Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Органи виконавчої влади в Україні. 

З часу проголошення незалежності України та визнання одним із провідних принципів національного державного будівництва принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову відбулося становлення якісно нової системи органів виконавчої влади України.

Розкриваючи зміст поняття виконавчої влади і системи її органів, потрібно визначити місце і роль Кабінету Міністрів України в конституційній системі органів державної влади, склад і порядок формування Кабінету Міністрів України.

Потрібно охарактеризувати конституційні основи системи виконавчої влади в Україні. Також слід указати на основні нормативно-правові акти, які врегульовують конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні та їх діяльність.

Окремого аналізу вимагають сутність і зміст адміністративної реформи 2010-2012 років в Україні. Опрацювавши дану тему спрогнозуйте подальший перебіг започаткованої реформи й аргументуйте свою позицію.

Класифікуйте та систематизуйте органи виконавчої влади в Україні.

В подальшому потрібно визначити конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України, його склад та конституційні повноваження. Потрібно охарактеризувати конституційні засади організації та діяльності Уряду України.

Окрім того студенти повинні визначити конституційно-правовий статус центральних органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Компетенція Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

Центральні органи виконавчої влади в Україні. Місцеві державні адміністрації в Україні.

 

Семінарські заняття №18. ( 2 год.)

Питання для обговорення.

 

1. Поняття виконавчої влади .

2. Система органів виконавчої влади в Україні.

3. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

4. Правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні: поняття, види, призначення.

5. Місцеві органи виконавчої влади: види, призначення, повноваження.

6. Конституційні основи адміністративно-правової реформи в Україні.

 

Теми для дискусій.

 

1. Чи наділені органи виконавчої влади законодавчою ініціативою?

2. Яка доцільність функціонування обласних та районних державних адміністрацій?

3. Якими контрольними функція наділена виконавча влада в Україні?

 

Практичне завдання.

Після рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 року

Президент України видав ряд указів адміністративної реформи в Україні.

Опрацюйте укази Президента України № 1085; №1199 від 09; 24 грудня

2010 року та №395; №402; №446 від 7; 8; і 9 квітня 2011 року та

коротко опишіть ефективність цих під нормативних актів у житті

держави.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 року.

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 02.02.2011 року.

4. Закон України. Про місцеві державні адміністрації // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21 - Ст.190.

5. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 120 Конституції України ( справа про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003. Кн. 4/ Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2004.- С.43-46.

6. Аверянов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. - 2003.- № 9.

7. Аверянов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. - 2005. № 4. - С.10-15.

8. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. - 2002. № 12. -

9. С.23-27.

10. Єрмолін В. До питання про співвіднесення понять виконавчої влади і державного управління // Право України. - 2002. № 9. - С.29-32.

11. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика: Монографія / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.- 509 с.

12. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. - 2002.- № 9. - С.38-40.

13. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч. пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

14. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

15. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

16. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

17. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

18. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література.

1. Авер"янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(23)- 3(33).- С.238-253.

2. Авер"янов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог // Вибори і демократія. 2004.- № 2. - С.58-65.

3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред.В.Б.Авер"янова - К.:Факт, 2003.- 384 с. (С.73- 100).

4. Коваленко А. У чому сила виконавчої влади: особливості її функціонування в перехідному суспільстві // Віче, 2004.- №7.- С.46- 50.

5. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в України. Монографія. - К.Факт, 2002.- 260с. (С.11-57).

6. Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я Тацій, Ю.М.Тодика, О.Г.Данилян та ін.; За ред. акад. НАН України В.Я.Тація, акад. АПрН України Ю.М.Тодики.- Х.:Право, 2003.- 328 с. (208-231).

7. Цвєтков В. Державне управління: теорія, методологія, практика // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(23)- 3(33).- С.254-272.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.