Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1. Електричний зарядМіністерство освіти і науки України

Юрій Угрин, Роман Пелещак, Володимир Штим

Опис елек­тро­маг­нетних явищ способом розв’язування задач


Юрій Угрин, Роман Пелещак, Володимир Штим. Опис елек­тро­маг­нетних явищ способом розв’язування задач.

Рекомендовано до друку:Рекомендовано до друку Міністер­ством освіти і науки України (протокол № 1/11 – 12205 від 30.07. 2013 р).

Основу цього посібника складає матеріял з курсу за­га­льної фізики, частина «Електрика та магнетизм». Текст пред­став­ле­ний у вигляді задач, розв’язки яких базуються на означеннях, постулатах та результатах попередніх задач. Всі фізичні означення покласифіковані на означення фізичних явищ, фізичних величин, фізичних понять, фізичних сис­тем і приладів.

Посібник призначений для студентів які навчаються за напрямом підготовки «фізика».

 

Рецензенти:

Завідувач кафедри фізики Південноукраїнського національного педа­го­гі­чного університету імені К. Д. Ушинського, професор, доктор фізико-матема­тич­них наук Гохман О. Р.

Завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки Запорізького націона­ль­но­го технічного університету,доктор фізико-матема­тич­них наук,професор Погосов В.В.

Декан Інституту фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка доктор фізико-матема­тич­них наук,професор Бойчук В.І.

Відповідальний за випуск:професорПелещак Р.М.


Зміст

Передмова………………………………………............................
Розділ І. Електростатика……………………..………………...
Тема 1. Електричний заряд………………………………………
Тема 2. Закон Кулона……………………………...……………..
Тема 3. Електричне поле і його напруженість………………….
Тема 4. Принцип суперпозиції електричних полів…………..…
Тема 5. Диполь…………………………………….……………...
Тема 6. Потік електричної індукції. Теорема Остроградського–Гауса…………………………………  
Тема 7. Обчислення напруженостей електричних полів на основі теореми Остроградського–Гауса………..….  
Тема 8. Потенціял електростатичного поля…………………….
Тема 9. Потенціяльність електростатичного поля……………...
Тема 10. Зв'язок між напруженістю і потенціялом……………..
Тема 11. Провідник в електричному полі……………………….
Тема 12. Діелектрик в електричному полі………………………
Тема 13. Електричне поле на межі середовищ………….............
Тема 14. Електроємність……………………….……...................
Тема 15. Конденсатори…………………………………………...
Тема 16. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів. Енергія електричного поля……………………………  
Розділ ІІ. Постійний електричний струм та контактні явища в металах та напівпровідниках………...….  
Тема 1. Електричний струм та його характеристики: сила та гус­тина струму…………………………………………  
Тема 2. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника………...
Тема 3. Електрорушійна сила. Закон Ома для ділянки кола з ЕРС. Закон Ома для повного кола………………………  
Тема 4. Правила Кірхгофа………………………..………………
Тема 5. Робота і потужність струму…………………..…………
Тема 6. Класична теорія електропровідності металів ………....
Тема 7. Провідність напівпровідників.………………………….
Тема 8. Контактні явища в металах…………………………...…
Тема 9. Явища в контактах двох напівпровідників та напівпровідника з металом……………………...………  
Тема 10. Термоелектричні явища………………………………..
Тема 11. Електричний струм у вакуумі……………….................
Тема 12. Електричний струм у рідинах……………….................
Тема 13. Контактні явища між металами та електролітами……
Тема 14. Електричний струм в газах. Плазма…………………..
Розділ ІІІ. Магнетне поле….……………………..………..…...
Тема1. Закон Ампера. Індукція магнетного поля. Провідник зі струмом в магнітному полі.……………………………..  
Тема 2. Закон Біо-Савара-Лапласа. …..………………....………
Тема 3. Циркуляція і потік вектора індукції магнетного поля…
Тема 4. Сила Лоренца…………………………………………….
Тема 5. Електромагнетна індукція………………………………
Тема 6. Магнетне поле в речовині……………………………….
Розділ IV. Електричні коливання і електромагнетні хвилі
Тема 1. Змінний струм……………………………………………
Тема 2. Електричні коливання……………………………..……
Тема 3. Електромагнітне поле. Струми зміщення…………….
Додатки…………..………………………………………………..
Список задач…….………………………………………………...
Алфавітний покажчик означень фізичних явищ, фізичних понять, фізичних величин, систем й приладів…..……………  
Іменний покажчик………………………………………………...
Література………………………………………….……………...

