Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГОЛОВНІ ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ у ВИСВІТЛЕННІ ЧАСОПИСУ «ВІСТНИКДЛЯ р у с и н і в АВСТРІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

 

 

Окреслено значення часопису у висвітленні питань зовнішньої і внутрішньої політики Австрії. Досліджено публікації, що розкри вали проблематику боротьби українського і польського народім території яких було розділено між Австрією і Росією.

 

Ключові слова: часопис, публікація, дописувач, читачі.

 

«Вістник для русинів Австрійської держави» (далі «Віст ник») був передовсім політичним часописом. Тому закони мірно, що на його сторінках знаходили свій відгук найаі туальніші події внутрішньої і зовнішньої політики Австрії міждержавні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в тодішній Європі, а особливо ті, що хвилювали і цікавії ли, в першу чергу, читачів-русинів, яким адресувалося цс видання.

 

Особливе місце на сторінках часопису зайняли стосу) і ки між двома слов'янськими народами — українцями і по« ляками, етнічні території яких у той час були розшматовані двома імперіями — Австрією і Росією, що ворогували між собою. Найбільше публікацій, присвячених цій проблемі, з'явилося на сторінках «Вістника» у 1863 р., — і це законо-мірно, адже саме тоді: 1) польська нація пережила драму ре. волюційної національно-визвольної боротьби з російським царизмом і в цій боротьбі винятково відбилося ставленії і поляків до українців (русинів) у Галичині; 2) українсько« польські відносини сягнули своєї кульмінаційної напру) п

 


 

 

ї

 

р

 

М

 

|

 

І

 

I

 

И

 

ІІ

 

 

І

 

 

ІІ

 

п

 

»

 

м

 

і'

 

и

 

||

 

 

 

і

 

п

 

»

 

м

 

 

 

 

>


І І Р А Ц Т В И К Л А Д А Ч І В

 

ІЦО «Єагеїа пагосіоша» «опублікувала відозву Варшавськ го Комітету яко провізоричного уряду», в якій закликає ; і,< збройної боротьби за незалежну Польщу та обіцяє нада кожному добровольцеві, який вступить до повстанськи загонів, по три морґи ґрунту. Дописувач іронізував: але бо неясно написано, чи той ґрунт в Сибірії, чи на Кавказі [ч. 7, с. ЗО].

 

Уже в січні 1863 р. вістниківський дописувач із Киє повідомляв, що поляки заповідають у Польщі повстанн 1 в цьому ж таки числі редакція «Вістника» подала нар про початок повстання [ч. 7, с. ЗО]. Події розгорталися н вально, отож уже через три доби, спираючись на віденсь інформаційну службу, автор з Відня подав розширену і формацію про перебіг повстання у Польщі, зокрема, п бої з російським військом у самій Варшаві та на її околиц [ч. 7, с. ЗО]. Галичину в той час населяли шляхтичі здебіп ше мізерного маєткового стану. Отож, вони приєднували до лав повстанців. Дописувач із Куликова повідомляв, щ 2 лютого до цього містечка прибули юнаки зі Львова. М цеві русини перелякалися, бо ці хлопці були легіонерам і пробиралися на підросійські терени, щоби взяти учас у збройній боротьбі з російською окупацією. Кожен з ни мав бляшаного орлика як відзнаку до «рогачки» (так місце русини називали військові шапки-«рогатівки») і зброю. Д писувач із Перемишля повідомляв, що й до Перемишля у привозять покалічених учасників польського повстанн що пораненими повстанцями переповнені шпиталі в Кр кові, Тарнові, Ряшеві та Ярославі. Уже взимку 1863 р. «Віс ник» подавав ґрунтовний і майже фаховий опис веден партизанської війни, яку застосовували польські повстан [ч. 4, с. 16].

 

 

Інформація «Вістника» про перебіг польської наці нально-визвольної війни позначена виразним стилем, яком притаманні три домінантні риси: 1) християнське співчу тя скривдженим, переслідуваним і мордованим (тим біл

 

6 6


Кулинич М. М.

 

і V іновірцям); 2) національно-релігійна згуртованість Ніні їм у »апеклій боротьбі з деспотичним і лицемірно під-гіннім московством; 3) докладне висвітлення техноло-гію м боку ведення національно-визвольної війни, тобто (мо ї її і тактики, організаційно-кадрової структури пов-Іііігіич збройних формувань, створення революційного Іміппі ї юго уряду і мережі його адміністрації, налагоджен-ій ні і іку, матеріального забезпечення і служби безпеки, за-»•I ні у справі створення загальноєвропейського резонансу ||іиі.і і.кого питання і залучення європейської громадськос-ті н і ч. державних інституцій, до сприяння польському на-шншіїьному змаганню.

 

І'еволюційний Варшавський Комітет, — інформував і Иі. шик», — видав предовгу інструкцію для організації Нп|шпанської війни, з котрої видно, що члени Комітету ІніНюкі студії зділали в історії повстанців у цілому світі...» |н І с. 16]. Знайомлячи читачів зі змістом цієї інструкції, до-||ін унач «Вістника» не без задоволення зазначив, що «яко Ці м і мір доброго партизанта представлені в цій інструкції ті

 

к 11 мі козаки, о которих всі польські дневники як о пекельних , 11 .инилах говорять» [ч. 5, с. 17].

 

розгляненому дописі до «Вістника» є такі знаменні

 

к и та: «Інструкція признає, що знищення при такім устрой-

 

к гін війни будуть огромні, але вони суть нічим проти воз-ії.іміреної заглади народу і отечества» [ч. 6, с. 21]. На жаль,

• той час ні редакція «Вістника», ані згуртована цим часо-писом українська громадськість ще не піднеслися до висо-ні розуміння всенародної участі в національно-визвольних ім.іганнях. Гасло «Здобудеш або згинеш...» було проголо-шено трохи більше, як через півстоліття...

 

1863 р. в підросійській Польщі палала національно-иизвольна війна. Волею окупанта, за домагання права па національну незалежну державу мусило страждати все па-

 

к ічіення. У столиці Польщі російське військо шаленіє: зааре-штовують кожного молодого хлопця, якого побачать ІІОТ . І


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.