?

+ Мікроскопію спинномозкової рідини

– Мікроскопію калу

– Мікроскопію пунктату грудини

– Посів крові на живильне середовище, мікроскопію

– Мікроскопію товстої краплі крові й мазка

1038.На лікуванні в гастроентерологічному відділенні знаходи- лися діти, хворі на лямбліоз. Зараження їх трапилось:

– трансплацентарно

– унаслідок укусів комарів

+ під час заковтування цист із водою та їжею

– під час пошкодження шкіри (подряпини)

– під час заковтування вегетативних форм із водою та їжею

1039.У 3-річної дитини різко підвищилася температура, виник- ли пронос, висипання на шкірі, збільшилися селезінка та пе- чінка. У сім'ї живе кішка, у якої сльозилися очі, втрачено зір. Яке захворювання можливе в дитини?

– Балантидіаз

– Вісцеральний лейшманіоз

– Трихомоноз

– Амебіаз

+ Токсоплазмоз

1040.Від хворого хронічним шлунково-кишковим захворюван- ням до лабораторії доставили рідкі фекалії. На підставі якого


результату дослідження ставиться діагноз амебіазу?

+ Тільки при виявленні тканинної форми амеби

– При виявленні тканинної форми амеби та позитивних результатах іму- нологічного аналізу

– Достатньо виявлення в калі домішок крові

– При виявленні будь-якої форми амеби (тканинної чи просвітної форми, або цисти)

– При виявленні просвітної форми або цисти амеби

1041.Хворому поставили попередній діагноз "урогенітальний трихомоноз". Для уточнення діагнозу потрібно:

– виявити цисти у фекаліях

– провести імунологічні реакції

– виявити вегетативні форми у випорожненні

+ виявити вегетативні форми у виділеннях статевих органів

– виявити вегетативні форми в крові

1042.У хворого з виразковим ураженням кишечнику в рідких фекаліях зі слизом виявлено кров. Яку протозойну хворобу найбільш імовірно припустити?

– Лейшманіоз

– Токсоплазмоз

+ Амебіаз

– Трихомоноз

– Лямбліоз

1043.У хворого півтора тижня спостерігається пропасниця. На- пади високої температури повторюються через 2 дні. Коли слід узяти кров на аналіз?

+ У будь-який час

– У період ознобу та підвищення температури

– Між нападами

– У період жару – при дуже високій температурі

– При зниженні температури

1044.У жінки було 2 спонтанних аборти. Лікар виявив токсо- плазмоз. Яким найбільш імовірним шляхом заразилася ця жін- ка?

+ Аліментарним

– Контактно-побутовим (через мочалку, рушник) або статевим

– Трансмісивним

– Трансплацентарно

– Під час переливання крові

1045.Група українських біологів відловлювала в Середній Азії піщанок. У деяких членів експедиції виявлено виразки на шкі-


рі. Який вид найпростішого є найбільш імовірним збудником захворювання?

Balantidium coli

Plasmodium falciparum

+ Leishmania major

Trypanosoma cruzi

Toxoplasma gondii

1046.У хворого в пунктаті лімфатичних вузлів виявлено дрібні тільця, зігнуті у формі півмісяця. При забарвленні за Романов- ським цитоплазма блакитна, ядро червоне. Джгутиків немає. Що це?

– Лейшманії

+ Токсоплазми

– Лямблії

– Трипаносоми

– Трихомонади

1047.Від хворого хронічною амебною дизентерією в лаборато- рію доставлені рідкі фекалії з домішкою крові. Які форми ди- зентерійної амеби можна там виявити?

– 8- та 16-ядерні цисти

+ Тканинну форму

– Чотириядерну цисту, просвітну та тканинну форми
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.