Передмова

 

Нема сумніву в тому, що кожен з нас в процесі навчання мав проблему, яка полягала в тому, що ми змушені читати якийсь текст, але невідомо з якою метою, а точніше відомо, – з якою – з метою його вивчення, проте ця мета здавалася нам надто неприродною. Дійсно, читати щось тільки тому, що це «щось» слід вивчити – дуже нудне заняття. Значно цікавіше шукати відповіді на конкретні питання.

Саме з метою зміни пізнавальної частини мотивації навчання фізики, ми зробили спробу укласти програмний матеріал з курсу електромагнетизму інакше, а саме, розділивши його на конкретні за­дачі. Базою для роз­в’язання цих задач служать означення, постулати та попередні за­дачі. Своєю чергою, всі означення по класифіковані на: 1) означення фізичних явищ чи процесів; 2) означення фізичних понять; 3) означення фізичних величин та 4) озна­чен­ня фізичних систем чи приладів. Задачі мають суцільну нумерацію. Крім того, в кінці підручника дано перелік усіх означень та задач і вказано сто­рінку. Тому, якщо ви шукаєте відповідь на якесь питання, то зо­рієн­тувавшись до якої теми ця проблема могла б належати, шукаєте від­повідну задачу з переліку задач. Так само можна знайти і будь-яке означення.

Саме задачі складають основний матеріал посібника. Тут задачі – це те, що традиційно називають фактичним матеріалом, причому поняття задачі є досить широким – це і виведення формули, і до­ве­дення певного твердження, отриманого як теоретичним, так і експе­риментальним шляхом, і доведення існування якогось явища чи процесу, а також роз’яснення методики конкретного експери­менту.

Суцільною нумерацією задач ми підкреслюємо умовність поділу електромагнетизму (як і всієї фізики і будь-якої науки) на частини, розділи та теми. Насправді, електромагнітні явища чи будь-які явища природи не слідують цьому нашому поділу, який ми зробили дещо штучно для того щоб полегшити їх сприйняття. Будь-яке явище природи – це сукупність (чи система) багатьох, а можливо і всіх явищ з цього нашого штучного переліку явищ. Наприклад, блискавка – це явище оптичне, електростатичне, магнетне, теплове і механічне вод­ночас. Насправді наука не поділяється на частини, розділи, параграфи і т. д., вона єдина і всеохоплююча, а цей поділ, очевидно, виник через те, що людина неспроможна осягнути науку всю і одразу.

У посібнику дуже рідко трапляється нумерація формул. Вияв­ля­є­ться, що вона і не потрібна, бо формула, на яку спираємось, є резу­ль­татом однієї з попередніх задач, тому посилання відбувається на цей результат, тобто на задачу.

Звертаємо вашу увагу і на те, що не обов’язково певну тему по­чи­нати читати з початку, тобто з означень, можна починати і з за­дач, а до означень чи постулатів повертатись при потребі. Деякі задачі мож­на читати виокремленими з контексту, а деякі – ні, оскільки вони базуються на результатах попередніх задач.

