Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 8 страница357.Фрагмент дифтерійного токсину є ферментом, що каталі- зує реакцію рибозилювання фактора елонгації TF-2 із його інактивацією. Який із перелічених процесів у результаті блоку- ється дифтерійним токсином?

– Синтез РНК

– Синтез ДНК

+ Синтез білка

– Дозрівання (процесинг) РНК

– Посттрансляційна модифікація білка

358.На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом. Які процеси першочергово будуть порушені?

– Транспорт речовин

– Активація амінокислот

+ Трансляція

– Синтез ліпідів

– Транскрипція

359.У культурі експериментальних клітин виявлено, що в пос- лідовності нуклеотидів ланцюга ДНК перемістилася ділянка1.

 
 

1 У БЦТ – "...виявлено, що ділянка ланцюга ДНК перемістилася у послідовності нуклео- тидів". Цю заплутану фразу ми змінили.


 

Яка з наведених змін відбулася в ланцюгу ДНК?

– Делеція

– Реплікація

+ Транслокація

– Дуплікація

– Інверсія

360.Антибіотик рифампіцин використовується в клінічній прак- тиці як протитуберкульозний засіб. Механізмом дії рифампіци- ну є пригнічення:

– трансляції (синтезу білка)

+ транскрипції (синтезу РНК)

– реплікації (синтезу ДНК)

– зворотної транскрипції (синтезу ДНК на матриці РНК)

– посттрансляційної модифікації білка

361.Експресія генів є багатоступеневим процесом, у результаті якого інформація, закодована в ДНК, переводиться в послі- довність амінокислот поліпептиду. Визначте, який із названих етапів не входить до цього процесу:

– транскрипція

– процесинг

– сплайсинг

+ реплікація

– трансляція

362.У живильне середовище із клітинами людини внесений урацил (U) з радіоактивною міткою. Мічений урацил під час радіоавтографії знайдуть в:

– ендоплазматичній сітці

– апараті Гольджі

+ рибосомах

– лізосомах

– клітинному центрі

363.Молекула інсуліну складається із двох поліпептидних лан- цюгів, з'єднаних між собою дисульфідними містками. Трансля- ція кожного з них відбувається окремо в цитоплазмі, а в ком- плексі Гольджі згодом відбувається:

– згортання поліпептидного ланцюга в спіраль

– вирізання кінцевих амінокислот

– зв'язування гормону із глюкозою

– заміна деяких амінокислот

+ формування четвертинної структури

364.Яку довжину має ДНК, яка несе інформацію про синтез


пептиду, що містить 110 амінокислотних залишків?

– 220 нуклеотидів

– 110 нуклеотидів

– 55 нуклеотидів

– 440 нуклеотидів

+ 330 нуклеотидів1

365.Однією з характеристик генетичного коду є його виродже- ність. Що це означає?

+ Амінокислоті відповідає більше одного кодону

– Є кодони, що не кодують амінокислоти

– Кожній амінокислоті відповідає один кодон

– Кожному кодону відповідає одна амінокислота

– Різним амінокислотам відповідає один кодон

366.Дослідження показали, що в хімічному складі гемоглобіну хворого в шостому положенні глутамінова кислота замінилася на валін. Для якого захворювання це характерно2?

– Лейкозу

– Бета-таласемії

– Альфа-таласемії

– Гемофілії

+ Серпоподібноклітинної анемії

367.Яке з наведених нижче тверджень щодо синтезу білка правильне?

– Для кожного виду амінокислот є лише один кодон

– Молекули транспортної РНК, специфічні для даних амінокислот, син- тезуються на мРНК-матриці в цитоплазмі

+ Матрична (інформаційна РНК), синтезована на ДНК-матриці в ядрі, не- се в собі інформацію, що визначає послідовність з'єднання амінокис- лот у поліпептидний ланцюг

– Розшифрування генетичного коду на рибосомах може починатися з будь-якої точки мРНК

– Молекули транспортної РНК доставляють матричну РНК із ядра до ри- босом

368.Укажіть речовини, що входять до складу одного нуклеоти- ду:

 
 

1 Якщо не враховувати стоп-кодон і регуляторні ділянки.

2 У БЦТ питання звучить так: "Аналіз крові хворого показав, що в хімічному складі гемо- глобіну зміна в шостому положенні глютамінової кислоти на валінову. До якого захворю-

вання це призведе?" По-перше, не валінова кислота, а валін. По-друге, амінокислотну заміну в структурі білка можна виявити спеціальними біохімічними дослідженнями білка, а ніяк не аналізом крові. Та й стиль питання теж бажає бути кращим, тому ми питання відредагували.


