Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Загальні засади конституційного статусу людини і громадянина.У системі конституційного права України як галузі права особливе місце належить інституту основ правового статусу особи, сутність якого викладено в розділі 2 Конституції України «Права, свободи та обов»язки людини і громадянина» У нормах цього розділу розкриваються основоположний принцип конституційного ладу України, згідно з яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а встановлення і забезпечення прав і свобод людини є головним обов»язком держави.

Насамперед студенти починають підготовку даної теми з визначення поняття конституційно-правового статусу особи в Україні. Принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Права людини і основні права громадян. Правовий статус національних меншин в Україні. Правовий статус закордонних українців.

Необхідно також з»ясувати, чому на сучасному етапі так багато уваги в більшості країн світу та міжнародних відносинах приділяється правам людини, охарактеризувати основні міжнародні акти, що стосуються прав і свобод людини.

Слід зауважити, що в основі підготовки цього питання буде Закон України «Про громадянство України».

 

Семінарське заняття № 7 (2 год.)

Питання для обговорення.

1. Поняття та сутність правового положення особи в державі.

2. Особливості конституційно-правового статусу особи в Україні.

3. Принципи правового статусу особи в Україні.

4. Покоління прав людини.

5. Права індивіда і колективні права.

6. Правовий статус закордонних українців.

7. Міжнародно-правові стандарти прав людини.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть характерні риси сучасного конституційно-правового статусу особи в Україні.

2. Дайте характеристику принципів конституційно-правового статусу людини.

3. Індивідуальний та спеціальний статус особи в Україні.

 

Нормативні акти та література

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про громадянство України. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст.3.

3. Закон України. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Офіційний вісник України.-2005.-№40.-Ст.2536.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 5 Закону України ,Дро Уповноженого Верховної Ради України з прав людини"(справа про віковий ценз). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.66-69.

5. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20 – рп.

6. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов'язків //Право України.-2004.-№10.-С.85-88.

7. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник.- К.:Юрінком Інтер, 2003.- 336 с.

8. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. - 2001.- № 10. - С.84-88.

9. Махновський І. Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи) //Право України.-2002.-№№7.-С.18-22.

10. Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України.- 1998.-№3.-С.35-45.

11. Рабінович П. Права людини і громадянина у Конституції України. - Харків: «Право».- 1997.- 64 с.

12. Стецюк П. Права людини в системі сучасного українського конституціоналізму // Життя і право. - 2005. - № 5(17). - С.37-40.

13. Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини - головний конституційний обов'язок демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2000.- № 4(23)- С.3 -18.

14. Подима Я. В. Конституційно-правові принципи громадянства України: Автореферат канд.. юрид. Наук. – К.. 2010. - с.

15. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

16. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

17. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

18. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

19. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

 

Додаткова література

1. Декларация прав человека и гражданина 1789. - В сб.: Конституции и законодательньїе актьі буржуазних государств (XVII - ХІХ вв.). Сборник документов. - Москва.: Гос. изд-во юрид. лит., 1957.- С. 250252.

2. Комментарий законодательства государств-участников СНГ о гражданстве. - М.: Юридическая литература: 1996.- 268с.

3. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України.-1998.-№ 7.-С.9-14.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.