Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарське заняття №9 (2 год.)Питання для обговорення.

1. Поняття, особливості основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні.

2. Класифікація основних прав і свобод людини і громадянина.

3. Особисті права і свободи .

4. Політичні права і свободи.

5. Економічні, екологічні, культурні та інші права і свободи.

6. Обмеження прав людини і громадянина.

7. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

8. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть критерії класифікації прав і свобод людини і громадянина.

2. Назвіть особисті права і свободи згідно з Конституцією України.

3. Назвіть права людини і громадянина в умовах надзвичайного стану.

Практичне завдання.

1. Законспектуйте та проаналізуйте положення ст.. 33 Конституції України і закон «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Прокоментуйте порядок реєстрації місця проживання громадян України, який замінив «прописку і виписку» за Конституцією УРСР – 1978 року. Також потрібно з»ясувати в чому відмінність між «пропискою і випискою» в УРСР та «реєстрацією місця проживання в Україні».

2. Проаналізуйте положення ст..ст. 36; 37 Конституції України і Закону України «Про політичні партії в Україні» (від 5 квітня 2001 року) щодо порядку утворення політичних партій їх діяльності і державного контролю за їх діяльністю та випадків заборони політичної партії.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про біженців // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст.250.

3. Закон України. Про правовий статус іноземців // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 16. - Ст. 117.

4. Закон України. Про звернення громадян // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст.256. (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 653-ХІУ ( 653-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.219 ) N 1294-ІУ ( 1294-15) від 20.11.2003 ).

5. Закон України. Про внесення змін до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 33. - Ст.270. ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1325-ХІУ ( 1325-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, ВВР, 2003, N 27, ст.209 N 744-ІУ ( 744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234 ).

6. Закон України. Про політичні партії в Україні // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст.118.

7. Закон України. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні // Голос України, 2003, 26 квітня.

8. Білокурська О. Щодо поняття конституційних обов'язків // Право України. - 2004. - № 10. - С.85-88.

9. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної держави//Право України.-2005.-№10.-С.57-60.

10. Олійник О. Конституційне право на особисту недоторканість: поняття та характерні риси // Право України., - 2000. - № 12.- С.33 -36.

11. Шепелева Н. До питання про зміст конституційного права на життя // Вісник Конституційного Суду України.-2005.-№3.-С.101-102.

12. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права, свободи та обов»язки людини і громадянина в Україні. – К. Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 350 с.

13. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

14. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

15. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

16. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

17. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література

 

1. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., Наук. думка, 1992.

2. Васьковська О. До проблеми удосконалення законодавства про свободу мирних зборів // Право України.-2005.-№11.-С.89-90.

3. Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та громадянина // Право України. - 2005. - № 2. С.- 27-32.

 

 

Тема: Конституційно-правове регулювання безпосередньої демократії в Україні. Вибори в Україні.

 

Конституція України вперше визнала не лише належність влади народу, тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу, а і право реалізувати цю владу.

Надзвичайно важливою передумовою та визначальною ознакою демократичної, правової держави, якою Україну проголошено на конституційному рівні, є проведення періодичних, вільних виборів, сутність яких полягає в оновленні складу представницьких органів публічної влади та зміні виборчих посадових осіб на основі демократичних процедур.

Вивчаючи дану тему спочатку необхідно дати визначення поняття прямого народовладдя, а саме поняття виборів, виборчого права і виборчої системи. Бажано на конкретних прикладах довести, чим вибори відрізняються від призначення на посаду. Дати визначення поняття «вибори легітимують владу». Охарактеризувати основні форми безпосередньої демократії в Україні. Студент опрацьовуючи дану тему повинен дійти висновку що сутність безпосередньої демократії найповніше виявляється в її принципах як основних засадах її здійснення. Охарактеризувати принципи виборчого права та порівняти їх з міжнародними стандартами.

Особливу увагу потрібно зосередити на статусі виборців і чим він відрізняється від «виборчого корпусу». Детально охарактеризувати виборчий процес виходячи з вимог чинного законодавства, а саме станом на січень 2011 року. Потрібно детально проаналізувати стадії виборчого процесу, відобразити владних суб»єктів які наділені правом призначення та проведення виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, Президента України та місцевих рад.

В завершенні вивчення цієї теми потрібно довести або заперечити легітимність результатів чергових виборів. Студенту необхідно знати при яких обставинах призначаються повторні вибори та повторне голосування.

Не менш важливим є питання гарантії виборчого права в Україні, а саме відповідальність осіб за порушення виборчого законодавства України.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.