Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вості замовлення необхідної літератури в електронному ви-гляді через Інтернет-портал бібліотеки 

Процеси створення електронного каталогу бібліоте-ки нових надходжень книг та періодики розпочалися ще у 1991 р. на базі програмного забезпечення ISIS, яке безко-штовно поширювало ЮНЕСКО. Однак ті інструменти, які надавала ця система, не були достатніми для повноцінної автоматизації усіх бібліотечних процесів та вимагали по-стійної трудомісткої роботи для адаптації до потреб уста-нови. Тому в 2007 р. було придбано інтегровану бібліотечну систему ALEPH, яка добре проявила себе в провідних біблі-отеках світу і в майбутньому дозволить облікувати інфор-мацію про всі фонди бібліотеки. Зараз електронний каталог ЛННБУ ім. В. Стефаника (рис. 1) налічує близько 300 тис. записів нових надходжень книг та періодики, виданих по-чинаючи з 1991 р., 224 тис. з яких були сконвертовані з бази даних програмного забезпечення ISIS.

 

 

U6«vtMH!M* лошжз-.

 

•*>. 1. ео. і .'.3.  
issL Л "b**»?****?  

Каталог тспгл іиформц» про видів кя, що увіАшлк до ишого фонду > 19)1 р. »до сьогоднішнього часу. Просимо >в=рнут* увігу х» тт. що-иіксп в «ггаломе рсної ясосп. 3«пися рр. е кеговвнмх (ляше втор, импа. місце • Р*оидлпііп)

 

Рис. 1. Інтерфейс електронного каталогу

 

Користувачеві запропоновано два варіанти пошуку: простий та розширений, які дозволяють знаходити необхід-ну літературу за одним або декількома критеріями відпо-відно. Цими критеріями є: назва, автор, предмет, видавни-цтво, шифр примірника та ін. Також є можливість звуження пошуку за мовою, типом та роком видання. Передбачено й застосування булевих операторів, які суттєво спрощують пошукову роботу.

 

3 6 2


Б У Т И Т Е Р О . I . , Коник Б . Ф . , П А С Л А В С Ь К И Й О . I

 

Доступ до цього каталогу є можливим через спеціальні каталог-термінали, які є встановлені у відділеннях бібліоте ки, а також з комп'ютерно-інформаційного центру ім. Тетя-ни та Омеляна Антоновичів чи з будь-якого комп'ютера за межами установи, що має вихід до Інтернету.

 

Проте кількість літератури, яка не міститься в електрон-ному каталозі бібліотеки і доступ до якої також необхідно надати читачеві, є на порядок більшою. Вказана проблема вирішується шляхом ретрокаталогізації фонду, проте ті темпи, які може забезпечити бібліотека при наявних тру-дових ресурсах та устаткуванні, є надто повільними, щоб вирішити це питання найближчим часом. Тому для отри-мання швидкого та позитивного результату було виріше-но застосувати один із найпоширеніших у світі підходів, а саме, створення ігг^е-каталогу генерального алфавітного каталогу бібліотеки. Цей проект у ЛННБУ ім. В. Стефа-ника розпочався з порівняльної характеристики подібних рішень, застосованих в таких провідних бібліотеках як: На-ціональна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Публіч-на бібліотека м. Варшави, Головна бібліотека Варшавської політехніки, відтак було досліджено підходи до ретрокон-версії та механізми реалізації відповідних автоматизова-них систем.

 

У 2008 р. працівники відділу автоматизованої обробки наукової інформації та комп'ютеризації розпочали дво-стороннє сканування карток генерального алфавітного каталогу бібліотеки. Лицева сторона картки містить біблі-ографічний опис, який необхідний читачам, а на звороті, в деяких випадках, розроблено робочі помітки, призпаче ні для використання працівниками бібліотеки. Для пред-ставлення електронних образів карток та зручної навігації ними, паралельно із скануванням було розпочато розробку шеЬ-аплікації, яка б моделювала пошук у генеральному ал фавітному каталозі в е-режимі. Користувачі цього програм ного забезпечення розділенні на дві груїш: читачі (будь які


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.