 

– тріоза, азотиста кислота, урацил

+ пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа

– гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста сполука

– амінокислота, фосфатна група, тимін

– тетроза, фосфатна група, аденін

369.В ядрі клітини з молекули незрілої іРНК утворилася моле- кула зрілої іРНК, яка значно коротша, ніж незріла. Як називає- ться сукупність етапів цього перетворення?

– Реплікація

+ Процесинг

– Рекогніція1

– Трансляція

– Термінація

370.Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох ви- дів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як називається така властивість генетичного коду?

– Триплетність

– Універсальність

– Колінеарність

+ Виродженість

– Специфічність

371.На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Які хі- мічні компоненти необхідно ідентифікувати в дослідній крові?

+ ДНК

– тРНК

– рРНК

– мРНК

– мяРНК

372.Структурні аналоги піримідинів (фторурацил, фтордезок- сиуридин, фторафур) пригнічують реплікацію ДНК і тому вико- ристовуються для лікування злоякісних пухлин. Що з перелі- ченого порушується при їх дії, зумовлюючи блок синтезу ДНК?

+ Синтез дезоксирибонуклеотидів – попередників ДНК

– Ініціація синтезу нуклеотидних ланцюгів ДНК

– Активність ДНК-полімераз

– Розкручування подвійної спіралі ДНК

 
 

1 Розпізнавання. Краще слово "рекогніція" не вживати, бо це є калька з англійської.


 

– Активність ДНК-лігази

373.При всіх формах розмноження (статевому й нестатевому розмноженні) елементарними дискретними одиницями спадко- вості є:

– один нуклеотид

– один ланцюг молекули ДНК

– одна пара нуклеотидів

+ один ген

– два ланцюги молекули ДНК

374.Зворотні транскриптази (ревертази або РНК-залежні ДНК- полімерази) каталізують:

– синтез ДНК на рРНК

– синтез іРНК на ДНК

– синтез усіх видів РНК на ДНК1

+ синтез ДНК на РНК

– синтез ДНК на ДНК

375.У загальному вигляді генетичний апарат еукаріотів є та- ким: акцепторна зона–екзон–інтрон–екзон. Така структурно- функціональна організація зумовлює особливості транскрипції. Зазначте, якою буде мРНК відповідно до згаданої схеми:

+ екзон–екзон

– екзон–екзон–інтрон

– екзон–інтрон–екзон

– акцепторна зона–екзон–інтрон–екзон

– акцепторна зона–екзон–екзон–інтрон

376.Співробітнику НДІ, що працює з радіоактивними речови- нами, було призначено радіопротектори, які підвищують рези- стентність організму до дії мутагенних факторів. Який можли- вий механізм адаптаційного впливу на клітинному рівні вони здійснюють?

– Стимулюють механізми репарації ДНК

– Усі перелічені механізми

– Активують неспецифічні механізми захисту

+ Інактивують продукти вільнорадикального окислення

– Жоден із перелічених механізмів

377.Під впливом невідомого мутагену був блокований фермент ДНК-лігаза, який бере участь у процесі ексцизійної репарації ДНК. Який етап процесу репарації ДНК буде порушений?

 
 

1 У БЦТ ця відповідь виглядає так: "синтез РНК на ДНК". Враховуючи другу відповідь, ми уточнили, що мова йде саме про всі види РНК.


 

– Розпізнавання пошкодженої ділянки ДНК та її видалення

– Вирізання пошкодженої ділянки ДНК

– Вирізання пошкодженої ділянки ДНК та заміна її на відповідну ділянку ДНК

– Синтез нової ділянки за принципом комплементарності

+ Зшивання вмонтованих нуклеотидів із непошкодженою ділянкою моле- кули ДНК

378.У клітині виявлено білок-репресор. Який ген кодує аміно- кислотну послідовність цього білка1?

– Ген-промотор

– Ген-термінатор

+ Ген-регулятор

– Ген-модифікатор

– Ген-оператор

379.Хворому були призначені гідрокортизон та преднізолон, які стимулюють транскрипцію, а тому й синтез білка. Які зміни виникають у каріоплазмі ядра під час тривалого приймання лі- ків?

