Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Касаційне оскарження і внесення касаційного подання на рішення, які набрали законної сили: порядок, строки та суб'єктиУ касаційному порядку можуть бути перевірені такі судові рішен­ня, які набрали законної сили:

1) вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування примусових заходів виховного або медичного ха­рактеру;

2) інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому про­вадженню у справі;

3) ухвали апеляційного суду, постановлені за цими вироками, по­становами (ухвалами), крім випадків, коли апеляційною інстанцією вказані рішення скасовані, а справу направлено на нове розслідуван­ня або новий судовий розгляд.

Особи, які мають право на касаційне оскарження або внесення ка­саційного подання:

1) засуджений, його законний представник і захисник — у частині, що стосується інтересів засудженого;

2) виправданий, його законний представник і захисник — у части­ні мотивів і підстав виправдання;

3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам непов­нолітній, відносно якого застосовано примусовий захід виховного ха­рактеру — у частині, яка стосується інтересів неповнолітнього;

4) законний представник та захисник особи, стосовно якої вирішу­валося питання про застосування примусового заходу виховного ха­рактеру;

5) обвинувачений, стосовно якого справу закрито, його законний представник і захисник — у частині мотивів та підстав закриття справи;

6) цивільний відповідач або його представник — у частині, що сто­сується вирішення позову;

7) потерпілий та його представник — у частині, яка стосується ін­тересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених у суді першої ін­станції;

8) цивільний позивач або його представник — у частині, що стосу­ється вирішення позову;

9) особа, відносно якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;

10) особи, які в судовому порядку оскаржили постанову про відмо­ву в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, встанов­лених законом, — у частині мотивів і підстав відмови в порушенні кримінальної справи.

Касаційне подання має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, а також Гене­ральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирів-нені до них прокурори та їх заступники в межах їх повноважень — не­залежно від їхньої участі в розгляді справи судом першої чи апеляцій­ної інстанції. Касаційні скарги і подання можуть бути подані протягом шести мі­сяців з моменту набрання ними законної сили. Касаційні скарги і по­дання подаються безпосередньо до касаційного суду.

Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, справа ніким не може бути витребувана із суду, який виконує судове рішен­ня, за винятком суду касаційної інстанції.

У разі подачі скарги чи подання з пропуском встановленого строку і при відсутності клопотання про його відновлення скарга чи подання по­становою судді визнається такою, що не підлягає розгляду. У разі про­пуску строку на оскарження з поважних причин особи, які мають право на подання касаційної скарги, подання, можуть заявити клопотання до суду касаційної інстанції про відновлення пропущеного строку. Питан­ня про відновлення строку вирішується в судовому засіданні. Про день і час розгляду клопотання своєчасно повідомляються сторони, неявка яких в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. За ре­зультатами розгляду клопотання суд виносить ухвалу (постанову), якою відновлює пропущений строк або відмовляє у його відновленні і визнає касаційну скаргу, подання такою, що не підлягає розгляду.

Зміст касаційних скарг і подань повинні відповідати вимогам, за­значеним у ст. 350 КПК. Касаційна скарга, подання повинна містити: 1) назву суду, якому адресується касаційна скарга, подання; 2) особа, яка подає касаційну скаргу, подання; 3) вирок, ухвала чи постанова, на які подається касаційна скарга, подання, і назва суду, який їх по­становив; 4) вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухва­ли, постанови, та доводи на її обґрунтування; 5) прохання особи, яка подає касаційну скаргу, подання; 6) перелік документів, які додають­ся до касаційної скарги, подання. До скарги, подання додається стіль­ки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового роз­гляду, інтересів яких вона стосується. Цей обов'язок не поширюється на засудженого, який перебуває під вартою. До скарг та подань дода­ються копії оскаржуваних рішень.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.