Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ардан Галина Миколаївна 

а с п і р а н т к а к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї а к а д е м і ї д р у к а р с т в а

 

e - mail: g a l y a . a r d a n @ g m a i l . c o m

 

Атаманюк Інна Іванівна

 

с т у д е н т к а У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: moska - 89@i . ua

 

Барабані Уляна Петрівна

 

м е т о д и с т н а в ч а л ь н о г о відділу, а с п і р а н т к а к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: yuliana _ 84 _ 08@mail . ru

 

Бутитер Олександр Ігорович

 

завідувач відділу а в т о м а т и з о в а н о ї о б р о б к и н а у к о в о ї і н ф о р м а ц і ї т а к о м п ' ю т е р и з а ц і ї

 

Львівської н а ц і о н а л ь н о ї н а у к о в о ї б і б л і о т е к и ім. В . С т е ф а н и к а e - mail: sasha _ butiter@ukr . net

 

Вадюк Тетяна Богданівна

 

с т у д е н т к а У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: tanushechca89@mail . ru

 

Вовк Ірина Олегівна

 

а с п і р а н т к а к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а

 

e - mail: irtsia@yandex . ru

 

Водолазський Руслан Олександрович

 

а с п і р а н т к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а

 

e - mail: lunsar@i . ua

 

4 5 0


Воробець Лілія Михайлівна

 

с т у д е н т к а У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: bravo86@i . ua

 

Гуманенко Олександра Олександрівна

 

в и к л а д а ч к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я К і р о в о г р а д с ь к о г о д е р ж а в н о г о педагогічного університету ім. В. В и н н и ч е н к а , а с п і р а н т к а к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т а а e - mail: olexsa07@rambler . ru

 

Дзеса-Думанська Марія Ігорівна

 

к а н д . н а у к з соц . к о м у н і к а ц і й , а с и с т е н т к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: ma . dzesa@gmail . com

 

Динікова Лілія Шерифівна

 

з д о б у в а ч к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и т а р е д а г у в а н н я В и д а в н и ч о - п о л і г р а ф і ч н о г о інституту НТУУ «КПІ»

 

e - mail: d y n a n @ u k r . n e t

 

Дітчук Ксенія Олександрівна

 

а с п і р а н т к а к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а

 

e - mail: k . ditchuk@gmail . com

 

Дмитрів Лідія Иосифівна

 

к а н д . н а у к з соц . к о м у н і к а ц і й , с т а р ш и й в и к л а д а ч к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: p _ lidia@yahoo . com

 

Дрило Ірина Богданівна

 

с т у д е н т к а Української академії д р у к а р с т в а e - mail: irangel@meta . ua

 

Дубиняк Оксана Богданівна

 

с т у д е н т к а Української академії д р у к а р с т в а e - mail: dubynyak _ o@mail . ru


Думанська Оксана Іванівна

 

д о ц е н т к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї а к а д е м і ї д р у к а р с т в а

 

e - mail: o _ d u m @ u k r . n e t

 

Зелінська Надія Віталіївна

 

п р о ф е с о р , д о к т о р ф і л о л . н а у к , завідувач к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї а к а д е м і ї д р у к а р с т в а

e - mail: n z e l i n s k a @ y a n d e x . r u

 

Капраль Ірина Іванівна

 

к а н д . ф і л о л . н а у к , д о ц е н т к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї а к а д е м і ї д р у к а р с т в а e - mail: i r a _ k a p r a l @ y a h o o . c o m

 

Кокодинська Оксана Зіновіївна

 

с т у д е н т к а У к р а ї н с ь к о ї а к а д е м і ї д р у к а р с т в а e - mail: o k s a n a k o k o c h a n e l @ u k r . n e t

 

Компанович Мар'яна Станіславівна

 

з д о б у в а ч к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а

 

e - mail: m a r i . k o m p a n o v u c h @ m a i l . r u

 

Коник Богдан Федорович

 

мол . н а у к , с п і в р о б і т н и к відділу а в т о м а т и з о в а н о ї о б р о б к и н а у к о в о ї і н ф о р м а ц і ї т а к о м п ' ю т е р и з а ц і ї

 

Львівської н а ц і о н а л ь н о ї н а у к о в о ї б і б л і о т е к и ім. В . С т е ф а н и к а e - mail: b o h d a n . k o n y k @ g m a i l . c o m

 

Кулинич Мирослава Миронівна

 

к а н д . н а у к з соц . к о м у н і к а ц і й , с т а р ш и й в и к л а д а ч к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: k u m y r @ u k r . n e t

 

Листиак Галина Богданівна

 

а с п і р а н т к а к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я Української академії д р у к а р с т в а

 

e - mail: haladriel@i . ua

 

4 5 2


Лящишин Роман Степанович

 

с т у д е н т у к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а e - mail: r o m c h i k l 2 0 @ g m a i l . c o m

 

Михайлович Ольга Петрівна

 

с т а р ш и й в и к л а д а ч к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а

 

e - mail: ola - lviv@yahoo . com

 

Огар Емілія Ігорівна

 

к а н д . ф і т о л , н а у к , п р о ф е с о р к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а в и і р е д а г у в а н н я

 

У к р а ї н с ь к о ї академії д р у к а р с т в а , д о ц е н т e - mail: ohar@litech . lviv . ua

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.