Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Відновлення справи в зв’язку з ново виявленими обставинами. Судовий розгляд заяви про перегляд справи у зв’язку з ново виявленими обставинамиВідновлення справи у зв'язку з нововиявленими обставинами. Судовий розгляд подання про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Нововиявленими обставинами визнаються:

1) фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також по­казань свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експерта, на яких ґрунтується вирок;

2) зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження у справі;

3) всі інші обставини, які не були відомі суду при винесенні судово­го рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обстави­нами доводять неправильність засудження або виправдання підсудно­го. До цих обставин можна віднести: дані про вчинення злочину ін­шою особою, виявлення живою особи, яка вважалася вбитою, вияв­лення факту неосудності засудженого в момент вчинення злочину, виявлення раніше невідомих учасників злочину, встановлення біль­шого розміру викраденого майна тощо. Фальсифікація доказів, завідомо неправильний переклад, завідо-мо неправдиві показання свідка, потерпілого, завідомо неправильний висновок і пояснення судового експерта, зловживання прокурорів, ді-знавачів, слідчих і суддів є підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження лише в тому разі, коли вони встановлені вироком, що набрав законної сили, а при неможливості постановлення вироку — матеріалами розсліду­вання.

Перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про на­криття справи за нововиявленими обставинами допускається лише протягом встановлених законом строків давності притягнення до кри­мінальної відповідальності і не пізніше одного року з дня виявлення нових обставин.

Днем виявлення нових обставин є день набрання законної сили ви­роком суду щодо свідка, потерпілого, судового експерта, перекладача у зв'язку з дачею ними завідомо неправдивих показань, завідомо не­правильного висновку, пояснень чи перекладу, щодо прокурора, ді-знавача, слідчого, судді у зв'язку з допущеним ними зловживанням, а також щодо інших осіб у зв'язку з фальсифікацією ними доказів, а при неможливості постановлення вироку — день складання прокуро­ром за матеріалами розслідування висновку про наявність нововияв-лених обставин. Днем виявлення нових обставин у вигляді дій певних осіб, які не підпадають під ознаки злочинів, а також інших обставин є день складання прокурором висновку про підтвердження таких обста­вин матеріалами розслідування.

За наявності доказів, які підтверджують, що особа вчинила більш тяжкий злочин, ніж той, за який вона була засуджена, справа може бути відновлена у зв'язку з нововиявленими обставинами тільки про­тягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин.

За наявності доказів, які підтверджують невинуватість засуджено­го або вчинення ним менш тяжкого злочину, відновлення справи за нововиявленими обставинами строками не обмежено.

Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.

Клопотання про перегляд судових рішень вправі подавати проку­ророві учасники процесу, а також інші особи, якщо таке право надано їм законом. Заяви про перегляд справи заінтересовані особи, підпри­ємства, установи, організації і посадові особи подають прокуророві.

Прокурор у всіх випадках, коли йому стануть відомі нові обстави­ни в справі, зобов'язаний особисто або через органи дізнання чи слід­чих провести необхідне розслідування цих обставин.

Про призначення розслідування нововиявлених обставин вино­ситься постанова, і розслідування провадиться за правилами, вста­новленими КПК для проведення досудового слідства.

Закінчивши розслідування нововиявлених обставин, районний, міський прокурор при наявності підстав для відновлення справи на­правляє її разом з матеріалами розслідування або вироком, що набрав законної сили, яким винні у зловживанні або фальсифікації доказів у справі уже засуджені, і своїм висновком_відповідно прокуророві Авто­номної Республіки Крим, прокуророві області, прокуророві міст Києва чи Севастополя, військовому прокурору (на правах прокурора області), який і вирішує питання про принесення подання до апеляційного суду. Справи, в яких вирок винесено апеляційним судом, прокурор Ав­тономної Республіки Крим, прокурор області або прокурор міст Киє­ва, Севастополя, військовий прокурор (на правах прокурора області) направляє Генеральному прокурору України, який вирішує питання про принесення подання до касаційного суду.

Коли прокурор не вбачає підстав для перегляду справи в зв'язку з нововиявленими обставинами, він відмовляє в цьому своєю вмотиво­ваною постановою, про що повідомляє осіб та підприємства, установи, організації, які подали заяви. Ця постанова прокурора може бути оскаржена вищестоящому прокуророві.

Подання про перегляд справи в зв'язку з нововиявленими обстави­нами розглядається апеляційним чи касаційним судом за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку щодо рі­шень, які набрали законної сили.

Подання розглядається колегією у складі трьох професійних суд­дів. Про день розгляду повідомляються учасники процесу. У необхід­них випадках суд вправі викликати їх у судове засідання. У судовому засіданні прокурор обґрунтовує подання. Учасники процесу вправі дати свої пояснення. Рішення приймається у нарадчій кімнаті.

Розглядаючи подання, суд може: 1) задовольнити подання проку­рора, скасувати судове рішення і направити справу на нове розсліду­вання або на новий судовий чи апеляційний розгляд; 2) скасувати су­дове рішення і закрити справу; 3) змінити вирок, постанову, ухвалу; 4) залишити судове рішення без змін, а подання — без задоволення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.