Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Громадянство України, правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства. 

Зважаючи на значимість даної теми спочатку потрібно визначити поняття і зміст громадянства. Проаналізувати політико-правовий огляд становлення і розвитку інституту громадянства України. Належність до громадянства України і документи, що це підтверджують. Охарактеризувати принципи громадянства України та їх правове закріплення.

На конкретних прикладах вказати про підстави і порядок набуття громадянства України. Підстави і порядок припинення громадянства України.

Окреме питання стосується повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

При підготовці даної теми слід опрацювати процедуру оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

 

Семінарське заняття №8 (2 год.)

 

Питання для обговорення.

 

1. Поняття та сутність громадянства.

2. Принципи громадянства України.

3. Підстави набуття громадянства України:

4. Припинення громадянства України:

5. Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть всі підстави набуття громадянства України.

2. Що таке натуралізація?

3. Як реалізується принцип грунту у законодавстві України?

4. Назвіть конституційні принципи громадянства України.

5. Назвіть умови прийняття до громадянства України.

6. Хто має право набути громадянство України у спрощеному порядку?

7. В які органи за межами України можна звернутися з питань громадянства?

8. Чому в Україні існує єдине громадянство?

9. Чи може особа мати подвійне громадянство. Проаналізуйте п.2 ст. 9 Закону України , «Про громадянство України".

 

Практичне завдання.

1. Колишня громадянка Росії Марина в червні 2012 року приїхала в Україну, де протягом чотирьох років (з 2005 по 2009 р.р.) працювала інженером-програмістом у банку «Форум». У грудні 2011 року Марина вийшла заміж за українця. У 2012 році Марина звернулась в Україні до відповідної служби з проханням надати її громадянство України. Однак заява Марини не була задоволена.

У конспекті опишіть підстави з яких Марині відмовлено у

набутті громадянства України. Чи можливо Марині отримати

громадянство України при інших умовах.

2. Після смерті у 2012 році мами, батько виховує 16 річного сина - Івася. У 2012 році батько вийшов з громадянства України та переїхав на постійне місце проживання та роботу до родичів у Молдавію. Син – Івась залишився з бабусею в Україні для закінчення навчання в загальноосвітній школі 3 ступеня.

Письмово опишіть можливий варіант виходу Івася з громадянства України та набуття громадянства Молдови після закінчення навчання у школі.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про громадянство України. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст.3.

3. Закон України. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Офіційний вісник України.-2005.-№40.-Ст.2536.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 5 Закону України ,Дро Уповноженого Верховної Ради України з прав людини"(справа про віковий ценз). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.66-69.

5. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20 – рп.

6. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов'язків //Право України.-2004.-№10.-С.85-88.

7. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник.- К.:Юрінком Інтер, 2003.- 336 с.

8. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. - 2001.- № 10. - С.84-88.

9. Махновський І. Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи) //Право України.-2002.-№№7.-С.18-22.

10. Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України.- 1998.-№3.-С.35-45.

11. Рабінович П. Права людини і громадянина у Конституції України. - Харків: «Право».- 1997.- 64 с.

12. Стецюк П. Права людини в системі сучасного українського конституціоналізму // Життя і право. - 2005. - № 5(17). - С.37-40.

13. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права, свободи та обов»язки людини і громадянина в Україні. – К. Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 350 с.

14. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

15. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

16. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

17. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

18. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література.

1. Декларация прав человека и гражданина 1789. - В сб.: Конституции и законодательньїе актьі буржуазних государств (XVII - ХІХ вв.). Сборник документов. - Москва.: Гос. изд-во юрид. лит., 1957.- С. 250252.

2. Комментарий законодательства государств-участников СНГ о гражданстве. - М.: Юридическая литература: 1996.- 268с.

3. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України.-1998.-№ 7.-С.9-14.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.