Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 2 страница
 

раждають насамперед?

– Синтез нуклеїнових кислот

+ Синтез білка

– Синтез вуглеводів

– Синтез ліпідів

– Синтез мінеральних речовин

30.Соматична диплоїдна клітина вступила в мітоз, нормальний хід якого був перерваний колхіцином. На якому етапі буде пе- рервано процес мітозу, і який хромосомний набір буде мати утворене ядро?

– Анафаза, 2n

– Анафаза, 4n

+ Метафаза, 2n

– Метафаза, 4n

– Телофаза, 2n

31.Органела клітини має власну білоксинтезувальну систему. Назвіть її:

– апарат Гольджі

– лізосома

– вакуоля

– ендоплазматичний ретикулум

+ мітохондрія

32.Продукти обміну виводяться із клітини через комплекс Гольджі внаслідок з'єднання його мембранної структури із плазмалемою1. Що це за процес?

– Осмос

– Дифузія

– Ендоцитоз

+ Екзоцитоз

– Активний транспорт

33.У культурі тканин ядерним випромінюванням пошкоджені ядерця ядер. Відновлювання яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

+ Рибосом

– Лізосом

– Комплексу Гольджі

– Мікротрубочок

– Ендоплазматичної сітки

34.Під час мітотичного поділу клітини досліднику вдалося

 
 

1 У БЦТ: "із цитолемою".


 

спостерігати фазу, коли були відсутні оболонка ядра та ядер- це, центріолі розмістилися на протилежних полюсах клітини, а хромосоми мали вигляд клубка ниток, вільно розміщених у ци- топлазмі. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

+ Профази

– Анафази

– Інтерфази

– Метафази

– Телофази

35.Піддослідним тваринам протягом 24 діб уводили солі важ- ких металів. Вивчення препаратів печінки під електронним мікроскопом виявило деструкцію мітохондрій у гепатоцитах. З великою впевненістю можна стверджувати, що в гепатоцитах порушені процеси:

– синтезу білка

+ енергетичного обміну

– жирового обміну

– синтезу вуглеводів

– всмоктування води

36.У цитогенетичній лабораторії досліджували каріотип здоро- вого чоловіка. Було встановлено, що його соматичні клітини містять 46 хромосом. Яка кількість аутосом міститься в його соматичних клітинах?

– 23

– 22

+ 44

– 46

– 92

37.Установлено, що каріотип людини представлений 46 дво- хроматидними хромосомами. На якій стадії мітозу визначений каріотип?

– Телофаза

+ Метафаза

– Прометафаза

– Анафаза

– Профаза

38.Клітину лабораторної тварини піддали надлишковому рент- генівському опроміненню. У результаті утворилися білкові фрагменти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їхньої утилізації?

– Клітинний центр


 

– Комплекс Гольджі

+ Лізосоми

– Ендоплазматичний ретикулум

– Рибосоми

39.До медико-генетичної консультації звернулися батьки хво- рої п'ятирічної дівчинки. Після дослідження каріотипу в неї виявили 46 хромосом. Одна із хромосом 15-ї пари була довша від звичайної внаслідок приєднання до неї частини хромосоми з 21-ї пари1. Яка мутація має місце в цієї дівчинки?

– Делеція

– Інверсія

– Нестача

+ Транслокація

– Дуплікація

40.У гістологічному препараті, забарвленому залізним гема- токсиліном, представлена клітина гантелеподібної форми, у полюсах якої видно спіралізовані хромосоми. В якій фазі клі- тинного циклу знаходиться клітина?

– В анафазі

– У метафазі

– У профазі

+ У телофазі

– В інтерфазі

41.У клітинах людини при фізичному навантаженні різко під- силився процес синтезу АТФ, який відбувається в:

– лізосомах

+ мітохондріях

– комплексі Гольджі

– хромосомах2

– рибосомах

42.Після впливу мутагену в метафазній пластинці людини ви- явлено на три хромосоми менше норми. Зазначена мутація на- лежить до:

– поліплоїдії

– транслокації

– інверсії

 
 

1 У БЦТ – "внаслідок приєднання до неї хромосоми з 21-ї пари". Але в цьому випадку в каріотипі дівчинки мало б бути 45 хромосом, а не 46, – явна помилка авторів питання, хоча воно було на іспиті, в тому числі для іноземних студентів в англійському варіанті (у 2003 р.).

