Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. Потенціял електростатичного поляФізичні величини

· Потенціял електростатичного поля в певній точці простору –це відношення роботи, яку слід виконати при переміщенні точкового заряду з цієї точки у нескінченність до величини цього заряду (поз­на­чення ):

 

 

Але згадана робота є потенціяльною енергією цієї точки поля тому потенціял можна записати і так:

 

 

· Різниця потенціялів –різниця між потенціялами двох точок поля (поз­начення ):

 

 

Задачі

(31) Покажемо, що якщо в заданій точці простору є не одне, а ба­га­то полів, то потенціял в цій точці дорівнюватиме сумі по­тен­ціялів, ство­рених кожним із полів.

Згідно з принципом суперпозиції полів, можемо вважати, що в цій точці простору присутнє лише одне поле, яке має відповідні харак­те­ристики – нап­ру­женість та потенціял. Цей потенціял згідно з озна­чен­ням

 

 

Але роботу А результативного поля можна представити як суму робіт, ви­ко­на­них окремими полями, тому

 

 

Кожен з доданків в останній формулі – це потенціял відпо­від­но­го поля, тобто

 

 

Отже, потенціял в певній точці дорівнює сумі потенціялів, ство­рених кожним із полів:

 

(32)На основі означення потенціялу встановимо вираз для по­тен­ціялу поля точкового заряду в точці, яка є на відстані від цього за­ря­ду.

Спочатку обчислимо ро­боту, яку виконує сила поля (чи зов­ніш­ня сила про­ти поля) при переміщенні пробного заряду з заданої точ­ки в нес­кін­чен­ність. Оскільки сила змен­шу­ється під час переміщення (бо це сила ку­ло­нівської взаємодії між зарядами та ), то застосуємо формулу роботи змінної сили:

 

 

де , бо це кут між век­то­ра­ми і (мал. 26).

Згідно з означенням потенціялу

 

 

(33) На основі принципу додавання по­тенціялів та виразу для по­тенціялу поля точкового заряду встановимо вираз для потен­ціялу поля точ­ко­во­го диполя.

Потенціяли поля зарядів та від­повідно є:

 

та

 

 

де і – від­стані від відпо­відних зарядів до заданої точки. Тому потен­ціял поля ди­по­ля:

 

 

Для точкового ди­поля потен­ціял можна виразити через кут та відстань від заданої точки до диполя. З мал. 27 видно, що тому вираз для по­те­нціялу поля точ­кового диполя буде мати вигляд:

 

 

(34)Знайдемо метод обчислення потенціялу, ство­ре­но­го будь-яким не­точ­ко­вим зарядженим тілом.

Розділимо заряджене тіло на нескінченну кі­лькість нескінченно малих частин і будемо вва­жати їх точко­ви­ми зарядами . Тоді потен­ці­ял в певній точці на від­стані від заряду , ство­рений цим точковим заря­дом, буде (мал. 28)

 

 

Для того, щоб обчислити потенціял, ство­ре­ний усім тілом, слід, опираючись на принцип додавання потен­ція­лів, додати всі потенціяли, створені окремими зарядами , що в цій си­туації означає: проінтегрувати по всьому тілу. Тому

 

 

Проте інтегрувати за зарядами важко, тому пе­рейдемо до ін­тег­рування за об’ємом, пред­ста­вивши як де – об’ємна гус­тина заряду. Тоді

 

 

(35)Знайдемо вираз для потенціялу поля, ство­реного рівномірно за­ряд­женим диском у будь-якій точці на його осі.

Розділимо диск на нескінченну кількість малих точкових зарядів Тоді кожен з них в заданій точці Р буде ство­рю­вати поле з по­тен­ціялом

 

 

Застосувавши принцип додавання по­тен­ці­я­лів, та виразивши заряд через йо­го поверх­неву густину, потен­ціял, ство­рений диском, предста­вимо

 

 

Вибираємо довільний елемент пло­щі як по­ка­зано на мал. 29. Тоді

 

 

Відстань від елементарної площі до заданої точки пред­ста­вимо через і як а елемент довжини – через кут як . Маємо

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.