У цьому посібнику ви також можете знаходити відповіді на ті питання, які у вас виникли в ході читання підручників, наприклад ви не змогли з’ясу­вати чому дрібні предмети притягаються до наелек­т­ризованих тіл. Тоді при­пускаючи, що це явище електростатичне в переліку задач розділу І знаходите задачу під номером 17: «поясніть явище притягання дрібних частинок до на­електри­зо­ва­них тіл». Тут же вказана сторінка на якій є розв’язок цієї задачі.

Очевидно також, що не варто пропускати якісь задачі, але, якщо вже це робите, то слід це робити розумно, тобто логічно чи інтуїтивно переконатися, що ця задача є «тупиковою», тобто такою, на якій не базуються інші задачі в межах цього посібника.

Звертаємо вашу увагу на те, що в цій книзі написання деяких фізичних термінів може бути не звичним проте, очевидно, що якщо є «магнетизм», «магнетик», «магнетит» то має бути і «магнетне поле», або якщо є «матерія» чи «потенція» то має бути «матерял» чи «по­тен­ціял». Для написання фізичних термінів ми послуговувалися слов­ни­ком фізичної лексики за авторства В. Козирського та В. Шен­де­ров­сь­кого, виданому в 1996 році.


Розділ І. Електростатика

Тема 1. Електричний заряд

 

Фізичні поняття

· Електричний заряд –це електрична властивість речовини (так як ма­са є гравітаційною та інерційною властивістю речовини). Понят­тя елект­ричного заряду є одним з фундаментальних понять електро­магнетизму.

· Елементарний заряд– це найменший відомий на нинішній день заряд у природі.

 

Фізичні величини

· Електричний заряд,будучи фізичним поняттям, водночас є фізич­ною величиною. Позначається буквою і вимірюється в Ку­ло­нах (Кл). Зміст цієї величини вимірювання буде зрозумілим після ознайомлення з такою фізич­ною величиною, як сила електричного струму.

· Лінійна, поверхнева чи об’ємна густина заряду –це від­но­шення заряду відповідно до відстані, площі чи об’єму, в якому він є (позначення від­по­відно ).

 

 

Постулати

Ø Закон збереження електричного заряду:алгебраїчна сума за­ря­дів, які виникають на всіх тілах, що беруть участь у певному про­цесі, дорівнює алгебраїчній сумі зарядів, яка була на цих тілах до по­чатку цього процесу.

Прикладами таких процесів є: тертя бурштину до шерсті, заряд­ження електрофорної машини, хімічні та ядерні реакції.

Ø Принцип інваріянтності заряду:величина заряду не залежить від того, у якій інерційній системі відліку він виміряний (інак­ше ве­личина заряду не залежить від його швидкості).

ØПринцип квантованості заряду:будь-який заряд складається з цілого числа еле­ментарних зарядів.

 

Задачі

 

(1) Вкажемо на один з методів перевірки принципу інваріянтності за­ряду.

 

Для того, щоб перевірити цей принцип, можна порівняти вели­чи­ну заряду електрона в атомах, де вони рухаються з різними швид­ко­стями. Для цього вимірюють ступінь електронейтральності цих ато­мів. Дійсно, якщо би заряд електрона залежав від його швид­кості, наприклад, збільшувався б зі збільшенням швидкості, то в тих ато­мах, де електрони рухаються з більшою швидкістю, електронейтра­льність порушувалася б сильніше, ніж у тих, де електрони рухають­ся повіль­ніше. Оскільки подібної чи будь-якої іншої зміни електро­ней­тральності не зафіксова­но (принаймні до швидкостей, що дорів­нюють половині швидкості світла у вакуумі), то можна стверджувати, що величина заряду електрона не залежить від його швидкості.

 

(2)Покажемо, що сила гравітаційного притягання електрона до ядра в атомі водню не спроможна втримати електрон в атомі, тому по­вин­на існувати ще одна сила негравітаційної природи.

