Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. 

Автономна Республіка Крим є невід»ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання віднесені до її відання. Саме ст.. 134 Основного Закону України встановлює принципові засади консти-туційно-правового статусу Автономної Республіки Крим як скла-дової частини України та межі її повноважень. Ця обставина має особливе значення для визначення та розуміння конституційно-правового статусу АРК, оскільки закріплює її спе-цифічне правове становище як адміністративно-територіальної одиниці у складі унітарної держави і визначає, що її повнов-аження безпосередньо встановлюються Конституцією України.

Студенти повинні зясувати, що важливістю вивчення конституційно-правового статусу АРК зумовлено кількома чинниками, а саме: 1) Що АРК посідає особливе місце у системі адміністративно-територіального устрою України; 2) Що розвиток АРК потребує гнучкого наукового обґрунтування механізму вирішення не лише правових колізій, а й справ у економічній, соціальнн-культурній, екологічній сферах, у сфері розвитку національних меншин та корінних народів Криму, що були депортовані за радянських часів; 3) Що потрібно ретельно вивчати проблеми, пов»язані із утворенням, організацією та функціонуванням автономії, щоб уникнути можливих політичних конфліктів у державі; 4) зовнішньополітичний аспект.

Не менш важливим для вивчення теми є питання особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

Особливу увагу по цій темі варто звернути на статус Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК та своєрідна форма реалізації місцевого самоврядування.

Студенти вивчаючи тему повинні усвідомити, що суди, які діють на території АРК, входять до єдиної системи органів судової влади України.

На завершення опрацювання даної теми необхідно охарактеризувати основні гарантії АРК.

 

Семінарське заняття № 24 (2 год.)

Питання для обговорення.

1. Поняття та види автономії. Автономія в унітарній державі.

2. Створення Автономної Республіки Крим в складі України. Конституція АРК.

3. Конституційно-правові особливості Автономної Республіки Крим. Конституція АРК.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим: порядок формування, склад, структура, повноваження.

5. Особливості функціонування органів виконавчої та судової влади та органів місцевого самоврядування у Автономній Республіці Крим.

6. Представник Президента України в Автономній Республіці Крим.

7. Гарантії Автономної Республіки Крим.

 

Контрольні запитання.

1. Назвіть відомі Вам види автономії у складі іноземних держав.

2. В чому суть національно-територіальної автономії?

3. Які ознаки АРК, як адміністративно-територіальної одиниці України?

4. Яка відповідальність Представника Президента у АРК?

5. Який порядок заміщення Голови Ради Міністрів АРК?

 

Реферати.

 

1. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

2. Основні гарантії Автономної Республіки Крим.

3. Політико-правова оцінка актів СРСР та РРФСР про передачу Кримської області з складу РРФСР до складу Української РСР.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. - Ст.191.

3. Закон України. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст.43.

4. Закон України. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 21. - Ст.158.

5. Закон України « Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 10

лютого 2010 року

6. Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим // Право України. - 1999. - № 3. - С.9-14.

7. Семак В.И., Дубровский В.Ф., Паршичева И.Е. Конституція Автономной Республіки Крим. Учебное пособие. - Сімферополь, 1999. - 172 с.

8. Чубаров Р. Конституція Автономної Республіки Крим. Позиція права чи позиція політичної доцільності // Віче.- 2003.- № 5. - С.49-56.

9. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч.

пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

10. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

11. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

12. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

13. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

14. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література.

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Положення про Рахункову Палату Автономної Республіки Крим, Положення про порядок управління майном Автономній Республіці Крим або передане їй в управління, затверджених відповідними постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про заходи щодо посилення кадрової роботи в Автономній Республіці Крим" (справа про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.276-301.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України „Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" (справа про Конституцію Автономної Республіки Крим). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003. Кн. 4 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2004.- С.80-98.

3. Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації. - К., 2001.-362 с.

4. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. - К.:Таксон, 2002.- 342 с.

5. Чубаров Р. Кримская Автономия. Стоки и первьіе годьі становаления (1991-1992 гг.) // Віче.- 2001.- № 1.- С.146-156.

Тема 25 0снови національної безпеки України.

 

Традиційно вивчення цієї теми потрібно розпочати із засвоєння Поняття та принципів національної безпеки України. Ознайомитись з основними загрози національним інтересам і національній безпеці України. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки.

Слід особливу увагу привернути на суб'єкти національної безпеки України. Загальну характеристику повноважень суб'єктів національної безпеки України: Президента України; Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України; Ради національної безпеки і оборони України; міністерств та інших центра-льних органів виконавчої влади; Національного банку України; судів загальної юрисдикції; прокуратури України; місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України.

Немаловажно засвоїти об'єкти національної безпеки України: людина і громадянин, суспільство, держава. Систему забезпечення національної безпеки України. Раду національної безпеки і оборони в системі забезпечення національної безпеки України.

У подальшому студенти засвоюють поняття та основи організації оборони України. Повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, обов'язки посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

Варто зосередити увагу студентам щодо вивчення питання підготовки держави та населення до оборони України. Військовий територіальний поділ України.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.