Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 4 страница– Активний транспорт

156.У життєвому циклі клітини відбувається процес самопод- воєння ДНК. У результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?

– G0

+ S

– G2

– M

– G1

157.На електронній мікрофотографії науковець виявив струк- туру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

– Хроматиду

– Хромосому

– Елементарну фібрилу

+ Нуклеосому

– Ядерце1

158.Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромо- сом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини при- пинили на стадії:

– телофази

– інтерфази

 
 

1 У БЦТ – напівхроматиду (такої структури не існує, тому відповідь ми змінили).


 

– анафази

– профази

+ метафази

159.На клітину на стадії метафази1 мітозу подіяв колхіцин, який пригнічує розходження хромосом до полюсів. Мутація якого типу виникне?

– Дуплікація

– Інверсія

– Транслокація

+ Поліплоїдія

– Делеція

160.Аналізуються нормальні клітини червоного кісткового моз- ку людини, що активно діляться. Яка кількість хромосом у клі- тині є типовою для періоду G1?

+ 46

– 48

– 23

– 45

– 47

161.Установлено, що токсична дія ціанідів виявляється в галь- муванні клітинного дихання. Який органоїд клітини є чутливим до цих отрут?

– Рибосоми

+ Мітохондрії

– Клітинний центр

– Комплекс Гольджі

– Лізосоми

162.Каріотип людини вивчають на стадії метафази мітозу. На цьому етапі можна побачити, при відповідному збільшенні, що кожна хромосома складається з такої кількості хроматид:

– одна

+ дві

– три

– чотири

– вісім

163.За допомогою мікроманіпулятора з гепатоцита (клітини печінки) вилучили одну з двох центріолей центросоми (клітин- ного центру). Який процес не відбудеться в цій клітині?

+ Поділ

 
 

1 Інший варіант – "анафази".


 

– Енергетичний обмін

– Синтез глікогену

– Біосинтез білків

– Синтез ліпідів

164.На електронній мікрофотографії клітини науковець виявив надмолекулярну структуру – глікозильні групи глікокаліксу, що мають вигляд коротких ланцюжків, щільно зв'язаних із мембранними білками та ліпідами. Яку функцію виконують ці структури?

– Структурну

– Транспортну

+ Рецепторну

– Бар'єрну

– Ферментативну

165.В еукаріотичних клітинах є мембранні органели, які утво- рюються в комплексі Гольджі, мають ферменти для руйнування пероксиду водню, що утворюється при окисненні деяких орга- нічних речовин. Яку іншу важливу функцію виконують ці орга- нели?

– Синтез складних вуглеводів

– Утворення АТФ

– Синтез поліпептидів

– Розщеплення білків

+ Окиснення жирних кислот

166.На плазматичних мембранах клітин розташовані сигнальні молекули – білки-рецептори. Вони зв'язують молекули й іні- ціюють відповідь. Як діють рецептори, що сприймають нейро- медіатори?1

– Підсилюють пасивну дифузію

+ Сприяють утворенню в мембранах відкритих каналів

– Підсилюють активну дифузію

– Активують піноцитоз

– Сповільнюють транспорт речовин

167.Після поглинання розчинених речовин у клітині утворили- ся специфічні мембранні пухирці. Як називається цей тип транспорту молекул через мембрану?

– Фагоцитоз

+ Піноцитоз

 
 

1 У БЦТ питання звучить так: "Як діють рецептори, що сприймають гормони або нейро- медіатори?" Але ж білкові гормони потрапляють у клітину шляхом ендоцитозу, тобто має бути правильною також 4-та відповідь.


 

– Дифузія

– Полегшена дифузія

– Екзоцитоз

168.Кожний вид організмів має певне й стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при нестатевому роз- множенні, є:

– мейоз

– редуплікація

+ мітоз

– репарація

– транскрипція

169.У цитоплазмі ротової амеби можна побачити бактерії й лейкоцити на різних стадіях травлення. Як називається погли- нання твердих часток клітиною?

– Піноцитоз

– Осмос

– Екзоцитоз

– Дифузія

+ Фагоцитоз

170.При формуванні зубів відбувається поділ клітин сосочка епідермісу людини. При цьому утворюються нові клітини з од- наковою кількістю хромосом і рівноцінні за об'ємом генетичної інформації. Ці клітини поділяються:

– Амітозом

– Ендомітозом

– Шизогонією

+ Мітозом

– Мейозом

171.Яким способом ворсинки кишечнику всмоктують амінокис- лоти – продукти розщеплення білків?