2 У БЦТ – "блефаропласті". Але, на наш погляд, більш цікаво дати варіант відповіді "хромосомах".


 

– політенії

+ анеуплоїдії

43.У зростаючих тканинах організму людини безупинно синте- зуються специфічні клітинні білки. Цей процес відбувається завдяки роботі:

– лізосом

+ рибосом

– клітинного центру

– гладкої ЕПС

– ядерця

44.Клітина яєчника знаходиться в S-періоді інтерфази. У цей час відбувається:

– спіралізація хромосом

+ реплікація ДНК

– накопичення АТФ

– поділ хромосом

– синтез ядерної мембрани

45.Оогенез поділяється на три періоди: розмноження, ріст і дозрівання. Клітини, що вступили в період росту, називаються:

– оогонії

+ первинні ооцити

– яйцеклітина

– вторинні ооцити

– первинні полоцити

46.На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що може відбутися із клітиною внаслідок цього?

– Спеціалізація

– Диференціація

– Розмноження

– Трансформація

+ Автоліз

47.У діагностиці хромосомних хвороб людини з метою вивчен- ня каріотипу на культуру клітин діють колхіцином – речови- ною, яка руйнує веретено поділу. На якій стадії мітотичного циклу вивчають каріотип?

– Телофази

– Інтерфази

– Профази

+ Метафази

– Анафази


 

48.Мітотичний цикл – основний клітинний механізм, який за- безпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки за такого механізму забезпечується:

– утворення поліплоїдних клітин

– кросинговер

+ рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами

– нерівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами

– зміна генетичної інформації

49.Транскрипція в клітині1 йде в ділянках еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин виникають у разі зростання кількості еухроматину?

– Зменшується кількість полісом

– Зростає частка агранулярної ендоплазматичної сітки

– Зменшується активність клітинного центру

+ Зростає кількість рибосом

– Зростає активність лізосом

50.У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом під- шлункової залози. З порушенням функцій яких органел кліти- ни може бути пов'язаний цей процес?

+ Лізосом

– Мітохондрій

– Рибосом

– Центріолей

– Мікротрубочок

51.На практичному занятті студенти вивчали забарвлений ма- зок крові миші з бактеріями, що були фагоцитовані лейкоцита- ми. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бакте- рій?

– Мітохондрія

– Гранулярна ендоплазматична сітка

– Апарат Гольджі

+ Лізосома

– Рибосома

52.Проводиться вивчення максимально конденсованих хромо- сом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припинили процес поділу клітини?

– Інтерфази

– Анафази

 
 

1 У БЦТ тут додається: "під час біосинтезу білка". Це неправильно. Біосинтез білка – це трансляція, і транскрипція не є етапом біосинтезу білка. Але ж і транскрипція, і трансля- ція є етапами реалізації спадкової інформації, тобто експресії гена.


 

– Телофази

+ Метафази

– Профази

53.Протягом клітинного циклу хромосоми можуть бути як од- нохроматидними, так і двохроматидними. У клітині, що ділить- ся, виявлено однохроматидні хромосоми. У даному випадку вивчалася фаза клітинного циклу:

– інтерфаза – постсинтетичний період

– метафаза

+ анафаза

– прометафаза

– профаза

54.Мікроскопують клітину людини на стадії анафази мітозу. У цей час при достатньому збільшенні можна побачити:

– об'єднання хроматид

– утворення тетрад

– спіралізацію хромосом

+ розходження хроматид

– деспіралізацію хромосом

55.Аналізується зона розмноження жіночої статевої залози. У цій зоні клітини діляться шляхом:

– мейозу

– шизогонії

– оогамії

+ мітозу

– амітозу

56.Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. До порушення якого процесу це може при- звести?