Справді, оскільки ядро атома водню – це протон, то сила гра­ві­таційної взаємодії між протоном і електроном

 

 

Знайдемо енергію йонізації атома Е як роботу, яку слід виконати проти сил притягання до ядра, щоб перенести електрон з точки, що на відстані від ядра, у нескінченність. Оскільки це робота змінної си­ли, то

 

 

Порахуємо, за якої температури атом водню буде йонізований, тобто його енергія теплового руху, що дорівнює , до­рівнюватиме енергії йоні­зації

 

 

звідки

 

К,

 

що означає, що практично за всіх температурах водень повинен бути йоні­зованим, чого, насправді, немає.

Ця суперечність спонукає нас думати, що крім гравітаційної сили мусить існувати ще якась, значно більша сила, яка притягає електрона до ядра. Це сила електричного притягання. І існує вона завдяки тому, що електрон і протон, крім маси, мають ще одну властивість, яка називається електричний заряд, або коротко – заряд.

(3)Установимо, який заряд на сьогодні є елементарним.

Оскільки найменший експериментально встановлений (на сьо­год­ні) за­ряд у природі – це заряд електрона ( Кл) то є всі підстави вва­жа­ти його елементарним електричним зарядом. З іншого боку, теорія кварків стверджує, що електрон складається з двох кварків з зарядами та , даючи сумарно заряд . Проте, доки це не встановлено експериментально, ми не можемо ствер­джу­вати, що заряд кварка є елементарним зарядом. Таким чином, будемо вважати, що елементарним зарядом є заряд електрона.

 

Тема 2. Закон Кулона

 

Фізичні поняття

· Точковий заряд – це заряджене тіло, розмірами якого можна знехту­вати в умовах певної задачі.

Постулати

Ø Закон Кулона:два точкові заряди взаємодіють з силою прямо про­пор­ційною до величини цих зарядів та обернено пропорційною до квадрата від­стані між цими зарядами, і спря­мо­ваною вздовж прямої, що їх з’єднує

 

(1)

 

У цьому аналітич­ному тлумаченні за­кону Кулона – це одиничний век­тор, спрямований від одного заряду до іншого (мал. 1 (а)).

Закон Кулона мож­на подати і так:

(2)

 

де – вектор, що з’єднує заряди (мал. 1 (б)).

Очевидно, що закон Кулона у формі (1) цілком тотожний закону Кулона у формі (2). Справді напрям вектора у першому та дру­го­му записі одна­ко­вий: він спрямований туди ж, куди і вектор чи якщо заряди одной­мен­ні, і протилежний до нього, якщо заряди різ­нойменні. Щодо модуля вектора то він однаковий в обидвох фор­мулах запису і становить:

 

 

Задачі

 

(4)Установимо одиницю фізичної величини k.

 

Із закону Кулона маємо

 

 

тому

 

 

Часто сталу k представляють через іншу сталу, а саме

 

 

де – електрична стала.

Бачимо, що одиниця електричної сталої обернена до одиниці сталої k, тобто

 

 

(5)Вкажемо на ідею визначення електричної сталої

 

Електричну сталу можна визна­чити із закону Кулона, експе­ри­мен­тально вимірявши силу взаємодії між двома точковими (або ку­лястими) за­рядами. Це можна зробити за до­по­мо­гою тих са­мих кру­тиль­них терезів, якими Генрі Ка­вен­діш ви­мі­ряв гра­ві­та­ційну сталу. На мал. 2 схематично показано вид згори на крутильні терези. Якщо до заряду під­нести зак­ріп­ле­ний заряд того ж знаку, то нитка те­резів за­кру­титься на кут , який, як відомо, є пропорційним до мо­менту сили кручення , де – коефіцієнт пропорційності, який для кожного приладу є відо­мим.

Коли момент сили кручення нитки зрівняється з моментом сили відштовхування зарядів, кулька зупиниться. Умова рівності цих мо­ментів сил

 

 

З цієї рівності отримаємо:

 

 

Усі величини у правій частині рівності можна виміряти експе­ри­мента­льно.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.