+ За допомогою транспортних білків

– Шляхом фагоцитозу

– Шляхом піноцитозу

– За допомогою дифузії (за градієнтом концентрації)

– За допомогою осмосу

172.У лабораторії група дослідників експериментально отри- мала мутантні клітини без ядерець. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?

– Полісахаридів

– Ліпідів

– Транспортної РНК


 

– Моносахаридів

+ Рибосомної РНК

173.В еукаріотичній клітині під електронним мікроскопом ви- явлена система внутрішньоклітинних канальців і цистерн, яка поділяється на шорстку й гладеньку. Вона забезпечує ізоляцію ферментних систем і необхідна для послідовного включення їх в узгодженні реакції. Які органели є продовженням цієї систе- ми, безпосередньо залежать від її функціонування, бо пере- творюють синтезовані в ній речовини в більш складні сполуки?

+ Комплекс Гольджі

– Мітохондрії

– Мікротрубочки

– Центросома

– Лізосоми

174.У якій послідовності під час мітозу у тварин і рослин відбу- ваються наступні процеси: 1. Ядерна оболонка руйнується. 2. Хромосоми рухаються до середини (екватора). 3. Мікротрубоч- ки приєднуються до кінетохорів. 4. Дочірні хромосоми розхо- дяться?

– 1, 2, 3, 4

– 2, 3, 1, 4

– 4, 3, 2, 1

+ 1, 3, 2, 4

– 3, 1, 2, 4

175.При вивченні клітин підшлункової залози на субклітинному рівні виявлено порушення функцій концентрації, зневоднення й ущільнення продуктів внутрішньоклітинної секреції, а також синтезу полісахаридів, ліпідів, ферментів. Які органели відпо- відальні за вищеназвані процеси?

– Рибосоми

– Лізосоми

+ Комплекс Гольджі

– Мітохондрії

– Ендоплазматичний ретикулум

176.Для вивчення спадковості на молекулярному рівні викори- стовують паразитичні форми, які можуть проникати в клітину бактерії, не викликаючи певний час її лізису. Вони часто схожі на пуголовків, складаються з голівки й хвоста, їх неможливо побачити у світловому мікроскопі. До яких форм організації живого належать ці паразити?

– Плазміди


 

+ Бактеріофаги

– Ціанобактерії

– Найпростіші

– Мікоплазми

177.Під час дослідження культури тканини злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при цьому збері- галися ядерна оболонка і ядерця. Який тип поділу клітин від- бувався в злоякісній пухлині, що вивчалася?

– Ендомітоз

– Мітоз

+ Амітоз

– Екзомітоз1

– Мейоз

178.Речовини виводяться з клітини в результаті з'єднання мембранної структури апарату Гольджі з плазматичною мем- браною. Уміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

+ екзоцитоз

– осмос2

– ендоцитоз

– дифузія

– транспорт

179.Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило його блокуючий ефект на збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Який етап клітинного циклу порушується цим препаратом?

– Синтетичний період

– Телофаза мітозу

– Постмітотичний період інтерфази

– Премітотичний період інтерфази

+ Анафаза мітозу

180.Клітина піддалась впливу іонізуючого опромінення при дефіциті вітаміну E. Це сприяло посиленому виходу гідролітич- них ферментів у цитоплазму й привело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур. Визначте, які органели клітини найбагатші гідролітичними ферментами, і при руйнуванні мем- бран яких виникає автоліз.

 
 

1 Дивна відповідь: такого терміну насправді не існує.

2 У БЦТ ця відповідь помилково відмічена як правильна.


 

– Ендоплазматична сітка

+ Лізосоми

– Комплекс Гольджі

– Мікротільця

– Мітохондрії

181.Взаємне притягання хромосом має назву "кон'югація" або "синапсис". Кон'югація відбувається дуже точно. З'єднуються кінці хромосом або цілі хромосоми по всій довжині. На якій стадії першої профази мейозу відбувається кон'югація?

– Діакінезу

– Диктіотени

– Диплонеми

+ Зигонеми

– Лептонеми

182.Порушення, які виникають у мітозі, призводять до утво- рення клітин з різними каріотипами, що є одним з механізмів соматичної анеуплоїдії. Яку назву отримав такий мітоз?

