Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARDІнститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Юридичний факультет

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

ПРОБЛЕМИ

 

ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

Том І

 

 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Юридичний факультет

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

ПРОБЛЕМИ

ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

Міжнародний часопис

Заснований у квітні 2003 року

Свідоцтво про державну реєстрацію № 8201 серія КВ від 09 грудня 2003 року

 

РЕДАКТОРИ-ЗАСНОВНИКИ

 

Шемшученко Ю. С. – академік НАН України, іноземний член Російської академії наук

Попович М. В. – академік НАН України

Козловський А. А. – доктор юридичних наук, професор

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бабкін В. Д. (д.ю.н.), Бичко І. В. (д.ф.н.), Георгица А. З. (д.ю.н.),Горбатенко В. П. (д.п.н.),Данільян О. Г. (д.ф.н.),Жоль К. К. (д.ф.н.),Козюбра М. І. (д.ю.н., чл.-кор. АПрН України), Костицький М. В. (д.ю.н., акад. АПрН України), Кресіна І. О. (д.п.н.),Кузнєцов В. І. (д.ф.н.),Максимов С. І. (д.ю.н.), Марчук М. Г. (д.ф.н.),Мироненко О. М. (д.ф.н., чл.-кор. АПрН України),Орзіх М. П. (д.ю.н.), Пацурківський П. С. (д.ю.н.), Петрова Л. В. (д.ю.н.), Погорілко В. Ф. (д.ю.н., чл.-кор. НАН України), Рабінович П. М. (д.ю.н., чл.-кор. АПрН України),Селіванов В. М. (д.ю.н., чл.-кор. АПрН України),Сливка С. С. (д.ю.н.), Шевченко Я. М (д.ю.н., акад. АПрН України), Якимчук М. К. (д.ю.н.).

Відповідальний секретар – Бігун В. С.

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

В. Е. Батлер (Великобританія), В. А. Бачинін (Російська Федерація), Є. Булигін (Аргентина), М. Зірк-Садовскі (Польща), П. Командучі (Італія), В. Брюґґер (ФРН), А. Лопатка (Польща), Р. Мартін (США), В. С. Нерсесянц (Російська Федерація), Ф. Ост (Бельгія), О. Печенік (Швеція), М. Ребіндер (Швейцарія), Р. Сальморан (Мексіка).

Адресаредакції: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ-1, 01001, Україна. Тел.: (044) 228 4897, 228 5891. Тел. / факс: (044) 228 5474. E-mail: vsbihun@hotmail.com; jus@ukrpack.net;

 

Кафедра теорії та історії держави і права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна. Тел. / факс: (03722) 2 33 29; 8 067 410 3110 (моб.). E-mail: kantant@chnu.cv.ua; kantant@chv.ukrpack.net.

 

Проблеми філософії права. Том ІI. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – 228 с.

ISBN 966-568-656-9

Koretsky Institute of State and Law of the Ukrainian National Academy of Sciences

Skovoroda Institute of Philosophy of the Ukrainian National Academy of Sciences

Fedkovych Chernivtsi National University College of Law

 

 

PHILOSOPHY

 

OF LAW ISSUES

 

 

International Journal

 

 

Vol. І

 

Koretsky Institute of State and Law NAS of Ukraine

Skovoroda Institute of Philosophy NAS of Ukraine

Fedkovych Chernivtsi National University

College of Law

PHILOSOPHY

OF LAW ISSUES

International Journal

 

Founled in April, 2003

 

EDITORAL BOARD

 

 

Shemshuchenko Y. S. –Chief Editor, Academician of NAS of Ukraine

Popovych M. V. – Chief Editor, Academician of NAS of Ukraine

Kozlovskiy A. A. – Chief Editor, Doctor of Law Sciences, Professor

 

MEMBERS OF EDITIORIAL BOARD

Babkin V. D., doctor of law sciences, professor;Bychko I. V., doctor of law sciences, professor;Georgica A. Z., doctor of law sciences; Horbatenko V. P.; Danilyan O. G., doctor of philosophy sciences, professor;Zhol K. K.,doctor of law sciences, professor; Koziubra M. I.,doctor of law sciences, professor member correspondent of academy of law sciences; Kostytsky M. V.;doctor of philosophy sciences, academician of law academy of Ukraine;Kresina I. O.; Kuznyetsov V.I.,doctor of law sciences, professor;Maksimov S.I.,doctor of law sciences, professor;Marchuk S. I.,doctor of law sciences, professor;Myronenko O. M.,doctor of law sciences, professor;Orzih M. P., doctor of law sciences, professor; Patsurkivskiy P. S.,doctor of law sciences, professor;Petrova L.V.,doctor of law sciences, professor;Pogorilko V. F.,doctor of law sciences, professor;Rabinovych P. M.,doctor of law sciences, professor member correspondent of academy of law sciences;Selivanov V. M.,doctor of law sciences, professor member correspondent of academy of law sciences of Ukraine;Slyvka S. S.,doctor of law sciences, professor; Shevchenko Y. M., doctor of philosophy sciences, academician of law academy of Ukraine; Yakimchuk M. K.,doctor of law sciences.

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

 

V. Batler (Greet Britain); V.A. Bachynin (Russia); E. Bulygin (Argetina); M. Zirk-Sadowski (Poland); P. Comanducci (Italy); W. Brugger (Germany); A. Lopatka (Poland); R. Martin (USA); V. S. Nersesyants (Russia); F. Ost (Belgium); A. Peczenik (Sweden); M. Rebinder (Switzerland); T. Salmoran (Mexico); B. A.Tikhomirov (Russia).

 

Address of the Editorial Board: Institute Koretsky of State and Law NAS of Ukraine, Tryokhsvyatytelska Str., 4, Kyiv-1, 01001, Ukraine. Tel. (044) 228-58-91, 228-81-27, 228-48-97. Tel. / fax: 228-54-74. E-mail: vsbihun@hotmail.com; jus@ukrpack.net;

 

College of Law, Department of Theory and History of State and Law, National University. Kotsiubynsky st. 2, Chernivtsi, 58012, Ukraine. Tel. / fax: (03722) 2-33-29, mob. 8-067-410-31-10. E-mail: kantant@chnu.cv.ua; kantant@chv.ukrpack.net.

ISBN 966-568-656-9


З м і с т

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.