Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Касаційне оскарження і внесення касаційного подання на рішення, які не набрали законної сили: порядок, строки та суб'єктиВідповідно до ч. 1 ст. 383 КПК у касаційному порядку можуть бути розглянуті касаційні скарги і касаційні подання на судові рішення, які не набрали законної сили:

1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції;

2) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апе­ляційному порядку.

Касаційні скарги на зазначені судові рішення мають право подати особи, коло яких визначено у ст. 348 КПК, а саме:

1) засуджений, його законний представник і захисник — у частині, що стосується інтересів засудженого;

2) виправданий, його законний представник і захисник — у части­ні мотивів і підстав виправдання;

3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам непов­нолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного харак­теру, — у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

4) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувало­ся питання про застосування примусового заходу медичного характеру;

5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний пред­ставник і захисник — у частині мотивів і підстав закриття справи;

6) обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове роз­слідування, його законний представник і захисник — у частині моти­вів і підстав направлення справи на додаткове розслідування;

7) цивільний відповідач або його представник — у частині, що сто­сується вирішення позову;

8) потерпілий і його представник — у частині, що стосується інте­ресів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

9) цивільний позивач або його представник — у частині, що стосу­ється вирішення позову;

10) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;

11) інші особи у випадках, передбачених КПК.

Касаційне подання має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальний висновок.

Касаційні скарги та подання розглядаються: колегією суддів Судо­вої палати у кримінальних справах Верховного Суду України — на судові рішення, постановлені Апеляційним судом Автономної Респуб­ліки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва та Севастопо­ля, вироки районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів; колегією суддів Військової судової колегії Верховного Суду Укра­їни — на судові рішення, постановлені військовими судами регіонів і Військово-Морських Сил, судові рішення військових судів гарнізонів.

Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у ч. 1 ст. 383 КПК, можуть бути подані протягом одного місяця з моменту проголошення апеляційним судом вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вар­тою, — в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи поста­нови. У випадку подачі касаційної скарги, подання з пропуском вста­новленого КПК строку та при відсутності клопотання про його понов­лення, вони постановою головуючого визнаються такими, що не під­лягають розгляду. У разі пропуску строку на оскарження з поважних причин особи, які мають право на подання касаційної скарги, подан­ня, можуть заявити клопотання перед судом, що постановив оскаржу­ване рішення, про відновлення пропущеного строку. Питання про від­новлення строку вирішується в судовому засіданні судом, який роз­глядав справу. Про день і час розгляду клопотання своєчасно повідом­ляються сторони, неявка яких у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. За результатами розгляду клопотання суд ви­носить ухвалу (постанову), якою відновляє пропущений строк або від­мовляє у його відновленні і визнає касаційну скаргу, подання такою, що не підлягає розгляду. Ця ухвала, постанова може бути оскаржена до суду касаційної інстанції, який має право своєю ухвалою відновити пропущений строк, визнати касаційну скаргу, подання такою, що під­лягає розгляду.

Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у ч. 1 ст. 383 КПК подаються через суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову. При подачі учасником процесу касаційної скарги чи подання безпосередньо до суду касаційної інстанції, скарга або подання направ­ляються Верховним Судом України до апеляційного суду, який постано­вив оскаржуване рішення.

Зміст касаційних скарг і подання повинні відповідати вимогам, за­значеним у ст. 350 КПК. Касаційна скарга, подання повинні містити: 1) назву суду, якому адресується касаційна скарга, подання; 2) особа, яка подає касаційну скаргу, подання; 3) вирок, ухвала чи постанова,

на які подається касаційна скарга, подання, і назва суду, який їх по­становив; 4) вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухва­ли, постанови, та доводи на її обґрунтування; 5) прохання особи, яка подає касаційну скаргу, подання; 6) перелік документів, які додають­ся до касаційної скарги, подання.

До скарги, подання додається стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду, інтересів яких вона стосу­ється. Цей обов'язок не поширюється на засудженого, який перебуває під вартою.

Про надходження касаційної скарги, подання апеляційний суд оповіщає прокурора, інших, зазначених у статті 348 КПК, осіб, інтере­сів яких стосується касаційна скарга, подання, направленням відпо­відних повідомлень та шляхом поміщення оголошення на дошці ого­лошень суду. Протягом п'яти діб з часу поміщення оголошення на дошці оголошень суду, зазначені особи мають право одержати в суді копію касаційної скарги чи подання або ознайомитися з нею в суді. Одночасно з врученням копії касаційної скарги чи подання або з озна­йомленням з ними їм роз'яснюється право протягом п'яти діб з цього часу подати свої заперечення на скаргу чи подання. Засудженому, що утримується під вартою, повідомлення про надходження касаційної скарги чи подання та її копія вручаються через начальника відповід­ної установи. Одночасно йому роз'яснюється право протягом п'яти діб з часу вручення цих документів подати свої заперечення на скаргу чи подання.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.