Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА 1 страницаМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ

"КРОК-1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА"

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.12010001 "Лікувальна справа" і 7.12010003 "Медико-профілактична справа"

денної форми навчання

       
 
   
 

Суми 2012


Тестові завдання для складання державного ліцензійного іспиту "Крок-1. Загальна лікарська підготовка" з медичної біо- логії. Для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.12010001 "Лікувальна справа" і 7.12010003 "Медико-профілак- тична справа" денної форми навчання / Укладач О. Ю. Смірнов.

– Суми: Електронне видання, 2012. – 371 с.

 

Кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Медичний інститут Сумського державного університету

 

Даний збірник містить 1597 ситуаційних задач (тестів) з медичної біоло- гії (генетики, деяких питань загальної біології, а також паразитології), які вхо- дять до банку даних медичного ліцензійного іспиту "Крок-1" а також розроблені укладачем, пропонувалися на ліцензійних іспитах (до 2012 р. включно) та ви- користовуються в навчальних закладах України на підсумкових заняттях; із них 1472 включені до основного тексту. Тестові завдання мають відмічені пра- вильні відповіді, що дозволяє використовувати їх для самонавчання й самому здійснювати контроль рівня своїх знань.

До деяких тестових питань даються коментарі й зауваження. Особлива увага приділяється помилкам у тестах.

 

 

© Укладання, правка, коментар, переклад. О. Ю. Смірнов, 2012 http://physiology.med.sumdu.edu.ua/

smirnov-o-yu@yandex.ua


 

ЗМІСТ

До читачів 4

Цитологія та цитогенетика 9

Класична генетика 53

Молекулярна генетика 88

Медична генетика 141

Популяційна генетика й еволюція 219

Деякі питання загальної біології 227

Найпростіші 263

Гельмінти 299

Членистоногі 348

Змішані питання з паразитології 365

 


 

Специалист – это человек, которого учили, научили и проверили, чему он научился.

Сергей Николаев, канд. мед. наук

ДО ЧИТАЧІВ

Перевірка отриманих знань може проводитися за допомогою як простих тестів, так і так званих тестових ситуаційних задач. У цих за- дачах описується якась справжня чи вигадана клінічна ситуація (випа- док із хворим), ставиться запитання, а далі перелічуються відповіді, з яких треба вибрати правильну (одну чи декілька). При розв'язуванні різноманітного роду ситуаційних задач необхідно показати вміння за- стосовувати отримані теоретичні й практичні знання й навички, на- приклад, за наведеним описом симптомів і анамнезом зробити припу- щення про можливе захворювання, запропонувати методи досліджен- ня для підтвердження діагнозу або за наведеним описом паразита впізнати його й назвати захворювання, яке він викликає.

До даного збірника увійшли тести зі "Збірника завдань для під- готовки до тестового екзамену із природничо-наукових дисциплін

«Крок-1. Загальна лікарська підготовка»" (К.: Медицина, 2004), збір- ника "Collection of tasks for preparing for test examination in natural sci- ence «Krok-1 General Medical Training»" (V. F. Moskalenko et al., eds. – K.: Medicine, 2006), деякі тести зі "Збірника задач і вправ з біології" за ред. А. Д. Тимченка (К.: Вища школа, 1992) та посібника "Медична біологія: Посібник з практичних занять" за ред. О. В. Романенка (К.: Здоров'я, 2005), тести, які вміщені до бази даних Центру тестування професійної компетентності фахівців при Міністерстві охорони здо- ров'я України1 (далі – БЦТ) і використовуються в навчальному процесі у вищих медичних навчальних закладах України, а також тести, роз- роблені укладачем.

Досить велика кількість тестів, поширених Центром тестування, мала різноманітні орфографічні2 й стилістичні помилки, які ми випра- вили. Деякі питання мали також суттєві недоліки або й навіть помилки біологічного характеру; частина таких питань була перероблена ви-

 
 

1 Ці тести пропонуються на медичних ліцензійних іспитах "Крок-1. Загальна лікарська під- готовка" і "Крок-1. Стоматологія". База даних поповнюється щорічно, причому тести у 2000-2005 рр. розсилалися Центром тестування по ВНЗ України, з 2006 р. були закриті, а в 2010 рр. деякі з них були викладені на сайті Центру (http://testcentr.org.ua/). Російсько- мовні та англомовні тести були перекладені нами на українську мову.

