Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПОПУЛЯЦІЙНА ГЕНЕТИКА Й ЕВОЛЮЦІЯ850.В одній популяції частка рецесивного алеля складає 0,1, в іншій – 0,9. В якій із цих популяцій більш імовірні шлюби гете- розигот?

+ В обох популяціях однакові

– У першій

– У другій

– Подія неможлива

– Усі відповіді неправильні

851.У районі з населенням 280 000 зареєстровано 14 альбіно- сів та 9 хворих на фенілкетонурію1. Усі ознаки спадкові й де- термінуються аутосомно-рецесивними генами. За якою форму- лою можна визначити ймовірність шлюбу носіїв цих генів?

– p2 + 2pq + q2

– pq2

+ 2p1q1 × 2p2q2

– p + q

– p2 + 2pq

852.Закон Харді–Вайнберга дозволяє визначити генетичну структуру популяції, тобто частоту домінантного й рецесивного генів, співвідношення гомо- і гетерозигот. Він установлює, що:

– співвідношення генотипів у популяції змінюється

– співвідношення генів у популяції зберігається постійним

– співвідношення генів у популяції змінюється

+ співвідношення алелів альтернативних проявів ознаки зберігається постійним

– співвідношення алелів альтернативних проявів ознаки змінюється

853.У резус-негативної жінки розвивається резус-позитивний плід. Виник резус-конфлікт, який загрожує здоров'ю майбут- ньої дитини. До якого виду природного добору потрібно відне- сти це явище?

– Добір проти гомозигот

+ Добір проти гетерозигот

– Добір на користь гетерозигот

– Рушійний добір

– Стабілізуючий добір2

 
 

1 У БЦТ додаються ще "7 хворих хворобою Шпильмейєра–Фогта, 60 хворих на муковіс- цидоз, 6 – алкаптонурію". Але в цьому випадку правильна відповідь повинна була б бути 2p1q1×2p2q2×2p3q3×2p4q4×2p5q5. Третя відповідь дається в БЦТ у такому варіанті: 2pq×2pq (і це помилка).

2 Інший варіант цієї відповіді в БЦТ – "дизруптивний добір".


 

854.Під впливом мутагену змінилася структура гена й виникла рецесивна мутація, яка потрапила в гамету й зиготу, що утво- рилася. Після розмноження організму вона потрапила ще в де- кілька особин. Що трапиться із цією мутацією далі за законом Харді–Вайнберга, якщо вона не впливає на життєздатність?

– З покоління в покоління її частота буде зменшуватись, і вона поступо- во зникне

– З покоління в покоління її частота буде збільшуватись

+ Її доля в популяції залишиться постійною

– Доля мутації може випадково зменшитись або збільшитись, або зали- шитись постійною

– Частота мутації різко зменшиться, і вона швидко зникне

855.Захворювання на серпоподібноклітинну анемію зумовлено присутністю рецесивного гена. Люди, що страждають цією хворобою, як правило, вмирають у дитячому віці. Але частота гена досить висока. Поясніть, чому ген серпоподібноклітинної анемії не зникає в результаті природного добору:

– висока частота мутацій

– панміксія

– інбридинг1

+ виживання гетерозигот2

– велике поширення гена

856.Зміна частот генів (алелів) або генотипів у популяціях описує основний закон популяційної генетики. Він має назву:

– закону гомологічних рядів Вавілова

+ закону Харді–Вайнберга

– 1-го закону Менделя

– 2-го закону Менделя

– 3-го закону Менделя

857.У малярійного плазмодія – збудника триденної малярії – розрізняють два штами: південний та північний. Вони відріз- няються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а в північного – довгий. У цьому проявляється вира- жена дія:

– дрейфу генів

– ізоляції

– популяційних хвиль

 
 

1 У БЦТ – "гомозиготність за рецесивним геном" (відповідь, що в принципі не має відно- шення до запитання).

