Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І І Р А Ц Т В И К Л А Д А Ч І В. Особливого значення для успішної реалізації в професії г знання видавничого 

Особливого значення для успішної реалізації в професії г знання видавничого маркетингу; вміння формувати видай ничу програму, здійснювати тематико-типологічний аналії видань; розуміння особливостей творів літератури різний видів; володіння основами художньо-технічного оформлен» ня видавничої продукції; знання засад реклами та промоції книги. Вагоме значення має також уміння опрацьовувати інформацію різного характеру та обсягу. А відповідно дп того, що такий працівник, як правило, займається купішіені чи продажем прав одночасно на декілька книжок, а такі і ж бере участь у керуванні іншими видавничими проектами, Ц в силу специфіки роботи йому доводиться здійснювати рі і ні види діяльності, важливим є і знання менеджменту.

 

У роботі з іноземними партнерами важливим є розу міння іншої культури, ментальності, потрібно цікавитись особливостями видавничого бізнесу, економіки, книжко» ю традицій інших країн. Безперечно, для ведення перемовин необхідно мати хороші комунікативні навички, добре зн.\ ти діловий етикет, нюанси усної і письмової ділової комуі 11 кації, а для правильного оформлення і спрощення роботи і паперами — документознавство.

 

Серед обов'язкових вимог до менеджера з авторської < > права, також є знання правової бази і постійне відстеженп і змін і доповнень до законодавства; зрозуміло, що можна і на перших порах, навіть варто консультуватися з юристи ми або більш досвідченими фахівцями з купівлі авторських прав, хоча із досвідом необхідність додаткових консультацій зникне. Надзвичайно складно працювати на посаді менг джера з авторського права без знання англійської мови, під є робочою мовою для відділів іноземних прав у всьому сві 11 (природно, володіння іншими іноземними мовами лише 1ІІ тається). Особливу увагу хочемо звернути на необхідніш вільного оперування англійською видавничою термінолої і єю, «формулами ввічливості», сталими виразами, що приї і няті в діловому листуванні.

 

1 0 2


Р Е Н Н О . M .

 

І Ноіюсевич, описуючи роботу американських літера-Ииіч агентів, пише: «Не існує коледжів або курсів літера-агентів, стати літературним агентом можна тільки и і мцювавши в літературному агентстві» [1, с. 39]. Певною

 

»um це стосується і менеджера з авторського права. Не-І Я І І І І І Ч Н па наведений у цій статті орієнтовний алгоритм

 

і усе може змінюватись відповідно до кожної конкрет-
  у а ції, крім того існують певні «секрети професії»,
і 1 і і, ід по узагальнити, як-от додавання неформальних

ІМеп гів у ділове листування (очевидно, треба відчувати, ми нони є д о р е ч н и м и й навіть потрібними, а коли — не-Щ і у і ги мими). Та й п р и формулюванні пропозиції право-и цінові менеджер з авторського права щоразу вирішує »мі шидання, адже для кожної конкретної книжки ця про-миті буде іншою .

 

І а кий важливий аспект видавничої практики, як купів-I продаж авторських прав, безперечно, повинен врахову-Ііїн. при підготовці фахівців видавничої галузі, зокрема, |нщупатись в межах таких дисциплін: «Авторське пра-I, нИидавничий бізнес», «Основи видавничого маркетин-

 

ІІгова комунікація», «Реклама книги». Це актуальноїм гіду на потреби практичної діяльності, і в контексті Ніч pi а нізації [2] редакторського фаху, коли редактор стає,

 

і имперед, видавцем.

 

І ІІиіюсевич І. Літературний агент — що це таке? / І. Волосе-И / Книжковий огляд. - 2003. — № 5. - С. 36-39.

  Ігмшська Н. В., Огар Е. І., Фінклер Ю. Е., Черниш Н. І. Су-
  редактор: Проблеми професійного вишколу / Н. В. Зелін-
і І І Огар, Ю. Е. Фінклер, Н. І. Черниш // Поліграфія і ви-
  права. - 2002. - № 3. - С. 203-209.
11 м і • актуальна власність у видавничій діяльності / / ІТраво-

I» І \ минання видавничої справи в Україні: збірник норматив-ні' і іи / відп. ред. М. Я. Онуфрійчук. — К.: Юрінком Інтер,

 

N1 ( 128-170.

 

ЮЗ


П Р А Ц І В И К Л А Д А Ч І В

4. Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літератур твори: практичний посібник для видавців України / Л. Оуен; п

 

з англ. В. Ружицький. — К.: Основи, 1996. — 127 с.

5. Право інтелектуальної власності: підручник / За заг. ро О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видав чий Дім «Ін Юре», 2002. — 624 с.

 

6. Тимошик M. Пошук іншомовного твору та його власник М. Тимошик // Книга для автора, редактора, видавця: практи ний посібник. — 2-ге вид., стереотипне. — К.: Наша культур наука, 2006. - 559 с.

 

7. Олтаржевська Л. «Код да Вінчі». Трудноші перекла [Електоронний ресурс] // Україна молода. — 2006. — № 1

— 1 серп. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.u number/ 724/164/ 26301.

 

8. Україна представить па Франкфуртському книжково ярмарку Національну експозицію з кращих книг / Департамеї інформаційної політики [Електронний ресурс]. — Режим д ступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article7ar id=71934&са t _id=64654.

 

9. Contemporary Ukrainian literature. Fiction and Non-Ficti rights catalogue [Електронний ресурс]. — Львів: Кальварія, 2008 Режим доступу: http://rights.calvaria.org.


І (НІЛ.104:659

 

вПЧИІ ІЕЦЬ О. І.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.