2 Важко повірити, але їх була незчисленна кількість. Наприклад, замість термінів "серпо-

подібноклітинна анемія", "гідрокортизон та преднізолон", "екзоцитоз", "комплементар- ність", "трофозоїт", "рикетсіоз", "дегельмінтизація", "аскаридоз" та "кропив'янка" було по- милково написано: "серпасто-клітинна анемія", "гідпокортизон та преднозолон", "екзоци- тиоз", "компліментарність", "трофозоїд", "рикеціоз", "дегельмінтезація", "аскародоз", "крапівниця", і цей перелік можна було б продовжувати дуже довго. Просто жах! Хто б перевірив грамотність викладачів українських вишів?


 

кладачем (коментар наводиться у виносках, де зроблені посилання на оригінальні тексти БЦТ) і включена до основного тексту. Інші питан- ня через грубі помилки, допущені їх авторами, або з інших причин розглянуті з відповідними зауваженнями окремо після кожного розді- лу (надруковані дрібним шрифтом), але студентам обов'язково пот- рібно з ними ознайомитися. Зрозуміло, тексти питань і відповідей на самому іспиті можуть трохи відрізнятися від наведених у даному збірнику, але ці відмінності несуттєві.

Тестові завдання згруповані у 10 розділів (шість із них, присвя- чених генетиці й загальній біології, – у першій частині збірника, а чо- тири з паразитології – у другій), що дозволяє використовувати їх при тестуванні студентів на відповідних підсумкових заняттях. Питання з екології та біосфери, ембріології та вад розвитку, регенерації, адапта- ції людини до середовища, трансплантації та імунології включені до розділу "Деякі питання загальної біології".

Переходити до тестів слід тільки після вивчення відповідного розділу підручника. До кожного тесту даються п'ять відповідей, з яких лише одна є правильною й помічена плюсом. Працюючи з тестами, слід закрити папірцем позначки біля відповідей, вибрати відповідь на запитання, а потім перевірити її правильність. Якщо вибрана непра- вильна відповідь, треба подумати, чому, повторити матеріал. Отрима- ний результат за кількома тестами покаже високий або слабкий рівень вашої підготовки, що може допомогти в плануванні наступних занять. Не слід відразу визуджувати правильні відповіді: по-перше, питання й відповіді, що винесені на саме тестування, можуть бути трохи інакше сформульовані, а по-друге, студент повинен розуміти суть явищ, чого зубрячкою домогтися неможливо. Тести – не джерело знань, а лише один із засобів контролю їх засвоєння.

Зробимо також деякі зауваження загального плану.

Автори тестів часто плутають слова "блювання" (процес) і "блювота" (уміст шлунково-кишкового тракту, що викидається під час блювання); у текст ми внесли відповідні зміни.

У генетичних схемах схрещувань часто неправильно записують генотип – пишуть замість нього фенотип, наприклад, Rh та rh (треба R та r або D та d). Записують фенотипи так: Rh(+) та Rh(–), хоча пра- вильно Rh+ і Rh– (або rh–). Склад каріотипу неправильно пишуть таким чином: 47XXX або 47 (XXX), а треба писати 47, XXX. Дуже часто в системі групи крові АВ0 (читається "а-бе-нуль") замість нуля пишуть велику букву О, що неправильно (помилка йде з англійської мови, де так прийнято). Багато хто плутає поняття "комплементарний" і "комп- ліментарний" (нуклеотиди в ДНК є комплементарними).

Написання термінів "овогоній", "овоцит", "овогенез", "глюта- мін", "глютаміновий" є застарілим, і в даному збірнику використані назви "оогоній", "ооцит", "оогенез", "глутамін", "глутаміновий". Не-


 

правильним є також написання видів РНК: Т-РНК, М-РНК, т-РНК, м- РНК і таке інше; треба писати тРНК, рРНК, мРНК, іРНК.

