Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Конституційне право України як наука і навчальна дисциплінаСтановлення України як суверенної правової держави потребує вивчення широкого кола державно-правових проблем з урахуванням вітчизняного державотворення та зарубіжного досвіду регулювання конституційно-правових відносин.

При підготовці до семінарського заняття слід визначити поняття і зміст джерел галузі конституційного права України. Види джерел конституційного права. Розкрити юридичну природа та ієрархію джерел галузі конституційного права.

Важливо проаналізувати системний та конкретно-соціологічний методи дослідження конституційного права.

При вивченні теми слід, охарактеризувати відомі студентам підручники з навчальної дисципліни «Конституційне право України», зазначивши їх переваги та недоліки.

Необхідно також розповісти про розвиток конституційно-правової науки і освіти юридичному інституті, Прикарпатського національного університету ім.. Василя Стефаника. Бажано зазначити та охарактеризувати основні наукові та навчально-методичні видання викладачів кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, юридичного інституту.

 

Семінарське заняття № 2 (2 год.)

Питання для обговорення.

 

1. Поняття і предмет науки Конституційного права України.

2. Функції та методологія Конституційного права України.

3. Система науки Конституційного права України.

4. Конституційне право України як навчальна дисципліна.

 

Теми для дискусій або написання рефератів.

 

1. Чи можна виділити серед функцій науки конституційного права основні?

2. Чи можна стверджувати, що у радянський період наука

3. Конституційного права розвивалася?

4. Функції та методологія науки конституційного права.

5. Основні етапи розвитку науки державного та конституційного права в Україні. Напрями розвитку науки конституційного права у перспективі.

 

Контрольні запитання:

1. В чому відмінність конституційного права як галузі права і як галузі юридичної науки?

2. Назвіть вчених-конституціоналістів радянського періоду, що зробили вкладу науку.

3. Назвіть українських вчених конституціоналістів.

4. Назвіть джерела науки конституційного права.

5. Чи можна ототожнювати джерела галузі і науки конституційного права?

6. Які першочергові завдання має виконувати наука конституційного права?

7. Дайте визначення поняття конституційне право України як навчальна дисципліна.

 

Нормативні акти та література

1. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 38.- Ст. 502.

2. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

3. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

4. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки, критерії розмежування // Право України.-№5.-2000.-С.20-23.

5. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види, система // Право України.-2002.-№3.-С.8-16.

6. Погорілко В., Федоренко В. Об'єкти конституційного права України: поняття, ознаки, види // Право України.-2004.-№2.

7. Шемшученко Ю. С., Погорілко В. Ф. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук. – 2003, - № 2-3. – с.213-224.

8. Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики: автореферат дис… канд. Юрид. Наук: 12.00.02. –К.. 2008. – 21 с.

9. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч. пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011.

10. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

11. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

12. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

13. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

14. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література

 

1. Вчені-юристи України. Довідник. К.:1998.- 609 с. (с.39-46, 212-245).

2. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. - М.: Юристь, 2001. - 444 с. ( С.9- 42).

3. Стецюк П. До 100-річчя від дня народження С.Е.Базилевича // Право України. - 1999. - № 2.

4. Терлецький Д. Джерела конституційного та міжнародного права: співвідношення та взаємодія//Право України.-2005.-№9.-С.131-135.

5. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украиньї: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: "Фолио": "Райдер", - 1998.- 292с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.