– Деспіралізації хромосом

– Спіралізації хромосом

+ Розходження дочірніх хромосом

– Формування субодиниць рибосом1

– Формування ядерець2

57.На практичному занятті з біології клітин студенти вивчали плазматичну мембрану. На електронній фотографії клітини по- мітні макромолекули, що зв'язуються зі специфічними рецеп-

 
 

1 Інший варіант відповіді в БЦТ – "тривалості мітозу".

2 Інший варіант відповіді в БЦТ – "цитокінезу".


 

торами на її поверхні. Яким шляхом вони потрапляють у кліти- ну?

– Через іонні канали

+ Завдяки ендоцитозу

– За допомогою білків-переносників, які переміщуються на зразок обер- тових дверей

– Шляхом пасивного транспорту

– Завдяки роботі натрій-калієвого насоса

58.Для лабораторних досліджень шпателем узятий зіскрібок слизової ротової порожнини. Проаналізуйте ймовірні стани цих клітин:

– діляться тільки мітотично

– тільки збільшуються в розмірах

– діляться шляхом мейозу й амітозу

+ діляться мітотично й шляхом амітозу

– діляться мітотично, спостерігається політенія

59.За аналізом ідіограми1 каріотипу жінки встановлено, що в X-хромосомі центромера розміщена майже посередині. Як на- зивається така хромосома?

– Телоцентрична

– Субакроцентрична

+ Субметацентрична

– Акроцентрична

– Метацентрична

60.Показником інтенсивності мутаційного процесу в людини є сестринський хроматидний обмін – СХО. Цей процес відбуває- ться на стадії:

– інтерфази перед мейозом

+ профази мітозу

– метафази мітозу

– метафази першого мейотичного поділу

– анафази другого мейотичного поділу

61.Для анафази мітозу однією з характеристик клітини є 4n 4c. Це пов'язано з тим, що в цій фазі відбувається:

– об'єднання сестринських хроматид

– утворення тетрад

– деспіралізація хромосом

+ розходження хроматид до полюсів клітини

 
 

1 Правильно слід було написати "каріограми", тому що ідіограма є результатом аналізу багатьох каріограм і є "ідеальним" зображенням каріотипу виду, а не окремої особи. Субакроцентричних хромосом учені не виділяють ("Збірник завдань...", задача №133).


 

– обмін ділянками сестринських хроматид

62.Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної ста- дії, яка відсутня в сперматогенезі. Як називається ця стадія?

– Зиготена

– Лептотена

– Диплотена

– Пахітена

+ Диктіотена

63.Який поділ клітини призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

– Мейоз

+ Мітоз

– Амітоз

– Шизогонія

– Ендомітоз

64.Після впливу колхіцину в метафазній пластинці людини ви- явлено на двадцять три1 хромосоми більше норми. Зазначену мутацію відносять до:

+ поліплоїдії

– анеуплоїдії

– політенії

– інверсії

– транслокації

65.У клітину шляхом фагоцитозу надійшли високомолекулярні сполуки – білки й вуглеводи. Ферментні системи клітини цей матеріал розщепили до низькомолекулярних сполук. Вони бу- ли використані в подальших анаболічних процесах. Клітина синтезувала власні сполуки – протеоглікани – і виділила їх у вигляді оформлених крапель секрету. Які з органел клітини були включені в роботу на завершальному етапі, пов'язаному з формуванням крапель секрету?

+ Пластинчастий комплекс Гольджі

– Гранулярна ендоплазматична сітка

– Лізосоми

– Вільні рибосоми цитоплазми

– Гладка ендоплазматична сітка

66.Згадайте значення процесів мітозу й мейозу в життєвих циклах організмів, які розмножуються нестатевим і статевим шляхом, і зазначте, яке зі сформульованих нижче тверджень

 
 

1 Варіант: "на сорок шість".


 

правильне:

– гамети завжди утворюються в процесі мейозу

+ гамети завжди гаплоїдні

– мітоз відбувається тільки в диплоїдних клітинах

– у результаті мітозу завжди утворюються диплоїдні клітини

– у результаті мейозу утворюються тільки гамети

67.У першій половині ХХ століття багато авторів описували більш інтенсивно забарвлені ділянки політенних хромосом, які чергувалися зі слабо забарвленими ділянками1. Деякі дослід- ники припускали, що інтенсивно забарвлені ділянки містять гени. Які сучасні погляди на їхні функції?