Досі трапляється використання термінів "ген-промотор", "ген- оператор" та "ген-термінатор", хоча вже давно молекулярні генетики користуються термінами "промотор", "оператор" і "термінатор", бо це є не самостійні гени, а лише невеличкі регуляторні ділянки гена (мож- ливо, помилка викликана неправильним перекладом англійських сло- восполучень gene promoter, gene terminator, які слід перекладати як промотор гена, термінатор гена, а не ген-промотор або ген-терміна- тор). Слід уживати слово "сперматозоїд" замість "сперматозоон" (ця помилка йде від неправильного перекладу англійського spermatozoon, хоча деякі англійські автори проводять різницю між термінами sper- matozoid та spermatozoon), "епікантус" замість "епікант". Хвороба Хартнепа має називатися хворобою Хартнапа. Часто в тестах згадує- ться "метод дерматогліфіки", але краще писати "дерматогліфічний ме- тод". Замість "розщеплення" губи (або "розщілина" губи чи піднебін- ня) треба писати щілина губи (або піднебіння), замість "щитовидна за- лоза" – "щитоподібна залоза".

Також автори часто плутають поняття "ймовірність" і "вірогід- ність" (російською відповідно "вероятность" і "достоверность"), за- даючи запитання: "Яка вірогідність народження..?" або "Який най- більш вірогідний діагноз?", що неправильно (треба "Яка ймовірність народження..?", "Який найбільш імовірний діагноз?").

І нарешті, слід мати на увазі, що, згідно із класифікацією мута- цій, прийнятою в англомовній літературі, геномні мутації є різнови- дом хромосомних мутацій (тобто хромосомні мутації пов'язані зі змі- ною як структури, так і числа хромосом).

Зробимо кілька попередніх зауважень і щодо розділів з парази- тології. Слід зазначити, що за останні роки змінилися як систематика (найпростіших, членистоногих), так і латинські й українські назви ок- ремих паразитів і таксономічних одиниць, але в тестах можуть вико- ристовуватися й старі назви1. Наприклад, назва лямблії Lamblia intes- tinalis змінилася на гіардію Giardia lamblia (тому хвороба може нази- ватися як лямбліоз, так і гіардіоз), змінилися назви лейшманій: Leish- mania tropica minor – на Leishmania tropica, L. tropica major – на L. ma-

 
 

1 На жаль, нові латинські назви відсутні в підручнику "Медична біологія" за ред. В. П. Пі- шака та Ю. І. Бажори (Вінниця: Нова книга, 2004), який рекомендований Міністерством охорони здоров'я України для медичних навчальних закладів. Крім того, у цьому підруч- нику є дуже багато грубих наукових, методичних і орфографічних помилок, що свідчить про вкрай неякісну роботу під час написання підручника й низький освітній і науковий рі- вень авторів і рецензентів. У новому виданні підручника (2009 р.) після наших зауважень сучасні латинські назви паразитів були додані, але інші недоліки залишилися. Зазначи- мо, що цей украй неякісний підручник було незаслужено нагороджено Державною премі- єю України з науки й техніки (Указ президента В. Ющенка від 2007 р.), що нагадує старі радянські часи та відомих Т. Д. Лисенка й Л. І. Брежнєва з їхньою любов'ю до нагород.


 

jor. Змінилися латинські назви гельмінтів: ланцетоподібного сисуна Dicrocoelium lanceolatum – на Dicrocoelium lanceatum (або D. dendriti- cum), бичачого ціп'яка Taeniarhynchus saginatus – на Taenia saginata, альвеокока Alveococcus multilocularis – на Echinococcus multilocularis, волосоголовця Trichocephalus trichiurus – на Trichuris trichiura (з від- повідною зміною назви хвороби трихоцефальоз на трихуроз), аканто- хейлонеми Acanthocheilonema perstans – на дипеталонему Dipetalone- ma perstans. Гамазові кліщі тепер називаються гамазоїдними. Латин- ська назва поширеного роду аргасових кліщів може писатися як Orni- thodorus, так і Ornithodoros (краще використовувати першу назву). Багато хто називає кліщів комахами, що неправильно.

