Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

методичні вказівки для семінарських (практичних) занять студентів денної форми навчання (спеціальність «Правознавство»)

 

 

Івано-Франківськ – 2013

 

УДК 342.536.1

ББК 67.300(4Укр.)

Р 64

 

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (протокол №

 

Рецензенти:

 

Дерев»янко С. М. доктор політичних наук, директор департаменту освіти науки, молоді та спорту Івано-Франквської обласної державної адміністрації.

Адамович С. В.доктор історичних наук доцент кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 

Розвадовський В. І. Конституційне право України. Методичні вказівки для семінарських (практичних) занять студентів денної форми навчання (спеціальність «Правознавство») Володимир Іванович Розвадовський. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2013 – 64 с.

 

 

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану юридичного ін-ституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника і призна-чені для підготовки студентів до семінарських (практичних) занять із дисцип-ліни «Конституційне право України», здачі екзаменів, У методичних вказів-ках викладені завдання до семінарських і практичних занять з дисципліни «Ко-нституційне право України», які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обгово-рення на заняттях, практичних завдань; теми та переліки контрольних запитань до них, які виносяться на самостійне вивчення студентів і будуть включені в питання поточного контролю. По більшій частині тем семінарських занять запропоновані реферати, які студенти доповідають під кінець кожного за-няття. До кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена моно-графічна література та інші наукові джерела по темі, а також перелік норматив-но-правових актів.

Методичні вказівки призначені для студентів юридичних вузів.

 

 

ББК 67.300(4Укр.)

 

ÓРозвадовський В.І., 2013 рік

Ó Прикарпатський національний

університет ім.. Василя Стефаника, 2013

 

ЗМІСТ

 

1. Пояснювальна записка …………………………………………………..............4

2. Семінарські та практичні заняття…………….................................................. 7

Тема. Конституційне право України – провідна галузь………………………7

Тема. Конституційне право як наука інавчальна дисципліна………………..8

Тема. Джерела конституційного права……………………………………….10

Тема Конституційно-правові відносини……………………………………..12

Тема. Конституція – основний закон………………………………………….13

Тема. Загальні засади конституційного ладу України……………………...17

Тема. Загальні засади конституційного статусу людини і громадянина…...19

Тема. Громадянство України, правовий статус іноземців, бвженців осіб

без громадянства…………………………………………………… …..21

Тема. Основні права, свободи і обов»язки людини та громадянина………..23

Тема. Конституційно-правове регулювання безпосередньої демократії

в Україні. Вибори в Україні………………………………………… …25

Тема. Конституційні основи референдумів в Україні……………………….28

Тема. Правовий статус політичних партій, громадських організацій та

конституційні засади громадянського суспільства в Україні………..29

Тема. Теоретичні основи організації та здійснення державної влади………31

Тема. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України…………...33

Тема. Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України….35

Тема. Правовий статус народного депутата України……………………….37

Тема. Конституційно-правовий статус Президента України………………..39

Тема. Органи виконавчої влади в Україні…………………………………….42

Тема. Конституційний суд України……………………………………….......45

Тема. Конституційно-правові основи судової влади в Україні……………...46

Тема. Прокуратура України……………………………………………………48

Тема. Територіальний устрій України………………………………………..49

Тема. Конституційно-правові основи місцевого свмоврядування в Україні.51

Тема. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим……..53

Тема. Основи національної безпеки і оборони України……………………. 56

 

 

Вступ.

 

Після конституційної реформи (2010 рік) в правовій системі України підвищується роль конституційного права. Тому вивчення та засвоєння дисципліни «Конституційне право України» є не від»ємною складовою частиною підготовки майбутніх правознавців. Таке положення випливає з того, що предмет конституційне право України є провідною фундамента-льною галуззю в системі національного права України. Ця провідна роль визначається насамперед тим, що Конституція України має найвищу юридичну силу і всі закони та піднормативні акти приймаються на основі Конституції України й повинні відповідати її. Беззаперечним є той факт, що норми Конституції України є нормами прямої дії. А тому звернення до судових інстанцій за захистом конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Відповідно в цьому відношенні конституційне право України, як навча-льний курс є вихідною дисципліною щодо вивчення інших галузей наці-онального права України.

Навчальна дисципліна передбачає опанування певним інструментарієм науки конституційного права України, вивчення конкретних державних інститутів та систем права, розкриття основних закономірностей процесу державно-правового розвитку.

Варто відмітити, що особлива увага звертається на вивчення основних засад конституційного ладу України, конституційно-правового статусу людини і громадянина, а також конституційно-правових основ організації та здійснення державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні.

Навчальна дисципліна конституційного права України передбачає модульно-рейтингове навчання. Ця технологія дає змогу сконцентрувати пізнавальну, розвиваючу діяльність студента на певних логічно завершених частинах теоретичних знань і практичних умінь, з урахуванням більшої кількості чинників визначати рівень його успішності.

