Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перегляд судового рішення ВСУПерегляд судових рішень у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

З цих підстав можуть бути переглянуті: судові рішення, постанов­лені Верховним Судом України в касаційному порядку; судові рішен­ня, постановлені апеляційним судом як судом першої інстанції, які не були предметом розгляду касаційної інстанції і набрали законної сили; вироки та постанови апеляційного суду, постановлені ним в апе­ляційному порядку, які не були предметом розгляду касаційної ін­станції і набрали законної сили; вироки та постанови місцевих судів, які були предметом розгляду апеляційної інстанції і залишені без змі­ни чи змінені, якщо вони не були предметом розгляду касаційної ін­станції; вироки та постанови місцевих судів, які не були предметом розгляду апеляційного суду, набрали законної сили і не були предме­том розгляду касаційного суду за пропуском строку на оскарження чи внесення подання; передбачені законом судові рішення апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку, які не можуть бути предметом касаційного розгляду; передбачені законом судові рішення місцевих судів, які не можуть бути предметом касаційного розгляду (В.Т. Маляренко).

Для перегляду справи достатньо однієї підстави — неправильного застосування кримінального закону або істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону за умови, що вона істотно впли­нула на правильність судового рішення. Перегляд судових рішень з цих підстав з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити стано вище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвали чи по­станови про закриття справи не допускається.

Перегляд судових рішень у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судово­го рішення строком не обмежується. Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.

Клопотання про перегляд судового рішення вправі подавати засу­джений, його захисник чи законний представник, прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої, апеляційної чи касацій­ної інстанції, Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівнені до них прокурори та їхні заступники в ме­жах їхніх повноважень — незалежно від їхньої участі в розгляді спра­ви судом, а також інші особи, якщо таке право надано їм законодавчи­ми актами України. Главою 32 КПК не передбачено вимог до форми та змісту клопотання про перегляд судового рішення в порядку виключ­ного провадження.

Суддя, який розглядає клопотання про перегляд судового рішен­ня, вправі витребувати справу із суду.

Подання про внесення на судовий розгляд клопотання про пере­гляд судового рішення, мають право вносити судді касаційного суду в кількості не менше п'яти осіб.

На підставі подання, підписаного не менше як п'ятьма суддями ка­саційного суду, клопотання про перегляд судового рішення справа призначається до судового розгляду.

Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо перегляду судового рішення у зв'язку з неправильним застосуванням кримі­нального закону та істотним порушенням вимог кримінально-проце­суального закону, які істотно вплинули на правильність судового рі­шення, розглядається на спільному засіданні судових палат Верхов­ного Суду України, уповноважених законом на розгляд кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційно­му порядку.

Спільне засідання судових палат є правомочним при наявності не менше двох третин складу кожної з палат. Головує на засіданні голова судової колегії в кримінальних справах чи інший суддя. Суддя-доповідач доповідає суть клопотання про перегляд судового рішення і подання суддів про його судовий розгляд. Після цього суд заслуховує учасника процесу, який подав клопотання, інших учасників, якщо вони з'явилися у судове засідання, прокурора. Ухвала спільного засі­дання приймається більшістю голосів відкритим голосуванням. Вона складається суддею-доповідачем і підписується головуючим та цим суддею.

Розглянувши подання, суд може: 1) задовольнити подання проку­рора, скасувати судове рішення і направити справу на нове розсліду­вання або на новий судовий чи апеляційний розгляд; 2) скасувати су­дове рішення і закрити справу; 3) змінити вирок, постанову, ухвалу; 4) залишити судове рішення без змін, а подання — без задоволення. 158. Перегляд судових рішень у зв'язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Відповідно до ст. 400-4 КПК, однією з підстав для перегляду судо­вих рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного прова­дження, є встановлення міжнародною судовою установою, юрисдик­ція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобо­в'язань при вирішенні справи судом.

Подання про внесення на судовий розгляд клопотання про пере­гляд судового рішення з цієї підстави мають право вносити судді каса­ційного суду в кількості не менше п'яти осіб.

Клопотання про перегляд судового рішення вправі подавати особа, на користь якої міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, винесено рішення, яким встановлено порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, її захисник чи законний представник. Таке клопотання може бути по­дано протягом одного місяця з дня сповіщення в установленому зако­ном порядку зазначених осіб про набрання рішенням міжнародної су­дової установи статусу остаточного. Переписка з приводу надходжен­ня клопотань про перегляд касаційним судом справ з цими особами не ведеться.

Суддя, який розглядає клопотання про перегляд судового рішен­ня, вправі витребувати справу із суду.

На підставі подання, підписаного не менше як п'ятьма суддями ка­саційного суду, клопотання про перегляд судового рішення справа призначається до судового розгляду. Подання суддів розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, уповно­важених законом на розгляд кримінальних справ за правилами, вста­новленими для перегляду справ у касаційному порядку. Спільне засі­дання судових палат є правомочним при наявності не менше двох тре­тин складу кожної з палат. Головує на засіданні голова судової колегії в кримінальних справах чи інший суддя. Ухвала спільного засідання приймається більшістю голосів відкритим голосуванням. Вона склада­ється суддею-доповідачем і підписується головуючим та цим суддею.