У назвах деяких личинок сисунів існує певна плутанина (якого вони роду – жіночого чи чоловічого); треба називати їх так: мірацидій

– чоловічого роду, а редія, церкарія, метацеркарія й адолескарія – жі- ночого. Американський трипаносомоз правильно називати хворобою Шагаса, а не хворобою Чагаса. Замість термінів "природне (або енде- мічне) вогнище", "природно-вогнищева хвороба" краще вживати "природний (або ендемічний) осередок", "природно-осередкова хво- роба". Кліщ Demodex – це вугрова залозниця, а не вугровий залозник, і викликає вона демодекоз, а не демодикоз. Також треба писати "стьо- жак широкий", а не "лентець широкий", "черв'яки", а не "черви" (бо черви – це масть у картах), "шистосома" і "шистосомоз", а не "шисто- зома" і "шистозомоз".

До тестових запитань ми внесли відповідні корективи, але слід мати на увазі, що в збірниках тестових завдань, що пропонуються на екзаменах, зазначені помилки можуть мати місце.

–––––

Кілька слів скажемо й про саме тестування "Крок-1". Студент одержує збірник завдань (буклет) з 200 питаннями з 9 дисциплін (ме- дична біологія – приблизно 16–18 питань, анатомія людини, гістологія з цитологією й ембріологією, фізіологія, мікробіологія, біохімія, фар- макологія, патологічна анатомія, патофізіологія) і бланк відповідей, виготовлений спеціально для комп'ютерної обробки. У цьому бланку олівцем напроти номера питання у відповідній клітинці робиться по- значка, яка з п'яти відповідей є правильною (можна передумати, стер- ти позначку й відмітити іншу відповідь).

На всю роботу відводиться 200 хвилин, тому можна пропустити складні питання, відповісти спочатку на легкі, а потім повернутися до тих, над якими потрібно подумати. Правильні відповіді йдуть урозкид, тому вгадати їх не вийде. Однак можна задумати "улюблену букву" для відповідей на ті питання, на які відповіді ви не знаєте, і в 20% ви- падків вона виявиться правильною.

За кожне питання нараховується 1 бал із максимальних 200 ба-


 

лів, тобто всі питання рівноцінні. За неправильні відповіді не штра- фують (бали не зменшуються). Звичайно критерію "склав" відповіда- ють 50,5% правильних відповідей, тобто 101 бал.

Звичайно тест містить близько 25% питань із відкритої бази (із тестів 2–3 попередніх років) і 75% нових питань, куди входять як пов- ністю закриті питання, так і питання, що опубліковані в збірниках для підготовки до ліцензійних іспитів. Утім, питання достатньо однотипні, тому при підготовці до іспиту варто використовувати старі буклети й збірники. Зрозуміло, що тексти як питань, так і відповідей на самому іспиті можуть дещо відрізнятися від тих, що надруковані в буклетах попередніх років і в даному збірнику.

Дуже часто "Крок" виявляє так званих "липових" відмінників, доводить їхню професійну неспроможність. Тому бажано самому ре- ально оцінити свій рівень знань і вжити заходів щодо їхнього поліп- шення.

Олег Смірнов


ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОГЕНЕТИКА

1.Для лабораторних досліджень узяті клітини червоного кіст- кового мозку. Вони належать до клітинних комплексів, що об- новляються. Визначте набір хромосом і кількість ДНК (хрома- тид), які характерні для G1-періоду в цих клітинах:

– 2n, 4c

– 2n, 1c

+ 2n, 2c

– 1n, 1c

– 1n, 2c

2.Під мікроскопом помітно, що в клітині зруйнована оболонка ядра, короткі хромосоми у вигляді букви Х рівномірно розмі- щені по всій клітині. На якій стадії поділу перебуває клітина?

– Профаза

– Анафаза

– Інтерфаза

+ Метафаза

– Телофаза

3.За допомогою мікроманіпулятора із клітини вилучили ком- плекс Гольджі. Як це позначиться на подальшій життєдіяльно- сті клітини?

