Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Результати розгляду справи в апеляційному суді. Підстави для скасування або зміни вироку чи постановиРезультати розгляду справи в апеляційному суді. У результаті розгляду апеляцій на рішення, зазначені у ч. 1 ст. 347 КПК, апеляційний суд:

1) виносить ухвалу про залишення вироку чи постанови без зміни, а апеляції — без задоволення; скасування вироку чи постанови і по­вернення справи прокуророві на додаткове розслідування або на но­вий судовий розгляд в суд першої інстанції; скасування вироку чи по­станови і закриття справи; зміну вироку чи постанови;

2) постановляє свій вирок, скасовуючи повністю чи частково вирок суду першої інстанції;

3) постановляє свою постанову, скасовуючи повністю чи частково постанову суду першої інстанції.

У результаті розгляду апеляцій на рішення, зазначені у ч. 2 ст. 347 КПК, апеляційний суд:

— виносить ухвалу про залишення ухвали чи постанови без зміни, а апеляції — без задоволення; скасування ухвали чи постанови і повернення її на новий судовий розгляд у суд першої інстанції, а у випадку скасування ухвали чи постанови про закриття спра­ви і повернення її на додаткове розслідування; скасування окре­мої ухвали чи постанови; зміну ухвали чи постанови;

— постановляє свою ухвалу, скасовуючи повністю чи частково ухвалу чи постанову суду першої інстанції.

У разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог і при відсутності апеляцій інших учасників судового розгляду, апеляцій­ний суд виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження.

Апеляційний суд, встановивши обставини, передбачені ст.ст. 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 КПК, скасовує обвинувальний вирок чи поста­нову і закриває справу.

Підставами для скасування або зміни судових рішень, зазначених у ч. 1 ст. 347 КПК, при розгляді справи в апеляційному суді є:

1) однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства;

2) невідповідність висновків суду, викладених у вироку (постано­ві), фактичним обставинам справи;

3) істотне порушення кримінально-процесуального закону;

4) неправильне застосування кримінального закону;

5) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого.

Апеляційний суд не вправі скасувати виправдувальний вирок лише з мотивів істотного порушення прав підсудного. Апеляційний суд не вправі скасувати постанову про незастосування примусових за­ходів виховного або медичного характеру лише з мотивів істотного по­рушення прав особи, стосовно якої ставилося питання про застосуван­ня цих засобів.

Апеляційний суд змінює вирок у випадках:

1) пом'якшення призначеного покарання, коли визнає, що пока­рання за своєю суворістю не відповідає тяжкості злочину та особі за­судженого;

2) зміни кваліфікації злочину і застосування кримінального зако­ну про менш тяжкий злочин;

3) зменшення сум, які підлягають стягненню, або збільшення цих сум, якщо таке збільшення не впливає на обсяг обвинувачення і квалі­фікацію злочину;

4) в інших випадках, коли зміна вироку не погіршує становища за­судженого.

Апеляційний суд змінює постанову про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру у випадках:

1) зміни кваліфікації суспільно небезпечного діяння і застосуван­ня статті КК, яка передбачає відповідальність за менш тяжке діяння;

2) пом'якшення виду примусового заходу виховного чи медичного характеру.

Апеляційний суд скасовує вирок (постанову) і повертає справу на додаткове розслідування у випадках:

1) коли під час дізнання чи досудового слідства були допущені такі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які виклю­чали можливість постановлення вироку чи постанови;

2) якщо є підстави для застосування кримінального закону про більш тяжкий злочин, обвинувачення у вчиненні якого засудженому не пред'являлось, якщо з цих підстав була подана апеляція прокурора чи потерпілого або його представника;

3) якщо є підстави для застосування кримінального закону, який передбачає більш тяжке на відміну від встановленого досудовим слід­ством суспільно небезпечне, діяння, у справах про застосування при­мусових заходів медичного або виховного характеру;

4) якщо при апеляційному розгляді справи встановлено таку одно­бічність або неповноту дізнання чи досудового слідства, які не мо­жуть бути усунені в судовому засіданні.

Апеляційний суд скасовує вирок (постанову) і повертає справу на новий судовий розгляд у суд першої інстанції, якщо при розгляді справи в суді першої інстанції були допущені такі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які виключали можливість по­становлення вироку чи постанови, зокрема, порушення, зазначені в ч. 2 п. 2, 3, 4, 6-10, 13 ст. 370 КПК.

Апеляційний суд скасовує вирок суду першої інстанції і постанов­ляє свій вирок у випадках:

1) необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні такого злочину чи у вчиненні злочину в такому обсязі і від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції;

2) необхідності застосування більш суворого покарання;

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.