Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема . Конституційне право України – провідна галузь національного права. 

Студенти повинні уяснити, що конституційне право слід розглядати в трьох аспектах: як галузь права в системі національного права, як науку і як навчальну дисципліну.

Особливу увагу при підготовці до семінару слід зосередити на визначеннях поняття і предмет конституційного права. Аналізуючи методи правового регулювання в конституційному праві потрібно зосередити увагу на імперативний та диспозитивний метод з наведенням конкретних прикладів.

В процесі підготовки теми конституційно-правові норми, варто розкрити їх структуру, зміст та класифікацію. Охарактеризувати конституційно-правові інститути.

Не маловажно засвоїти поняття системи галузі конституційного права. Місце конституційного права в системі національного права України.

В процесі підготовки даної теми слід, насамперед, визначити, ознайомитись і проаналізувати конституційно-правові інститути, які саме об’єднують однотипні норми конституцій зарубіжних країн. На конкретних прикладах розкрити зміст методів правового регулювання конституцій закордонних держав.

При опрацюванні питання принципів конституційного права, зверніть увагу на загальні та спеціальні принципи.

 

Семінарське заняття № 1 ( 2 год.)

 

Питання для обговорення.

 

1. Поняття, предмет Конституційного права України.

2. Методи правового регулювання в Конституційному праві України.

3. Система Конституційного права України.

4. Місце Конституційного права України в системі національного права.

 

Теми для дискусій, або підготовки рефератів:

 

1. Яка відмінність між поняттями конституція та основний закон держави?

2. Яка відмінність між поняттями конституційне право та державне право?

3. Обгрунтуйте значення термінів етатистська держава та соціальна держава.

Контрольні запитання:

1. Які відносини регулює конституційне право України?

2. Дайте визначення конституційного права України як галузі права.

3. Чи можна стверджувати про наявність єдиного методу правового регулювання у конституційному праві?

4. Як проявляється імперативний метод у конституційному праві?

5. Проілюструйте структуру конституційного права України.

6. Що собою представляє система конституційного права України?

 

Практичні завдання.

1. На основі окремих статей Конституції України у своєму конспекті вкажіть, які найважливіші конституційно-правові методи правового регулювання вони встановлюють.

2. Наведіть приклади загальних та спеціальних принципів конституційного права. Дайте правову оцінку.

 

Нормативні акти та література:

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р.(зі змінами після рішення Конституційного суду України від 30.09.2010 року № 20 –рп) // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 30.

2. Декларація про державний суверенітет України, 16.07.1990 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1990. -№ 31.

3. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38.

4. Закон України «Про правонаступництво України» //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46 – ст..617.

5. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. пос.- К.: Атіка, 2004.

6. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. ч.2.- Львів: Астролябія, 2004.

7. Шемшученко Ю. С., Погорілко В. Ф. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук. – 2003, - № 2-3. – с.213-224.

8. Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики: автореферат дис… канд. Юрид. Наук: 12.00.02. –К.. 2008. – 21 с.

9. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч. пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011.

10. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

11. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

12. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

13. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

14. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.