– Зменшується кількість функціонуючого еухроматину

– Зменшується кількість функціонуючого гетерохроматину

– Зростає кількість функціонуючого гетерохроматину

– Зростає активність функціонуючого гетерохроматину

+ Зростають кількість та активність функціонуючого еухроматину

380.Серед населення деяких районів тропічної Африки поши- рена серпоподібноклітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа. Яке генетичне явище2 лежить в основі появи цієї хвороби?

+ Генна мутація

– Хромосомна аберація

– Модифікація3

– Геномна мутація

– Трансдукція

381.Санітарний лікар призупинив роботу хімічного комбінату,

 
 

1 У цьому питанні зі "Збірнику завдань..." (№48) неправильно формулюються відповіді: терміни ген-промотор, ген-термінатор і ген-оператор у науці не вживаються, тому що промотор, термінатор і оператор не є окремими генами, а є ділянками одного гена. Ми даємо це завдання без змін, але краще було б взагалі його переробити.

2 У "Збірнику завдань..." (питання №91) – "Яка генетична закономірність…", але це не- грамотно. На іспиті в 2007 р. запитання було таке: "Чим викликана ця хвороба?", а в

умові додано, що глутамін замінений на валін, що є помилкою, бо замінена глутамінова кислота, а не глутамін. Та, мабуть, авторам питання було все одно – що глутамін, що глутамінова кислота.

3 Інший варіант відповіді – кросинговер.


 

тому що в результаті поломок очисних споруд в атмосферу ви- ділялася велика кількість різних хімічних мутагенів. Який вид мутацій може виникнути при цьому впливі?

– Інсерції

– Хромосомні аберації

– Геномні мутації

+ Точкові мутації

– Міссенс-мутації

382.У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент ДНК-залежна РНК-полімераза, що пересувається вздовж моле- кули ДНК, досягла певної послідовності нуклеотидів, після чо- го транскрипція припинилася. Як називається така ділянка ДНК?

– Оператор

– Промотор

– Репресор

+ Термінатор

– Регулятор

383.У синтетичний період мітотичного циклу в клітині подвої- лася кількість ДНК. Цей процес відбувся внаслідок:

– дисоціації ДНК

+ реплікації ДНК

– денатурації ДНК

– репарації ДНК

– коагуляції ДНК

384.Відомо, що спеціальна ділянка ДНК – промотор – відпові- дає за приєднання ферменту ДНК-залежної РНК-полімерази та ініціацію транскрипції. У цій ділянці відбулася делеція двох пар нуклеотидів. До якого наслідку це призведе?

+ Повної відсутності синтезу білка

– Утворення аномального білка

– Синтезу білка в необмеженій кількості

– Утворення нормального білка

– Передчасного припинення синтезу білка

385.Учені встановили амінокислотну послідовність у молекулі ферменту рибонуклеази. Яким чином ця послідовність закодо- вана в клітині?

– Послідовністю екзонних ділянок у молекулі ДНК

– Азотистими основами ДНК

+ Послідовністю нуклеотидів відповідної ділянки змістовного ланцюга ДНК


 

– Послідовністю інтронів у ДНК

– Чергуванням екзонних та інтронних ділянок

386.За гіпотезою лактозного оперону (Жакоб, Моно, 1961), у Escherichia coli індуктором є лактоза, яка потрапляє в клітину з навколишнього середовища. Як саме лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

– З'єднується з оператором1

– З'єднується з геном-регулятором

– З'єднується із промотором

– З'єднується зі структурним геном

+ З'єднується з білком-репресором

387.Припустимо, що з ядра виділено про-іРНК і зрілу іРНК. Яка з них є зрілою?

– Повна копія двох ланцюгів ДНК

+ Позбавлена інтронних ділянок

– Повна копія матричного ланцюга ДНК

– Позбавлена екзонних ділянок

– Позбавлена декількох триплетів

388.Гемоглобін дорослої людини (HbA) – це білок-тетрамер, який складається із двох α- та двох β-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?

– Первинна

– Третинна

– Вторинна

+ Четвертинна

– Пептидна

389.Антибіотик рифаміцин, який використовується для ліку- вання туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси. На- звіть їх:

+ інгібує РНК-полімеразу на стадії ініціації

– інгібує ДНК-полімеразу на стадії ініціації

– інгібує ДНК-лігазу

– інгібує аміноацил-тРНК-синтетазу

– інгібує дію білкових факторів у синтезі білка

390.Учені Ф. Жакоб і Ж. Моно в 1961 р. запропонували за- гальну схему будови генетичного апарату прокаріотів (модель оперону). Яка роль білка-репресора в цій моделі?

