Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГІРАЦІ З Д О Б У В А Ч І В. професійною, абстрактною, суспільно-публіцистичнон > соціально-економічною та 

професійною, абстрактною, суспільно-публіцистичнон > соціально-економічною та науково-термінологічною пек сикою і фразеологією. Плідну термінологічну роботу в Г{і личині проводило Наукове Товариство ім. Шевченка, пу блікували наукові праці з різних галузей знань, зокрема природознавства, математики, хімії, географії, медицини т технічних дисциплін. Г. Наконечна стверджує, що у 20 —ЗО ті роки XX ст. у Галичині практично повністю було витворе но хімічіту, географічну, фізичну, математичну, біологічну медичну наукову термінологію і видано її у вигляді сповни ка або систематизованих матеріалів у збірниках НТШ. 11 всі пропоновані терміни функціонують у сучасній україн ській мові, але основи термінології і вироблені принцип термінотворення залишилися актуальними.

 

Найбільший внесок зробив Б. Грінченко в українськ лексикографію, відредагувавши, з доповненням власни матеріалів, найбільший і найкращий словник українсько мови дожовтневого періоду — «Словарь української мови в 4-х томах, що вийшов друком у Києві у 1907—1909 рр. Ві заклав основи такої науки, як історія української лексико графії. Ситуація в галузі мовного будівництва, як і в самі мові загалом, використовувалась як «зброя класової бором. би пролетаріату та знаряддя соціалістичного будівництва [13, с. 36]. Націоналістичні елементи намагаються і в сло вотворі спрямувати розвиток сучасної української літери турної мови на відрив її від живої мови широких мас ро бітництва і колгоспного селянства, на ослаблення мови м знаряддя класової боротьби пролетаріату і всього нашог соціалістичного будівництва, стараються спрямувати ро» виток мови і в словотворі на націоналістичні шляхи, слові > вони намагаються і словотвір використати для створени своєї буржуазної, націоналістичної мови, знаряддя сво класового впливу [13, с. 38]. Словник зорієнтований на ш родну основу, головною базою для нього послужили «слот народної мови», лише у випадках недостатності народни

 


БАРАКАШ У. П.

 

цжорел, брались слова з літературних творів, які первинно іе,к були народними. «Українська мова в своїй основі — це мі »на простого і ясного думання, без зайвої метафоричності» І И), с. 113]. Завершуючи передмову до словника, Б. Грінчен-м> писав: «Ми вважаємо свою працю першою сходинкою на

 

і н пиху створення наукового українського словника і, усві-иомлюючи багато її вад, все ж наважуємося випустити її у

і пі г, щоб дати точку опори подальшій праці в цьому напря-мі» [1, с. 11]. Слід відзначити роль ученого в унормуванні \ к раїнського правопису. Використовуваний і відстоюваний

 

і цім правопис отримав назву «грінченківка», він ліг в основу правопису, схваленого правописною комісією на чолі з про-фесором І. Огієнком у 1918 — 1919 рр. Питанням правопису нрисвячена спеціальна праця ученого «Три питання нашо-іп правопису. З додатком А. Ю. Кримського», свої погляди па окремі правописні моменти Б. Грінченко виклав також в праці «К вопросу о правописании украинского языка».

 

XIX ст., незважаючи на всі урядові заборони і цензурні \ піски, ознаменувалося піднесенням національної свідо-мі ні і та мовнонаціональним відродженням українців, за-ііидчивши багатий і невичерпний потенціал української інературної мови. Усупереч величезним труднощам і пе-решкодам, українська мова розвивалася. Велику роль в \ іиердженні української мови відіграли мовні дискусії, які печися навколо української мови на сторінках наукових, і рі імадсько-політичних, науково-популярних газет та жур - 11,г і і в. Участь у них брали як українські вчені, так і російські, Чтггково — польські та інші славісти. Мовні полеміки пока-іі» їй спроможність української мови бути мовою науки.

 

ІЗелика увага в кінці XIX — на початку XX ст. приділя-мі я звучанню слів, їх написанню та будові, а також постій-Ііі і вишукувались шляхи обминання схожості та відокрем-ііепня від російської та сусідніх мов. Фундаментальними , і іадниками національної ідентичності, які мали, за сло-и,іми М. Грушевського, «надзвичайно важливі наслідки для

 


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

українського відродження у н а й ш и р ш о м у значенні цьог слова» [8, с. 151], були мова, що збереглася завдяки висок му рівневі народної словесної творчості, і народне життя, його «надзвичайною різноманітністю, багатством і колорит ністю змісту» (що, відповідно, стали головними об'єктам дослідження з боку національно зорієнтованої українськ освіченої інтелігенції).

 

1. Грінченко Б. Д. Словарь української мови. Т. 1. — Київ: Пе сикон, 1996. - 4 9 4 с.

 

2. Дегтерева Т. А. Пути развития современной лингвистик

- Москва: Изд-во ВПШ и АОН. - Кн. 1,1961.

3. Енциклопедія Українська мова. Видання друге і доповнен

— Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Баж

на, 2004.

4. Енциклопедія українознавства / За ред В. Кубійовича.

Т. 5. - Львів, 1996.

5. Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія суч. стан: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. — Львів: Вид і «Світ», 2002. - 268 с.

 

6. Кравчук Р.В. З історії слов'янського мовознавства. — К

1961.

7. Ковалик 1.1., Самійленко С. П. Загальне мовознавство. Іст рія лінгвістичної думки. К.: Вища шк., 1985. — 215 с.

 

8. «Мова вирішила долю українського відродження» (Укр їнознавчий світогляд як основний чинник формування нов української наукової літератури в XIX — на початку XX ст.)

 

Н. В. Зелінська, Н. Б. Благовірна // Полігр. і вид. справа. — 200

- №36. - С. 150-156.

9. Плющ П. П. Нариси з історії української літературної моні

— К: Рад. школа, 1958.

10. Проблеми культури книги у спадщині видатних у краї ських редакторів кінця XIX — початку XX ст. / Н. І. Черниш Поліграфія і вид. справа. — 2002. — № 39. — С. 110 —120.

 

11. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія ліпиш •пічних учень. К.: Вища школа, 1980.

12. Українська академія наук. Інститут мовознавства. Мов знавство. — Київ, 1934. — № 1.

 


Б А Р А Б А Н І У . П .

 

13. Українська академія наук. Інститут мовознавства. Мово-иіавство. — Київ, 1934. — № 2.

 

14. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Лптоио-иича. - Київ: Яибідь, 1993. - 588 с.

15. Франко І. Азбучна війна в Галичині 1859 р. — Т. 47. —

762 с.

16. Чапленко В. Історія нової укр. літ. мови. Н.-Й, 1970.

17. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині XX сто-чити. — Нью-Йорк: Сучасність, 1987. — 294 с.


УДК 007:304:004:070

 

 

ВОВК І. о.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.