– Аномальний

– Хромосомний

– Геномний

+ Патологічний

– Генний

183.Прикладом якого виду транспорту через мембрану є H- помпа, яка за допомогою АТФ викачує іони водню з клітини?

– Осмосу

– Пасивного транспорту

– Полегшеної дифузії

– Екзоцитозу

+ Активного транспорту

184.Під час мітозу утворюється веретено поділу. Яка клітинна структура приймає найактивнішу участь в утворенні веретена поділу?

– Ядро

+ Цитоскелет

– Рибосоми

– Мітохондрії

– Агранулярна ЕПС

185.Під час оогамії дозріває одна яйцеклітина, яка росте, фо- лікул лопається і яйцеклітина (ооцит II порядку) надходить у маточні труби. Яку кількість хромосом і ДНК має яйцеклітина в цей час?


– 1n 1c

– 2n 2c

+ 1n 2c

– 2n 4c

– 4n 4c

186.На клітину впливали мутагеном, який частково зруйнував веретено поділу. Проведений каріологічний аналіз. Підрахунок хромосом у метафазній пластинці показав наявність 49 хромо- сом. Як називається дана мутація?

– Поліплоїдія

– Мозаїцизм

+ Гетероплоїдія

– Триплоїдія

– Дуплікація

187.Важлива роль у процесі біосинтезу білка належить рибо- сомним РНК, що утворюють структурний каркас рибосом. А де відбувається утворення рибосомних РНК?

– У цитоплазмі

+ В ядерцях

– У мітохондріях

– У лізосомах

– У клітинному центрі

188.В інтерфазі клітинного циклу виділяють три періоди. Під час S-фази клітинного циклу відбувається:

– мейоз

– цитокінез

– мітоз

+ реплікація ДНК

– амітоз

189.В експерименті на культуру клітин, що мітотично діляться, подіяли препаратом, який руйнує веретено поділу. Це призве- ло до порушення:

– постсинтетичного періоду

– формування ядерної оболонки

– подвоєння хроматид

– деспіралізації хромосом

+ розходження хромосом до полюсів клітини

190.Досліджуються клітини червоного кісткового мозку люди- ни, які належать до клітинного комплексу, що постійно понов- люється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

– Бінарний поділ


 

– Шизогонія

+ Мітоз

– Мейоз

– Амітоз

191.Під час мікроскопії клітин серцевого м'яза людини знайде- ні органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувалися?

+ Мітохондрії

– Лізосоми

– Рибосоми

– Ендоплазматичний ретикулум

– Центросоми

192.У культурі лейкоцитів периферичної крові ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було знайдено клітини з 44 і 48 хромосомами, що може свідчити про порушення мітотичного циклу на стадії:

– синтетичного періоду інтерфази

– профази

– телофази

+ анафази

– пресинтетичного періоду інтерфази

193.Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метабо- лічному процесі це позначиться?

– Біосинтезі вуглеводів

– Синтезі АТФ

+ Біосинтезі білка

– Фотосинтезі

– Біологічному окисненні

194.Установлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної органі- зації. Що це за організми?

– Еукаріоти

+ Прокаріоти

– Віруси

– Найпростіші

– Аскоміцети

195.Студенти першого курсу на засіданні студентського науко- вого гуртка вирішили дослідити свій каріотип методом вивчен-


ня статевого хроматину. Який матеріал найчастіше використо- вують для цих досліджень?

– Еритроцити

– Епідерміс шкіри

+ Епітелій ротової порожнини

– Нервові клітини

– Статеві клітини

196.Для лабораторних досліджень шпателем узятий зіскрібок епітелію слизової ротової порожнини людини. Імовірні способи ділення клітин цієї тканини:

+ діляться мітотично й шляхом амітозу

– діляться тільки мітотично

– діляться тільки шляхом амітозу

– діляться шляхом мейозу й амітозу

– діляться мітотично, і спостерігається ендомітоз

197.У результаті експресії деяких компонентів геному клітини ембріона набули типових морфологічних, біохімічний і функ- ціональних властивостей. Назвіть цей процес:

– капацитація

– рецепція

+ диференціація

– детермінація

– індукція

 

Питання із БЦТ, які не увійшли до основного тексту

Питання.В яких органелах клітини відбувається синтез білка? Варі- анти відповідей: а) на ендоплазматичній сітці; б) на рибосомах; в) у мітохон- дріях; г) у лізосомах; д) в ядрі. Пропонується варіант б як правильний. Але слід зазначити, що рибосоми знаходяться в цитоплазмі як вільно, так і на гранулярній ендоплазматичній сітці, а також у мітохондріях, тобто правильна відповідь повинна бути така: синтез білка відбувається в цитоплазмі й міто- хондріях на рибосомах. З перелічених відповідей правильними будуть а, б, в.