2 У БЦТ – "гетерозиготність організмів" (відповідь, яка нічого не пояснює). Аналогічне пи- тання є й про таласемію з такою самою невдалою відповіддю. Тому відповіді ми змінили.


 

+ природного добору

– боротьби за існування

858.У популяції людини, близькій за характеристиками до іде- альної, 84% осіб резус-позитивні. Частота зустрічальності цієї ознаки через три покоління складе:

– 24%

– 94%

– 6%

+ 84%

– 16%

859.До генетичної консультації звернулася сімейна пара, в якій чоловік хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, а жінка здорова. Яка ймовірність появи інсулінозалежного діабе- ту в дитини цього подружжя?

– Нижче, ніж у популяції

– 50%

– Така сама, як у популяції

+ Більше, ніж у популяції

– 100%

860.Чисельність секти менонітів, які мешкають у Ланкастері (Пенсільванія, США), складає 1400 осіб, частота близькоспо- ріднених (родинних, інцестних) шлюбів – 95%, природний приріст населення – 25%, міграція з інших груп – 1%. Яку на- зву отримало це угруповання людей?

– Ідеальна популяція

+ Ізолят

– Реальна популяція

– Дем

– Вид

861.В яких популяціях людини буде міститися велика частка старих людей?

– У швидко зростаючих популяціях

– У популяціях, що знаходяться в стаціонарному стані

+ У популяціях, чисельність яких знижується

– Усі відповіді правильні

– Усі відповіді неправильні

862.У місцевості, ендемічній на тропічну малярію, виявлена велика кількість людей, хворих на серпоподібноклітинну ане- мією. З дією якого виду добору це може бути пов'язане?

+ Добір на користь гетерозигот

– Добір на користь гомозигот


 

– Стабілізувальний добір

– Дизруптивний добір

– Рушійний добір

863.У популяціях людини алельний склад генотипів залежить від системи шлюбів. Яка система шлюбів підтримує високий рі- вень гетерозиготності?

– Позитивні асортативні шлюби

– Близькоспоріднені шлюби

– Інбридинг

– Інцестні шлюби

+ Аутбридинг

864.У тропічних країнах Африки дуже поширене спадкове за- хворювання – серпоподібноклітинна анемія, яка успадковуєть- ся за аутосомно-рецесивним типом. Ендемізм цього захворю- вання пов'язаний із тим, що в тропічних країнах:

– гетерозиготні носії більш плодючі

+ поширена малярія

– не утворюються агрегати гемоглобіну в еритроцитах

– народжується менше гомозиготних нащадків

– виживаність хворих вище

865.Близькоспоріднені шлюби заборонені. Як змінюється гене- тична структура популяції в разі їх укладання?

+ Збільшується рецесивна гомозиготність

– Зменшується рецесивна гомозиготність

– Збільшується гетерозиготність

– Збільшуються гетерозиготність і домінантна гомозиготність

– Зменшуються гетерозиготність і домінантна гомозиготність

866.У малій популяції людей, чисельність якої не перевищує 1500 осіб, частота внутрішньогрупових шлюбів становить по- над 90%. Унаслідок цього через 4 покоління (близько 100 ро- ків) усі члени даної популяції є не менш як троюрідні брати і сестри. Така популяція називається:

– ідеальною

– демом

– нацією

– народністю

+ ізолятом

867.У популяції мешканців Одеської області домінантний ген праворукості трапляється з частотою 0,8; рецесивний ген лі- ворукості – 0,2. Скільки відсотків гетерозигот у цій популяції?

+ 32%


 

– 46%

– 58%

– 64%

– 100%

868.У популяції резус-позитивних людей – 84%, резус- негативних – 16%. Яка частота рецесивного алеля гена d в популяції?

– 0,16

– 0,25

+ 0,4

– 0,5

– 0,84

869.У давні часи в Єгипті спостерігалися шлюби між родичами першого ступеня родинності (брат–сестра), що призводило до народження розумово відсталих і хворих дітей. Як називають- ся такі шлюби?

