Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГЕГІОНАЛЬНІ МЕДІАКОМуНІКАЦІІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОМОЦІЇ 

 

І|*І ннмуто особливості книжкової промоції в електронних засо-* кі.н ової комунікації. Здійснено спробу типологічного аналізу

Щ 1 .1 радіопрограм з погляду висвітлення у них книжкової те-

Й ший

 

ІЮчоНі слова: книжкова промоція, електронні засоби масової комуні-Ч|ІІшіж- та радіопрограми, масова аудиторія.

 

і 'диією з найважливіших потреб у сучасному книгови-шіі і формування інформаційного поля в електронних нікаційних мережах, суть яких полягатиме в ефектив-

 

нім реалізації новодруків.

 

І Іередусім йдеться про промоцію як принцип творення

 

р і н у11 я рності видання та його автора (авторів) нерекламни-Іім і.к обами через електронні медіа. Адже ЗМІ — чи не єди-

 

ний іасіб, що здатний вгшивати на громадську думку і має

 

• пробу в різноманітній цікавій, пізнавальній інформації, іін' 11 >рйотується попитом у суспільстві.

 

'•Ік зазначає Ірина Столяр, є кілька переваг співпраці ви-м і н ие.і зі ЗМІ. По-перше, промоційні представлення у мас-ки /на не потребують фінансових витрат. По-друге, непряма рі і има не сприймається як нав'язлива. І, по-третє, це дає мм.міпвість подавати інформацію про книгу у значно шир-

 

му спектрі і варіативності форм, аніж власне через ре-¥ мму. Головне завдання промоції — примусити аудиторію

 


І І Р А Ц Т В И К Л А Д А Ч І В

 

говорити про книгу, а досягнення цього є запорукою успіху для книги і видавця [1, с. 1].

 

Базою для розвитку книжкової промоції в Україні може слугувати видавничий досвід у сфері книжкового марке-тингу в розвинутих ринкових суспільствах. Наприклад, американська модель означує комплекс промоційних акцій поняттям «пабліситі» (від англ. publicity — розголос), яке знайшло детальне обґрунтування в багатьох, у тому числ наукових, працях. Це широковживаний термін, що перед бачає донесення відомостей про новини діяльності певної компанії до своїх партнерів та клієнтів (реальних та потен ційних) посередництвом ЗМІ. У книжковій справі паблісит

 

— напрямок книжкового маркетингу, завдання якого — до нести відомості про книгу та її автора до ЗМІ з метою поши-рення їх у суспільстві.

 

Пріоритетні для популяризації книги — електронні ме діа, оскільки матеріали про книжкові новинки розрахова ні не лише на спеціалістів, але й на масову аудиторію. Так ЗМІ — представлені в сучасному інформаційному просторі проте не цілком відповідають сучасним запитам книжково го ринку.

 

Досліджуючи специфіку матеріалів та частоту пред ставлення книжкової тематики у комунікаційному просто рі, важливо враховувати типологічні особливості того чи іншого медіа. Типологія ЗМІ спрямована на формування системи ознак, певних критеріїв, на базі яких твориться за сіб масової інформації або ж здійснюється його характерні' тика як уже сформованого.

 

Типологічні характеристики передбачають також до слідження того чи іншого медіа на фоні вже існуючих, роз гляд його з огляду на те, чи має він свою нішу і наскільки точно в неї вписується, чи відповідає масово інформаційнім ситуації. Типологізація електронних медіа дає змогу прорн хувати шлях їх оптимального позиціювання. Аби зробит їх ефективними та популярними, і що не менш важливо

 


С К О Ч И Н Е Ц Ь О . І .

 

>І(м її іу і ковими у висвітленні тієї чи іншої тематики (книж-|ІИкі іокрема).

 

І 11 чіцедура типологічного аналізу полягає у виявленні і іирму ііованні деякого числа ознак досліджуваних об'єктів 111 * | ><1 ренціальних змінних»). Різні дослідники виділяють i н , мпькість факторів (ознак, критеріїв), які дають змо-іі« м днувати ЗМІ в окремі групи, створювати узагальнені

 

ІІІІІІІОІічні моделі. Значугцість типологічних ознак зміню-II Івідповідно до соціально-інформаційній ситуації: пев-I критерії стають ОСНОВНИМИ, інші можуть втрачати своє

 

І І ' І І ' І І І І Я .

 

1 її > основних типоформуючих ознак дослідник 11 11 рохоров відносить характер аудиторії, або ж аудитор-і прямування. Певне значення має також і ознака періо-М'іііиі ті, яка впливає на характер і специфіку інформації, іикпж функціональне призначення та жанрово-тематичне на-

 

)0ііешін програм [2, с. 138].

 

її що коротко сформулювати завдання книжкової про-ти. т це — донесення інформації спеціалізованої сфери м и.пості до масової аудиторії з метою викликати зацікав-имі книгою та створити на неї попит. Поняття «масова»(їм їм у випадку потребує конкретизації. Воно у цьому кон-и п передбачає максимальну потенційну аудиторію в

 

адресного призначення конкретної книги.

 

< ,іме умова точного знання читацького призначення »піт. в основі якості і стабільності (успіху) на ринку. Від-¥ у контексті аналізованого, визначальними критеріями ІМотологічного поділу (за Пріор-Міллем):

 

аудиторне спрямування (адресат, його особливості); характер впливу (змістові характеристики — у цьому

 

цім іку загальні та спеціалізовані знання визначаються за Ц^і їм.її і і ям охоплюваних тем);

 

розмір читацької аудиторії.

 

її ппькими до означених є критерії інших американ-

 

• іи дослідників з типології, за якими аудиторії поді-

 

1 0 7


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.