Питання.У лабораторії на культуру тканини зародка людини подіяли колхіцином, у результаті чого 5-та, 8-ма, 12-та й 15-та хромосоми не поді- лилися на хроматиди, причому 5-та, 12-та, 15-та відійшли до одного полюсу, а 8-ма – до другого. Яка ймовірна кількість хроматид може бути в дочірній клітині? Варіанти відповідей: а) 29; б) 42; в) 48; г) 25; д) 46. Пропонується варіант в як правильний. Але ж колхіцин блокує будь яке розходження хро- матид до полюсів, тому саме поставлення питання є помилковим.

Питання.Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксино- сірчистою кислотою (тест для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі й забарвлені фуксино- сірчистою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі? Варіанти відповідей: а) окислення вуглеводів; б) розщеплення вуг-


 

леводів та інших органічних речовин; в) нагромадження й виведення речовин із клітини; г) запасання вуглеводів; д) синтез вуглеводів з органічних речо- вин. Пропонується варіант в як правильний. Але якщо виходити з умови за- дачі, відповідь г теж правильна, тому що ми не можемо сказати (з умови за- дачі!), що далі відбувається з пухирцями. Крім того, що це за стиль? "Розгля- даючи під мікроскопом.., виявлені скупчення..."; "розміщених... і забарвлені". Зовсім як у А. Чехова: "Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа".

Питання.Втрата лізосомами якоїсь із ферментативних систем при- зводить до тяжких патологічних станів цілого організму, як правило, спад- кових хвороб. Визначте аномальну групу лізосом. Варіанти відповідей: а) прелізосоми; б) гетерофагосоми; в) постлізосоми; г) аутосоми; д) первинні лізосоми. Правильна відповідь – б. Питання.Лізосоми грають істотну роль в індивідуальному розвитку організмів, руйнуючи тимчасові органи ембріонів і личинок, наприклад, зябра й хвіст у пуголовків жаб. Яка група лізосом за- безпечує ці процеси? Варіанти відповідей: а) гетерофагосоми; б) прелізосоми; в) аутолізосоми; г) постлізосоми; д) власне лізосоми. Правильна відповідь – в. Питання.Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв'язування амінокислотних залишків у певній послідовності в поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом у клітинах різних органів неоднакова й залежить від функції органа. У клітинах якого органа кількість рибосом є найбільшою? Варіанти відповідей: а) сечового міхура; б) секреторних клітинах підшлунко- вої залози; в) епітелію канальців нирок; г) епідермісу шкіри; д) епітелію тон- кого кишечнику. Правильна відповідь – б. Питання.У рослинних і тварин- них клітинах містяться лізосоми. Залежно від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклітинні структури та гетерофагосоми, що перетравлюють ре- човини, які надійшли в клітину. Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі найпростіших? Варіанти відповідей: а) постлізосом; б) прелізосом; в) вторинних лізосом, аутолізосом; г) первинних власних лізосом; д) гетерофа- госом. Правильна відповідь – д. Ми вважаємо, що ці питання більш підходять до курсу цитології та гістології, ніж до медичної біології.

Питання.Дані цитогенетики свідчать про збереження структурної індивідуальності хромосом у клітинному циклі, упорядковане взаєморозмі- щення хромосом в об'ємі інтерфазного ядра. Із чим пов'язана така організа- ція хромосом клітини? Варіанти відповідей: а) з однаковими розмірами хро- мосом; б) з наявністю гомологічних ділянок хромосом у різних хромосомах; в) з формуванням ядерця та синтезом подібних РНК; г) з однаковою формою хромосом; д) з випадковими угрупованнями хромосом. Пропонується варіант в як правильний. Але насправді структурна індивідуальність хромосом забез- печується теломерами, які не дозволяють хромосомам злипатися.

Питання.У клітині в нормі є система, що запобігає розмноженню соматичних клітин, ДНК яких має значні пошкодження. Ця система повинна працювати на стадії клітинного циклу: а) G1; б) G2; в) S; г) M; д) G0. Пра- вильною вважається відповідь а, але насправді контроль пошкоджень ДНК і їх репарація (так звані контрольні точки) відбувається на стадіях G1 і G2.