– Неспоріднені

– Панміктичні

– Позитивні асортативні

+ Інцестні

– Негативні асортативні

870.У малярійного плазмодія – збудника триденної малярії – розрізняють два штами: південний та північний. Вони відріз- няються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а в північного – довгий. Дія якого добору проявляє- ться в даному випадку?

– Штучного

– Статевого

– Стабілізувального

+ Розсікаючого1

– Рухового

871.Люди, що проживають у різних районах Землі, відрізняю- ться фенотипічно: негроїди, монголоїди, європеоїди. Якою формою добору це можна пояснити?

– Стабілізувальним добором

+ Дизруптивним добором

– Штучним добором

– Рушійним добором

– Статевим добором

 
 

1 Варіант відповіді: "Дизруптивного".


 

872.У популяції мешканців Одеської області домінантний ген позитивного резус-фактора трапляється з частотою 0,6; реце- сивний ген відсутності резус-фактора1 – 0,4. Скільки відсотків гетерозигот у цій популяції?

– 54%

– 62%

+ 48%

– 92%

– 100%

873.У деяких популяціях, ізольованих у репродуктивному від- ношенні, частоти генів можуть значно відрізнятися. Так, часто- та групи крові II (A) у індіанців племені чорноногих становить 80%, а в індіанців штату Юта – 2%. Які елементарні еволюцій- ні фактори визначають таки відмінності?

– Добір на користь гетерозигот

+ Ефект родоначальника та дрейф генів

– Хвилі чисельності

– Мутації та природний добір

– Стабілізувальний добір та ізоляція

874.Вивчаючи захворюваність у кримській популяції, лікарі- генетики дійшли висновку, що в останні роки збільшилася кількість хворих з фенілкетонурією й гетерозигот по даному гену. Який закон був використаний для визначення генетичної структури популяції?

– Г. Менделя

+ Харді–Вайнберга

– Т. Моргана

– Н. Вавілова

– Геккеля–Мюллера

 

Питання із БЦТ, які не увійшли до основного тексту

Питання.У хворого – серпоподібноклітинна зернистість еритроци- тів, про яку хворий не знав до вступу в загін космонавтів. У нього поряд з HbА знайдено HbS. Який тип успадкування притаманний цій патології? Ва- ріанти відповідей: а) успадкування, зчеплене зі статевою Х-хромосомою; б) неповне домінування; в) домінантна спадковість; г) рецесивна спадковість; д) плазматична спадковість. Пропонується варіант б як правильний. Питан- ня.У хворого після операції під наркозом виник гемоліз. Лабораторно вияв- лені в крові HbS та HbA. Який тип успадкування має серпоподібноклітинна анемія, діагностована у хворого? Варіанти відповідей: а) неповне домінуван- ня; б) домінантний; в) рецесивний; г) зчеплений з X-хромосомою; д) зчепле-

 
 

1 У БЦТ – "рецесивний ген негативного резус-фактора", але ж резус-фактор – це білок, який або присутній, або відсутній, а не "позитивний" чи "негативний".


 

ний з Y-хромосомою. Пропонується варіант а як правильний. Ці два питання дуже цікаві тим, що можуть бути прикладом того, наскільки їх автори не роз- бираються в генетиці. Успадковування (або успадкування, але, до речі, ніяк не спадковість!) – це характер передачі ознак у спадщину, від батьків до ді- тей, тобто за якими законами та правилами (у залежності від локалізації) від- бувається передача генів. Тому виділяють успадковування аутосомно- домінантне й аутосомно-рецесивне успадковування, успадковування, зчепле- не зі статтю (домінантне Х-зчеплене, рецесивне Х-зчеплене та голандричне) і цитоплазматичне успадковування (коли гени розміщені в мітохондріях або хлоропластах – органелах цитоплазми). Тобто немає ніякого окремого домі- нантного або ж рецесивного успадковування (в окремих задачах трапляється неправильний вислів: "хвороба передається рецесивно"), а неповне доміну- вання – взагалі тип взаємодії алельних генів, а зовсім не тип успадковування. Нарешті, еритроцити не мають ніякої серпоподібної зернистості: вони самі є серпоподібними, саме клітини мають зігнуту форму! Та й взагалі, як можна хворого включати в загін космонавтів? Питання ми суттєво переробили й включили в новій редакції в даний збірник.