+ Це генетично інертні ділянки хромосом, містять дуже спіралізований хроматин

– Це ділянки, де відбувається транскрипція

– Це ділянки деконденсованого хроматину

– Це ділянки, які в інтерфазі непомітні у світловому мікроскопі

– Це генетично активні ділянки

68.Під час вивчення тонкої структури клітини виявлено куля- сту одномембранну органелу, яка містить різноманітні гідролі- тичні ферменти. Відомо, що ця органела забезпечує внутріш- ньоклітинне травлення й захисні реакції клітини. Яка це орга- нела?

– Центросома

+ Лізосома

– Рибосома

– Ендоплазматичний ретикулум

– Апарат Гольджі2

69.Хромосоми еукаріотичних клітин складаються в основному із хроматину – комплексу дволанцюгової ДНК і п'яти фракцій гістонових білків, утворюючи при цьому нуклеосоми. Який гіс- тон стабілізує3 нуклеосомну структуру?

– Н2А

– H3

– Н2В

+ Н1

– H4

70.Каріотип людини вивчають, коли клітина перебуває на ста-

 
 

1 На відміну від БЦТ ми зазначили, що мова йде про політенні хромосоми.

2 Інший варіант – мітохондрія.

3 Можливо, не дуже вдалий вислів. Мається на увазі, який гістон розміщений між нуклео- сомами.


 

дії метафази. Як називається речовина, за допомогою якої можна зупинити процес поділу клітини на цій стадії?

– Метанол

– Йод

+ Колхіцин

– Калію хлорид

– Етанол

71.Під час вивчення клітин підшлункової залози за допомогою електронного мікроскопа було виявлено органелу, що склада- ється з великої кількості комірок, каналів, цистерн та з'єдну- ється із плазмолемою. Яка це органела?

– Мітохондрія

– Центросома

– Лізосома

+ Ендоплазматичний ретикулум1

– Пероксисома

72.В одну з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра й цитоплазми сперматид, які зумовлюють утворення зрілих ста- тевих клітин. Назвіть фазу гаметогенезу:

– проліферація

– дозрівання

– росту

– розмноження

+ формування

73.Відомо, що білки-тубуліни входять до складу мікротрубочок і беруть участь у формуванні веретена поділу. В якому періоді мітотичного циклу вони синтезуються?

– Постмітотичний період інтерфази

– Мітоз

– Синтетичний період інтерфази

+ Постсинтетичний період інтерфази

– Пресинтетичний період інтерфази

74.Біля ядра виявлено органелу, що складається із двох ци- ліндрів, утворених мікротрубочками й розміщених перпенди- кулярно один до одного. Було з'ясовано, що ця органела – складова мітотичного веретена поділу у тваринних клітинах. Як вона називається?

– Мітохондрія

– Ендоплазматичний ретикулум

 
 

1 Варіант: "Ендоплазматична сітка".


 

– Рибосома

– Лізосома

+ Центросома

75.У клітинах м'язової тканини відбувається інтенсивний ае- робний процес утворення й накопичення енергії у вигляді мак- роергічних зв'язків АТФ. В якій органелі відбуваються ці про- цеси?

– Лізосомі

– Гладкій ЕПС

– Клітинному центрі

+ Мітохондрії

– Шорсткій ЕПС1

76.Ядра клітин обробили препаратом, який зруйнував струк- туру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цьо- го насамперед?

– Мітохондрії

– Ядерна оболонка

– Рибосоми

+ Хромосоми

– Плазматична мембрана

77.Під час проведення експерименту культуру клітин, що ді- ляться шляхом мітозу, обробили речовиною, яка зруйнувала веретено поділу. Яка речовина була використана в цьому ек- сперименті?

– Пеніцилін

+ Колхіцин

– Гістамін

– Метанол

– Йод

78.Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх перетравлення й видалення у внутрішніх органах?

– Рибосоми

– Мітохондрії

– Пластиди2

+ Лізосоми

– Комплекс Гольджі

79.У студента 18 років виявлено збільшення щитоподібної за-

 
 

1 Інший варіант відповіді – "пероксисомі".

