Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 3 страница– Мітохондрії

89.Цитогенетичні дослідження показали, що кожна хромосома диференційована на два типи різних за забарвленням ділянок. Ділянки, які слабо забарвлюються ядерними барвниками, от- римали назву:

– кінетохору

– центромери

– гетерохроматину

– ядерцевого організатора

+ еухроматину

90.Мітохондрії – двомембранні органоїди; лізосоми й комплекс Гольджі – одномембранні. Які органоїди клітини не мають мем- брани?

– Лізосоми, мітохондрії

+ Рибосоми, центросома

– Пероксисоми, рибосоми

– Пластинчастий комплекс Гольджі

– Пластиди

91.Під час дії на культуру клітин розчином колхіцину з'являєт- ься велика кількість метафазних пластинок, що свідчить про зупинення мітозу на стадії метафази. Який органоїд зазнає руйнування й не виконує свою функцію під час мітозу?

– Апарат Гольджі

– Лізосоми

– Мітохондрії

+ Мікротрубочки

– Ендоплазматичний ретикулум

92.У певних клітинах дорослої людини протягом її життя не спостерігається мітоз, і кількісний уміст ДНК залишається не- змінним. Як називаються такі клітини?

– Гепатоцити

– Сперматогонії


 

– Епітеліоцити рогівки ока

+ Нейрони

– Клітини червоного кісткового мозку1

93.Унаслідок дії гамма-випромінювання втрачена ділянка хро- мосоми. Який вид хромосомної мутації має місце?

+ Делеція

– Дуплікація

– Інверсія

– Внутрішньохромосомна транслокація

– Міжхромосомна транслокація

94.До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК – РНП, рибонуклеопротеїд. Де формуються субодиниці рибосом?

– У мітохондріях

– У комплексі Гольджі

– На канальцях ендоплазматичного ретикулума

+ В ядерці

– У лізосомах

95.Прокаріоти – доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал у них представ- лений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?

+ Генофор

– Ядро

– Віріон

– Мікоплазма

– Ядерце2

96.У пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромо- сом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичний період?

– 23

– 48

– 92

– 69

+ 46

97.У клітині містяться одномембранні органели кулястої форми

 
 

1 Інші варіанти неправильних відповідей: клітини ендотелію, м'язові, епідерміс, крово- творні.

2 У БЦТ тут "хромосома", тобто автори вважають цю відповідь неправильною. Але ж "хромосома" – правильна відповідь, оскільки бактеріальну ДНК науковці вже давно нази-

вають хромосомою.


 

розміром 0,2–1 мкм, які містять протеолітичні ферменти. Їх ут- ворення пов'язано з апаратом Гольджі. Які це органели?

+ Лізосоми

– Рибосоми

– Пластиди

– Мітохондрії

– Центросоми

98.У клітинах, які здатні до поділу, відбуваються процеси рос- ту, формування органел і їх накопичення завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, у якому відбуваються названі процеси, але не синтезується ДНК?

+ Пресинтетичний

– Синтетичний

– Премітотичний

– Телофаза

– Анафаза

99.В ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на по- чатку поділу клітини й знову з'являються наприкінці його. Во- ни містять білок та РНК та беруть участь у формуванні субоди- ниць рибосом. Які це структури?

– Нуклеосоми

– Полісоми

+ Ядерця

– Мікрофібрили

– Мікротрубочки

100.У зразку тканини яєчника знайдено великі клітини зі спа- реними гомологічними хромосомами й точками кросинговеру в деяких із них. В якому періоді гаметогенезу знаходяться кліти- ни?

– Диференціація

+ Дозрівання

– Росту

– Розмноження

– Формування

101.У всіх біологічних видів хромосоми парні. Такий набір хромосом називається диплоїдним. Як називається диплоїдний набір хромосом клітини?

– Локус

– Геном

– Ідіограма


 

+ Каріотип

– Генотип

102.У процесі життєвого циклу клітини1 відбувається законо- мірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі он- тогенезу клітини відбувається подвоєння молекули ДНК?

