Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розгляд справи за апеляцією. Обсяг перевірки справи апеляційним судомРозгляд справи за апеляцією. Обсяг перевірки справи апеляційним судом.

Апеляції розглядаються апеляційними судами:

— апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційни­ми судами областей, міст Києва і Севастополя — на судові рі­шення районних (міських) судів;

— військовими апеляційними судами регіонів і Військово-Морських Сил — на судові рішення військових судів гарнізонів.

Апеляційний суд повинен розглянути справу у день, визначений судом першої інстанції. Не пізніш як за три дні апеляційний суд опо­віщає заінтересованих осіб шляхом поміщення оголошення на дошці об'яв суду про час і місце розгляду справи. Засудженому, який утри­мується під вартою, про день розгляду справи повідомляється через начальника відповідної установи. У випадках, коли при попередньо­му або апеляційному розгляді справи апеляційний суд визнав необхід­ним провести судове слідство, витребувати додаткові докази, викли­кати в судове засідання певних осіб, зробити доручення суду першої інстанції, а також у разі особливої складності справи, він може пере­нести розгляд справи не більш, як на тридцять діб.

У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває су­дове засідання і оголошує, яка справа буде розглядатися, хто із учас­ників судового розгляду і викликаних осіб з'явився, і повідомляє про причини неявки відсутніх. Коли в розгляді справи бере участь пере кладач, головуючий роз'яснює йому обов'язок правильно робити по­трібний у судовому засіданні переклад і попереджає його про відпові­дальність за статтею 384 Кримінального кодексу України за завідомо неправильний переклад, про що від перекладача відбирається підпис­ка. Головуючий встановлює особу засудженого або виправданого, якщо він з'явився, з'ясовуючи його прізвище, ім'я, по батькові, міс­це, рік, місяць і день народження, місце проживання, заняття, сімей­ний стан та інші потрібні дані, що стосуються його особи. Головуючий оголошує учасникам судового розгляду склад суду в даній справі, прізвище прокурора, захисника, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря і роз'яснює учасникам судового розгляду належне їм право відводу та запитує їх, чи заявляють вони проти будь-кого відвід; у разі заявлення відводів вони вирішуються. Якщо викликані свідки, голо­вуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового за­сідання в окрему кімнату і вживає заходів до того, щоб допитані свід­ки не зносилися з недопитаними. Виконавши ці підготовчі дії, голо­вуючий роз'яснює учасникам судового розгляду їхні права, а також право давати пояснення з приводу поданих апеляцій та виступати в судових дебатах, а особам, які подали апеляції, — право підтримувати апеляції або відмовитись від них.

Після цього головуючий чи один із суддів доповідає суть вироку чи постанови, повідомляє ким і в якому обсязі вони були оскаржені, ви­кладає основні доводи апеляцій і заперечень інших учасників проце­су, якщо вони були подані. Головуючий з'ясовує, чи підтримують свої апеляції особи, які їх подали.

Неявка учасників процесу на засідання суду апеляційної інстанції не є перешкодою для розгляду справи, якщо інше не передбачено КПК або рішенням апеляційного суду.

Якщо суд апеляційної інстанції не проводив судового слідства, піс­ля виконання цих дій головуючий ознайомлює учасників судового розгляду з додатковими матеріалами, якщо вони були подані, матері­алами, що надійшли з суду першої інстанції на виконання доручень, вислуховує їхні пояснення з приводу поданих апеляцій і переходить до судових дебатів.

Судове слідство в апеляційному суді провадиться за правилами су­дового слідства у суді першої інстанції лише щодо тієї частини виро­ку, законність і обґрунтованість якої оспорюється в апеляції. Прото­кол судового засідання та фіксація технічними засобами перебігу су­дового процесу в апеляційному суді ведуться у випадку проведення ним судового слідства. Апеляційний суд з метою усунення неповноти чи однобічності судового слідства в суді першої інстанції вправі дати цьому суду доручення про виконання окремих процесуальних дій. Протокол судового засідання передається до апеляційного суду, який дав доручення, і приєднується до справи.

Судові дебати в суді апеляційної інстанції полягають у промовах учасників судового розгляду стосовно тієї частини вироку, яка оскар­жена. Першими виступають особи, які подали апеляції. Прокурор, якщо він підтримує апеляцію, подану ним чи іншим прокурором, ви­ступає першим, а в інших випадках останнім.

Перед видаленням суду до нарадчої кімнати для постановлення рі­шення щодо законності і обґрунтованості вироку суду першої інстан­ції підсудному, якщо він брав участь в апеляційному розгляді справи, надається останнє слово. Якщо під час судових дебатів виголошення останнього слова засу­дженим або виправданим чи при постановленні рішення апеляційним судом виникне необхідність дослідження нових обставин справи або доказів, що їх підтверджують чи спростовують, і якщо ці обставини і докази стосуються оскарженої частини вироку суду першої інстанції, апеляційний суд ухвалою відновлює судове слідство.

Обсяг перевірки справи апеляційним судом. Вирок, ухвала чи по­станова суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом у межах апеляції. Висновки суду першої інстанції щодо фактичних об­ставин справи, які не оспорювалися і стосовно яких відповідно до ви­мог ч. 1 ст. 299 і ст. 301-1 КПК докази не досліджувалися, не переві­ряються. Якщо розгляд апеляції дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, щодо яких апеляції не надійшли, апеляційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.