Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

П Р А Ц І Д О С Л І Д Н И К І В. Процесу видання (наприклад, «заключний, або підсумки вий етап РВП» —» спочатку 

Процесу видання (наприклад, «заключний, або підсумки вий етап РВП» —» спочатку «рекламно-ознайомлювальнии»,

 

а далі — «маркетинговий»),

Синонімізація» (введення в науковий обіг терміна, синонімічного наявному). До цієї категорії відносимо чис-ленні спроби закріплення запозичених термінів замість іс-нуючих «активних» термінів: «едитологія», «едиторика» (замість «редагування»); «реципієнт» (замість «читач»); «кріейтор», «копірайтер» (замість «автор»),

Підміна поняття (його використання з іншим зна-ченням, але без зміни форми): наприклад, проаналізоване нами поняття «ефективність» тексту.

Використання існуючого (і «активного») терміна для позначення іншого поняття (наприклад, одночасно акту алізовані кілька рядів з переліків, позначених як «аспек ти редагування»).

Перші дві категорії вважаємо продуктивними, зумовле ними реальними потребами часу, адже зміни, якими вони породжені, є важливими і корисними. Решту (із класифіко ваних) шляхів, у більшості вивчених випадків, доводиться визнати щонайменше необов'язковими, частіше — хибни ми (чи навіть — шкідливими), а наслідки їх подальшого то-рування — руйнівними для даної терміносистеми.

 

Розуміємо умовність пропонованої класифікації, однак зважимось на обережні рекомендації щодо використання (та оцінювання) деяких термінів, віднесених нами до вище1 наведених категорій. Вважаємо непотрібним окремо зупи нятися на першому випадку, оскільки тут головним крите-рієм є саме життя.

 

Масив новотворів Із категорії «переосмислення» (друга група), попри їх продуктивність (на загал), не є однорідним, тому кожен конкретний випадок потребує попереднього обговорення. Зокрема, згадаймо безкінечний ланцюжок лексем-супутників терміна «редактор»: від «диригент» в ор-кестрі з усіх інших учасників підготовки авторського ори

 

4 4 6


Хоню В. В.

 

Гіналу на видавничий (і на повноцінне видання) — до «ди-ректор видання» (із загрозою завантаження літературного редактора невластивими для нього функціями — коректо-ра, дизайнера, рекламіста тощо).

 

Випадки із третьої категорії загрожують перетворитися на «стихійне лихо», адже одночасне існування кількох тер-мінів на позначення одного і того ж поняття заплутує не лише сторонніх спостерігачів, але і фахівців, тим більше, що останнім (особливо практикам) не принципово, як саме називати, головне — аби видавнича продукція (як резуль-тат їхньої діяльності) відповідала сучасним вимогам (ринку, споживача, часу — як не назви).

 

Ознаки маніпулятивності вбачаємо в заміні терміна «ас-пекти» (напрямки) редагування терміном «норми», через що виник ефект «квазінаукової надбудови» (перебільшеної нормативності редагування, яку не здатний «пом'якшити» легкий натяк на абстрактну «творчу оптимізацію»). Звідси недалеко і до підміни самих засад редагування.

 

Наведений випадок (із аспектами редагування) водно-час належить і до останньої (п'ятої) категорії. Для уник-нення плутанини і кривотлумачень терміна «аспекти ре-дагування», пропонуємо на позначення напрямів вивчення й опрацювання оригіналу (тексту) залишити термін «ас-пекти» (не вдаючись до заміни його на норми, що значно звужує тлумачення); тоді як «аспекти» (в колишній класи-фікації — літературне, технічне і художнє редагування) на-зивати «рівнями». За переліком «ідеологічне, наукове, по-літичне (щодо видавничої політики, так зване «форматне») тощо, залишити термін «види», «різновиди» редагування.

 

Звісно, ми не торкнулися всіх (та й навіть частини) про-блем фахової (галузевої) термінології і не претендуємо на вичерпність висновків та рекомендацій, але навіть постанов-ку цього питання вважаємо продуктивною. І сподіваємося, запропонована попередня класифікація способів (і аналіз наслідків) термінологічних змін слугуватиме для фахівців

 

4 4 7


П Р А Ц І Д О С Л І Д Н И К І В

 

Своєрідним механізмом їх експертної оцінки. І ще — споді-ваємося, нарешті фахова термінологія галузі «вистоїться» і ближчим часом набуде ознак системності, а до «системного збою» справа не дійде.