– Анафази

– Профази

– Метафази

+ Інтерфази

– Телофази

103.На препараті, забарвленому гематоксиліном і еозином, в ядрі виявляються темно-сині зерна й грудочки хроматину. В якій фазі клітинного циклу знаходиться ядро?

+ Інтерфаза

– Профаза

– Метафаза

– Анафаза

– Телофаза

104.В анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться однохро- матидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

– 46

– 69

+ 92

– 23

– 96

105.В інтенсивно функціонуючих клітинах (наприклад, печін- ки) часто спостерігається збільшення кількості хромосом. Який процес2 відбувається в клітині?

+ Ендомітоз

– Політенія

– Амітоз

– Мітоз

– Мейоз

106.У клітинах людини є органела, з якою пов'язане форму- вання лізосом, а також синтез полісахаридів, ліпідів, утворен-

 
 

1 У БЦТ – "У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу…", але мітоз є частиною життєво- го циклу клітини, тому розділяти комою мітоз і життєвий цикл є дуже дивним.

2 У БЦТ – "Які зміни на рівні ядра...", але ж у деяких відповідях мова йде про процеси на рівні клітини, тому питання ми змінили. Замість відповіді "амітоз" можливий інший варі-

ант – "ампліфікація".


 

ня зерен жовтка при дозріванні ооцитів. Як називається ця ор- ганела?

– Пероксисома

– Лізосома

– Рибосома

+ Апарат Гольджі

– Ендоплазматичний ретикулум

107.Другий поділ мейозу дуже нагадує мітоз. Але є деякі від- мінності. Чим відрізняється метафаза мітозу від метафази дру- гого поділу мейозу в людини?

– У метафазі мейозу відбувається додатковий синтез ДНК

– У метафазі мейозу до полюсів рухаються хромосоми, а в метафазі мі- тозу – хроматиди

– У метафазі мітозу відбувається додатковий синтез ДНК1

– У метафазній пластинці другого поділу мейозу 46 хромосом, а в мета- фазній пластинці мітозу – 23 хромосоми

+ У метафазній пластинці другого поділу мейозу 23 хромосоми, а в ме- тафазній пластинці мітозу – 46 хромосом

108.У хворого знижена секреція глікопротеїду муцину, який утворює слиз. Порушення функцій якого з перелічених органо- їдів може викликати це явище?

– Ендоплазматичної сітки (ЕПС)

– Лізосом

– Мітохондрій

+ Комплексу Гольджі

– Ядра

109.Серед мікроорганізмів прокаріоти та еукаріоти відрізняю- ться особливостями клітинної структури. Які мікроорганізми серед згаданих нижче є прокаріотами?

– Найпростіші

– Віруси

+ Бактерії

– Гриби

– Пріони

110.У клітинах тварин є довгі циліндри діаметром близько 24 нм. Вони формуються з димерів білка тубуліну й відіграють важливу роль у підтриманні певної форми всієї клітини і її ор- ганоїдів, а також беруть участь у транспорті макромолекул і органел. Під час поділу клітини забезпечують розходження

 
 

1 У БЦТ тут замість варіанта відповіді помилково повторене запитання.


 

хромосом. Визначте ці органели:

– пластиди

+ мікротрубочки

– мітохондрії

– мікрофіламенти

– ендоплазматичний ретикулум

111.У медико-генетичному центрі для ідентифікації хромосом кожної пари лікар застосував метод диференціального забарв- лення за Гімзою, після чого всі хромосоми набули специфічно- го чергування світлих і темних смужок. Графічне зображення хромосом з урахуванням їх форми та забарвлення має назву:

+ ідіограма1

– генотип

– генофонд

– каріотип

– геном

112.У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розхо- дження сестринських хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

– Профази

– Інтерфази

– Телофази

– Метафази

+ Анафази

113.Різні клітинні органели характеризуються неоднаковим набором ензимів, що пов'язане зі специфічністю виконуваних ними функцій. Яка органела містить тільки травні ферменти?

– Пластинчастий комплекс

– Мітохондрія

+ Лізосома

– Ендоплазматичний ретикулум

– Рибосома

114.При деяких захворюваннях у клітинах виникають зміни, які супроводжуються порушеннями цілісності мембран лізосом. Які зміни відбудуться в клітинах?