2 Інший варіант відповіді – "клітинний центр".


 

лози. При цьому був підвищений обмін речовин, збільшена частота пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитоподібної залози найбільше відповідають за секрецію й виділення гормонів?

+ Комплекс Гольджі

– Мітохондрії

– Рибосоми

– Центросоми

– Лізосоми

80.Проводиться каріотипування клітин здорової людини. У ка- ріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Якою хромосомою вона може бути?

– Хромосомою групи C

– Хромосомою групи A

– X-хромосомою

+ Y-хромосомою

– Хромосомою групи B

81.Під час підготовки до завершального туру Української олім- піади з біології гуртківці посперечалися щодо терміна цибриди. Знайдіть правильну відповідь та вирішіть їхню суперечку:

– ступінь мутабільності геному

+ злиті еукаріотичні клітини, клітинні гібриди1

– клітини, які трансформовані чужорідною ДНК

– гібриди, отримані внаслідок схрещування2

– гібриди цитрусових сортів рослин

82.Який процес у клітині забезпечує постійність кількості хро- мосом3?

– Амітоз

+ Мітоз

– Ендомітоз

– Мейоз

– Політенія

83.В одному з органоїдів клітини відбувається завершення по- будови білкової молекули та утворення комплексу білкових

 
 

1 У БЦТ – "ядерно-цитоплазматичні гібриди". Гібриди ядер з цитоплазмою, чи що?

2 У БЦТ – "соматичні гібриди".

3 У БЦТ – "Який процес у клітині забезпечує постійність кількості хромосом у каріотипі?", і пропонується правильна відповідь "мейоз". Але тоді треба підкреслити, що мова йде про

організми, які розмножуються статевим шляхом. Та й про яку саме постійність йде мова

– в одному організмі чи в ряду поколінь? В організмах, що розмножуються тільки безста- тевим шляхом, сталість каріотипу забезпечує мітоз. У клітинах багатоклітинного організ- му, що розмножується статевим шляхом, – також мітоз.


 

молекул із вуглеводами, жирами. Який це органоїд?

– Ендоплазматичний ретикулум

– Лізосоми

+ Комплекс Гольджі

– Рибосоми

– Мітохондрії

84.Кількість яких структур збільшена в політенних хромосо- мах?

– Хроматид

– Мікрофібрил

+ Хромонем

– Нейрофібрил

– Міофібрил

85.Під дією деяких хімічних речовин у клітині пошкоджено формування субодиниць рибосом. Унаслідок цього безпосе- редньо буде припинено синтез:

– вуглеводів

+ білків

– ліпідів

– ДНК

– РНК

86.В одній із фаз мейозу в людини утворюються ядра, що ма- ють 23 хромосоми з диплоїдним набором ДНК1. Як називається ця фаза мейозу?

+ Телофаза I

– Інтерфаза

– Анафаза I

– Телофаза II

– Метафаза II

87.Відомо, що клітинний цикл складається з декількох послі- довних перетворень у клітині. На одному з етапів відбуваються процеси, що підготовляють синтез ДНК (збільшується кількість РНК і білка). В який період життя клітини це відбувається?

– Синтетичний період

– Мітотичний2

+ Пресинтетичний період

– Премітотичний3

– Постсинтетичний період

 
 

1 У БЦТ – "…в людини утворюються 23 хромосоми з диплоїдним набором ДНК".

2 В інших варіантах бази БЦТ – "період цитокінезу"; "власне мітоз".

3 В іншій базі БЦТ – "період транскрипції".


 

88.Органоїди – це постійні диференційовані ділянки цитоплаз- ми, що мають певну будову й функції: ендоплазматичний ре- тикулум, рибосоми, лізосоми, мітохондрії, пластинчастий ком- плекс, клітинний центр, мікротрубочки, пластиди. Які клітинні компоненти відкрито з допомогою електронного мікроскопа?

– Ядро

– Пластинчастий комплекс Гольджі

– Лізосоми

+ Гіалоплазма, ендоплазматичний ретикулум, рибосоми
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.