 

 

  1. А н т о н о в а С. Г., С о л о в ь е в В. И., Я м ч у к К. Т. Р е д а к т и р о в а н и е .
О б щ и й курс: Учеб . - М., 1999. - С. 247.    
  2 . Д е м ч е н к о С . В . М е д і а д и с к у р с та н о в и н н і ф р е й м і н г и (на
матеріалі д о с л і д ж е н ь с у ч а с н и х з а р у б і ж н и х комунікативістів) .
Т. 26. - С. 2 1 3 - 2 1 5 .        
  3. З е л і н с ь к а Н. В. Н а у к о в а с п а д щ и н а Р. Г. І в а н ч е н к а у к о н т е к -
сті суспільної р е а б і л і т а ц і ї р е д а к т о р с ь к о г о ф а х у / / О б р і ї д р у к а р -
ства. М а т е р і а л и н а у к о в о - п р а к т и ч н о ї к о н ф е р е н ц і ї (До 75-ї р і ч н и ц і
з діія н а р о д ж е н н я в ч е н о г о , завідувача к а ф е д р и в и д а в н и ч о ї с п р а -
ви та р е д а г у в а н н я ВПІ Н Т у у «КПІ» Р . Г . Іванченка) . — К., 2005.
- С . Ш - 1 1 7 .          
  4 . З е л і н с ь к а Н . В., О г а р Е . І, Ф і н к л е р Ю . Е., Ч е р н и ш Н . І . С у ч а с -

н и й р е д а к т о р : п р о б л е м и п р о ф е с і й н о г о в и ш к о л у / / П о л і г р а ф і я і в и д а в н и ч а с п р а в а . - Львів: У А Д . - 2002. - № 39. - С. 2 0 3 - 2 0 9 .

5 . К а п е л ю ш н и й А . О . Р е д а г у в а н н я в засобах масової і н ф о р м а - ції: Н а в ч . посіб . — Львів: Паїс, 2005. — 303 с.

6 . Л е в ч у к О . М . П о л і т е к о н о м і я к н и г о в и д а н н я за « у к р а ї н с ь к о г о

 

вибору»: в д з е р к а л і ставок, г о н о р а р і в , з а р п л а т // Т е х н о л о г і я і тех-
ніка д р у к а р с т в а . - 2007. - № 1 - 2 . - С. 1 4 1 - 1 4 3 .      
7 . Л е в ч у к О . М . У к р к о о п в и д а в : к н и ж к о в и й бізнес н е п у як за
пас п р и й д е п п і ь о г о / / Т е х н о л о г і я і техніка д р у к а р с т в а . — 2004.

№ 2 - 3 . - С . 1 2 1 - 1 2 4 .

 

. П а р т и к о 3 . З а г а л ь н е р е д а г у в а н н я : Н о р м а т и в н і основи: Н а в ч .
п о с і б н и к . — Львів: А ф і ш а , 2001. — С. 2 4 - 3 3 .

9 . Т и м о п ш к М . С . К н и г а д т я а в т о р а , р е д а к т о р а , в и д а в ц я : П р а к

 

т и ч н и й п о с і б н и к . — К.: Н а ш а к у л ь т у р а і н а у к а , 2006. — 559 с.
10. Т и м о ш и к М . С . У р о к и п р о ф е с о р а Р о м а н а І в а н ч е н к а / / На -
укові з а п и с к и І н с т и т у т у ж у р н а л і с т и к и . — К.: І н с т и т у т журналіс -
т и к и . - 2004. - Т. 17. - С. 6 - 9 .    
11. Х о н ю В. В. До в и з н а ч е н н я р о л і л і т е р а т у р н о г о р е д а к т о р а у
процесі п і д г о т о в к и в и д а н н я / / Т е х н о л о г і я і техніка д р у к а р с т в а
- 2007. - № 1 - 2 . - С. 1 5 6 - 1 6 6 .    
12. Х о н ю В . В . Л і т е р а т у р н а агенція: чи з н а д о б и в с я н а м світо-
в и й досвід // П о л і г р а ф і я і в и д а в н и ч а справа . — 2007. — № 2 (46)

- С. 1 2 9 - 1 3 6 .

 

4 4 8


Х о н ю В. В.

 

13. Х о н ю В . В . С т р у к т у р а в и д а в н и ч о ї галузі в Україні // Тех-

 

н о л о г і я і т е х н і к а д р у к а р с т в а . — 2004. — №2 — 3 ( 4 — 5). — С. 140 —
143.        
14. Х о н ю В. Т в о р ч и й підхід у роботі редактора: індивідуаль -
ність ф а х і в ц я с у п р о т и н а с т а н о в і д и р е к т и в / / Н а у к о в и й вісник
У ж г о р о с ь к о г о у н і в е р с и т е т у . С е р і я «Філологія». — Вип . 17. — 2007.
         

- С. 8 7 - 9 1 .

 

15. Ш к л я р В . І . Невже ... а б о казуальні д у м к и п р о квазінауко -
вість [ Е л е к т р о н н и й ресурс] / / Н а у к о в і з а п и с к и Інституту ж у р н а -
л і с т и к и . — 2003. — Т. 9. — Р е ж и м доступу до жури . : Ь і р р : / / \ у \ у \ у .

j o u r n . u n i v . k i e v . u a — Назва з е к р а н у .

 

16. Э н ц и к л о п е д и я к н и ж н о г о д е л а / Ю . Ф . М а й с у р а д з е ,
А. Э. М и л ь ч и н , Э. П. Г а в р и л о в и д р . — М.: Ю р и с т ь , 1998. — 535 с.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.