Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Конституційно-правовий статус Президента України.Вивчаючи дану тему студенти спочатку повинні визначити загальна характеристика інституту президентства. Становлення інституту президентства в Україні. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади.

Особливу увагу слід звернути на процедуру виборів Президента України. Для цього варто прокоментувати та дати власну оцінку змінам внесеним до конституції України в 2011 році, щодо виборів Президента України.

Осердям цього питання є представницькі повноваження Президента України. Повноваження Президента України, пов’язані із здійсненням законодавчої влади. Повноваження Президента України, пов’язані із здійсненням виконавчої влади. Повноваження Президента, пов’язані із здійсненням судової влади. Повноваження Президента в сфері національної безпеки, оборони та військової політики.

Не менш важливим в даній темі є питання дострокового припинення повноважень Президента України. Детально зупинитись на суб»єктах ініціювання процедури імпічменту Президента України.

Вивчаючи питання конституційно-правового статусу Ради національної безпеки і оборони України студентам слід визначити роль Президента України.

В завершенні вивчення цієї теми цікавим для студентів буде питання правового статусу Адміністрації Президента України, консультативних, дорадчих та інших органів і служб при Президентові України.

Повноваження Президента в сфері національної безпеки, оборони та військової політики. Повноваження Президента з формування органів та призначення показових осіб. Акти Президента України. Секретаріат Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.

 

Семінарське заняття №17. (2 год.)

Питання для обговорення.

1. Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави.

2. Становлення інституту глави держави в Україні (історичний аспект).

3. Конституційно-правові основи обрання Президента України (загальна характеристика).

4. Повноваження Президента України.

5. Взаємовідносини Президента України з іншими органами державної влади.

6. Припинення повноважень Президента України. Імпічмент Президента України.

7. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

8. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президенті України.

 

Контрольні запитання:

1. Чому у 1991 році в Україні було введено пост Президента?

2. Визначіть місце Президента Україні у системі органів державної влади.

3. Президент України - офіційна особа чи посадова особа?

4. Назвіть атрибути Президента України.

5. Якими нормативними актами супроводжувалося правління Президента України?

6. Які вимоги пред'являються до кандидата у Президенти України?

7. Яким можуть бути правові наслідки використання права вето?

8. Назвіть представницькі повноваження президента України.

9. Назвіть повноваження президента України як гаранта прав і свобод людини.

10. Які повноваження Президента Україні у сфері національної безпеки і

оборони?

 

Практичне завдання.

.

Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року

конституційна реформа від 08.12.2004 року визнана не онституцій-

ною. Опишіть повноваження Глави держави після вищезгаданого

рішення КСУ та вкажіть наскільки вони змінились в позитивну

сторону.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

3. Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 р. № 20 -рп

4. Закон «Про застосування поста Президента Української РСР» від 05.07.1991 року.

5. Закон України. Про Раду національної безпеки і оборони України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст.237.

6. Закон України. Про місцеві державні адміністрації // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21 - Ст.190.

7. Закон України „Про вибори Президента України" від 05.03.1999 р.// Відомості ВРУ. – 1999. - № 14. – с. 81.

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» від 21.08.2009 року.

9. Закон України № 2952 – 4»Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів ВР АРК місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 01.02.2011 року

10. Узак Президента України «Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» від 05.04.2011 року № 353.

11. Кривенко Л. Президент України: еволюція конституційно-правового статусу // Віче.-1998.- № 10.

12.Тодьіка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украиньї: конституционно- правовой статус. Монография. - Х.: "Факт", 1999. - 256 с.

13. Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави // Право України. - 2001.- № 7.- С. 102-104.

14. Бурчак Ф. Г. Президент України. - К.: Ін Юре, 1997. - 24с.

15. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави // Віче.- 2001- № 10.- С.3-18.

16. Бєлов Д. М. Конституційно-правове регулювання інституту президента в Україні та Франції: Монографія. – Ужгород; Ліра. 2007. – с.11

17. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч. пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

18. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

19. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

20. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

21. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

22. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література.

1. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади //Право України. - 1997.-№ 1.-С-44-52.

2. Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція усвітовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України.- Харків, 2000.- № 4(23)- С.54 - 65.

3. Конституція України. Науково-практичний коментар / В.Б.Авер'янов, О.В. Батанов, Ю.В.Баулін та ін.: ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П.Битяк, Ю.М. Грошевой та ін.- Харків: Видавництво «Право»; К.:Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 808 с. ( С.479-545).

4. Аверянов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог// Вибори і демократія. 2004.- № 2. - С.58-65.

5. Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз. - К.: Юридична думка, 2004. - 176 с.

6. Президент України та державна регіональна і муніципальна політика. Збірник матеріалів та документів / Упоряд. О.Іщенко, В.Кампо, М.Пухтинський, В.Тихонов / За заг.ред.О.Дьоміна.- К.Логос, 2002 - 236с.

7. Науково-практичний коментар Закону України „Про вибори Президента України" / За ред. Ю.Б.Ключковського. - К.: Парламентське видавництво, 2004. - 408 с

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.