Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Процесуальний порядок перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, судом касаційної інстанціїКасаційні скарги, подання передаються судді касаційного суду, який протягом 15 діб з часу їх надходження вирішує питання про ви­требування справи. Справа не витребовується, якщо скарга, подання відповідно до вимог ст. 350, ч. 2 ст. 383, ст. 384, ч. 2 ст. 386, ч. 1 ст. 398 КПК не може бути предметом розгляду суду касаційної інстанції. Суд­дя вправі відмовити у витребуванні справи і тоді, коли із скарги, по­дання та доданих до них судових рішень та інших документів вбача­ється, що підстав для їх задоволення немає. Про прийняте рішення суддя виносить постанову, копія якої надсилається прокуророві чи особі, яка подала скаргу. Цостанова оскарженню не підлягає. Відмова у витребуванні справи не перешкоджає витребуванню справи при по­вторному надходженні подання чи скарги за умови усунення зазначе­них у постанові суду недоліків і якщо вони надійшли в межах строку, визначеного ст. 386 КПК, або не пізніше одного місяця з дня одержан­ня копії постанови про відмову у витребуванні справи.

Одночасно з витребуванням справи за наявності для цього підстав суддя може зупинити виконання судового рішення до розгляду подан­ня чи скарги в суді. Справа з касаційними скаргами і поданнями протягом тридцяти діб після її надходження розглядається касаційним судом у складі трьох суддів. Суд своєю ухвалою вирішує питання про призначення справи до розгляду з обов'язковим повідомленням осіб, зазначених у ст. 384 КПК, або з наведенням відповідних мотивів відмовляє у задо­воленні касаційної скарги, касаційного подання.

Касаційну скаргу, подання після надходження справи до розгляду призначає касаційний суд, про що повідомляє прокуророві, а також особам, зазначеним у ст. 384 КПК, роз'яснює їм, що вони вправі пода­ти заперечення на подання чи скаргу або ж подати власні подання, скарги про перегляд справи у касаційному порядку. Подання чи скар­га призначаються до касаційного розгляду не пізніше двох місяців з дня винесення ухвали про призначення справи до касаційного розгля­ду. Не пізніше як за три дні до розгляду справи в приміщенні касацій­ного суду має бути вивішено оголошення про час і місце розгляду спра­ви. В необхідних випадках за ухвалою касаційного суду розгляд спра­ви може бути перенесено. Про зміну дати розгляду справи суд касацій­ної інстанції заздалегідь повідомляє осіб, які беруть участь у справі.

Справа, що призначена до розгляду з обов'язковим повідомленням прокурора та осіб, зазначених у ст. 384 КПК, розглядається касацій­ним судом у складі трьох суддів за участю прокурора. Касаційні скар­ги і подання розглядаються: колегією суддів палати Верховного Суду України з кримінальних справ; колегією суддів Військової судової ко­легії Верховного Суду України.

Виконавши підготовчі дії, головуючий роз'яснює учасникам судо­вого розгляду їхні права. Після цього головуючий чи один із суддів доповідає суть вироку чи постанови (ухвали), повідомляє ким і в яко­му обсязі вони були оскаржені, викладає основні доводи скарги, по­дання і заперечення інших учасників процесу, якщо вони були пода­ні. Головуючий з'ясовує, чи підтримують свої скарги, подання особи, які їх подали. Неявка учасників процесу на засідання суду не є пере­шкодою для розгляду справи.

На ствердження або спростування доводів, викладених у скарзі або поданні, особи, що їх подали, мають право подати до касаційного суду документи, яких не було в справі. Нові матеріали не можуть отриму­ватися шляхом проведення слідчих дій. Особа, яка подала нові матері­али, повинна вказати, яким шляхом вони були одержані та яке зна­чення вони мають для вирішення справи. Нові матеріали можуть бути витребувані також касаційним судом.

Нарада суддів касаційної інстанції провадиться з додержанням ви­мог, передбачених ст.ст. 322 і 325 КПК.

Відповідно до ст. 395 КПК, касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого.

Якщо задоволення скарги чи подання дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги або щодо яких не внесено подання, касаційний суд зобов'язаний прий­няти таке рішення.

Результати розгляду справи судом касаційної інстанції:

1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скар­ги чи подання — без задоволення;

2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;

3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;

4) змінює вирок, постанову чи ухвалу.

У разі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний суд виносить ухвалу про закриття касаційного провадження, якщо інши­ми учасниками судового розгляду рішення не було оскаржене в каса­ційному порядку.

Касаційний суд не вправі посилити покарання або застосувати за­кон про більш тяжкий злочин. Обвинувальний вирок, постановле­ний апеляційним чи місцевим судом, ухвалу апеляційного суду щодо вироку місцевого суду може бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжкий злочин або більш суворе пока­рання лише у разі, коли з цих підстав вніс подання прокурор або по­дав скаргу потерпілий чи його представник. Виправдувальний ви­рок, постановлений апеляційним чи місцевим судом, ухвалу апеля­ційного суду щодо вироку місцевого суду може бути скасовано не інакше як за поданням прокурора, скаргою потерпілого чи його представника, а також за скаргою виправданої особи з мотивів ви­правдання.

Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постано­ви є:

1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;

2) неправильне застосування кримінального закону;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого.

Касаційний суд не вправі скасувати виправдувальний вирок або ухвалу, постанову про закриття справи лише з мотивів істотного по­рушення прав обвинуваченого.

Касаційний суд, встановивши обставини, передбачені ст.ст. 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 КПК, скасовує обвинувальний вирок чи поста­нову і закриває справу.

Для виконання ухвали касаційного суду справа надсилається до суду першої інстанції не пізніше п'яти діб після її розгляду або після складання і оголошення мотивованої ухвали.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.