Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І І Р А Ц Т В И К Л А Д А Ч І В. морально - естетичну цінність та мовно - літературну прина ність 

морально - естетичну цінність та мовно - літературну прина ність. Без перебільшення можна стверджувати, що науко теоретична та літературно - критична діяльність І. Фран відіграла велику роль у розвитку української дитячої лі ратури, науки п р о неї, у справі видання дитячих книж Висловлені Ф р а н к о м — письменником і науковцем — гляди не втратили актуальності і в н а ш час.

 

1. Буженко Т. Іван Франко і дитяча література // Літерату Діти. Час: 36. літ-крит. ст. про дит. літ. — К: Веселка. — 1988.

 

С. 150.

2. Городецька Є. Ю. Твори І. Франка для дітей // Літератур школі. - 1956. - № 4. - С. 25 - 32 .

3. Гуменна В. 1.1. Я. Франко — дитячий письменник: теорет і практик: автореф. дис. к. філол. п.: 10.01.01 / Луганський де педагог, ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. — Луганськ, 2001. — 20 с.

 

4. Закревська Я. В. Казки Івана Франка: Мовно-художиій а ліз. — К.: Наук, думка, 1966. — 106 с.

 

5. Коцюбинський М. Іван Франко // Коцюбинський М. Т ри: В 6 т. - К: Вид-во АН УРСР, 1962. - Т. 4. - 315 с.

6. Кримський А. «Лис Микита». З німецького переробив ї Франко / / Кримський А. Твори: В 5 т. — К.: Наук, думка, 1972. Т. 2. - С. 493.

 

7. Маляренко Л. Дитячий світ у творах І. Я. Франка. До 1 річчя з дня народження / / Початкова школа. — 1981. — № 8 116 с.

 

8. Маляренко Л. Іван Франко. — Львів: Вид-во Львів, ун-

1970.

9. Огар Е. Українське книго- та пресовидання для дітей (сп ба загального огляду) // 36. пр. НДЦ періодики ЛНБ ім. В. С фаника. - Львів: 2002. - Вип. 10. - С. 260-277.

 

10. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні пекти). — Львів: Львів, вид-ня Ін-ту літ-риім. Т. Г. Шевченка Н України, 2005. — Додаток. І. Франко Женщина-мати, опубліко на в журналі «Друг» (1875 —1876 pp.). — 316 с.

 

11. Тихолоз Н. «Як дітям мати, з любові...»: Етика і поети Франкових казок // Дивослово. — 2004. — № 11. — С. З —6.

12. Франко І. [Передмова до вид.:] Галицькі народні казки / Берлині пов[іту] Бродського із уст народа списав Осип Роздо

 

9 2


О ГАР Е . I .

 

lull І, впорядкував і порівняння додав др. Іван Франко: додаток / 'І'І'.інко // Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти).

 

ІІ.ЦІВ: ЛЬВІВ, вид-ня Ін-ту літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН Украї-ни .'1)05. - С 286-289.

 

I V Франко І. Женщина-мати, опублікована в журналі «Друг» їм л 1876 pp.): додаток 1 / 1 . Франко // Тихолоз Н. Казкотвор-іі п. Івана Франка (генологічні аспекти). — Львів: Львів, вид-ня

 

і ту піт-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2005. - С. 274 - 285. I I Adaptation as a Strategy of Children's Literature (Адапта-

 

ции като стратегия на детската литература): Scientific Papers мІЬ, lion. — Пловдив: Пловдивски Ун-т «Паисий Хилендарски»; НЧ I2005.


УДК 007:304:655 (477)

 

РЕНН О. М.

 

 

К у п і в л я ТА ПРОДАЖ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ ЛІТЕРАТУРИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 

 

Простежується процес виходу в світ ліцензованого видання т і задуму видавництва, купівлі авторських прав до продажу накий | ду. Розглянуто роль менеджера з авторського права у цьому про цесі. Особливу увагу приділено питанню продажу прав на укр.і їнські твори зарубіжним видавцям. Досліджено функціональні обов'язки менеджера з авторського права, виокремлено комплсі • необхідних професійних знань та навичок.

 

Ключові слова: авторське право, менеджер з авторського права, ви давничий репертуар, ліцензовані видання.

 

Інтенсивний розвиток видавничої галузі, української п| книжкового ринку зумовлює особливу актуальність питані, формування видавничого репертуару. Один із апробований та ефективних способів наповнення видавничого «портфг ля» є купівля авторських прав на іноземні твори літератури, Разом з тим, в сучасних умовах, питання інтелектуальне! власності й тема захисту авторських прав є надзвичайні важливими: з одного боку, в контексті розвитку правового суспільства, а з іншого — з огляду на серйозні правопору шення у сфері інтелектуальної власності (як наприклад, 111 ратство, що набуло значних масштабів на пострадянському просторі). Кілька років тому помітного резонансу набуп.і справа, пов'язана з ексклюзивними правами на «Маленькії го принца» А. де Сент-Екзюпері, цей твір тепер вважають

 

9 4


Р Е Н Н О . М .

 

HitiiM и етапних творів у процесі становлення авторсько-

 

• н і уміжного права в новітній Україні» [7]. Існує чимало •ill* tu і їй з авторського права [3, 5, 6], але праг матичний Ці і і купівлі та продажу авторських прав в контексті ви-

 

І ІІІІМИЇ діяльності, що є дуже важливим для цивілізованої Г"• і и їм книжковому ринку, достатньо повно висвітлю-|,і і и и не у практичному посібнику Л. Оуен [4].Однакцей (И и пікбуло видано в 1996 р., тому, відповідно, треба вра-^н \ іі,ігіі і міни, що відбулися на вітчизняному книжковому Ми \ і часу його виходу в світ. І хоча українські видавці г іиппько 20 років працюють в ринкових умовах, сфера 1111* и та продажу авторських прав для багатьох, особли - во і in н і ворених, видавництв залишається terra incognita, а I« ч, 11еджера з авторського права — малопоширеним.

 

\ цій статті маємо на меті з'ясувати особливості ро-
|п менеджера з авторського права, коло його фахових

I in шків та визначити комплекс знань, умінь та навичок, •Гиідпих для такого спеціаліста. На основі проаналізо-|!н* теоретичних джерел [4, 6], а також власного досвіду па аналогічній посаді спробуємо відтворити орієн-

 

тини їїроцес купівлі авторських прав.

 

К і и н одні в Україні немає повноцінного, знаного у світі Ні і'.іі урного агентства (що поряд із видавництвами є од-Ьі 11 основних місць праці менеджера з авторського пра-I), ике б працювало з іноземними правовласниками, такого |і, п,ііі|шклад, «Синопсис» (Лондон, Москва), яке на тери-klili І 'осії, України і країн Балтії є субагентом потужних ви-|НІМПІГІ$та агенцій Великобританії, США, ЄвропейськихМін,крім цього, у ньому працюють літературні агентинц російських авторів та надаються консультаційні послу-

I 1 in горського права та маркетингу; або Andrew Nürnberg
о« Baltic (Латвія), що є субагентом авторитетної
І агенції. Українські літературні агенції пере-

|*і м і зорієнтовані на видавничу діяльність і по суті не від-и,ся від видавництв. Щоправда «Літературна агенція

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.