– Порушиться процес мітозу

+ Порушиться утворення лізосом, їх дозрівання й виведення секретор- них продуктів клітини

– Порушиться утворення рибосом і синтез білків

– Розвинеться автоліз, здатний привести клітину до загибелі

– Порушаться процеси енергетичного обміну

4.За допомогою шпателя зроблено зіскрібок слизової рота лю- дини. У незруйнованих епітеліальних клітинах пофарбованого мазка добре видні овальні ядра, неоднакові за розміром. Яким шляхом відбувався поділ цих клітин?

– Мітоз

– Мейоз

– Бінарний поділ

– Шизогонія

+ Амітоз

5.Хромосомний аналіз жінки 33 років показав, що частина ко- роткого плеча 16-ї хромосоми приєдналася до 22-ї хромосоми. Як називається це явище?

– Трансдукція


 

+ Транслокація

– Інверсія

– Делеція

– Дефішенс

6.У метафазній пластинці з культури лімфоцитів хворого гри- пом виявлений одиночний фрагмент, що відірвався від довгого плеча хромосоми групи С. В який період мітотичного циклу відбулася ця мутація?

– G1-період

– G2-період

– Телофаза

– Анафаза

+ S-період

7.У метафазній пластинці з культури лімфоцитів дитини, щеп- леної проти віспи, виявлена додаткова хромосома із групи Е. Проаналізуйте цей факт і виберіть, до якого типу належить за- значена мутація:

– транслокація

– інверсія

– делеція

– поліплоїдія

+ гетероплоїдія

8.Для лабораторних досліджень узята тканина сім'яників. По одній із класифікацій клітини цієї тканини належать до клітин- них комплексів, що обновляються. Проаналізуйте ймовірні ста- ни клітин у цієї тканини:

– клітини діляться тільки мітотично

– клітини діляться тільки шляхом мейозу

– клітини тільки збільшуються в розмірах

+ клітини діляться спочатку мітотично, а потім мейотично

– клітини діляться спочатку мейотично, а потім мітотично

9.Під впливом мутагену в ооцитах створився міцний зв'язок між двома Х-хромосомами. До утворення якого набору хромо- сом у яйцеклітині це може привести?

– 47 хромосом

– 23 або 24 хромосоми

– 24 або 25 хромосом

+ 22 або 24 хромосоми

– 46 хромосом

10.Мікроорганізми, що належать до прокаріот, мають такі структури:


– мітохондрії

+ нуклеоїд

– хлоропласти

– лізосоми

– ендоплазматичний ретикулум

11.Під час розходження хромосом на стадії дозрівання сперма- тогенезу Х-хромосома не відокремилася від Y-хромосоми. Яким може бути каріотип майбутньої особини, якщо нормальна яй- цеклітина буде запліднена таким сперматозоїдом?

– 45, X0

– 46, XX

– 46, XY

– 47, XYY

+ 47, XXY

12.З метою вивчення каріотипу культуру клітин обробили кол- хіцином, який руйнує веретено поділу. На якій стадії було при- зупинено мітоз?

– Телофази

– Анафази

+ Метафази

– Прометафази1

– Профази

13.На гістологічному препараті видно соматичну клітину лю- дини, що перебуває в метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, ураховую- чи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди?

+ 46 хромосом

– 92 хромосоми

– 48 хромосом

– 23 хромосоми

– 24 хромосоми

14.У живильне середовище із клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тимін із радіоактивною міткою. Про що може свідчити велика кількість тиміну, що виявляється в ядрах клі- тин під час радіоавтографічного дослідження?

– Про малу кількість клітин, що знаходяться в інтерфазі

+ Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному періоді ін- терфази

– Про велику мітотичну активність

 
 

1 Краще було б написати "інтерфази", не виділяючи прометафазу як окрему фазу.


 

– Про малу кількість клітин, що знаходяться в пресинтетичному періоді інтерфази

– Про велику кількість клітин, що знаходяться в інтерфазі

15.Однією із причин ревматизму в людини на клітинному рівні є саморуйнування клітин хряща через руйнування структури одного з органоїдів. Що це за органоїд?

