Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Конституція - Основний Закон держави Україна. 

Однією з найбільш шанованих суспільних цінностей сучасності є конституція Тому для України Конституція України 28 червня 1996 року стала символом консолідації українського народу в розбудові країни як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Водночас Конституція України 1996 року є найважливішою категорією національного конституційного права, його серцевиною.

Студенти повинні з»ясувати що означає термін «конституція» та звідки він походить. Запропонувати власне визначення Конституції України і розкрити її основні юридичні ознаки. Порівняти категорії «Конституція України» та «Основний закон».

Окремого аналізу вимагають історичні витоки конституції в Україні та за кордоном. Особливо варто звернути увагу на значимості Конституції гетьмана Пилипа Орлика для утвердження українського конституціалізму й подальшої історії Конституції України.

При підготовці даної теми студенти повинні охарактеризувати основні етапи історії Конституції України. Сформувати власну думку щодо особливості новітньої історії Основного Закону 2005-2012 років, особливо змісту рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20 – рп.

Опрацьовуючи дану тему студент повинен знати, що структура Конституції України відображає її внутрішню побудову й опосередковує її зміст, дає уявлення про основні питання, що підлягають конституційно-правовому регулюванню. Бажано дати належну оцінку Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономої Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 01 лютого 2011 року.

У процесі вивчення даної теми потрібно розуміти, що з прийняттям Конституції України у 1996 році конституційний процес не закінчується, а виходить на новий рівень. Необхідно навести приклади змін та доповнень до Конституції України протягом 1996 – 2012 років.

Вивчаючи тему необхідно з»ясувати основні критерії класифікації функцій Конституції України та проаналізувати 1) предмет правового регулювання Конституції України; 2) способи й засоби впливу Конституції України на суспільні відносини; 3) умови впливу Конституції України на суспільні відносини. Визначити перспективу юридичних та соціальних функцій Основного Закону.

Окрему увагу потрібно приділити юридичним механізмам правового захисту Конституції України. Визначити основні гарантії Конституції України.

 

Семінарське заняття № 5 (4 год.)

Питання для обговорення.

1. Перед та умови виникнення конституції. Основні теорії конституції.

2. Поняття та суть конституції. Соціальна сутність конституції.

3. Ознаки та юридичні властивості (особливості) конституції держави.

4. Основні функції конституції.

5. Класифікація сучасних конституцій.

6. Зміст та структура Конституції України.

7. Реалізація Конституції України.

8. Конституційні закони.

9. Основні етапи розвитку української конституції.

10. Підготовка та прийняття Конституції України 1996 року: передумови, стадії.

11. Розвиток конституційного процесу після прийняття Конституції

12. України 1996 р.

13. Поняття, система конституціоналізму. Проблеми становлення сучасного

14. українського конституціоналізму.

 

Теми рефератів:

1. Порівняльна характеристика конституційних проектів: „Начерки Конституції Республіки" Григорія Андрузького(1850); „Вольний Союз - Вільна Спілка" Михайла Драгоманіва (1884); „Основний Закон Самостійної України Спілки народу українського" Миколи Міхновського (1905).

2. Конституційне законодавство Української Народної Республіки, Західно

Української Народної Республіки; Карпатської України,

та проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського.

 

Теми для дискусій.

1. Чи є конституція законом?

2. Чи потрібна конституція державі?

3. Чи є конституція Основним законом держави і суспільства.?

4. Чи притаманна Конституції України ідеологічна функція?.

5. Складіть алгоритм внесення змін до Конституції України.

 

Контрольні запитання:

1. Коли і за яких причин появляються конституції у сучасному розумінні?

2. В чому суть установчої влади?

3. Назвіть способи прийняття конституції. Чи можна говорити про певну

a. ступінь легітимності конституції залежно від способу її прийняття?

4. В чому полягає основна суть конституції?

5. Що означає „соціальна сутність конституції"?

6. В чому проявляється політична функція конституції?

7. Що означає верховенство конституції?

8. Як Ви розумієте поняття „Конституція - Основний закон держави"?

9. Яке Ваше ставлення до проблеми „фактична" і „юридична" конституція?

10. Чи мають місце конституційні закони у теорії і практиці конституційного права України?

 

Практичне завдання.

1. У своєму конспекті опишіть структуру та основні положення Конституції України 1996 р. з Конституцією Української РСР 1978 р та зробіть відповідні висновки.

2. Законспектуйте ст.. 8 Основного Закону та сформуйте власну думку щодо звернення особи до суду за захистом конституційних прав і свобод людини і громадянина. У яких випадках суд застосовує ст.. 8 Конституції України?

 

Нормативні акти та література

1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31. Ст. 429.

2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 38.- Ст. 502.

3. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

4. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Барабаша О.Л. щодо офіційного тлумачення ст.94 та ст.160

6. Конституції України (справа про набуття чинності Конституції України). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.39-42.

7. Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення державної влади народом від 05.10.2005// Урядовий кур'єр. - 17.10.2005.

8. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20 – рп.

9. Головатий С. Конституція України в системі європейського конституціоналізму // Право України. - 1997.- № 8.-С.З-8.

10. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. - Львів: «Астролябія», 2003.- 232 с.

11. Тихонова Є., Юзьков Л. Конституція юридична і фактична // Право України, 1992, № 1.- С. 3-10.

12. Шаповал В. Основний закон держави // Віче.-1996.-№ 3.-С.27-35.

13. Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України // Розбудова держави, 1992, № 5. - С.- 36-39.

14. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

15. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

16. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

17. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

18. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

 

Додаткова література

1. Концепція нової Конституції України. // Відомості Верховної РадиУкраїнської РСР - 1991.-№ 35.- С. 446.

2. Історія української Конституції. / Упорядн. А.Г.Слюсаренко, М. В.Томенко. — К.: Право, 1997.

3. Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. - 272с.

4. Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду України.-2005.-№3.-С.53-62.

5. Святоцький О.,Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України.-1998.-№2.

6. Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу. Львів: Астролябія, 2004.- 31 с.

7. Тодьїка Ю.Н. Конституция Украиньї: проблеми теории и практики: Монография.- Харьков: Факт, 2000. - 608 с.

8. Шаповал В.М. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України, 1998.- С.25-29.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.