Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 13. Електричне поле на межі середовищЗадачі

(54) На основі властивості потенціяльності електричного поля до­ве­де­мо, що при переході з одного діелектрика в інший тан­ген­ці­а­льна (до­тич­на) складова вектора напруженості не зміню­ється, а така ж складова вектора індукції змінюється пропор­ційно до діелек­трич­ної проник­но­сті.

Побудуємо на межі діе­лектрика пря­мо­кут­ний замкнений контур нескін­ченно малих роз­мірів (мал. 38) і застосуємо умо­ву потен­ці­яль­но­сті елек­тричного поля

 

 

Починаємо інтегрування з точки О. Ос­кі­ль­ки прямокутник не­с­кі­н­ченно ма­лий, то інтег­рування зводиться до до­да­вання скінченної кіль­кості до­да­н­ків. Остання рівність буде виглядати так:

 

де знак плюс ставиться тоді коли напрям обходу контура співпадає з додатнім напрямом осі і мінус – коли вони протилежні. Після спро­щень

 

 

або

 

 

Але і – це дотичні (тан­ге­нціяльні) складові век­то­ра в кож­ному з діелек­т­ри­ків, тому по­значимо їх від­по­відно і і останню рів­ні­сть напишемо так:

 

(1)

 

Зі співвідношення маємо

 

(2)

 

або

 

(55) На основі теореми Остроградського–Гауса доведемо, що при пере­ході з од­но­го діелектрика в інший нормальна складова вектора електричної індукції раптово змінюється на вели­чи­ну поверхневої густини вільних зарядів на межі середовищ.

Виділимо на межі середо­вищ об­ласть, обмежену кубом, грані якого Очевидно, що в межах цього нес­кін­чен­но малого куба поле можна вва­жа­ти од­но­рід­ним.

Знайдемо потік вектора індукції че­рез поверхню куба як суму потоків через його грані.

З мал. 39 бачимо, що пото­ки через бічні взаємно-проти­леж­ні грані одна­ко­ві за вели­чи­ною і протилежні за знаком, то­му потік через поверхню куба – це потік через його основи. Ці по­токи та­кож про­ти­лежні за знаком, але во­ни різні за вели­чи­ною. За тео­ре­мою Остроградського–Гауса

 

 

де – поверхнева густина ві­ль­них зарядів на межі середовищ.

З цієї рівності

 

 

або

 

(3)

 

що означає, що на межі середовищ нормальна складова вектора раптово змінюється на величину Якщо вільних зарядів немає, то, як видно з останнього рівняння, нормальна складова вектора не змінюється, тобто

 

(4)

 

У цьому випадку для векторів напруженості маємо співвідношення:

 

 

тобто нормальна складова вектора напруженості змінюється обер­не­но пропорційно до діелектричної проникності. Дійсно

 

(5)

 

(56) Доведемо, що вектор напруженості завжди нормальний до межі провідника з діелектриком.

Нехай перше середовище – це діелектрик, а друге – провідник. Оскільки в провіднику поле відсутнє, то і З рівностей (1) і (3) відповідно маємо: і що означає, що вектор напруженості в першому середовищі (діелектрику) є нормальним до межі середовищ. Зауважимо, що в цьому випадку не може дорів­ню­вати нулеві, бо на поверхні провідника в електричному полі обов’язково є індукований вільний заряд.

 

(57) Виведемо закон заломлення силових ліній на межі двох ді­е­лек­т­ри­ків.

З рівності (5) видно, що при , а з рівності (1) що свід­чить про те, що век­тор у двох сере­до­ви­щах має різ­ний нап­рям, тобто си­ло­ві лінії за­лом­лю­ються на межі середовищ (мал. 41). Установимо закон цього за­лом­лення.

З ма­люнка видно, що

 

 

Враховуючи, що а

 

 

маємо:

 

Порівнюючи цей закон заломлення силових ліній з відомим за­ко­ном залом­лення світла: бачимо, що на відміну від світла, яке за переходу в се­редовище з більшим показником залом­лення за­ломлюється до нормалі, лінії нап­руженості за переходу в се­ре­довище з бі­льшою діелек­трич­ною про­ник­ні­стю за­ломлюються від нормалі.

 

(58)Пояснимо принцип електрофото­гра­фу­вання (ксерографія).

Процес електрофотографування мож­на по­ді­лити на чотири етапи (мал. 42).

1. Заряджання фотопровідника. Провід під нап­ругою приблизно +5000 В за­ряджає фото­про­відник-речовину, яка в тем­ноті є діелект­ри­ком, а при освітленні стає про­відником. На межі металу і фото­провід­ника ви­никає інду­кований нега­тив­ний за­ряд.

2. Освітлення фотопровідника відбитим від тек­сту світлом. При цьому у фото­про­від­нику ви­никають вільні елек­трони і дірки, які ру­ха­ю­чись у про­тилежних напрямах, ней­тра­лі­зу­ють заря­ди в міс­ці освітлення.

3. Нанесення на фотопровідник нега­тивно за­рядженої фарби. При цьо­му фарба при­тя­гу­є­ться до областей, де залишився пози­тив­ний заряд (неосвіт­лені області).

4. Прикладання позитивно заряд­же­ного па­перу до розфарбованого фотопро­відника.

Цей спосіб копіювання винайшов в 1937 році американський ви­нахідник Честер Кар­л­сон. Назва «ксерокопія» походить від назви компанії “Xerox”, яка одна з перших розпо­чала масове виготовлення копіювальних машин.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.