Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

П Р А Ц І Д О С Л І Д Н И К І В. ського, редагування є творчою роботою редактора з автором над рукописом твору 

ського, редагування є творчою роботою редактора з автором над рукописом твору, підготовкою його до поліграфічного відтворення і випуском книги в світ [19].

 

Констатуючи відчутні зміни в організації роботи редак-тора XX ст., російська дослідниця К. Накорякова у посібни-ку «Редагування матеріалів масової інформації» особливо наголошує на посиленні в цій роботі творчого начала: «Ре-дагування слід розуміти як різноманітну творчу літератур-ну роботу над текстом» [20]. Видана понад чверть століття тому, ця праця не втратила своєї актуальності і сьогодні. В ній знаходимо чимало суджень і висновків, які на відстані часу можуть переконливо опонувати, скажімо, нинішнім ініціаторам доконечної заміни використання в процесі ре-дагування «досвіду попередників» формульними алгорит-мами. Авторка звертає увагу на необхідність засвоєшія ба-гатющого досвіду колег із минулого: «Редактору непросто висловити справедливе міркування про авторський матері-ал, якщо предмет йому мало знайомий. Оцінити матеріал, а тим більше виправити його, редактор зможе лише тоді, коли він володіє тим багатством досвіду, яке було нагром.і джено його попередниками...» [21].

 

Називаючи редагування (у першому наближенні до нього) своєрідним видом інтелектуального випробування рукопису, згадуваний уже російський дослідник цієїпро-блеми А. Мільчин, у своїх численних публікаціях нацютему, з'ясовує сутність редагування, розкриває йогозако-номірності, визначає основні поняття лише крізьпризму«творчого розв'язання редакційних завдань, які стоятьпо

 

ред редактором» [22]. В основі редагування вчений вбача< редакторський аналіз, професійно здійснити який, бо творчого підходу — неможливо. Тому специфічний ПІДХІН до тлумачення відомим вченим поняття редагування, ми можемо з цілковитою впевненістю віднести до цього блої- \ визначень, що асоціює редагування, передусім, із творчість > «Редагування — це процес, головна мета якого — на оспо

 

4 1 6


Тимошик М. С.

 

ві аналізу призначеного до видання твору встановит и міру його суспільної цінності й торговельних перспектив, тобто міру відповідності змісту і форми твору його суспільному, соціально-функціональному призначенню та читацькій адресі, порівнюючи прогнозований вплив твору на читача у цілому і в деталях із тим, яким йому, на погляд редактора, бажано бути, і властивості, які має твір, з т ими, які можуть забезпечити йому успіх на книжковому ринку, а також до-помогти автору придатного до видання твору посилити його позитивні сторони й усунути недоліки, виявлені в процесі редакторського аналізу» [23]. Схожої точки зору на сутність редагування дотримується і львівська дослідниця

 

Е. Огар [24].

В українській школі редагування найяскравішим ви-разником творчого начала в редагуванні є Р. Іванченко [25]. Вчений не випадково обрав предметом свого аналізу твори красного письменства, оскільки саме на таких текстах редак-тор найповніше може збагнути змістове наповнення свосї праці. І хоч повного, узагальненого, визначення сутності ре-дагування в двох найголовніших книгах Іванченка («Руко-пис у редактора», «Літературне редагування») не віднахо-димо, своєрідний анатомічний «зріз» процесу редагування та трактування його природи здійснено в цих книгах спов-на і переконливо. Творчий процес народження будь-якого авторського твору Р. Іванченко схематично поділив на два етапи: 1) процес визрівання і реалізації задуму; 2) процес шліфування твору. Необхідність, на перший погляд, неба-жаного й непотрібного посередництва редактора в реаліза-ції творчого процесу письменника автором доведена тут із точки зору зумовленості такого посередництва «суспільною потребою суспільства». Редакторську роботу другого етапу, це своєрідне шліфування викладу, вчений вважає фактично перевіркою тексту з позиції сприйняття: він дає визначені ія редагування як «остаточного опрацювання тексту перед здачею до складання з позиції сприйняття» [26].

 

•її


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.