Виконання вироку ,ухвали і постанова суду як стадія кримінального процесу. Питання які можуть бути вирішені у стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду.

Виконання вироку, ухвали і постанови суду як стадія кримінального процесу. Питання, які можуть бути вирішені у стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду.

Вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду — після за­кінчення строку на подання касаційної скарги, внесення касаційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не було внесено по­дання. В разі подачі апеляцій, касаційної скарги чи внесення касацій­ного подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляційною чи касаційною інстан­цією, якщо інше не передбачено КПК.

У тих випадках, коли оскаржено або внесено подання тільки на час­тину вироку або коли засуджено декількох підсудних, а вирок оскар жено чи внесено подання щодо одного з них, вирок в інших частинах або щодо інших засуджених осіб законної сили не набирає до моменту винесення апеляційною чи касаційною інстанцією ухвали.

Обвинувальний вирок виконується після набрання ним законної сили.

До набрання вироком законної сили засуджений, який перебуває під вартою, не може бути переведений в місця позбавлення волі, що знаходяться в іншій місцевості.

Виправдувальний вирок і вирок, що звільняє підсудного від пока­рання, виконуються негайно після проголошення вироку. Якщо під­судний перебуває під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судо­вого засідання.

Ухвала і постанова суду першої інстанції, якщо інше не передбаче­но КПК, набирають законної сили і виконуються після закінчення строку на подачу апеляцій, а ухвала і постанова апеляційного суду — після закінчення строку на подання касаційної скарги, внесення каса­ційного подання. Якщо на ці рішення були подані апеляції", касаційні скарги чи внесено касаційне подання і, якщо їх не було скасовано, то вони набирають законної сили і виконуються після розгляду їх апеля­ційним чи касаційним судом, за винятками, встановленими КПК. Ухвали і постанови апеляційної і касаційної інстанцій набирають за­конної сили негайно після їх оголошення, крім випадків, передбаче­них КПК.

Ухвала і постанова суду, які не підлягають оскарженню, набира­ють сили і виконуються негайно після їх винесення. При виконанні вироку вирішуються питання про:

— звільнення від покарання особи, засудженої за діяння, караність якого законом усунена, і пом'якшення покарання особі, якій призначена міра покарання, що перевищує санкцію нового кри­мінального закону (ст. 405-1 КПК);

— умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та за­міна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням (ст. 407 КПК);

— звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 407-7 КПК);

— звільнення від покарання чи подальшого його відбування за хворобою (ст. 408 КПК);

— звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іс­питового строку (ст. 408-1 КПК);

— скасування звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням, призначеного вироком суду (ст. 408-2 КПК);

— скасування звільнення від відбування покарання вагітних жі­нок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 408-3 КПК);

— заміна штрафу покаранням у виді громадських робіт, виправ­них робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні (ст. 410 КПК);

— тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або переведення його з установи виконання покарань в слідчий ізолятор на гауптвахту Військової служби правопоряд ку у Збройних Силах України — в зв'язку з розглядом справи в суді (ст. 410-1 КПК);

— застосування примусового лікування до засуджених, які є алко­голіками чи наркоманами, та його припинення (ст. 411-1 КПК);

— визначення порядку застосування покарання при наявності де­кількох вироків (ст. 413 КПК);

— розгляд судом клопотань про зняття судимості (ст. 414 КПК);

— питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку (ч.І ст. 409 КПК).

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.90 р. «Про практику застосування судами України процесуаль­ного законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків», яка застосовується з урахуванням внесених до КК та КПК змін та доповнень, не підлягають розгляду в порядку, передбаченому ст. 411 КПК України, питання, які зачіпають суть вироку та погіршу­ють становище засудженого; звужують або розширюють обсяг обвину­вачення; стосуються прогалин і недоліків вироків у частині кваліфіка­ції злочинів, призначення покарання, вирішення цивільного позову.

Відповідно до ст. 411 КПК, питання, пов'язані з виконанням ви­року, вирішуються судом у судовому засіданні за участю прокурора. У судове засідання, як правило, викликається засуджений, а за його клопотанням і захисник. Якщо питання стосується виконання вироку в частині цивільного позову, викликається також при необхідності цивільний позивач і цивільний відповідач. Неявка цих осіб не зупи­няє розгляду справи. При вирішенні судом питання про звільнення від відбуття покарання в зв'язку з хворобою обов'язкова присутність представника лікарської комісії, що дала висновок про стан здоров'я засудженого. Розгляд справи починається доповіддю судді, після чого заслуховуються пояснення осіб, що з'явилися в судове засідання, і думка прокурора. Потім суддя виходить до нарадчої кімнати для ви­несення постанови.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.