Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

П Р А Ц І Д О С Л І Д Н И К І В 

користувачі, що зайшли на сторінку), яким для перегляду надана лише лицева сторона та працівники (зареєстровані користувачі), які мають змогу переглядати обидві сторо-ни картки. Відповідно, ігг^е-каталог відображається по-різному (залежно від користувача), а \УеЬ-сторінка пода-ється у двох станах. Таке застосування зумовлене і тим, що представлення читачеві двостороннього вигляду картки є не лише надлишковим, а й сповільнює роботу з образами каталогу.

 

 

• ; . .'-.• . - • > •>

 

    •шг«и»а . -V.         дедохк:*. Грхгаз*    
/ \   .»г ютиут»&жкк.      
    ВеСвлікч» аачхн«»».4.з эдмх.          
        .-«».в ^»кв./Л-Лс с І'рїШяят   я*.. «»я*. Д'3'78, е.    
                       
                         
  '     2иКогно,»ли л*дг>х*«> » юмишм»        
      ГЦІ'ИМ.-ІСДІ-АІ: ШЧЬ. ІУТГ. ТІХИІ        
  ї       С         Ч;    
і М   "     "            
    ч^г»,            
і І   Мі-Г.х »** —-          
' Д »'. - І '            
    .   >\-     д ..:; •     ..<(ЫСИ, ІС^ІГ Н ? " ' ; »0*" І  
        ,: ... V «   Т Ґ , Ш № > С л Ш  
                     

•'Ші-т.

 

Рис . 2 . І н т е р ф е й с i m a g e - к a т a л o г y

 

Інтерфейс цього програмного забезпечення (рис. 2) складається з таких частин:

 

1 — область інтерфейсу, що забезпечує процедуру реє-страції і входу в систему для розширених можливостей пе-регляду каталогу;

Алфавітний покажчик каталогу з глибиною три, який моделює роботу з генеральним картковим каталогом

в е-режимі. Таке представлення та упорядкування карток спрощує пошукову роботу та дозволяє читачеві швидко від-найти необхідний матеріал, де перший рівень — це буква алфавіту від А до Я, другий — назва скриньки, а третій — розділювач;

 

3 6 4


Б У Т И Т Е Р О . І . , К О Н И К Б . Ф . , П А С Л А В С Ь К И Й О . І .

 

З — панель навігації, яка забезпечує зручний перегляд та пошук серед сотні тисяч карток із заданими користува-чем параметрами.

 

При розробці програмного забезпечення було вико-ристано такі новітні технології, як ASP.net та MSSQL 2005. Сьогодні web- модуль встановлений в тестовому режимі на сервері IIS під .net framework v3.5, а база даних зісканованих карток містить понад 400 тис. зображень.

 

Отже, розглянуто дві можливості навігації каталогом ЛННБУ ім. В. Стефаника: через електронний каталог авто-матизованої бібліотечної системи ALEPH, якщо література видана після 1991 p., та за допомогою image-каталогу, який відображає решту видань бібліотечного фонду. Можли-вість віддаленого пошуку необхідного матеріалу сьогодні є лише вирішенням однієї з потреб читачів. Другим (та не менш важливим) питанням є можливість замовлення зна-йденої літератури в е-режимі. Зараз, завдяки впроваджен-ню модуля циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH, проблема вирішена лише для обслуговування чи-тачів абонементу, проте вже на початок 2010 р. запланова-но організувати таку можливість для користувачів усіх чи-тальних залів головного корпусу ЛННБУ ім. В. Стефаника. Щодо замовлення літератури, яка відображається у вигляді електронного зображення картки генерального алфавітно-го каталогу image -системи, працівниками відділу автома-тизованої обробки наукової інформації та комп'ютеризації передбачається розробити замовлення необхідної літера-тури через цей програмний продукт шляхом заповнення електронного віртуального формуляра. Запропонований підхід є зрозумілим і простим для читача, який звик здава-ти замовлення в паперовому вигляді. Необхідно зауважити, іцо подібні технології розроблені та впроваджені в багатьох бібліотеках світу, зокрема було проведено моніторинг- цьо го підходу в бібліотеці м. Вроцлава.

 

U.S


ІІРАЦ1 ДОСЛІДНИКІВ

 

Застосування розглянутих методів є дуже важливим не лише для читача (з точки зору зручності замовлення необ-хідної літератури), а й для працівників, які на основі отри-маної статистики за такою циркуляцією фонду зможуть просто і чітко зробити селекцію найбільш запитуваної лі-тератури, щоб в майбутньому розташувати її в залах з віль-ним доступом, яким все частіше користуються у провідних бібліотеках світу.


У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 6 5 5 . ( 4 7 7 ) ( 0 9 2 )

 

) І.ННІКОВА Л. Ш.

 

 

МОВНІ ТРАДИЦІЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ПРЕСИ

 

I 'озглянуто фактори впливу на зміну писемної мови кримських гагар. Виокремлено часописи, які відіграли вагому роль у форму-ванні національної культури тюркомовних народів. Наголошено м.і їх значенні у становленні та розвитку періодики кримськота-тарською мовою.

 

Ключові слова: традиції, преса, мова, кримськотатарська мова.

 

Кримськотатарська мова є рідною мовою тюркського населення, яке проживає на Кримському півострові. Вона II а лежить до групи кипчакських мов (кумикської, кримсько-караїмської, окремих діалектів каракалпацької, узбецької, середньовіковокипчакської, кубанської), що різною мірою иідчули вплив огузьких мов, здебільшого в фонетиці і част-ково — лексиці.

 

Письмові традиції кримськотатарської мови почали формуватись у XIII — XIV ст., до періоду розквіту Золотої Орди і створення в Криму відомої кипчакськся пам'ятки Сосіех Сигналістів — латинсько-персидсько-куманського (кипчакського) тримовного словника. Його в 1294 — 1295 рр. в Солхаті написали італійці, вперше використавши латин-ський алфавіт для тюркської мови. Кримськотатарська мова, разом з іншими близькими до неї кипчакськими мо-вами, є прямим спадкоємцем як цієї пам'ятки, так і іч.т..,„х кипчакських пам'яток XIII —XIV ст., що збереглися на тери торії Сирії та Єгипту.

 


У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 6 5 5 . ( 4 7 7 ) ( 0 9 2 )

 

ПАСІЧНИК М. С.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.