Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 14. ЕлектроємністьФізичні величини

· Електроємність відокремленого про­відника –це відношення зміни заряду про­відника до зміни його потенціялу, яка спри­чинена цією зміною заряду (позначен­ня С).

 

(1)

 

Якщо провідник був незаряджений, то його ємність очевидно о­зна­чається так

 

(2)

 

Фізичні системи й прилади

· Конденсатор –система двох електрично ізольованих один від одного про­від­ників.

 

Задачі

(59) Покажемо, що потенціял відокрем­ле­ного провідника про­пор­ційний до його заряду.

Відомо, що будь-який про­відник, заряджений чи ні, є екві­по­тен­ціяльний, що означає, що потенціял у всіх його точках од­наковий (задача 46). Крім то­го відомо, що заряд розміщується ли­ше на поверхні про­від­ника (задача 44).

На основі принципу дода­вання по­тен­ціялів, потенціял у будь-якій точці провід­ника буде дорівнювати сумі по­тенціялів, створених еле­мен­тами заряду :

 

 

де – поверхнева густина заряду на провіднику, – площа поверхні про­відника.

Але поверхнева густина заряду пропорційна до величини заряду , тобто або , де – коефіцієнт, який не обов’язково є сталим, а може і залежати від . Тому

 

 

Оскільки вираз – це чис­ло, то

 

(60) Покажемо: якщо поблизу про­від­ни­ка розмістити ін­ший про­відник, то його єм­ність збільшиться.

На мал. 43, (а) показано відо­кремлений заряджений про­відник і його поле. Якщо по­близу цього провідника розмістити інший не­заряджений про­відник, то внаслідок виник­нен­ня на ньому інду­ко­ваного заряду поле між про­відниками підсилюється, а за ними по­слаб­лю­ється, тому заряд на першому про­віднику пере­роз­по­ді­ли­ть­ся (мал. 43, (б)). Щодо по­тен­ціялу в будь-якій точці пер­шого провід­ника (пам’я­таємо, що він всюди одна­ковий), то бачимо, що згідно з прин­ци­пом додавання потен­ці­я­лів, його ал­ге­браїчна сума зменшиться і єм­ні­сть згід­но з її означенням зросте. Очевидно, що цей ефект збільшення єм­ності провідника під впливом іншого про­відника буде тим бі­ль­ший, що ближче будуть один до од­но­го ці провідники і що більші їхні площі будуть розта­шо­вані од­ні навпроти од­них. Оскільки така система двох про­від­ників – це кон­ден­сатор, то ба­чимо, що ємність конденсатора може бу­ти знач­но більшою за ємність ві­до­крем­леного провідника.

(61)Установимо вираз для електроємності провідної кулі та сфери і об­чи­слимо ємність Землі.

Якщо кулі надати заряду , то її потенціял буде , причому він буде од­наковий в усіх точках кулі (задача 45). Найлегше нам знайти потенціял у центрі кулі. Оскільки заряд розміститься на поверхні кулі (задача 44), то потенціял у її центрі створюється зарядом її поверхні. Кожен елементарний заряд по­вер­хні створює у центрі кулі потенціял , де – ра­діус кулі, а весь заряд кулі ство­рює потенціял

 

 

Згідно з означенням ємності

 

 

Щодо сфери, то заряд на сфері розміститься так само, як і на кулі і потенціял всередині сфери буде такий самий, як і всередині кулі, тому ємність сфери така ж, як і ємність кулі такого ж радіуса.

Якщо сфера заповнена діелектриком з діелектричною про­ник­ні­стю , то очевидно її ємність:

 

 

За цією формулою ємність Земної кулі

 

Тема 15. Конденсатори

Задачі

(62)Установимо вираз для ємності плоского кон­ден­са­тора.

Згідно з означенням ємності

 

 

де – різниця потенціалів між обкладками кон­ден­сатора (мал.. 44), яка за формулою зв’язку між нап­руженістю і потенціялом може бути пред­став­лена як Своєю чергою напруженість елек­три­чного поля між об­кладками конденсатора до­рівнює як напруженість поля двох нескін­чен­них пло­щин. Отже

 

де – площа однієї з обкладок.

 

(63) Установимо вираз для єм­ності ци­лін­дричного кон­денсатора дов­жи­на якого значно бі­льша за радіуси ци­лін­дрів.

 

Спочатку встановимо ви­раз для по­тен­ціялу будь-якої точки між двома ци­лін­дра­ми (мал. 45). Для цього встановимо вираз для на­пру­женості поля. Напру­же­ні­сть по­ля в цій точ­ці, створена зов­нішнім цилін­дром згідно з теоремою Остро­град­сь­ко­го–Гау­са до­рів­нює нулеві, бо потік на­пру­же­но­сті електричного поля зов­ніш­нього ци­лін­дра дорівнює нулеві то­му, що під цією по­вер­х­нею немає елек­три­чних зарядів. У ре­зуль­та­ті напру­же­ні­сть поля між циліндрами – це на­пруже­ні­сть, ство­рена внутрішнім ци­лін­дром, і за тією ж теоремою Ост­роградського –Гауса (за­дача 28)

 

 

З формули зв’язку напруженості і потенціялу знайдемо потенціял у цій же точці:

 

 

звідки

 

 

Сталу інтегрування К знайдемо з умови тоб­то приймаємо потенціял одного з циліндрів, а саме зовнішнього за нуль. Після підстановки маємо і вираз для потенціялу набирає вигляду:

 

 

звідки потенціял зовнішнього циліндра щодо внутрішнього:

 

 

Тепер можемо написати і вираз для ємності:

 

 

Очевидно, що ця формула правильна і для коаксіального кабеля.