+ З'єднується з оператором

 
 

1 У "Збірнику завдань..." – "з геном-оператором" (питання №28), але термін ген-оператор у сучасній науці не вживається.


 

– З'єднується із промотором

– Активує структурні гени (цистрони)

– З'єднується з термінатором

– Інактивує білки, синтезовані за програмою структурних генів

391.У клітину уведено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК. Які процеси й у який період мітотичного циклу клітини порушуються?

– Реплікація ДНК у метафазі

– Порушуються деспіралізація хромосом і формування ядерної оболонки в телофазі

– Поділ ділянки центромери на окремі хроматиди в анафазі

+ Реплікація ДНК у синтетичному періоді

– Дочірні хромосоми не досягають полюсів клітини в анафазі

392.Один із ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ- АЦЦ-ГАЦ-ГТТ… Яка послідовність нуклеотидів на другому лан- цюгу цієї молекули ДНК1?

– АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-ГТТ…

– ГЦТ-ГТТ-АГТ-АЦЦ…

+ ТАГ-ТГГ-ЦТГ-ЦАА…

– ЦГА-ЦАА-ТЦА-ТГГ…

– ТТГ-ЦАГ-ЦЦА-ЦТА…

393.Під час кон'югації бактерій двох штамів А і В було вста- новлено, що на 3-й хвилині кон'югації перейшов ген Str, на 5- й хвилині – ген Вас, а на 9-й хвилині – ген Ins. Це свідчить про:

– виродженість генетичного коду

– мозаїчність нуклеоїду в бактерій

+ лінійне розміщення генів

– наявність процесів репарації

– екзон-інтронну організацію геному

394.Під час трансляції до кожної іРНК приєднується одночасно кілька рибосом, які розміщені вздовж її молекули на певній відстані одна від одної. Як називається трансляційний ком- плекс, що складається з однієї іРНК та розміщених на ній кіль- кох рибосом?

 
 

1 У БЦТ наведена послідовність АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ, а варіанти відповідей для дру- гого ланцюга ДНК такі: а) ТГГ-ЦТГ-ТЦГ-ГТГ; б) ТТГ-ЦГТ-ГТЦ-ТГГ; в) ТГТ-ЦГУ-ГТЦ-ГЦГ; г)

ТГГ-ЦГЦ-ГТЦ-ГТГ; д) ГГТ-АГЦ-ТЦГ-ГТГ. Правильною називається відповідь а. Але не- важко помітити, що хоча ця послідовність з чотирьох (а не п'яти, як у питанні!) триплетів комплементарна вихідній, починаючи з другого триплету, 8-й та 9-й нуклеотиди все ж написані неправильно. Крім того, невдало підібрані відповіді, якщо вже так хочеться пе- ревірити знання правила комплементарності. Питання нами було перероблене.


 

– Центросома

– Лізосома

– Фагосома

– Нуклеосома

+ Полісома

395.Вивчається робота оперону бактерії. Відбулося звільнення оператора1 від білка-репресора. Безпосередньо після цього в клітині почнеться:

– репресія

– трансляція

– реплікація

– процесинг

+ транскрипція

396.Було проведено таке дослідження з бактеріями з різних штамів. U-подібна трубка в нижній частини була розділена бактеріальним фільтром. В одній половині її знаходилися бак- терії кишкової палички, що містять фермент, який розщеплює лактозу, та профаг (ген lac+). В іншій половині знаходився штам, що не має цього ферменту (ген lacˉ). Через якийсь час при аналізі клітин другого штаму виявилося, що серед них з'- явилися форми lac+. Яка речовина викликала явище трансдук- ції?

– тРНК

– іРНК

– Ліпід2

– Фермент

+ ДНК

397.Установлено, що молекула про-мРНК складається з 9000 нуклеотидів, причому на інтронні ділянки припадає 3000 нук- леотидів. Визначте, яку кількість амінокислот містить у собі поліпептид3:

– приблизно 3000

+ приблизно 2000

 
 

1 У БЦТ – гена-оператора (явна помилка).

2 У БЦТ написано "білок", але фермент (відповідь г) – це теж білок, тобто одна відповідь перекриває іншу. Тому ми внесли зміну у відповідь.

3 У відповідях у БЦТ даються точні цифри для кількості амінокислот, але це неправиль- но, тому що зріла мРНК починається не відразу зі стартового кодона, а є певна ділянка

для зв'язування рибосоми, а крім того, існує також стоп-кодон, та й ним мРНК не закінчу- ється, а містить ще й додаткові нуклеотиди. Тому ми додали до відповідних цифр слово "приблизно". Взагалі не можна вважати такі питання вдалими через відсутність додатко- вої інформації.