– Порушиться процес мітозу

– Порушиться процес трансляції

– Відбудеться порушення процесу транскрипції

+ Відбудеться автоліз

 
 

1 У даному випадку правильно вживати термін "каріограма".


 

– Відбудеться накопичення речовин клітиною

115.В ооциті I порядку з'явилися 3 нових мутантних гени. На- звіть максимальну кількість зигот, які можуть отримати ці гени:

+ одна

– дві

– три

– чотири

– жодна

116.У клініку потрапив хворий з отруєнням. Установлено, що в його організмі порушені механізми детоксикації. Зі зміною функцій яких із перелічених органоїдів пов'язаний цей де- фект?

+ Ендоплазматичної сітки (ЕПС)

– Комплексу Гольджі

– Лізосом

– Мітохондрій

– Ядра

117.Під час дослідження електронограми в клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Який процес у клітині може бути по- рушений унаслідок цього?

– Поділ ядра

– Кросинговер

– Фотосинтез

– Синтез вуглеводів

+ Окислення органічних речовин

118.У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина лю- дини має 92 однохроматидні хромосоми?

– Інтерфазі

– Профазі

– Метафазі

+ Анафазі

– Телофазі

119.Протягом доби до фази синтезу ДНК мітотичного циклу увійшло на 20% менше клітин, ніж до попереднього мітозу. Куди поділися клітини?

– Залишилися в мітозі

– Загинули в процесі апоптозу

+ Залишилися в пресинтетичному періоді або увійшли до G0-фази

– Увійшли до G2-фази

– Загинули внаслідок некрозу


 

120.Назвіть органоїди, які є в клітинах бактерій:

– мітохондрії

– хлоропласти

– травна вакуоля

+ рибосоми

– ядро

121.У клітинах здорової печінки активно синтезуються глікоген та білки. Які типи органел добре розвинуті?

– Клітинний центр

+ Гранулярна та агранулярна ЕПС

– Лізосоми

– Комплекс Гольджі

– Пероксисоми

122.За допомогою електронної мікроскопії зафіксовано, що по- верхня більшості клітин утворює численні мікроскопічні вирос- ти цитоплазми. Який процес активно відбувається в цих кліти- нах?

– Біосинтез білка

– Біологічне окиснення

+ Фагоцитоз

– Дифузія

– Синтез АТФ

123.Соматичні клітини людини диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини червоного кісткового мозку (мегакаріоци- ти) можуть мати до 64n хромосом. Який механізм їх виникнен- ня?

– Амітоз

+ Ендомітоз

– Мітоз

– Мейоз

– Політенія

124.Існують клітинні й неклітинні форми життя. Які з нижчена- званих форм належать до неклітинних?

+ Віруси

– Бактерії

– Синьо-зелені водорості

– Мікоплазми

– Найпростіші

125.На клітину подіяли колхіцином, що блокує "збирання" біл- ків ахроматинового веретена. Який етап мітотичного циклу бу- де порушений?


+ Анафаза

– Профаза

– Цитокінез

– Пресинтетичний період інтерфази

– Постсинтетичний період інтерфази

126.У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів і фіб- риногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів пе- чінки найбільш імовірно викликає це явище?

– Лізосом

+ Гранулярної ЕПС

– Мітохондрій

– Агранулярної ЕПС

– Комплексу Гольджі

127.У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

– Ядерце

+ Ядерний хроматин

– Апарат Гольджі

– Клітинна оболонка

– Ядерна оболонка

128.Під час дослідження каріотипу дівчинки виявлено вкоро- чення плеча 20-ї хромосоми. Як називається ця мутація?

+ Делеція

– Дуплікація

– Інверсія

– Транслокація

– Моносомія за 20-ю хромосомою1

129.У клітинах печінки та нирок людини містяться численні одномембранні органели розміром 0,1–1,5 мкм, які заповнені ферментами, що забезпечують Н2О2-залежне дихання й біо- синтез жовчних кислот. Як називаються ці органели?