– Комплекс Гольджі

– Клітинний центр

+ Лізосома

– Мітохондрія

– Рибосома

16.Після мітозу в дочірніх клітинах окремі органели утворюю- ться de novo, інші – тільки шляхом подвоєння існуючих. За- значте, які з поданих нижче мають здатність до самоподвоєн- ня:

– гранулярна ендоплазматична сітка

– рибосоми

– пластинчастий комплекс

– агранулярна ендоплазматична сітка

+ мітохондрії

17.Для успішного запліднення необхідно, щоб відбулася акро- сомна реакція, внаслідок якої ядро сперматозоїда потрапляє всередину яйця. Назвіть органелу, яка бере найбільшу участь в утворенні акросоми:

– рибосома

– мітохондрія

– ендоплазматичний ретикулум

+ комплекс Гольджі

– клітинний центр

18.На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує синтез білків-тубулінів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу будуть порушені?

+ Мітоз

– G-нульовий період

– Пресинтетичний період

– Постсинтетичний період

– Синтетичний період

19.Ферменти в клітині розміщені в органелах таким чином, що вони забезпечують виконання функцій певних органел. На- звіть, які ферменти розміщені в лізосомах:

– ферменти синтезу жирних кислот


 

+ гідролази

– ферменти синтезу білка

– ферменти синтезу сечовини

– ферменти синтезу глікогену

20.У дитини 7 років з уродженою хворобою в клітинах орга- нізму виявлено аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел іде мова?

+ Лізосом

– Мітохондрій

– Пероксисом

– Рибосом

– Гранулярної ендоплазматичної сітки

21.Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу – інтерфаза переходить у мі- тоз. Який білок виробляється в клітині й регулює вступ клітини в мітоз?

– Десмін

+ Циклін

– Кератин

– Віментин

– Тубулін

22.Цитохімічним дослідженням виявлено високий уміст у цито- плазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел із названих нижче свідчить цей факт?

– Клітинного центру

– Ендоплазматичного ретикулума

+ Лізосом

– Полісом

– Мітохондрій

23.Хворому був призначений кортизон, який стимулює синтез білка. Які зміни трапляться в ядрах клітин при стимуляції син- тезу білка?

– Зросте перинуклеарний простір

– Зменшиться перинуклеарний простір

– Зросте кількість гетерохроматину

+ Зросте кількість еухроматину

– Зменшиться кількість ядерних пор

24.На електронограмах клітин печінки щура добре помітні структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Які ці органели?

– Пероксисоми


 

+ Мітохондрії

– Центросоми

– Рибосоми

– Лізосоми

25.Під час вивчення фаз мітозу в клітинах корінця цибулі зна- йдено клітину, у якій спіралізовані хромосоми лежать в еква- торіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу пе- ребуває клітина?

+ Метафази

– Профази

– Інтерфази

– Телофази

– Анафази

26.Згідно із правилом сталості числа хромосом для кожного виду тварин характерне певне та постійне число хромосом. Який механізм забезпечує цю властивість при статевому роз- множенні?

– Мітоз1

+ Мейоз

– Репарація

– Трансляція

– Цитокінез

27.Серед мембранних органел клітини виділяють одномем- бранні та двомембранні. Які органели мають двомембранну бу- дову?

– Мітохондрії, апарат Гольджі

– Клітинний центр, рибосоми

+ Мітохондрії, пластиди

– Апарат Гольджі, рибосоми

– Ендоплазматична сітка, пластиди

28.Розпочався мітотичний поділ диплоїдної соматичної кліти- ни. Хід мітозу порушився, і утворилася одноядерна поліплоїдна клітина. На якій стадії мітоз було перервано?

– Профаза

– Телофаза

+ Анафаза

– Цитокінез

– Метафаза

29.У клітині порушена структура рибосом. Які процеси пост-

 
 

1 Інші варіанти неправильних відповідей: шизогонія, амітоз, регенерація, брунькування.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.