Питання.Вивчення причин захворювання населення цукровим діабе- том 2-го типу показало високий ступінь впливу генетичного фактора на розвиток даного захворювання. Який характер спадкової передачі даної па- тології? Варіанти відповідей: а) наслідування за аутосомно-рецесивним ти- пом; б) наслідування, зчеплене з Х-хромосомою; в) наслідування дефектів генів головного комплексу гістосумісності; г) спадкова схильність; д) наслі- дування за аутосомно-домінантним типом. Не вказано, яка відповідь пра- вильна. Мабуть, автори мають на увазі відповідь г, але ж це не є "характер спадкової передачі". Варіант в – теж не "характер спадкової передачі"! Взага- лі ми знаємо, що діабет – рецесивне захворювання, що викликається декіль- кома генами (і така відповідь є), але ж такий висновок з умови завдання зро- бити неможливо!

Питання.Чоловік, що страждає спадковою хворобою, одружився зі здоровою жінкою. У них було 5 дітей: три дівчинки й два хлопчики. Усі дів- чинки успадковували хворобу батька. Який тип успадковування цього захво- рювання? Варіанти відповідей: а) зчеплений з X-хромосомою, домінантний; б) аутосомно-рецесивний; в) аутосомно-домінантний; г) зчеплений з Y-хро- мосомою; д) рецесивний, зчеплений з X-хромосомою. Правильна відповідь – а. Зауваження до питання таке: п'ятеро дітей – це замало з точки зору стати- стики, щоб робити остаточний висновок про тип успадковування. Краще да- вати в умові дані про загальні закономірності передачі ознаки серед декіль- кох сімей.

Наступні питання не включені нами в основний текст тому, що вони пот- ребують певного часу для відповіді, проведення арифметичних розрахунків, і тому незрозуміло, навіщо включати їх у ліцензійний тестовий контроль. Вони більше підходять для письмових контрольних робіт.

Питання.У популяції людей, близькій за характеристиками до ідеаль- ної, 16% осіб резус-негативні (аутосомно-рецесивна ознака), а 84% – резус- позитивні. Визначте процент гетерозигот за резус-фактором: а) 48%; б) 60%; в) 24%; г) 36%; д) 84%. Питання.Позитивний резус-фактор успад- ковується як аутосомна домінантна ознака. У популяції 84% резус- позитивних осіб і 16% резус-негативних. Яка частота гетерозигот у попу-


ляції? Варіанти відповідей: а) 20%; б) 42%; в) 48%; г) 32%; д) 36%. У цих двох схожих питаннях правильна відповідь – 48%.

Питання.Популяція складається з 110000 особин, гомозиготних за геном А, 2000 гетерозиготних особин (Aa), 2000 – гомозиготних за рецесив- ним геном а. Річний приріст у цій популяції складає 2500 особин. Який склад цього приплоду за генотипами? У популяції має місце панміксія, а мутації відсутні. Варіанти відповідей: а) AA – 400; б) Aa – 900; в) aa – 500; г) AA – 1200; д) aa – 1000. По-перше, автори пропонують відповідь а як правильну, але це помилка вже в цифровому плані (можливо, через помилки в кількості особин у популяції). Якщо провести розрахунки, то частота домінантного алеля p≈0,97, p2≈0,94, і кількість особин AA буде ≈2352, а зовсім не 400. По- друге, і це більш суттєво, приплід складається з особин трьох генотипів, а не одного, тому відповіді повинні містити по три цифри, або ж питання задавати
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.