 

КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА

198.Жінка з I (0) rh– групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові та резус- фактора можна очікувати в дітей?

+ III (B) Rh+

– I (0) rh–

– IV (AB) Rh+

– I (0) Rh+

– IV (AB) rh–

199.Фенотипічно однакові аномалії можуть бути обумовлені як генотипічно, так і факторами середовища, які діють на ембрі- он. Наприклад, уроджене помутніння кришталика може бути аутосомно-рецесивним захворюванням або наслідком інфекції корової краснухи чи дії іонізуючого випромінювання в ранній період вагітності. Як називаються зміни, які відбуваються під впливом факторів середовища й повторюють ознаки, властиві іншому генотипу?

– Множинні алелі

– Генокопії

– Неповна пенетрантність

+ Фенокопії

– Плейотропна дія генів

200.В якому зі шлюбів можливий резус-конфлікт матері й пло- да?

+ rr × RR

RR × rr

Rr × Rr

Rr × rr

Rr × RR

201.Сліпа дівчина, батьки, брати й сестри якої теж були сліпи- ми, вийшла заміж за сліпого юнака, брат і сестра якого теж були сліпими, а інші члени родини – мати, батько, дві сестри й брат – зрячі. Від цього шлюбу народилося 8 зрячих дітей. Про- аналізуйте родовід і назвіть причину народження зрячих дітей у сліпих батьків:

– плейотропна дія генів

+ генокопії

– множинні алелі

– неповна пенетрантність

– фенокопії


 

202.У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчо- вих продуктах часто спостерігається ендемічний зоб. Дане за- хворювання є наслідком:

– хромосомної аберації

– генної мутації

– геномної мутації

– комбінативної мінливості

+ модифікаційної мінливості

203.Розвиток будь-яких ознак у людини є результатом склад- них взаємодій між генами та продуктами трансляції на молеку- лярному рівні. Установлено, що одна пара алелів контролює проникність капілярів, розвиток стовбура головного мозку й мозочка, а також одну з функцій тимуса. До якого явища це можна віднести?

– Кодомінування

– Комплементарності

+ Плейотропії

– Наддомінування

– Полімерії

204.Група людей-європеоїдів оселилася в Південній Африці, і протягом декількох поколінь шлюби відбувалися тільки між ними. Шкіра в них стала значно темніше, подібна до шкіри негроїдів. Однак діти в цих людей продовжували народжува- тися білими. Про яке явище йде мова?

+ Модифікаційну мінливість

– Генокопії

– Фенокопії

– Генотипічну мінливість

– Комбінаційну мінливість

205.Жінка з резус-позитивною (Rh+) кров'ю вагітна, плід – ре- зус-негативний (rh–). Чи можливе виникнення резус-конфлікту в цьому випадку?

+ Резус-конфлікт не виникає

– Резус-конфлікт виникає при третій і наступних вагітностях

– Резус-конфлікт при першій вагітності не виникає, а при другій виникає

– Резус-конфлікт виникне обов'язково

– Резус-конфлікт виникає, якщо до вагітності була перелита резус-не- гативна кров

206.Ці мутації не передаються нащадкам при статевому роз- множенні, проте в індивідуальному розвитку вони можуть впливати на формування ознаки, призводячи до утворення ор-


ганізмів-мозаїків. Про які мутації йде мова?

– Генні

– Генеративні

– Транслокації

– Трансгенації

+ Соматичні

207.Жінка сліпа внаслідок аномалії кришталика, а чоловік – унаслідок аномалії рогівки (обидва види сліпоти передаються як рецесивні незчеплені ознаки), мають двох дітей: сліпого й зрячого. Яка найвища ймовірність того, що їх третя дитина бу- де зрячою?

– 12%

– 37,5%

– 25%

+ 50%

– 0%

208.Сімейна гіперхолестеринемія успадковується за аутосом- но-рецесивним типом. У гетерозигот це захворювання виража- ється збільшеним умістом холестерину в крові. У гомозигот, крім того, розвиваються ксантоми (доброякісні пухлини шкіри й сухожиль) і ранній атеросклероз. Яка ймовірність народжен- ня здорової дитини в сім'ї, де один із батьків має лише високий уміст холестерину в крові, а другий – весь комплекс прояву ці- єї спадкової хвороби?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.