Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Електричне поле і його напруженістьФізичні поняття

· Електричне поле – це субстанція, яка створюється елек­т­рич­ни­ми за­ря­да­ми і виявляє себе за дією на електричний заряд.

Як бачимо, заряд є водночас і джерелом поля, і тим інструментом, який виявляє присутність електричного поля.

· Пробний заряд – це позитивний точковий заряд, який служить для вияв­лення та ви­мі­рювання електричного поля.

Очевидно, що реальний пробний заряд, крім дуже малих роз­мі­рів, повинен мати і дуже малу величину, бо інакше, будучи джерелом ще одного поля, він спо­творюватиме досліджуване поле.

· Лінія напруженості електричного поля (чи силова лінія) – це лінія у кожній точці якої вектор напруженості поля дотичний до цієї лінії, або, інакше, – це лінія, вздовж якої рухається пробний заряд, на який не діють жодні сили, крім сил електричного поля.

 

Фізичні величини

· Напруженість електричного поля в заданій точці простору – це відношення сили, яка діє з боку цього поля на пробний заряд, поміщений в цю точку до величини цього заряду (позначення )

 

 

З цього означення бачимо, що оскільки сила є вектором, то і на­пру­же­ність є вектором. Крім того вектор спря­мо­ва­ний туди ж, куди і вектор

 

Задачі

 

(6) Знайдемо заряд електрона в ході мисленнево проведеного до­сліду Мі­лікена (1909 р).

Ідея досліду Мілікена полягає в тому, щоб знайти зміну заряду по­пе­редньо зарядженої краплі оливи в йо­ні­зованому повітрі.

Для цього спочатку виміряємо заряд краплі в зви­чай­но­му повітрі , а потім – в йонізованому

Щоб виміряти заряд краплі, слід виміряти кое­фі­ці­єнт опору при русі краплі в повітрі за відомою мето­дикою.

На краплю, яка падає у повітрі, діють три сили: си­ла тяжіння сила Архімеда та сила опору повітря , де – коефіцієнт опору (мал. 3). Дві перші з цих сил пос­тійні і лише третя зростає зі збільшенням швидкості, тому в міру її збільшення буде зростати і сила опору. Через певний час після по­чат­ку падіння ця сила разом із силою Архімеда, які діють вгору, зрів­но­важать силу тяжіння і рух перейде в рів­номірний

 

 

або

 

 

звідки знаходимо коефіцієнт опору

 

(1)

 

Далі зробимо такий самий експеримент, але в електричному полі, нап­рямленому вниз. Тепер негатив­но заряджена крапля буде руха­тися рівно­мір­но вгору зі швидкістю (мал. 4). Напишемо основне рівняння динаміки і для цього випадку

 

 

З цієї рівності та рівності (1), вра­хо­ву­ючи, що де – густина оливи, ді­станемо

 

 

Усі величини в правій частині цієї рів­ності досить легко ви­мі­рю­ються експе­ри­мен­тально.

Далі слід йонізувати простір між пла­сти­нами якимось йоні­за­то­ром, наприклад, Х-променями, провести такий са­мий експеримент і знову за тією ж формулою обчислити заряд Заува­жи­мо, що і в першому і в другому ви­падках заряд слід усереднювати за великою кількістю крапель. Тепер мож­на переконатися, що зміна заряду крап­лі становить ціле число зарядів Кл, тобто

 

 

де – ціле число.

 

(7) На основі означення напруженості електричного поля та за­ко­ну Ку­лона установимо вираз для напруженості поля точкового заря­ду.

Нехай поле створене точковим зарядом Якщо в це поле внести проб­ний заряд то на нього з боку поля діятиме сила Але ця сила – це сила кулонівської взаємодії між за­ря­да­ми та тому згідно з законом Кулона підставимо за вираз цього закону

 

 

Отже,

 

 

або

 

 

а величина напруженості

 

 

(8) Установимо картину си­лових ліній поля точкового заряду.

Нехай цей заряд позитивний. Розміс­ти­мо будь - де пробний заряд (мал. 5). Нап­ру­женість поля в цій точці

 

 

де – сила, яка діє з боку поля заряду на заряд Але – це сила вза­є­мо­дії між цими зарядами, і за законом Ку­лона вона спрямована вздовж прямої, що проходить через ці два заряди. А оскіль­ки вектор отриманий ділен­ням векто­ра на до­дат­ній скаляр, то він направ­лений туди ж, куди і вектор Такий са­мий результат буде в будь-якій іншій точці простору. Отже, поле точ­кового заряду радіальне.

 

(9) Покажемо, що густота ліній напруженості електричного поля точко­во­го заряду в певній області простору вказує на вели­чи­ну напруже­ності електричного поля в цій області.

З виразу для напруженості поля точкового заряду випливає, що вона залежить лише від відстані від заряду, тобто є всюди однакова на сфері радіусом Представимо цей вираз так:

 

 

де – площа сфери радіусом

Густота силових ліній – це кількість силових ліній на одиницю площі поверхні, нормальної до цих силових ліній

 

 

Підставивши з цього виразу в останній вираз для дістанемо

 

 

звідки бачимо, що величина напруженості пропорційна до густоти си­лових лі­ній тобто, там де більша густота силових ліній, там і бі­льша напру­же­ні­сть поля.

Зауважимо, що для випадку поля точкового заряду цей висновок не має значної цінності, бо з аналітичного виразу і так видно, що ближче до заряду, то сильніше поле. Проте в тих випадках, де немає аналітичного виразу для величини вектора цей метод дає мож­ли­ві­сть на основі графічної картини силових ліній порівняти напру­же­ні­сть поля в різних областях цього поля.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.