+ Пероксисоми

– Лізосоми

– Рибосоми

– Травні вакуолі

– Апарат Гольджі

130.Під час вивчення каріотипу абортованого зародка було виявлено, що одна з перших хромосом має одне плече й тер- мінальне розміщення центромери. Як називається такий тип

 
 

1 У "Збірнику завдань..." (питання №120) – за 21-ю, що є явно помилковим.


 

хромосоми?

– Акроцентрична

– Субметацентрична

+ Телоцентрична

– Метацентрична

– Ізохромосома

131.Під час вивчення студентами структури клітини постало таке питання: "Що являють собою біологічні мембрани за сво- єю структурою?"

– Бімолекулярний білковий шар

+ Бімолекулярний ліпідний шар із білковими компонентами

– Бімолекулярний ліпідний шар

– Мономолекулярний ліпідний шар

– Бімолекулярний білковий шар із ліпідними компонентами

132.Відомо, що клітинний цикл складається з кількох послі- довних етапів. На одному з етапів відбувається синтез ДНК. Як називається цей період життєвого циклу клітини?

+ Синтетичний період інтерфази

– Премітотичний період інтерфази

– Пресинтетичний період інтерфази

– Мітоз

– Постсинтетичний період інтерфази

133.При якому варіанті каріотипу в ядрах соматичних клітин виявляється одне тільце Барра?

– 45, Х0

– 46, XY

– 47, ХY, 21+

– 48, XXXY

+ 47, ХХ, 15+

134.У жінки 60 років видалена пухлина матки. Під час дослі- дження клітин пухлини було знайдено багатополюсні мітози з розходженням хромосом до багатьох полюсів. Які органели бу- ли порушені?

– Вторинні лізосоми

+ Центросоми

– Пероксисоми

– Рибосоми

– Шорсткуватий ЕПР

135.Лікар-цитогенетик під час приготування метафазної пла- стинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулися набухання клі-


тин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому ви- падку?

– Фагоцитоз

– Піноцитоз

– Дифузія

+ Ендосмос

– Полегшена дифузія

136.У клітині відбувся автоліз унаслідок порушення цілісності та функцій мембран. Які органоїди були порушені?

+ Лізосоми

– Ядро

– Мітохондрії

– Ендоплазматичний ретикулум

– Апарат Гольджі

137.Зріла вірусна частинка складається з білкової оболонки й нуклеокапсиду, у якому зосереджено генетичний матеріал. Яку назву має зріла частинка вірусу?

– Прокаріот

+ Віріон

– Генофор

– Нуклеоїд

– Фаг

138.У людини часто трапляються хвороби, пов'язані з накопи- ченням у клітинах вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виник- нення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних фермен- тів у:

+ лізосомах

– мітохондріях

– ендоплазматичному ретикулумі

– апараті Гольджі

– ядрі

139.Амітоз – це прямий поділ ядра клітини, під час якого збе- рігається інтерфазний стан ядра, добре помітні ядерця і ядерна мембрана. При амітозі хромосоми не виявляються й не відбу- вається їх рівномірний розподіл. У результаті амітозу утворюю- ться клітини, які є генетично неоднорідними. В яких клітинах організму людини амітоз уважається нормальним явищем?

– Бластомерах

– Сперматогоніях

– Ооцитах


 

+ Клітинах шкірного епітелію

– Гаметах

140.Хромосоми в клітині перебувають у стані максимальної спіралізації й розміщені в її екваторіальній площині. Якій фазі мітозу це відповідає?

– Профазі

– Телофазі

+ Метафазі

– Анафазі

– Прометафазі

141.Унаслідок впливу радіоактивного випромінювання ділянка хромосоми повернулася на 180°. Який вид хромосомної мутації має місце?

– Дуплікація

– Делеція

+ Інверсія

– Внутрішньохромосомна транслокація

– Міжхромосомна транслокація

142.Тваринні клітини здатні до активних рухів, наприклад, амебоїдного. Які структури клітини забезпечують таку рухли- вість клітин?