Відповідно до навчального плану юридичного інституту дисципліна «Конституційне право України» включає лекції, семінарські заняття та самостійну роботу студентів.

Семінарські заняття є однією із найважливіших форм навчально-виховної роботи вони дають можливість студентам значно розширити і поглибити опанування цієї дисципліни шляхом опрацювання додаткової літератури та законодавчих нормативно-правових актів. Отже, семінарські заняття проводяться з метою сприяння ефективному засвоєнню студентами курсу конституційного права України, виробці у студентів вміння користуватися спеціальною юридичною літературою, законами та іншими нормативно-правовими актами, вироблення навичок аналітичного підходу до прийняття рішень з конкретних правових ситуацій, здійснення контролю за рівнем знань студентів.

Дані методичні вказівки покликані допомогти студентам в процесі вивчення дисципліни конституційне право України. В них включена тематика та зміст семінарських і практичних занять, теми самостійних завдань, сформульована анотація, методичні поради до її вивчення, які коротко визначають зміст теми, націлюють на вибір правильного підходу до аналізу теми, акцентують на проблемних моментах, вказують на вироблення схеми підготовки питань. Окрім того, до тем семінарських завдань подається перелік основної та додаткової літератури, ознайомлення з якою забезпечить глибший теоретичний аналіз відповідних питань, а також вичерпний перелік нормативно-правових актів, які служать законодавчою основою регулювання даного виду відносин.

На семінарські заняття виносяться основні питання програмних тем навчального курсу. В ході підготовки до семінару студент повинен ознайомитися з планом семінарського заняття, прочитати конспект лекцій з теми семінару та відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати відповідний нормативно-правовий матеріал, який бажано законспектувати. Якщо планом семінарського заняття передбачено виконання практичного завдання, його обов»язково потрібно виконати письмово в зошиті з посиланням на конкретні статті відповідних законодавчих актів України. Питання курсу конституційне право України, які не виносяться на семінарські заняття, вивчаються студентами самостійно.

При підготовці до чергового семінарського заняття, студенту потрібно скласти детальний план або тези виступу, якими можна користуватися під час виступу. Під час виступу дуже важливо вміти посилатися на відповідні статті Конституції України, закони спираючись на теоретичні положення з теорії і практики конституціалізму, організації і функціонування державної влади, місцевого самоврядування на існуючу практику забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні, аналіз фактів, що характеризують конституційно-правові відносини в українській державі в цілому, а також в конкретних регіонах, областях, районах, містах, селах, робити узагальнення, висновки, вміти критично відноситись до положень, які даються в спеціальній та додатковій літературі.

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді і виступи всіх учасників семінару та зреалізувати право виступити з доповненням, або виправленням відповідей попередніх виступаючих – доповідачів.

За дорученням керівника семінару студентам можуть доручатись додаткові завдання у формі рефератів, а чи виконання самостійних завдань з тем які не були предметом розгляду на семінарах. У даному випадку форма контролю за виконанням таких завдань визначається керівником семінару.

Якщо студент не підготувався до семінару, або пропустив його, такий студент повинен відпрацювати пропущену тему у викладача, який веде семінарські заняття, або у викладача, який читає лекції з цього курсу.

Варто звернути увагу на те, що дотримання викладених вище методичних рекомендацій сприятиме набуттю ґрунтовних знань з провідної галузі права «Конституційне право України», розширенню правового світогляду студентів, підвищенню їх професійного рівня.

 

У результаті проведення семінарських занять студенти повинні:

1)знати:

поняття і предмет галузі конституційного права;

- місце та роль конституційного права в системі права України;

- методи Конституційного права України;

- історію конституційного розвитку України;

- основні етапи та напрямки новітньої конституційної реформи в Україні;

- Конституційне закріплення форми Української держави;

- поняття Конституційно-правової норми;

- поняття Конституційно-правових відносин;

- систему нормативних джерел галузі конституційного права України;

- систему галузі конституційного права;

- визначення конституції та її сутність;

- поняття конституційного ладу;

- структуру політичної системи України;

- статус української мови як державної мови;

- основи правового статусу людини і громадянина;

- конституційні права, свободи людини і громадянина;

- конституційні обов'язки людини і громадянина;

- інститути та форми демократії;

- конституційну система органів державної влади України

- поняття територіального устрою держави.

2) вміти:

- аналізувати державно-правові явища і процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними, виявляти їх тенденції, шляхи розвитку;

- правильно викладати свої думки про складні юридичні явища;

- виявляти тенденції розвитку держави і права в Україні;

- вірно застосовувати норми та принципи Конституційного права при виконанні службових обов’язків;

- використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності;

- правильно формулювати юридичні поняття і категорії;

- приймаючи участь у процесі поширення правових знань серед населення формувати у громадян повагу до права і закону.

 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.