 

– приблизно 6000

– приблизно 1000

– 9000

398.При низці гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни в альфа- і бета-ланцюгах гемоглобіну. Яка з них харак- терна для HbS (при серпоподібноклітинній анемії)?

– Ала → Сер

+ Глу → Вал

– Мет → Гіс

– Глі → Сер

– Глу → Ліз

399.Під час експериментального дослідження процесу реплі- кації геному E. coli були виявлені невеликі фрагменти заново синтезованої ДНК. За допомогою якого ферменту вони утво- рюють полінуклеотидний тяж?

– ДНК-полімерази

– ДНКази

– ДНК-залежної РНК-полімерази

– Нуклеотидази

+ ДНК-лігази

400.F-плазміди кодують синтез:

– ентеротоксину

– білкових речовин, що викликають загибель бактерій того самого виду

+ статевих ворсинок для перенесення генетичної інформації

– ферментів, що викликають інактивацію лікарських препаратів або зменшують проникність клітинної стінки для антибіотиків

– ферменту, який руйнує мембрани еритроцитів

401.Процес, у якому ДНК, виділена під час лізису однієї бакте- рії, проникає в іншу бактерію й призводить до зміни її феноти- пу, називається:

– сексдукція

+ трансформація

– трансфекція

– кон'югація

– трансдукція

402.Мутації серед бактерій виникають унаслідок дії:

– адаптивних ферментів

– високого окислювально-відновного потенціалу живильного середови- ща

– рекомбінантних вакцин

– конструктивних ферментів


 

+ азотистих основ

403.У хворого з тяжкою формою гемолітичної анемії еритроци- ти мають форму серпа. У чому полягає молекулярна причина виникнення даного захворювання?

– Порушенні синтезу гему

– Порушенні синтезу порфіринів

+ Заміні глутамінової кислоти1 на валін у бета-ланцюгу гемоглобіну

– Порушенні синтезу бета-ланцюга гемоглобіну

– Порушенні синтезу альфа-ланцюга гемоглобіну

404.З яким білком-ферментом ВІЛ (вірусу імунодефіциту лю- дини) пов'язаний механізм зворотної транскрипції?

– Протеазою

– Інтегразою

– Ендонуклеазою

+ Ревертазою

– РНК-полімеразою

405.У живильне середовище, де культивуються клітини люди- ни, внесений розчин тиміну (Т) з радіоактивною міткою. Міче- ний тимін під час радіоавтографії знайдуть в:

– рибосомах

– ендоплазматичній сітці

– апараті Гольджі

+ мітохондріях

– лізосомах

406.Який основний механізм дії протипухлинних антибіотиків?

– Алкілування РНК і ДНК

– Пригнічення клітинного поділу в метафазі

– Включення в молекули ДНК і РНК замість природних сполук

– Конкурентне інгібування метаболізму ДНК

+ Утворення стійкого комплексу із ДНК пухлинної клітини

407.Відповідно до моделі подвійної спіралі ДНК, запропонова- ної Уотсоном і Кріком, було встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а другий синтезується комплемен- тарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

– Консервативний

– Дисперсний

– Аналогічний

+ Напівконсервативний

 
 

1 У БЦТ авторами помилково було написано "глутаміну" замість "глутамінової кислоти". Ну, мабуть, вони не розрізняють ці амінокислоти. А жаль.


 

– Ідентичний

408.Ураження саркомою Рауса стає можливим тільки в тому випадку, якщо інформація про структуру вірусу, що містить РНК, включається в геном клітини хазяїна. Який фермент обо- в'язково повинний бути присутнім у складі онкогенного вірусу саркоми Рауса?

+ Зворотна транскриптаза

– ДНК-гіраза

– Аміноацил-тРНК-синтетаза

– ДНК-залежна РНК-полімераза

– РНК-репліказа

409.У людини під впливом ультрафіолетового опромінення під- силюється пігментація шкіри. Це відбувається в результаті змі- ни:

– кількості хромосом

– структури хромосом

– структури генів

+ активності генів

– активності рибосом

410.РНК, яку містить вірус СНІДу1, проникла всередину лейко- цита й за допомогою ферменту ревертази змусила клітину син- тезувати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить:

+ зворотна транскрипція
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.