Розглянемо випадок коли відстань між циліндрами значно менша за їхні радіуси.

Скориставшись з наближеної формули для обчислення лога­ритма, а саме, що за близьких значень і : ма­ти­мемо

 

 

Врахувавши те, що це площа однієї з обкладок і остаточно маємо:

 

 

як і для плоского конденсатора.

 

(64)Доведемо, що за паралельного з’єд­нання двох чи більше кон­ден­са­торів ємність цієї ділянки кола дорівнює сумі єм­ностей окремих кон­денсато­рів.

Будемо розглядати цю ді­лянку кола як один великий кон­денсатор з двома ізольова­ни­ми один від одного про­від­ни­ка­ми А і В (ці про­відники обведені на мал. 46 замкнутими штрихо­ва­ними лініями).

Згідно з означенням ємно­сті, єм­ні­сть цього конденсатора:

 

 

де – заряд на одній з обкладок цього вели­кого конденсатора, – різниця потен­ція­лів між його обкладками. Вра­ховуючи оче­видні факти, що і діста­не­мо:

 

 

За більшої кількості конден­саторів нічого не зміниться, тому

 

(65)Покажемо, що ємність конденсатора будь-якої форми за умо­ви, що від­стань між його обкладками є знач­но меншою за їхні розміри, дорівнює ємності плоского конденсатора з такою ж площею обкладок і відстанню між ними.

Уявімо конденсатор будь-якої форми як систему паралельно з’єд­на­них плоских еле­мен­тарних конден­сато­рів з площею обкладок (мал. 47). Оскільки відстань між об­клад­ками ма­ла, поле в межах одного еле­мен­тар­ного кон­ден­сатора мож­на вважати однорід­ним. Тому єм­ні­сть кожного елементар­ного кон­денсатора – це ємність плоского кон­ден­сатора

 

 

За паралельного з’єднання ємності до­да­ються, тому

 

 

(66)Доведемо, що за послідовного з’єднання двох чи більше кон­ден­са­то­рів обернена ємність цієї ділянки кола дорівнює сумі обернених єм­ностей окремих конденсаторів.

Якщо в цьому випадку одному кон­денсатору надати заряду , то та­кий са­мий за­ряд буде індукований на всіх кон­ден­са­торах (мал. 48). Ба­та­рею послідовно з’єд­наних кон­ден­са­то­рів розглядатимемо як один кон­ден­сатор із зарядами обкладок та (поля зарядів усіх інших обкла­док ком­пен­су­ють одне одного).

За означенням ємності, єм­ні­сть бата­реї

 

 

За тим самим озна­ченням ємності

 

 

і тоді

 

 

звідки маємо

 

 

(67)Установимо вираз для ємності двохпровідної лінії, тобто сис­теми двох паралельних проводів довжиною радіусами відстань між осями яких причому розглянемо прак­тичний випадок коли .

Спочатку знайдемо вираз для напруженості електричного поля, ство­ре­ного одним з проводів у будь-якій точці на прямій, що з’єднує два проводи, що на від­стані х від одного з них (мал. 49). Для цього скористаємося виразом для напруженості поля рівномірно заряд­женого циліндра (за­дача 27) (зауважимо, що практична рівно­мір­ність розподілу заряду на проводі забез­пе­чується умовою ), яка в нашому випадку буде мати вигляд:

 

 

Підставивши в ос­танню рівність вираз для по­вер­х­не­вої густи­ни заряду на циліндрі де – висота ци­ліндра, а в нашому ви­падку до­віль­на довжина ділянки двохпровідної лінії, дістанемо

 

 

Другий провід, очевидно, створює у цій точці напруженість поля

 

 

Тому сумарна напруженість поля в цій точці

 

 

Підставивши у цей вираз дістанемо

 

 

звідки інтегруванням установимо залежність потенціялу від відстані :

 

Сталу К знайдемо з умови що означає, що за нуль по­тен­ці­ялу приймемо потенціял на поверхні одного з проводів. Діста­немо а після підстановки цього виразу в отриману залежність :

 

 

Маючи цю залежність можемо визначити потенціял на по­вер­хні другого проводу, тобто потенціял за умови

 

 

Оскільки потенціял першого проводу ми прийняли за нуль, то ця величина є різницею потенціалів між проводами, тому згідно з озна­ченням ємності

 

 

Ємність, що припадає на одиницю довжини лінії

 

 

(68)Установимо вираз для ємності од­но­провідної лінії дов­жи­ною і ра­ді­у­сом проводу що знаходиться на висоті над землею.

Застосуємо метод дзеркальних зобра­жень. Згідно з цим методом, електричне по­ле, створене зарядженим проводом та інду­кованим зарядом на поверхні землі, співпа­дає з електричним полем, створеним двома про­во­дами з однаковими за вели­чиною та проти­лежними за знаками зарядами (мал. 50).

Тому застосуємо вираз для різниці по­тенціялів між двома проводами (задача 67):

 

 

Але нас цікавить різниця потен­ці­ялів між проводом та землею і вона, очевид­но, дорівнює половині різниці потенція­лів між проводом і його зображенням. Тоді, враху­вавши це за означенням єм­но­сті,

 

 

Ємність одиниці довжини проводу:

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.