Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 12. Діелектрик в електричному поліФізичні явища

· Поляризація діелектрика –явище виникнення сумарного нену­льо­вого дипольного моменту в кристалі діелектрика під впливом зовнішнього поля.

· П’єзоелектричний ефект –явище виникнення різниці потен­ціялів між поверхнями діелектрика після його деформації.

· Електрострикція –явище деформації діелектрика внаслідок прикла­дан­ня до нього різниці потенціялів. Це явище є оберненим до п’єзоелектричного ефекту.

· Електретний ефект –явище незникнення поляризації діе­лек­т­рика при виключенні електричного поля.

Фізичні поняття

· Діелектрик –це речовина, у якій відсутні вільні носії електричного заряду.

· Полярний діелектрик –це діелектрик, молекули якого мають ди­по­ль­ний момент (наприклад , ).

· Неполярний діелектрик –це діелектрик, молекули якого не мають дипольного моменту (наприклад , ).

· Сегнетоелектрик –діелектрик, у якому є великі (порівняно з розмі­рами молекул) області (домени), у яких сумарний дипольний момент усіх молекул не дорівнює нулеві. Проте, оскільки, сумарні дипольні моменти окремих доменів спрямовані хаотично один від­но­сно одного, то дипольний момент всього макрокристалу сегне­то­елек­трика дорівнює нулеві, як і в будь-якого іншого діелектрика. При­кла­дами сегнето­електрика є сегнетова сіль, титанат барію.

Фізичні величини

· Поляризованість окремої молекули –це коефіцієнт про­пор­ційності між її наведеним дипольним моментом та індукцією елек­тричного поля всередині діелектрика, яке спричинилось до його виникнення (позна­чення )

 

. (1)

 

З цієї формули отримаємо, що одиницею вимірювання є м3.

· Поляризованість діелектрика –це дипольний момент, який при­па­дає на одиницю об’єму діелектрика (позначення )

 

(2)

 

Цю величину ще називають вектором поляризації. Зауважимо, що поля­ризованість молекули – це скалярна величина, а поляри­зова­ність діелектрика – це вектор.

· Відносна діелектрична сприйнятливість –це добуток поля­ризо­ва­ності молекули на їхню концентрацію, або іншими словами поляризованість усіх молекул в одиниці об’єму (позначення )

 

(3)

 

З цієї формули випливає, що є безрозмірною величиною.

· Відносна діелектрична проникність діелектрика –це збіль­шена на одиницю відносна діелектрична сприйнятливість (позна­чен­ня )

 

 

Задачі

(48) Виразимо поляризованість поміщеного в електричне поле не­по­ляр­ного діелектрика через напруженість електричного по­ля всередині діелектрика.

Оскільки в неполярному діелектрику дипольні моменти з’яв­ляються лише під дією електричного поля, то всі вони паралельні до поля і, від­по­від­но, один до одного, тому

 

(4)

 

де – кількість молекул у діелектрику.

Згідно з означенням поляризованості (2), і останньою рівністю

 

 

де – концентрація диполів (молекул).

Поляризованість і-тої молекули пред­ставимо згідно з її озна­чен­ням (1). Діста­немо

 

(5)

 

де згідно з означенням діелек­трич­ної сприйнятливості.

 

(49) Покажемо, що в діелектрику зовнішнє електричне поле по­слаблює­ться.

в)
Помістимо діелектрик (мал. 37, а) у зовнішнє електричне поле з нап­ру­женістю . Якщо цей діелектрик полярний, то по­ле «вишикує» усі молеку­ли-диполі вздовж поля. Якщо діелектрик неполярний, то ефект буде такий са­мий, поле спочатку по­ляризує молекули, а потім «вишикує» їх уздовж ліній напруженості, як показано на мал. 37, б. З цього малюнка також видно, що всередині діелектрик залишається електронейтральним, а на поверхні вини­кають нескомпенсовані заряди проти­леж­них знаків. Це спричинить виник­нен­ня внут­рі­ш­нього електричного поля , спря­мованого про­ти зовнішнього поля (мал. 37, в), проте на від­міну від ситуації у провіднику, де внутрішнє по­ле зростало доти, доки воно не зрівнялося з зов­нішнім, у діелектрику це зростання внутріш­ньо­го поля буде обмежене здатністю цього діелек­т­рика до орієнтування мо­лекул-диполів вздовж поля.

Насправді кар­тина, показана на мал. 37, б, дуже ідеалізована, упоряд­ку­вання диполів буде частковим, бо йому перешкоджатиме хаотичний тепловий рух молекул. Таким чином, внутрішнє поле буде мати певну величину, меншу за , причому в кожному діе­лек­трику – свою.

У результаті накладання цих двох полів результативне поле в діе­лек­т­рику послаблюється, причому в кожному діелектрику на іншу величину.

 

(50) Покажемо, що поляризованість діелектрика дорівнює по­верх­невій густині індукованих на його поверхнях зарядів (поляризаційних зарядів).

Уявімо собі діелектрик як один великий диполь, заряд якого і плече (мал. 37, в). Тоді його дипольний момент буде і по­ля­ри­зо­ва­ність згідно з означенням

(51) Покажемо, що електричне поле послаблюється в діелектрику в ра­зів.

 

З мал. 37, в бачимо, що напруженість результативного поля в діе­лек­т­ри­ку

 

Але, оскільки поле створене поляризаційними заря­дами з по­верх­невою густиною то це поле, створене двома зарядженими пло­щинами. Тому

 

 

Поляризованість діелектрика ми виразимо через сумарну на­пруженість поля всередині діелектрика згідно з рівністю (5) і під­ста­вивши цю рівність в останню, дістанемо:

 

 

звідки

 

(6)

 

Отже, відносна діелектрична проникність показує, у скільки разів електричне поле послаблюється у діелектрику.

 

(52) Установимо зв'язок між вектором поляризації та вектором елек­трич­ної індукції.

Згідно з рівнянням (5), вектор поляризації

 

 

де – напруженість поля в діелектрику, а вона, як відомо, пов’язана з вектором електричної індукції рівністю

 

 

Дістанемо після підстановки

 

 

(53) Установимо, який вигляд мають співвідношення елек­тро­ста­тики в діе­лек­трику.

Вектор електричної індукції з врахуванням (6)

 

 

закон Кулона:

 

 

Теорема Остроградського–Гауса для вакууму:

 

 

Тоді в діелектрику

 

 

або

 

 

Отже, щоб із співвідношень електростатики для вакууму отри­ма­ти спів­від­но­шення для діелектрика, слід формально зробити заміну на

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.