– Мікротрубочки цитоплазми

– Проміжні мікрофіламенти

+ Актинові мікрофіламенти

– Клітинний центр та мікротрубочки веретена поділу

– Міофібрили

143.На одній зі стадій клітинного циклу гомологічні хромосоми досягають полюсів клітини, деспіралізуються, навколо них формуються ядерні оболонки, відновлюються ядерця. В якій фазі мітозу знаходиться клітина?

– Метафазі

– Анафазі

– Прометафазі

+ Телофазі

– Профазі

144.У хворого на гепатоцеребральну дегенерацію під час об- стеження виявлено порушення синтезу білка церулоплазміну. З якими з перелічених органел пов'язаний цей дефект?

+ Гранулярною ендоплазматичною сіткою

– Агранулярною ендоплазматичною сіткою

– Мітохондріями


 

– Апаратом Гольджі

– Лізосомами

145.У медико-генетичному центрі під час вивчення метафазної пластинки хворої дитини виявлено кільцеву хромосому, яка утворилася внаслідок з'єднання кінцевих ділянок 16-ї аутосо- ми. Пошкодження якої структури хромосоми стало причиною цієї аномалії?

– Довгого плеча

– Короткого плеча

– Центромери

+ Теломерної ділянки

– Вторинної перетяжки

146.У радіологічній лабораторії вивчали дію електромагнітного випромінювання на епітеліальні клітини кишечнику й нирок. В якому з перелічених станів клітини будуть найбільш чутливі до цього ушкоджувального фактора?

– Специфічної роботи клітин

– Піноцитозу

– Екскреції

+ Мітозу

– Фагоцитозу

147.У клітинах усіх організмів присутні немембранні органоїди, що складаються із двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічні розміри й виконують функцію синте- зу білків. Як називаються ці органоїди?

+ Рибосоми

– Лізосоми

– Лейкоцити

– Хромосоми

– Мітохондрії

148.У малярійного плазмодія набір хромосом 1n=12, його клі- тини в організмі людини розмножуються шляхом шизогонії. Кількість хромосом у ядрі плазмодія, що розмножується в клі- тинах печінки людини, складе:

+ 12

– 24

– 36

– 60

– 72

149.У зразку тканини ембріонального яєчника знайдено ма- ленькі клітини. Деякі з них зазнають мітотичного поділу. Яку


стадію оогенезу спостерігають?

– Формування

– Росту

– Дозрівання

+ Розмноження

– Диференціації

150.Колхіцин (речовина, що виділена з рослини Colchicum L.) зупиняє процес мітозу. Що саме в механізмі мітозу порушує колхіцин?

– Розділення центріолей центросоми

+ Утворення мітотичного веретена

– Розчинення ядерної мембрани

– Подвоєння хромосом

– Поділ цитоплазми

151.Зразок тканини пацієнта з м'якою пухлиною був дослідже- ний під електронним мікроскопом. Було знайдено багато ма- леньких (15–20 нм) сферичних тілець, що складаються із двох нерівних субодиниць. Які це тільця?

– Комплекс Гольджі

+ Рибосоми

– Гладкий ендоплазматичний ретикулум

– Мікротрубочки

– Мітохондрії

152.Культура пухлинних клітин демонструє швидкий клітинний поділ шляхом прямого розщеплення ядра. Формування ниток веретена поділу та конденсації хроматину не помічено. Як на- зивається цей тип поділу клітини?

– Цитокінез

– Каріокінез

+ Амітоз

– Мітоз

– Ендомітоз

153.У лабораторному експерименті культуру лейкоцитів змі- шали зі стафілококами. Нейтрофільні лейкоцити поглинули й перетравили бактеріальні клітини. Як називається цей процес?

– Піноцитоз

– Дифузія

– Полегшена дифузія

– Осмос

+ Фагоцитоз

154.У клітинах гарно розвинені гранулярний ендоплазматич-


ний ретикулум і апарат Гольджі. Яку головну функцію викону- ють ці клітини?

+ Секрецію білка

– Фагоцитоз і перетравлення захоплених частинок

– Вироблення енергії

– Передачу нервової стимуляції

– Вироблення білка

155.Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут проявляє- ться?

– Жодна відповідь неправильна

+ Екзоцитоз

– Полегшена дифузія

– Ендоцитоз
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.