Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мами, новими запозиченими словами, різноманїп і и м і и 11 м і кметниками, дав багату кількість нових словосію іу'н їм 

Н О В И Х епітетів, розвинув форми прямої М О В И ЯК мої І" І

 

ної, так і діалогічної, розширив емоційну виразнісі ь [13, с. 156].

 

Південнослов'янський вплив був більшеПОМІТНИМ '

 

Російській державі. Література тут засвоює і розвинаї » п тійні та історичні теми, ідейний зміст і панегіричііу фм| >м \ величання московського князя за болгарським і сербі ••*> пм зразком як царя і самодержавця, а Москви — як «і(>«• і• • • го Риму».

 

Українська література в умовах Литовської держані і і отже, в силу специфічних політичних і суспільних умок, III і користовує лише художні засоби і обминає ідейний І І І П І П Н Виходить новий переклад «Четвероєвангелія», нові редаї и" «Апостола», «Псалтиря», «Служебних міней», різних іічр ників церковних пісень, збагачується список повчальнії аскетичних творів візантійських письменників у дусі н а і у ваної вже філософії «ісіхазму», причиною чого було поніс знищення могутності Візантії і перемога ісламу над хріи тиянством в балканських державах. Популярними стають вчительні або тлумачні, житійні твори (зокрема «Зведенніі патерик», що був компіляцією різних повчальних сюжеті їй - новел і анекдотів з чернечого життя, зведених з усіх ВІДОМІ І ' слов'янських перекладів патерика) і Євангелія. Зареєстрон» ні були й нові опрацювання «Шестоднева», деяких історич них та белетристичних повістей.

 

Однак, говорячи про «Другий південнослов'янські пі вплив», слід відкинути думку дореволюційних учепи* що цей вплив був лише однобічним. Найновіші ДОСЯІ НІ'ІІ ня науки переконливо засвідчують, що різні зв'язки мм слов'янськими народами були великим стимулом до в іа< м ного збагачення культурними досягненнями. При цьому

 

ЇМ І


П Р А Ц І Д О С Л І Д Н И К І В

 

кожнийзнародів сприймав те, що було йому необхіднов

 

силу історичних потреб, творчо пристосовуючи матеріал, надаючи йому специфічних національних рис.

 

Водночас, у XIV — XVI ст. великого розмаху в Україні, Ро-сії і Білорусії набувають антифеодальні єретичні рухи,що

 

були виявом опозиції до церковної ієрархії та релігійної бо-ротьби широких народних мас проти феодальної системи. Подих революційного руху, що охопив майже всю Західну Європу і часто поєднувався з великими класовими битвами, сягає й України опосередкованими і прямими шляхами. Так, наприклад, у чесько- гусистських війнах 1419 — 1434 рр. брали участь українські і білоруські селяни, а в 1422 р. ли-товський князь посилає на підмогу гуситам великий загін, що майже вісім років бився пліч-о-пліч з чехами проти ні-мецьких і чеських феодалів та католицької церкви. Особли-во уславилося військо волинського князя Федора Острозі, кого, більшу частину якого складали українці. Ясна річ,що

 

чесько-гусистські відгуки знайшли своє місце і в суспільно-політичному русі в Україні та в її літературі [10].

 

Зокрема, відгук реформаційних ідей протестантизму, з одного боку, і традицій київської літературної школи, з другого, дослідники вбачають у проповідях єресі «жи довствуючих», яку пов'язують із приїздом до Новгороду II 1471 р. вченого єврея Схарії (Захарія Скари), що був ліка рем київського князя Михайла Олельковича. На відміну від Псковсько-Новгородської єресі «стригольників», єресь «жидовствуючих» називають ще Новгород-Московською, бо вона з Новгорода проникла і в Москву, де знайшла під тримку та співчуття з боку великого московськогокнязя

Івана III, глави посольського приказу Ф. Курицина і навіть тодішнього митрополита Зосими. Однак проти єресі досип, різко виступив ігумен Волоколамського монастиря Йосиф Волоцький, який у великому полемічному тракті «Просве титель» пов'язав єресь із єврейством та відповідно назвав її «жидовствуючою».

 

3 8 2


ПАСІЧНИК М. С

 

Академік М. Гудзій висловлював думку, хцо єресь «жи-довствуючих» певною мірою була відлунням західноєвро-пейського протестантизму: «Елементів іудейства було у ній стільки ж, скільки в будь-якому західному рухові протестан-тизму. Є підстави думати, що в цій єресі ми маємо відгук ідей, які виникли в епоху Ренесансу. Це передусім ідея секу-ляризації мислі від тих традиційних догматів і традиційних точок зору, які були типовими для ортодоксальної релігії і від яких звільнялася Західна Європа у період Ренесансу та Реформації» [14, с. 438]. Прихильниками єресі (у ширшо-му розумінні) були, здебільшого, представники нижчого й середнього білого духовенства, значна частина городян, дрібних купців тощо. їх приваблювало у проповідях «жи-довствуючих» досить помітний раціоналізм, пошана до простої людини, а також критицизм щодо церковної ієрар-хії, ідеологічного й економічного засилля церкви, сміливе знімання з неї покрову святості. Єресь «стригольників», як і «жидовствуючих», мала у своїй основі соціальне і політич-не підґрунтя й тому пробуджувала на певний час суспіль-ну думку.

 

Однак слід наголосити, що цей реформаційно-гуманістичний рух, як і в Західній Європі, був спрямований не проти релігії взагалі, а проти феодального церковного землеволодіння та окремих церковних догматів. Так, при-хильники руху відкидали догму про Трійцю, кажучи, що Христос був звичайною людиною, як і Мойсей, а справжній Месія ще не прийшов; що діва Марія не була Богородицею, що іудейська віра походить від Бога, а християнська — від людини; вони заперечували зовнішню обрядовість:І І О Ч И -

 

Тання ікон, хрестів, мощів, відкидали пости, нетерпимо ста-вилися до монастирів і не визнавали церковної ієрархії, а на місце «божественного одкровення» прагнули поставити людський розум і знання.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.